DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať vaše modlitby dosáhnou nebe - Buď Mým Nebem

29. listopadu 1989

Mé srdce je připraveno Tě přijmout, můj Bože. Naslouchám, tady jsem.

(Poselství pro modlitební skupinu na prosinec.)

Má Vassulo, velice Mě těší, že Mi dovoluješ tě používat; naslouchej a piš:

pokoj vám; Já jsem váš Spasitel, Král Pokoje, jsem váš Těšitel, jsem Láska; k Lásce dnes nakláníte své ucho a kvůli svému Králi Pokoje jste přicestovali zdaleka, abyste přišli a naslouchali Mu; a byl to váš Spasitel, který vás vykoupil, abyste Mě dnes slyšeli;

přišli jste hledat Pokoj a říkám vám: dávám vám Svůj Pokoj; je to útěcha, kterou hledáte, Moji milovaní? pojďte, zahrnu vás útěchou; je to Láska, po které žízníte? ó, pojďte! padněte Mi do Náruče; Já jsem Láska! Mé malé děti, nedovolte vašim srdcím, aby se trápila, nikdy jsem vás neopustil; Já, Ježíš, jsem stále po vašem boku;

sestupuji k vám tedy proto, abych vás utěšil a abych vám připomněl Svůj Zákon; chci vás všechny volat zpět k Lásce, k Míru a k Jednotě; nepřicházím vás soudit ani odsoudit; přicházím vám ve Své Nekonečné Slitovnosti připomenout, že jsem Svatý a že máte žít svatě;

Já jsem Bůh Lásky, ne Bůh, který by vás doháněl k zoufalství; Já jsem Bůh Naděje a přicházím, abych vám dal naději; požehnaní, Já jsem Ten, kdo vás nejvíce miluje, Já jsem Ten, kdo z Lásky k vám položil Svůj Život; neudělám tedy všechno pro to, abych vás v těchto temných dnech varoval, abych vás vytrhl z moci zla a přitáhl vás blíž ke Svému Srdci a ukázal vám, že Mé Nejsvětější Srdce je skutečně vaším Příbytkem?

přicházím vyzvat ty, kdo se se Mnou ještě nesmířili, aby se smířili a uzavřeli se Mnou Mír; chci od vás jedině LÁSKU; Můj Duch se bohatě vylévá na vaši generaci kvůli Mé Nekonečné Slitovnosti; nemělo by se vám zdát neuvěřitelné, že k vám mluvím tímto způsobem, vždyť Já Jsem Všemohoucí; Má Poselství mají přivést mnohé z vás zpět k rozumu a připomenout vám Pravdu; a vás, kteří stále ještě nevěříte v tato Božská Díla Milosti, se ptám stejně jako kdysi Farizeů: „kdo z vás, spadne-li mu syn nebo vůl do studny, ho odtud nevytáhne ihned v sobotní den?“1

milovaní, jsem Propast Milosrdenství; Já jsem Nekonečné Bohatství a Můj Hlas bude slyšet na zemi i v podzemí, v temných útrobách této země, kde leží mrtví; uslyší Můj Hlas, Já k nim přijdu a zvednu je a učiním z nich sloupy světla; a těm, kdo stále ještě odsuzují Má Díla, říkám: hledejte Pána upřímným srdcem;

Moji kněží, Moji kněží… vy všichni, kteří jste odrazem Mého Božského Obrazu, dovolte Mi připomenout vám, abyste teď na konci roku přišli ke Mně a čerpali z Mého Srdce, které je Propastí Lásky, a naplnili svá srdce; naslouchejte Mým Slovům a jednejte podle nich; nebuďte jako dům, který stojí na písku, a protože nemá žádné základy, spadne, jakmile přijde povodeň! buďte pevní a uveďte do praxe, co jste se ode Mě učili; přitáhnu všechny k Sobě a Duch Lásky vám všem odhalí Mou Svatou Tvář;

