DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vzpoura se rozšířila jako mlha

8. listopadu 1988

(Dnes jsem cítila Ježíšův Kříž. Vnímala jsem Ježíše, jak je smutný, a dokonce i na Jeho obraze jsem Ho viděla smutného.)

Já jsem; milovaná, vezmi Můj Kříž a odlehči Mi, tvůj Kristus je tak unavený; dovolil jsem si dát skanout několika kapkám Své Krve na tvé srdce, abych si ulehčil; Satan se teď rozhodl, že tě bude zastrašovat, ale nedovolím mu dotknout se tě; co jsem začal a požehnal, bude dokončeno k Mé oslavě;

dnes budeš zapisovat Mé Poselství svým vlastním rukopisem,1 aby ti, kdo ještě plně nepochopili, že jsem tě naplnil Svými milostmi, mohli porozumět tomu, že jsem ti dal i tu milost slyšet Můj Hlas; dovol Mi, abych ti dnes diktoval, naslouchej Mi a piš;

Vassulo, dny už jsou sečteny; dny do chvíle vašeho očišťování; slyšel jsem ty, kdo se ke Mně modlili za obnovu Mé Církve; slyšel jsem všechny jejich modlitby ke Mně; slibuji vám, že Já, Pán, obnovím Svou Církev; smyji Její poskvrnění, které na ní ulpělo pro nečistý život, který se uvnitř Ní žije, a znovu Ji zbuduji; přesto je Mi úzko, milovaní, když vám říkám, jak mnoho bude muset ještě trpět, než přijde Ten Den; Velká Soužení Jejího Srdce nastanou dříve, než přijdu, abych Ji úplně obnovil; ten den musí přijít, aby se naplnila Písma;

ale v oněch dnech utrpení potěším všechny ty, kdo Mě milují; budu velmi blízko vašim srdcím, způsobím, že Mě budete moci vnímat, pošlu k vám legii andělů a svatých, aby vás všechny těšili, odvahu tedy, milovaní, odvahu! Já teď trpím a vy, kteří Mě milujete, to cítíte; vnímáte Mé Rány, vnímáte Mé Nejsvětější Srdce obtížené starostmi; cítíš na sobě Můj pohled, tvorstvo; ty, které tu ležíš v temnotě, Mé Oči jsou plné Krvavých slz; ano, jak jinak bych se také dnes mohl cítit, když vidím, jak většina z vás padá do Satanových sítí? ale nechejte ty, kdo nechtějí slyšet, pokračovat v jejich špatnosti; varoval jsem je po léta, vyzýval jsem je, aby litovali svých hříchů, ale oni na Má varování ani v nejmenším nedbali; Já jsem unaven, velice unaven jejich slepotou a zatvrzelostí;

Vzpoura se rozšířila jako mlha a pronikla až do Mého Domu, aby poroučela Petrovi, co má dělat, Petrovi, který je jejich hlavou; ne, neposlouchají ho, za zády ho proklínají a klamou; neposlouchají ho a odsouvají ho stranou; ó, ví o tom všem, ale je příliš mnoho těch, kdo se proti němu staví, příliš mnoho těch, kteří ho zrazují; Můj Dům se stal Domem Rebelů; zůstalo v něm jen málo těch, kdo Mě uznávají a ctí;

Já, Pán, sestoupím ve dnech Očišťování spolu se všemi Svatými a Svými anděly, abych vás zbavil všeho zla; od Severu k Jihu, od Východu k Západu sestoupí Můj Oheň! Počkej a uvidíš...

Ježíši?

pouze jsi poslouchala a zvládla jsi to velmi dobře; Toto, Vassulo, je též pro ty, kdo si myslí, že pohybuji tvou rukou, aniž bys Mě vůbec slyšela; někteří z nich nechtějí věřit tomu, že Já, Pán, tě inspiruji; nyní budeme pokračovat způsobem, který se Mi líbí, Má Vassulo;

zůstávej v Mém Pokoji a buď bdělá;

Prosím, Pane, uzdrav C... Kdybys tu byl tělesně přítomen se Mnou a já bych tě za ní zavedla, vzala bych Tě za ruku a představila Ti ji, Tvé Srdce by neodolalo a Ty bys ji uzdravil.

Mé dítě, ona ti nevěří a všechno, co jí říkáš, neustále odmítá; když Mi nechce otevřít své srdce, jak mohu vstoupit a potěšit ji?

Přesto vím, že i když nenaslouchá, Ty ji můžeš uzdravit.

tak se za ni modli, Vassulo; miluji ji, tak pokračuj ve svých modlitbách; připomenu ti Svou Svatou Přítomnost; Já a ty, v jednotě Lásky;

my, společně;

Ano, Pane. my, společně.


1 Zbytek tohoto poselství byl zapsán Vassuliným rukopisem.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message