DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Moji vlastní Mě znají
Každá úcta, prokázaná Mé Matce, blaží Mé Srdce
Poslouchat Mne, vašeho Boha, je důležitější než poslouchat lidi

4. prosince 1989

Pane, neopouštěj mne, ať nepadnu do rukou svých pronásledovatelů. Povstali proti mně falešní svědkové. Od toho dne, co se snažím seznámit s Tvými cestami dnešní mladé lidi a učit je Tvým cestám, Zlý proti mně zuří dvojnásob. Ano, Pane, od toho dne, kdy jsem oznámila Tvé Poselství a ukázala sladkost Tvé Svaté Tváře, Zlý manipuluje s mými žalobci, oklamal je a oslepil, a oni mě pronásledují a štvou.

Má Vassulo, buď silná. Mé Svaté Srdce je tvou Pevností, pojď, Mé dítě, a schovej se do Jeho hlubin. Láska tě miluje. Vidíš, Mé dítě, tito muži nemluví Mou řečí. Má řeč Lásky je ve skutečnosti nikdy nepronikla. Teď už dobře víš, že každý, koho k Sobě pozvednu, kdo mluví Mou řečí a snaží se žít zbožně v Mé blízkosti, si může být jistý, že ho napadnou. Má řeč je řečí Lásky, ale oni neporozuměli. Když tě nazývají heretičkou1 nazývají heretikem Mne a celé Mé Království, protože Mé Království spočívá na Lásce. Tito kněží potřebují mnoho modliteb a obětí.

Každá duše, která zatracuje Mé Poselství, bude muset přede Mne předstoupit v Den Soudu a složit Mi své účty a věř Mi, budu je přísně soudit. Přesto si pamatuj, že jsem neustále vedle tebe. Stále na to mysli, Vassulo. Pojď, pomodlíme se:

Otče!
Ty, který jsi pozvedl mou duši
z tohoto temného vyhnanství
a vzal mě pod Svá Křídla,
smiluj se nade mnou.
Zvedni mě, když se bojím,
daruj mi Svůj Pokoj a Svou Lásku.
Upevni mou víru,
ať mohu opět oslavovat
Tvé Svaté Jméno.
Amen.

Láska je blízko tebe a Já znám Své vlastní a Moji vlastní znají Mne, ale vezmu zrak těm, kteří vidí, a dám zrak těm, kdo jsou slepí.

Pojď, buď pro Mne vůní kadidla a těš Mě tím, že Mi nic neodepřeš. Moudrost tě poučí, Pojď.

My, nás, Pane?

Ano, my, nás, Moje milovaná.

(Cítila jsem, že mě Ježíš volá, musela jsem k Němu spěchat.)

Dcero, jsi zřítelnicí Mého Oka, ať tě nikdo neoklame opačným smýšlením. Tvá slabost Mě neustále přitahuje. Tvá neschopnost Mi připomíná Mé první učedníky, když byli stále závislí na Mém Vedení. Dcero, uctívej Mě a lni ke Mně, protože jsem Život. 

Má Vassulo, poslouchat Mne, tvého Boha, je důležitější než poslouchat lidi. Rozjímej o těchto slovech.

Pane, dnes se těžko mohu soustředit. 

Pozvedni svou duši ke Mně tím, že zredukuješ vnější myšlenky. Useber se a vnímej Mou Přítomnost, ať tvá duše vystoupí z meditace do kontemplace. Dosáhni Mne, svého Boha, v mlčení. Přijď ke Mně v kontemplativní adoraci, vidíš? Modli se teď Růženec.

 (Ježíš myslí během diktování ...)

 Naslouchám spolu se Svou Matkou. 

(Pomodlila jsem se začátek Růžence až po první tajemství. Dnes jsou to slavná tajemství.) 

Vstal jsem z mrtvých. Budeme se modlit? Pomohu ti rozjímat, pojď. 

(Po dokončení prvního tajemství.) 

Dávej pozor, ať neztratíš soustředěnost. Přistup k dalšímu tajemství, když jsem vystoupil k Otci. Milovaná, modli se. Amen ... 

Vstup teď do Mého třetího tajemství, když Můj Svatý Duch sestoupil jako Ohnivé jazyky. Modli se, ať přijdou Letnice, už tvá generace cítí bolesti Jejich zrození. Noc už je skoro pryč, už brzy se rozední, a když se tak stane, ďábel, kterému bylo snadné číhat v noci, na úsvitě prchne. Ano, skutečně, Můj Duch Milosti se vyleje na všechno lidstvo a tvá generace se bude sytit přímo ode Mne. Budu vás učit a povedu vás a dokonce Moji svatí a Mí andělé shůry vás budou potkávat na každém rohu. Bude na vás pršet Můj Chléb. Radujte se a jásejte! Já, Pán, jsem Světlo světa. Kdo má uši, ať slyší. Mějte odvahu, už brzy bude svítat. 

Pojď, rozjímej. Teď přijde čtvrté tajemství, Nanebevzetí Mé Milované Matky. Buď požehnána a rozjímej ... 

Požehnaná, teď vstup do pátého tajemství, kde Já, Pán, korunuji Svou Matku a nazývám Ji Královnou Nebes. Dcero, přeji si, abys kontemplovala toto slavné tajemství. Pojď, každá oddanost projevená Mé Matce potěší Mé Srdce. 

Pojď, piš. Jsem ti nablízku. Raduj se, duše, vezmi tužku a všechno to opiš.


1 Jeden kněz mě nazval heretičkou, protože Ježíš je ke mně tak něžný a říká mi 'snoubenko'. Zapomněl, že všechny řeholnice se 'vdávají' za Krista a že On je ženich, tak proč bych nemohla být zasnoubena Kristu!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message