přicházím vás povzbudit, milovaní bratři; zůstaňte v Mé Lásce a paste Můj lid s láskou pro Lásku; kráčejte v Mém Světle a povedu vás; Já jsem Světlo světa a vy jste Moji přátelé; Mí vyvolení, vstupte do Mého Nejsvětějšího Srdce, vstupte do této Výhně Lásky a dovolte Mi zažehnout vaše srdce, abyste pak mohli jít a zapalovat další srdce;

pojďte ke Mně tak, jak jste, nedokonalí, a sdílejte Mou Velkou Lásku; vaše láska by neměla být jen slova či pouhé řeči, ale něco skutečného a činného; oplácejte zlo dobrem… oplácejte bezpráví spravedlností… nenávist oplácejte láskou… odpouštějte, odpouštějte… ať je láska vždy přítomná ve všem vašem jednání;

děti Mého Nejsvětějšího Srdce, žijete teď v těžkých dobách, kdy Můj nepřítel rozestřel své panství jako závoj; proto vás přicházím prosit, abyste zdvojnásobili své modlitby, modlitby srdce, které Mě dosáhnou;

pojď, lituj… vyznávej své hříchy, Mé dítě; nepřicházej Mě nehodně přijímat v malé bílé Hostii; pojď a pij Mě, pojď a jez Mě, a pamatuj na to, Koho v této Posvátné chvíli přijímáš; přijímáš Mě, přijímáš Život; buďte čistí, abyste Mě přijali; prahněte po této Svaté chvíli jako nikdy předtím, prahněte po tom přijmout svého Boha; dokonce i Moji andělé se na vás dívají shůry a touží po tomto Pokrmu, chtěli by být jedním z vás! ať je vaše srdce pohnuto vznešeností tohoto okamžiku, říkejte Mi: „Ježíši, já, hříšník, Tě prosím o odpuštění, nejsem hoden Tě přijímat, ale vím, že jediným Tvým slovem mohu být uzdraven;“ nepřestávejte Mi říkat tato slova, neboť Mě těší a působí, že k vám Já, váš Bůh, běžím, naplňují Mé Nejsvětější Srdce Slitováním;

volejte ke Mně: „Kyrie Eleison! Christe Eleison! odpusť mně, hříšnému!“ pokořte se a Já vás pozvednu… umenšete se a Já vás budu pozvedat k Sobě a ukryji vás ve Svém Nejsvětějším Srdci; žádám vás, abyste od této chvíle: žili ve stálé víře, lásce a svatosti; ať je Má žádost vaším mottem pro nadcházející rok;

pojďte, buďte jedno v Mém Svatém Jménu, jako Já a Otec jsme Jedno;

Já, Pán Ježíš Kristus, vám všem žehnám, zanechávám na vašem čele Povzdech Touhy Své Lásky;

Láska vás miluje;

(Poselství naší Svaté Matky)

děti Boží, pokoj vám; Já, vaše Svatá Matka, potřebuji vaše modlitby, aby se uskutečnil Boží Plán Spásy; potřebuji modlitby ze srdce; ať vaše modlitby dosáhnou nebe, ať jsou jako vůně kadidla;

naplňte svá srdce Boží Láskou a radujte se, neboť Spasitel se narodil pro vaši spásu; Spasitel mírného srdce, který sestoupil na zemi, aby sloužil a volal utlačované; „aby otevřel oči slepým, aby vytrhl vězně ze žaláře a z vězení ty, kdo bydlí v temnotách;“2 milované děti, dnes vás volá ten samý Spasitel, volá každého z vás jménem, abyste se k Němu vrátily; je to ten samý Ježíš, kdo vám připomíná Svá učení; je to ten samý Ježíš, kterého jsem Já, Jeho Matka, držela ve Svém Náručí zabaleného v plenkách; narodil se, aby sloužil, narodil se, aby vás vykoupil, a dnes je to ten samý Ježíš, kdo vás volá pro vaši spásu; je to ten samý Spasitel, který vám připomíná, že Mu všichni patříte; stal se viditelným v těle a obětoval se za vás, Mé děti, aby vás osvobodil;

