DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať vaše modlitby dosáhnou nebe
Buď Mým Nebem

29. listopadu 1989

Mé srdce je připraveno Tě přijmout, můj Bože, naslouchám. Tady jsem.1

Má Vassulo, velice Mě těší, že tě mohu používat. Naslouchej a piš.

Pokoj vám. Jsem váš Spasitel, Král Pokoje, jsem váš Těšitel, jsem Láska. K Lásce dnes nakláníte své ucho a kvůli svému Králi Pokoje jste přicestovali zdaleka, abyste přišli a naslouchali Mu. Jsem váš Spasitel, který vás vykoupil, abyste Mě dnes slyšeli.

Přišli jste hledat Pokoj a říkám vám: dávám vám Svůj Pokoj. Hledáte útěchu, Moji milovaní? Pojďte, zahrnu vás útěchou. Žízníte po Lásce? Ó, pojďte! Padněte Mi do Náruče. Jsem Láska. Mé malé děti, nestrachujte se, nikdy jsem vás neopustil. Já, Ježíš, jsem stále s vámi. 

Proto k vám takto přicházím, abych vás utěšil a abych vám připomenul Svůj Zákon. Chci vás volat zpět k Lásce, k Pokoji a k Jednotě. Nepřicházím vás soudit ani odsoudit. Přicházím ve Své Nekonečné Slitovnosti připomenout vám, že jsem Svatý a že máte žít svatě.

Jsem Bůh Lásky, ne Bůh, který by vás doháněl k zoufalství. Jsem Bůh Naděje a přicházím, abych vám dal naději. Požehnaní, jsem ten, kdo vás nejvíc miluje, z lásky k vám jsem položil Život. Neudělám tedy všechno pro to, abych vás v těchto chmurných dobách varoval, abych vás vytrhl z moci zla a přitáhl vás blíž ke Svému Srdci a ukázal vám, že Mé Svaté Srdce je skutečně vaším Příbytkem?

Přicházím vybídnout ty, kdo se ještě se Mnou nesmířili, smiřte se a uzavřete se Mnou Mír. Chci od vás jedině LÁSKU. Můj Duch se bohatě vylévá na vaši generaci, pro Mou Nekonečnou Slitovnost, a neměli byste se divit, že k vám mluvím tímto způsobem, vždyť jsem Všemohoucí. Má Poselství přivedou opět k rozumu mnohé z vás, kteří zabloudili a připomenou vám Pravdu. A vás, kteří stále ještě nevěříte v tato Boží Díla Milosti, se ptám stejně jako kdysi farizejů: "Kdo z vás, spadne-li mu syn do nádrže, nebo jeho vůl, ho hned nevytáhne i v den sobotní?"2

Milovaní, jsem Propast Milosrdenství. Jsem Nekonečné Bohatství a Můj Hlas bude slyšet po celé zeměkouli i pod zemí, v temném břiše zeměkoule, kde leží mrtví. Můj Hlas bude slyšet a půjdu k nim, zvednu je a udělám z nich sloupy světla. A těm, kdo stále ještě odsuzují Má Díla, řeknu: "Hledejte Pána prostým srdcem".

Mí kněží, Mí kněží ... vy všichni, kdo zrcadlíte Můj Obraz Boží, dovolte Mi připomenout vám, abyste teď na konci roku přišli ke Mně a čerpali z Mého Srdce, které je Zdrojem Lásky, a naplnili svá srdce. Naslouchejte Mým Slovům a jednejte podle nich. Nebuďte jako dům, který stojí na písku a protože nemá základy, spadne, když přijde povodeň! Buďte pevní a uveďte ve skutek, co jste se ode Mne učili. Přitáhnu všechny k Sobě a Duch Lásky vám všem odhalí Mou Svatou Tvář.

