DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ježíš je Láska
Chci tě shovívavou a oddanou

5. ledna 1990

Pane?

Já jsem to. Opři se o Mne. Uvědom si, jak jsi slabá. Dovol Mi vést tě, beze Mne jsi ztracená a v temnotě. Jsem Světlo, abych tě vedl. Buď opatrná, protože démon je vždycky a čím dál víc rozhodnut tě přimět k pádu a zmást tě. Pojď, Má nevěsto, buď jedno se Mnou. Znám tvou slabost, vím, že i po nejmenším útoku je tvůj duch otřesen a tvá duše v úzkostech. Jsem Pokoj, a tak tě vedu a s Láskou řídím tvé kroky.

Což neznám všechny tyto trýzně, milovaná? Dovol Mi působit v tobě, pak bude dosaženo všeho. Mé Poselství1 ti bude brzy nadiktováno, buď připravena. Ježíš je Mé Jméno a Ježíš je Láska. Rosť v Mém Duchu, jak jinak bys mohla svědčit? Připravuji tě všemi způsoby, abys svědčila a oslavovala Mne.

Miluji tě. Vstup do Mého Božského Srdce a čerpej ode Mne. Hýčkej Mne, svého Boha, s nevinností a pokorou, jsem tvůj Mistr a Učitel, který tě nikdy neopouští, i když ti to někdy tak připadá. Vzpomeň si, že beze Mne nejsi schopna udělat vůbec nic. Jsem Ten, kdo tě vede a poučuje, jsem vedle tebe. Dovol Mi vést tě takto. Modli se a dostaneš sílu ve své víře. Pomohu ti, pojď. Já, Ježíš, tě miluji!2

(Později:)

Buď v pokoji, Mé dítě. Odlož své starosti, když jsem tady. Dívej se na Mne v tichosti. Buď v pokoji, pociťuj Můj Pokoj. Jsem blízko tebe, ale nemůžeš Mne vidět svýma tělesnýma očima. Já jsem ti nablízku a naučil jsem tě poznávat Mne, Mé dítě, stejně jako jsem to naučil jiné. I dnes ještě učím několik vyvolených duší, aby Mne slyšely a rozpoznávaly.

Odpočiň si. Pojď, my, nás?

Navždycky a věčně. Chválím Tě, Pane.

Ježíši?

Já jsem to. Má Láska k tobě je věčná, Má Věrnost tobě trvá na věky. Odevzdávej se Mi každý den a Já vykonám to další. Modli se ke Mně bez přestání, jsem vždycky dychtivý naslouchat tvým modlitbám. Nikdy na Mne nezapomínej, Já na tebe nezapomínám nikdy, tak mysli na Mne stále. Kdybys jen věděla, Mé dítě, jak jsem ti blízko! Jednej se Mnou jako s Králem. Uvědom si, jak nahá jsi byla a jak jsem přikryl tvou nahotu Svou Milostí. Vzpomeň si, jak Já, tvůj Král, jsem pohlédl na tebe, která nejsi nic, a utvářel tě a pozvedal tě. Proto měj trpělivost s těmi, kterým jsem nedal tolik jako tobě. Snažně Mne pros o pomoc a dám ti ji. Neobviňuji tě, miluji tě a nechci, abys padla. Vždycky ti budu připomínat Svou Přítomností, abys vítězila nad zlem. Vždycky ti budu připomínat Svá přikázání, přijmi je a važ si jich. Pamatuj, Láska k tobě mluví a s Láskou spolupracuješ. Chci tě dokonalou. Chci tě shovívavou a oddanou. Vždycky pamatuj i na Mou Přítomnost, buď jedno ve Mně.


1 pro modlitební skupinu
2 věděla jsem, že Ježíš mi to chce říci, ale nechtěla jsem to napsat, protože někteří lidé to kritizovali, že je tam těch "Miluji tě" příliš mnoho, ale Ježíš to přesto napsal velice rychle, dřív než jsem zvedla ruku od papíru, a ještě k tomu s Božím Humorem připojil vykřičník ...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message