DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Láska bude vládnout ve všech srdcích

10. listopadu 1988

Chvála Bohu.1

Chvála Bohu.2

(To bylo řečeno po modlitbě k Nim.)

Můj Bože?

Já jsem to. Napjatě jsem čekal na tuto chvíli.

(Ježíš a já jsme velmi toužili setkat se tímto způsobem.)

Slyš Mě, Má Vassulo, pojď a dotkni se Mého Svatého Srdce, pociťuj Jeho Rány. Mé Svaté Srdce je plné bolesti a znetvořeno ranami. Duše Mě neslyší ... po stovkách padají do Satanových sítí ...

(Později:)

Nikdy tě neopustím, maličká.  Poslouchej a piš:

Po Velkém Soužení, které potká Mou Církev, uvidíte na obloze velké Znamení, a všichni, kdo Mě milují, se budou radovat a budou Mě velebit. Ale ti, kdo špinili Mé Svaté Jméno, se stáhnou do ještě hlubší temnoty a propadnou mdlobám.

Mé Znamení bude požehnáním pro všechny, kdo zachovávali Má Přikázání, nebo se drželi Mého Slova, ctili Mě, oslavovali Mě. Byli a jsou zlatými pilíři Mé Církve, trvalý základ a pevná struktura Jejího Těla. Jsou pročišťujícím kadidlovým dýmem. Tyto duše Já, Pán, pozvednu a na věky je vezmu do Svého Nového Jeruzaléma. Jejich Nový Domov jim bude dán shůry, neboť shůry vám bude opět dáno Mé Nové Jméno, a oni a Já budeme jedno. Ty, Můj lid, s Mým Novým Jménem, nebudeš nikdy nazýván bezbožným, neboť vám opět vrátím Své Jméno.

Až přijde Můj Den, odejmu všechno zlo a dám je pod zámek. Já, Pán Lásky, dám na této Nové Zemi vyklíčit setbě Lásky. Otevřu ji a i ze skal vytrysknou prameny. Má Zahrada skutečně rozkvete. Dovolím sestoupit Svým svatým andělům, aby vás živili. Dovolím Svým Svatým, aby byli vašimi učiteli, kteří vás poučují Mým Svatým Slovem a jako své přátele vás vedou. Láska bude vládnout ve všech srdcích a všechny na Mé Nové Zemi bude Ctnost zdobit jako koruna. Dal jsem Svůj příslib Nové Země už před dávnými časy, a dodržím Svůj Slib. Brzy se to splní.

Ale předtím sestoupím, abych vás očistil. Budu vás tříbit, jako se zlato tříbí v ohni, všechny nečistoty budou v tomto Ohni spáleny. Budu to všechno muset udělat, abych odstranil nečistotu, která spočívá na této zemi jako kletba.

Říkám vám slavnostně, že všechno, co se událo a co se ještě stane, vám už bylo zvěstováno. Každé slovo je zapsané v Mém Svitku, tento Svitek bude brzy otevřen, přečten a svinut. Já, Pán, jsem Svůj Svitek očistil Svou vlastní Krví, požívejte Jej tedy. Čtěte Mě...

Modli se, tvorstvo, aby na tebe sestoupila Moudrost, sytila tě a uschopnila tě odhalit pravdy a tajemství, které jsou stále ještě skryté v Mých Knihách Moudrosti. Modlete se, abyste měli sílu rozlišovat, často litujte a vždy vám odpustím.

Dcero, přijmi Můj Pokoj. Miluji tě, protože Mi dáváš k dispozici svou malou ruku. Dnes zakončím poselství slovy: "Kdo má uši k slyšení, slyš." Pojď, požehnám ti. My, nás?

Po všechny věky. Veleben buď Pán. Amen.


1 sv. Michael
2 sv. Maria


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message