DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Chci jen tvou vůli - Sv. Michael

4. července 1989

Můj Pane?

Já jsem;

useber se před každým modlitebním shromážděním; useber se, neboj se; Mé učení je zdravé, dovol Mi vychovávat tvou duši, dovol Mi pokračovat v Mém Božském Plánu; chci jen tvou vůli;1 dávám ti Svůj Pokoj a Svou Lásku na celou Věčnost; nikdy tě neopustím;

pokoj, Mé dítě; slyš Mou Matku;

Ano, Pane.

(Svatá Maria, naše Svatá Matka.)

Vassulo, dej své duši spočinout v Ježíšově Nejsvětějším Srdci i ostatní přenechej Jemu; pojď, nadiktuji ti Své Poselství;2

Pokoj vám; Já jsem s vámi se všemi v tomto shromáždění, vztahuji k vám Své Ruce a všem vám žehnám;

naslouchejte Slovům Moudrosti; to, co Pán hledá nejvíce, je vaše srdce, neodpírejte Mu je; nabídnete-li Mu své srdce, dá vám Dar Své Lásky, aby vás vedl do Svého Nejsvětějšího Srdce, které je vaším Domovem, Domovem vaší duše; vraťte se k Pánu a nabídněte Mu svou vůli; vraťte se k Nejvyššímu a osvěží vás Svou Láskou;

volám k vám, abych vás dnes všechny povzbudila; Naše Volání zní v celém tomto temném světě, ve světě trápení a úzkostí, jímž se vaše století stalo; naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou žádám každou duši, ať rozjímá nad tím, proč Ježíš a Já na vás naléháme různými způsoby a na tolika místech světa a voláme vás k obrácení; jsme jako Rodiče, Kteří se ve Své nesmírné úzkosti chápou každého prostředku, aby vás dosáhli a varovali, vás, Své tolik milované děti; vezměte si Naše Varování a Volání k srdci;

litujte, modlete se srdcem, přicházejte k Pánu s láskou, pojďte a klanějte se Pánu; přijměte Lásku, kterou vám nabízí; potěšte Jeho Srdce a dopřejte Mu vidět vás všechny přicházet za Ním v Hodině Adorace; Láska touží po lásce, Láska hledá vaše srdce; pojďte tedy k Lásce, pojďte ke Svatému, Který k vám volá, abyste se vrátili k lásce;

jsem vaše Svatá Matka, Která vás miluje, nepochybujte; žehnám vám všem ve Jménu Otce i Syna i Svatého Ducha; amen;

(Svatý Michael nám dává poselství.)

jsem Svatý Michael; Já jsem váš Svatý Michael, ke kterému se modlíte za ochranu a za to, aby vás bránil před zlem; nebojte se, tato modlitba vám pomůže v těžkostech;

dovolte Duchu Lásky šířit Svá Volání Milosti, naslouchejte Duchu Milosti, naslouchejte Duchu, neboť Jeho Milosrdenství je Veliké;

neduste ty, kdo přijímají Poselství Svatého, jak to dělali vaši předkové, když říkáte vizionářům: „neměj vize“; a prorokům: „neprorokuj nám, protože my jsme v Pravdě“; místo toho pozvedněte svůj zrak a rozhlédněte se kolem; všichni se shromažďují a vracejí se k Bohu, vaši synové přicházejí zdaleka a vaše dcery jsou něžně neseny, protože Pán oznámil toto: „i když noc ovládá vaši éru, Mé Světlo do ní pronikne, zalije tuto zemi a všechny národy ke Mně přijdou a opět shromáždím Své stádo do jediného Svatého Ovčince pod Své Svaté Jméno;“

modlete se, ó, děti Pána, a dovolte Pánu tím, že přijmete to, co vychází z úst dítěte a ponížených, aby znovu oděl Svůj Lid; nebojte se, Spása je blízko, je za dveřmi;

žehnám vám ve Jménu Otce i Syna i Svatého Ducha; amen;

Vassulo, dovol Pánu, aby tě použil; měj touhu po Pánu; miluj Ho, neboť je Nejslitovnější;

(Později. Stále žíznivá po Bohu jsem k Němu přišla tímto zvláštním způsobem, který mi dal, i kdyby to mělo být jen na deset vteřin. Prostě jsem potřebovala tuto důvěrnou chvilku, krátký rozhovor se svým Spasitelem.)

Pane, miluji Tě...

Já jsem; květino, miluj Mě; naplňuješ Mě radostí; pojď ke Mně, jsem blízko tebe;


1 Vnitřním zrakem jsem viděla, jak ke mně Ježíš vztahuje Svou Ruku, když říkal: „Chci jen tvou vůli.“
2 Poselství pro modlitební setkání 14. července 1989 ve Fribourgu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message