DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jejich opatrnost se stane neopatrností

6. prosince 1989

Můj Pane, uč mě, je-li Tobě libo, být trpělivá, jako byl trpělivý Job a lpěl na Tobě.

Spolehni se na Mne, budu tě učit Své vlastní trpělivosti.

Můj Pane, je-li to Tvé přání, vlej do mne odvahu, tak jako do Svých učedníků.

Má květino, připomenu ti, jak jsem snášel Svůj Kříž a nehleděl na to, jak je potupný. Pak to nebudeš vzdávat pro nedostatek odvahy. Jsi vedená Mým Duchem. Mým cílem je skoncovat s ateismem.

Ach, Mé dítě! Nemnozí budou naslouchat Mému Hlasu, protože tvé generaci chybí pokora. Pokaždé, když se přiblížím Svým dětem pomocí tohoto slabého nástroje, Moji vlastní, mnozí z Mých vlastních umlčují Mé Slovo. Dcero jejich opatrnost se stane neopatrností, protože neuznávají plody Mého Božského Díla a odmítají věřit, ale jak už jsem říkal, nevěří, protože nejsou Mé ovce. Ovce, které Mi náležejí, naslouchají Mému Hlasu, znám je a ony znají Mě a následují Mě. Takže teď se plní proroctví:

"Na konci času budou lidé, kteří se posmívají náboženství a nesledují nic jiného než své vlastní zájmy, pro svou zkaženost. Tito neduchovní a sobečtí lidé dělají jen škodu."1 "Jste považováni za živé, a přesto jste mrtví." "Probuďte se," říkám vám, "probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření."2

Nejenom že jsou mrtví, ale ve svém pádu chtějí i Mým dětem zabránit, aby jedly Můj Nebeský Chléb. Zapomínají, že Já nad nimi vládnu a že svěřuji Svého Ducha Milosti komu chci, a pozvedám nejposlednější z lidí. Ve své zkaženosti přede Mnou zavírají dveře. Nedůtkliví vůči Mým andělům zbavují tuto generaci vší naděje. K Mému Duchu Milosti se nechovají lépe než farizejové ke Mně na zemi.

Ach, Vassulo, milovaná Mé Duše, odvahu. Dovol Mi říci ti toto: všechny3 jsem vás uvedl na Svou Stezku, abyste se podíleli na Mém Kříži Pokoje a Lásky.

Pane, a co 'X'?

Je také obětí Mé Lásky, obětí Mé Duše, obětí žárlivé Lásky. Raduj se! protože už cítíš Mou úzkost v Getsemanech,4 ale měj víru a důvěřuj Mi, jsem blízko tebe, abych s tebou sdílel Svůj Kříž až do konce. Já a vy, Moji milovaní, vy a Já, společně budeme bojovat, a říkám vám, hory se mohou otřást a údolí změnit, ale Má Láska vás nikdy neopustí. Má Láska k vám je neotřesitelná a Má Věrnost neměnná, vidíte?

Opřete se o Mne a dám odpočinout vaší duši, ale dovolte Mi požádat vás o odpočinek, když je Má Duše unavena. Dovolte Mi složit Svůj Kříž na vaše ramena. Já, Pán, vám připomenu Svou Přítomnost.

Pokoj vám. Mějte touhu po Mně. Láska vás miluje, milujte Mne.

Evangelizujte s láskou pro Lásku.


3 to znamená všechny, kdo se nějakým způsobem podílejí na šíření těchto poselství
4 to se týká 'X'


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message