DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rychle odpouštím a zapomínám
Buď trpělivá, jako Já jsem trpělivý

7. prosince 1989

Pane, jsi Jeden Pán,
přived' nás k Jedné Víře a k Jednomu Křtu.
Pane, jsi Jeden Bůh, který je Otcem všech,
nade všemi, skrze všechny a ve všech.
Nejsme schopni dospět všichni ke shodě,
jsme neohební ...
necháš nás tak?

Modli se za vás všechny, abyste dospěli k porozumění. Stvořil jsem vás, dal jsem vám svobodu vlastního porozumění. Zachovat Mi věrnost a dodržovat Má Přikázání je ve vašich silách. Nikdy jsem vám nenařizoval hřešit, proto se modlete o Moudrost, aby osvítila tuto generaci, ať začne rozeznávat, co je pravé a co levé.

(Poselství ke skupině mládeže:)

Ukazujte Mě lidstvu tak, jak jsem vás to naučil. Jsem Bůh Lásky a Slitování. Nejsem komplikovaný Bůh a nikdy nikoho neštvu k smrti. Uvědomte si, že dávám i žádám podle vašich možností. Nikdy nebudu žádat od duše víc, než může nabídnout, nežádám víc, než na co stačí. Žádám o každý malý návrat k lásce, úsměv, myšlenku, laskavé slovo, pouhé jediné slovo vycházející ze srdce bude přijato jako miliony modliteb. To je velice důležité, i pouhé myšlenky ... a přijmu je tak skvostně.

Každou duši miluji k zbláznění. Jsem Bůh vždy tak Něžný a Pokorný. Zacházím jemně se Svými ratolestmi. Kdokoli by Mě Mým ratolestem ukazoval jako přísného a hněvivého Boha, poškozuje Mou Církev. Jsem trpělivý a pomalý v hněvu, ale rychle odpouštím a zapomínám.

Nikdo nemůže říci, že se zajímám jen o svaté lidi. Je o Mně známo, že vyhledávám nemocné a zbědované. Jejich ubohost Mě přitahuje, jejich neschopnost dosáhnout Mě působí, že tím víc dychtím pozvednout je a přitisknout je na Své Srdce.

Jsem Ježíš a Ježíš znamená Spasitel a přicházím zachraňovat, ne zatracovat.

(Později:)

Mé dítě, věříš, že jsem to Já, Ježíš, který se s tebou setkává tímto zvláštním způsobem? 

Ano, věřím, Pane. 

Věříš, že jsem to Já, Ježíš, kterého vidíš po celou tu dobu? 

Ano, věřím, Pane. Proč se ptáš, Pane?

Abych tě to slyšel říkat, dítě. Buď šťastná a dobrořeč Mi, protože se těšíš přízni Mého Otce. Musíš tedy pracovat a stále pozvedat svou duši. Dal jsem ti milost vidět Mne očima své duše a rozpoznávat Můj Hlas. Nedovol světu, aby tě ovládl, teď, když už k němu nepatříš. Má Moudrost rozhojní tvé učení. 

Buď něžná k chudým, jako Já jsem něžný k tobě. Obhajuj je. Žádný otec neopustí své dítě na poušti, proto buď trpělivá, jako Já mám trpělivost s tebou. Dcero, nesnaž se objevit věci, které jsou mimo tvé možnosti, mohly by tě svést vlastní domněnky, a tak bys mohla svést i ostatní. Důvěřuj Mi a dám ti učení, které jsi schopna přijmout. Naslouchej Mým Slovům a nikdy jiným. Opři se o Mé Rameno, když jsi unavena. Ať je Mé Rámě místem tvého spočinutí a Mé Svaté Srdce tvým Příbytkem.

(Později:)

Jez ode Mne, uč se ode Mne. Těš Mé děti, chceš teď psát?1 Jsem šťastný, když cítím, jak na Mně visíš. Oddanost ti dá otevřené oči a bdělou duši. Pojď, buď ráda, že jsem tě vzkřísil z mrtvých, že už neležíš mezi těmi, kdo jsou celá léta mrtví a v rozkladu.

Ježíši, už jsem se Tě na to ptala a ptám se znovu, je-li to Tvá Vůle, udělat s těmi mrtvými a v rozkladu to, co jsi udělal se mnou, pozvednout je k Životu a dovolit jim žít ve Tvém Světle.

Smrt bude zničena vítězstvím Vzkříšeného, protože Já jsem Život. Já jsem Vzkříšení a Život Sám a každý, kdo přijde a bude jíst Mé Tělo a pít Mou Krev, bude mít věčný život.

Pojď, budu ti diktovat další zjevení o Své Svaté Eucharistii. Já, Pán, ti žehnám, že se ke Mně takto připojuješ a dáváš se Mi k dispozici pro psaní Mých Slov. Pracuj tvrdě, Má Vassulo, to všechno není nadarmo. Pojď, povedu tě ve všem, co podnikneš. Buď pevná!

(To 'buď pevná' bylo řečeno během diktování, protože ďábel se mi zase snažil vnukat, že to všechno může vycházet z mého podvědomí, a proto mi Ježíš řekl 'buď pevná'. Satan je skutečná potíž, proto si  ostatních démonů tolik nevšímám, jsou sice také potíž, ale jsou spíše jako mouchy, které létají kolem mne a bojí se mne, i když by chtěli, aby všechno bylo jinak. Ale jsou zlomyslní a člověk musí být ve střehu. Tito démoni mají nejraději, když nějaká duše dříme a slábne, nebo váhá. Modlitby je prostě 'pobíjejí' a drží v povzdálí. Víra v Pánovu Lásku a Milost ničí tyto démony, kteří člověku 'bzučí' kolem uší, aby mu vnukali ďábla přestrojeného za Pravdu a vzdáleného od Lásky. Proto Pán chce, abychom byli vzhůru a ve stálé modlitbě. Stálá modlitba brání přístupu těchto démonů i samotného Satana. Modlitba se stává bezpečnou hradbou kolem nás, drží Satana i ostatní démony v povzdálí. Ano, je to stálý boj.) 


1 'lpěla' jsem na Ježíšovi, nechtěla jsem opustit tento okamžik a nechat Ho 'jít'


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message