Přicházím vás povzbudit, milovaní bratři. Zůstaňte v Mém Světle a povedu vás. Jsem Světlo světa a vy jste Moji přátelé, Mí vyvolení. Vstupte do Mého Svatého Srdce, vstupte do této Výhně Lásky a dovolte Mi zažehnout vaše srdce, abyste pak mohli jít a zapalovat další srdce.

Pojďte ke Mně, tak jak jste nedokonalí, a sdílejte Mou Velkou Lásku. Vaše láska by neměla být jen slova či pouhé řeči, ale skutečná a činná. Odplácejte zlo dobrem ... odplácejte bezpráví spravedlností ... nenávist odplácejte láskou ... odpouštějte, odpouštějte ... ať je láska vždycky přítomná ve všem vašem jednání.

Děti Mého Svatého Srdce, žijete teď v těžkých dobách, kdy Můj nepřítel rozestřel své panství jako závoj. Proto vás přicházím prosit, abyste zdvojnásobili své modlitby, modlitby srdce, které dojdou ke Mně.

Pojďte, litujte ... vyznejte své hříchy, Mé děti. Nepřicházejte přijímat Mne nehodně v malé bílé Hostii. Pojďte a pijte Mne, Pojďte a jezte Mne, a pamatujte, koho přijímáte v této Svaté chvíli - přijímáte Mne, přijímáte Život. Buďte čistí, abyste Mne přijali. Mějte touhu po této Svaté chvíli jako nikdy předtím, buďte žádostiví přijímat svého Boha. Dokonce i Moji andělé se na vás dívají shůry, touží po tomto Pokrmu, chtěli by být jedním z vás! Ať je vaše srdce v ušlechtilém rozrušení, říkejte Mi: "Ježíši, já hříšník Tě prosím o odpuštění, nejsem hoden Tě přijímat, ale vím, že jediným Tvým slovem mohu být uzdraven." Říkejte dál tato slova, líbí se Mi, ženou Mne, vašeho Boha, k vám, plní Mé Svaté Srdce Soucitem.

Volejte ke Mně "Kyrie eleison! Christe eleison! Odpusť mně, hříšníkovi!" Pokořujte se a Já vás pozvednu ... umenšujte se a Já vás pozvednu. Pozvednu vás k Sobě a ukryji do Svého Svatého Srdce. Žádám vás, abyste od této chvíle žili ve stálé víře, lásce a svatosti. Ať je Má žádost vaším mottem pro nadcházející rok.

Pojďte, buďte jedno v Mém Svatém Jménu, jako Já a Otec jsme Jedno a Totéž.

Já, Pán Ježíš Kristus, vám všem žehnám, vdechuji vám Políbení Lásky na čelo.

Láska vás miluje.

(Poselství naší Svaté Matky)

Děti Boží, pokoj vám. Já, vaše Svatá Matka, potřebuji vaše modlitby, aby se uskutečnil Boží Plán Spásy. Potřebuji modlitby srdce. Ať vaše modlitby dosáhnou nebe, ať jsou jako vonný dým.

Naplňte svá srdce Boží Láskou a radujte se, protože Spasitel se narodil pro vaši spásu, Spasitel pokorného srdce, který sestoupil na zemi, aby sloužil a volal utlačované, "přišel otevřít oči slepých, vysvobodit vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě."3 Milované děti, je to týž Spasitel, který vás dnes volá, je to týž Ježíš, který vám připomíná Svá učení, je to týž Ježíš, kterého jsem Já, Jeho Matka, držela v Svém Náručí a balila do plenek. Narodil se, aby sloužil, narodil se, aby vás vykoupil. Dnes je to týž Spasitel, který vám připomíná, že Mu všichni patříte. Stal se viditelným v těle a obětoval se pro vás, Mé děti, aby vás osvobodil.