pojďte tedy a radujte se, buďte naplněni štěstím! pojďte a provolávejte velikost Jeho Svatého Jména! pojďte a buďte radostnými posly nesoucími Jeho Slovo; miluji vás a věřte Mi, Můj Plášť je dost veliký na to, aby vás všechny skryl!3 pojďte k Pánu, nebojte se ukázat Mu své slabosti; pojďte k Pánu a nabídněte Mu své srdce a On je přijme jako myrhu, kadidlo a zlato;

milujeme vás… milujeme vás nezměrně, oddejte se Mu; Ježíš přichází ke každému z vás; přichází, aby vysvobodil zajatce tohoto světa a dal jim svobodu; zajatce, kteří byli jako holubice polapeni zlým a dáni do klece, ale Ježíš neúnavně kráčí od klece ke kleci a osvobozuje každého z nich;

Mé děti, žijte podle Nebeských Přikázání Pána a podle Jeho Zákona, protože Zákon Nebes je obsažen v jediném slově, a to slovo je: LÁSKA;

Já, vaše Svatá Matka, se za vás přimlouvám a prosím za vás dnem i nocí; dávám vám Svou Lásku a žehnám vám všem i vašim rodinám;

(Znovu jsem slyšela, jak se za mě Duch Svatý bez přestání modlil celou noc, až mě nakonec brzy ráno požádal, abych po Něm zopakovala tuto modlitbu: „Père, aide moi, car Ta Puissance est Amour,“ což ve francouzštině znamená: „Otče, pomoz mi, protože Tvá Moc je Láska.“)

Pane,
přestože mnohé národy
klesly na dno svého lidství
a uvázly v pasti, kterou samy nastražily,
slituj se nad nimi.
Pane, popřej jim sluchu,
udělej z nich úplně nové těsto,
které Tě oslaví, můj Králi.
Budu Tě znovu prosit, Pane Lásky, Pane Slitování,
aby ti, kdo stále naslouchali a naslouchali,
a přesto nic nechápali, tentokrát uslyšeli, pro Tvou Lásku,
a aby ti, kdo se stále dívali a dívali, ale neviděli,
pro Tvé Velké Milosrdenství tentokrát uviděli,
a tak vstoupili do Tvého Tajemství.
Obměkči jejich srdce,
ať mohou plně chápat svým srdcem,
a ne svou myslí, a tak být obráceni
a uzdraveni Tvým Božstvím.
Pak poznají, že Tvá Přikázání jsou úchvatná,
a jejich duše se jim nebude vzpírat,
ale bude je respektovat.
Amen.

Mé dítě, znovu oslavím Své Jméno; jen počkej a uvidíš, toto je jenom začátek…

Pane, jsi jako stravující Oheň
a vím, že pracuješ v mnoha srdcích.
Pane, žiji pro Tebe,
buď mi nablízku v tomto exilu.

Mnou nasycená, žij pro Mě, žij pod Mými Křídly; napojená Mou Láskou, rozkvétej a rosť, rozkládej své větve jako terebint; říkej Mi, že Já jsem Ten, kterého nejvíce miluješ; buď Mou písní, maličká; buď Mým Nebem a opět oslavuj Mé Svaté Jméno; opři se o Mě, když jsi unavená, ó, ano! dělej Mi radost a vnímej Mou Přítomnost! ach, ano! hladověj po Mně, žízni po Mně, podívej se na svého Krále! pohlédni na Toho, který tě zachránil! pohlédni, květino, na Mou Krásu! jsi svobodná, Má holubice, konečně svobodná!

vstup nyní do Mého Nejsvětějšího Srdce, ať tě úplně pohltí a nezůstane z tebe nic jiného než živý plamen Lásky, žárlivé Lásky; Já jsem Horoucí Plamen Lásky a Má Láska je vskutku stravujícím Ohněm; měj touhu po Mně, jsem tím oslavován, a zvětšuj tuto lásku ke Mně; Má Ruka je nad mnoha národy, všechno se brzy završí ve správnou hodinu a v pravý čas;

miluj Mě, měj touhu po Mně; pojď, my, společně?

Ano, Pane, navěky. Chvála buď Bohu.


3 Naše Svatá Matka se usmívala.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message