DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dnes je Svatý Duch Milosti vskutku Úhelným Kamenem

23. prosince 1989

pokoj s tebou, dcero, dotkni se Mého Srdce… vnímej, jak je Mé Srdce rozerváno;

(V duchu jsem cítila Srdce našeho Pána.)

odstraň trny, které dnes probodávají Mé Srdce;

Ukaž mi, jak odstranit tyto trny, Pane.

trny mohou být odstraněny láskou; miluj Mě, miluj Mě, Vassulo, buď Mým balzámem, těš Mě a přiváděj ke Mně malé duše; ukaž jim Mé Srdce, řekni jim o Mé Lásce, odstraň každý trn a nahraď ho malou duší…

Mému Domu je zapotřebí obrovského pokání, ale Já Ho znovu zbuduji, cihlu po cihle, jednu řadu cihel za druhou; i když je Můj Dům cílem děsivých útoků, Já, Pán, nakonec zvítězím; pak naplním Svůj Dům čistými dušemi; jako v klícce, která je plná holubic, tak tomu bude i v Mém Vlastním Domě; dovolím těmto čistým duším živit se přímo z Mé Ruky, aby se naučily říkat: „Abba;“ Božství přemůže zkaženost, zkaženost, která skrze neřesti světa udělala z Mých dětí ateisty;

chci z těchto čistých duší učinit božské bytosti, v nichž se bude odrážet Mé Božství; proto vám v těchto dnech neustále připomínám Pravdu, i když Se opakuji; přestože některé z vás rozčiluje, že se opakuji, budu vám dál připomínat tytéž pravdy, neboť to je jediný způsob, jak pohnout některými netečnými dušemi;

dnes je Můj Svatý Duch Milosti odmítán nevěřícími, ale oni nevědí, co odmítají; je to tak, jak říká Písmo: „… kámen, který stavitelé odvrhli, ten se stal kvádrem nárožním, kamenem úrazu a skálou, která povede k pádu;“1 tito nevěřící klopýtají o úhelný kámen, protože nevěří v Díla Mého Svatého Ducha; ano, dnes je Můj Svatý Duch Milosti, který sestupuje, aby vám ukázal Cestu, Pravdu a Život, vskutku Úhelným Kamenem, Základním Kamenem, který nepoznáváte a zcela zavrhujete;

dcero, i přes tvou nedokonalost budu schopen dokončit Svá Poselství; ber svá utrpení jako požehnání; pomysli na to, co Já jsem musel vytrpět, abych dokončil Své Dílo a Svými Ranami vás všechny uzdravil; Já, Pán, potřebuji velkorysé duše, které jsou ochotné se obětovat za druhé a stát se malými kříži; všechny tyto oběti nebudou marné; je potřeba obrovského pokání a čas naléhá;

proto se, maličká, opři o Mé Rámě, když jsi unavená; nepadej, opři se o Mě; jsme jedno; modli se, Má Vassulo, za spásu vaší éry; hýčkej Mě, svého Boha, tím, že zůstáváš malá; hýčkej Mě svými modlitbami vycházejícími z tvého srdce; chci upřímnost, nechci povinnosti, chci tvé srdce; buď dokonalá!

pojď, nespouštím z vás Své Oči; jste všichni2 Mou Radostí, Mým Štěstím;


2 Malé duše.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message