Pojďte tedy a radujte se, buďte naplněni štěstím! Pojďte a provolávejte velikost Jeho Svatého Jména! Pojďte a buďte radostnými posly Jeho Slova. Miluji vás a věřte Mi, Můj Plášť je dost veliký, aby vás všechny schoval!4 Pojďte k Pánu, nebojte se ukázat Mu své slabosti. Pojďte k Pánu a nabídněte Mu své srdce a On je přijme jako myrhu, kadidlo a zlato.

Milujeme vás ... milujeme vás nezměrně. Oddejte se Mu. Ježíš přichází ke každému z vás. Přichází, aby vysvobodil zajatce tohoto světa a dal jim svobodu. Zajatce, kteří jako holubice byli polapeni Zlým a dáni do klece, ale Ježíš neúnavně kráčí od klece ke kleci a osvobozuje každého zajatce.

Mé děti, žijte podle Nebeských Příkazů a Zákona Páně, protože Zákon Nebes lze shrnout v jediné slovo, a to slovo je: LÁSKA.

Já, vaše Svatá Matka, se za vás přimlouvám a prosím dnem i nocí. Dávám vám Svou Lásku a žehnám vám všem i vašim rodinám.

30. listopadu 1989

(Slyšela jsem opět celou noc Ducha Svatého, jak se za mne bez přestání modlí, a nakonec, časně ráno, mě Duch Svatý žádal, abych po Něm opakovala tuto modlitbu: "Père, aide moi car Ta Puissance est Amour", to bylo francouzsky a znamená to "Otče, pomoz mi, protože Tvá Moc je Láska.")

Pane,
přestože mnohé národy
klesly na dno svého lidství
a uvázly v pasti, kterou sami nastražily,
slituj se nad nimi.
Pane, popřej jim sluchu,
udělej z nich úplně nové těsto,
oslav se, můj Králi.
Budu Tě znovu prosit, Pane Lásky, Pane Slitování,
aby ti, kdo stále poslouchají a přesto nic nechápou,
tentokrát pro Tvou Lásku uslyšeli,
a ti, kdo se stále dívají, ale nevidí,
tentokrát pro Tvé Veliké Milosrdenství uviděli
a tak vstoupili do Tvého Tajemství.
Změkči jejich srdce, ať mohou plně chápat
svým srdcem, a ne svou myslí,
a tak být obráceni a uzdraveni Tvým Božstvím.
Pak poznají, jak úžasné jsou Tvé příkazy
a jejich duše se jim nebude vzpírat,
bude je respektovat.
Amen.

Mé dítě, oslavím znovu Své Jméno,  jen vyčkej a dívej se. To je jenom začátek ...

Pane, jsi jako stravující Oheň
a vím, že pracuješ v mnoha srdcích.
Pane, žiji pro Tebe,
buď mi velice blízko v tomto exilu.

Mnou nasycená, žij pro Mne, žij pod Mými Křídly. Napojená Mou Láskou, rozkvétej a rosť, rozkládej své větve jako terebint.5 Říkej Mi, že Mě nejvíc miluješ. Buď Mou písní, maličká, buď Mým Nebem a oslavuj znovu Mé Svaté Jméno.  Opři se o Mne, když jsi unavena, ó ano! Dělej Mi radost a vnímej Mou Přítomnost! Ó ano! Hladověj po Mně, žízni po Mně, hleď na svého Krále! Drž se Toho, který tě zachránil! Květino, hleď na Mou Krásu!

Vstup teď do Mého Svatého Srdce, ať tě úplně pohltí a udělá z tebe živý plamen žárlivé Lásky. Jsem Žhavý Plamen Lásky a Má Láska je skutečně stravující Oheň. Měj touhu po Mně, jsem tím oslavován. Rozšiřuj tuto lásku ke Mně. Má Ruka je nad mnoha národy. Všechno se brzy završí, ve správné hodině a v pravý čas.

Miluj Mě, tuž po Mně. Pojď, my, nás?

Ano, Pane, navěky. Chvála buď Bohu.


1 poselství pro modlitební skupinu na prosinec
4 naše Svatá Matka se usmála


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message