DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Moji vlastní Mě znají
Poslušnost vůči Mně, tvému Bohu, je důležitější než poslušnost vůči člověku
Každá oddanost projevená Mé Matce potěší Mé Srdce

4. prosince 1989

Můj Pane, nevydávej mě zvůli mých pronásledovatelů. Povstali proti mně křiví svědkové. Od toho dne, co se snažím dnešní mladé lidi seznámit s Tvými cestami a učit je Tvým stezkám, Zlý proti mně zuří dvojnásob. Ano, Pane, od toho dne, co jsem začala hlásat Tvé Poselství a zjevovat sladkost Tvé Svaté Tváře, Zlý manipuluje s mými žalobci. Oklamal je a zaslepil, takže mě pronásledují a štvou.

Má Vassulo, buď silná. Mé Nejsvětější Srdce je tvou Pevností, pojď, Mé dítě, a ukryj se v Jeho hlubinách. Osvobozená Mou Rukou, Láska tě miluje. Vidíš, Mé dítě, tito lidé nemluví Mou řečí. Má řeč Lásky do nich ve skutečnosti nikdy nepronikla. Nyní už víš, že každý, koho k Sobě pozvednu, kdo mluví Mým jazykem a snaží se žít v Mé blízkosti v oddanosti Mně, bude zcela jistě napadán. Má řeč je řečí Lásky, ale oni neporozuměli. Když nazývají heretičkou1 tebe, nazývají heretikem Mě a celé Mé Království, protože Mé Království spočívá na Lásce. Tito služebníci církve potřebují mnoho modliteb spojených s obětmi.

Každá duše, která odsuzuje Mé Poselství, bude muset přede Mě předstoupit v Den Soudu a složit Mi své účty a věř Mi, budu je soudit přísně. Přesto si pamatuj, že jsem vždy vedle tebe. Stále na to mysli, Má Vassulo. Pojď, pomodlíme se:

„Otče!
Ty, který jsi pozdvihl mou duši
z tohoto temného vyhnanství
a vzal mě pod Svá Křídla,
smiluj se nade mnou,
pozvedni mě, když se bojím,
daruj mi Svůj Pokoj a Lásku,
upevni mou Víru,
ať mohu opět oslavovat Tvé Svaté Jméno.
Amen.“

Láska je blízko tebe a Já znám Své vlastní a Moji vlastní znají Mě. Ale vezmu zrak těm, kteří vidí, a dám zrak těm, kdo jsou slepí.

Pojď, buď pro Mě vůní kadidla a těš Mě tím, že Mi nic neodepřeš. Moudrost tě poučí, pojď.

My, společně, Pane?

Ano, my, společně, Moje milovaná.

  

(Cítila jsem, jak mě Ježíš volá, musela jsem k Němu spěchat.)

Dcero, jsi zřítelnicí Mého Oka, ať tě nikdo neoklame tím, že by tě nutil přemýšlet jinak. Tvá slabost Mě neustále okouzluje. Tvá neschopnost Mi připomíná Mé první učedníky, kteří byli neustále závislí na Mém Vedení. Dcero, uctívej Mě a lni ke Mně, protože jsem Život.

 

Má Vassulo, poslušnost vůči Mně, tvému Bohu, je důležitější než poslušnost vůči člověku. Rozjímej o těchto slovech.

Pane, dnes je pro mě těžké soustředit se.

Pozvedni svou duši ke Mně tím, že se nebudeš věnovat povrchním myšlenkám, usebereš se a budeš  vnímat Mou Přítomnost. Ať tvá duše postoupí z meditace do kontemplace. Dosáhni Mě, svého Boha, v mlčení. Přijď ke Mně v tiché adoraci. Vidíš? Modli se teď Růženec.

(Ježíš myslí během diktování…)

Naslouchám spolu se Svou Matkou.

(Pomodlila jsem se začátek Růžence až po první tajemství. Dnes jsou to slavná tajemství.)

Vstal jsem z mrtvých. Budeme se modlit? Pomohu ti rozjímat, pojď.

(Po dokončení prvního tajemství.)

Dej si pozor, ať se nepřestaneš soustředit. Přistup k dalšímu tajemství, když jsem vystoupil k Otci. Milovaná, modli se. Amen…

Nyní vstup do Mého třetího tajemství, když Můj Svatý Duch sestoupil jako ohnivé jazyky. Modli se za příchod Letnic, tvá generace již pociťuje bolesti Jejich porodu. Noc už je téměř pryč, brzy se rozední, a až se tak stane, ďábel, pro něhož bylo snadné číhat v noci, na úsvitě prchne. Ano, skutečně, Můj Duch Milosti se vyleje na všechno lidstvo a tvá generace se bude sytit přímo ode Mě. Budu vás učit a vést, a dokonce Moji svatí a Mí andělé shůry vás budou potkávat na každém rohu. Bude na vás pršet Můj Chléb. Radujte se a jásejte! Já, Pán, jsem Světlo světa. Kdo má uši, slyš! Mějte odvahu, už brzy se rozední.

Pojď, rozjímej. Teď přijde čtvrté tajemství, Nanebevzetí Mé Milované Matky. Buď požehnána a rozjímej…

Požehnaná, vstupme nyní do pátého tajemství, kde Já, Pán, korunuji Svou Matku a nazvu Ji Královnou Nebes. Dcero, přeji si, abys kontemplovala toto slavné tajemství. Pojď, každá oddanost projevená Mé Matce potěší Mé Srdce.

Pojď, piš, jsem ti nablízku. Raduj se, duše, vezmi tužku a všechno to opiš.


1 Jeden kněz mě nazval heretičkou, protože Ježíš je ke mně velmi něžný a nazývá mě „snoubenko“. Zapomíná na to, že všechny řeholnice se za Ježíše „vdávají“ a On je jejich Ženich. Tak proč by nebylo možné být zasnoubena Kristu!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message