DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budete slyšet a přece nepochopíte

18. ledna 1988

Pane, když se všechno děje podle Tvé Vůle a plní se to, protože jsi to tak chtěl, pak nechápu, proč - má-li být Tvé Poselství přijato, jak by sis přál - neučiníš, aby ti, kdo o tom vědí, Poselství také přijali. Proč je neosvítíš?

Ó Má milovaná dcero, raduj se a buď šťastná, že jsem tě chránil a uzdravil. Mé Milosrdenství sahá od pokolení do pokolení pro ty, kdo se Mě bojí. Ale pokud jde o trny, které Mě probodávají, splní se ještě jednou Izajášovo proroctví:

"Budete slyšet a přece nepochopíte, vidět a přece nepoznáte, neboť srdce tohoto lidu je zatvrzelé, jejich uši jsou nedoslýchavé a oči mají zavřené ze strachu, že by mohli svýma očima vidět, svýma ušima slyšet a svým srdcem chápat a být Mnou uzdraveni a obráceni."

Má dcero, od věčnosti jsem předvídal jejich tvrdohlavost a jejich svévoli. Opakované odmítnutí dnešního Díla Mé Prozřetelnosti je zbavuje všech jejich privilegií.

Vassulo, často se modli, pros stokrát o to, co v tobě nejvíc hledám: lásku, víru a naději.

Osvítím ty, kdo osvědčí svou upřímnost. Nechci osvítit moudré, protože jim chybí upřímnost. Já, Pán, hledám pokorné a nízké. Čím jste menší, tím víc se k vám skloní Má Velikost, aby vás zasáhla a vyzvedla. Čím jste menší a nenápadnější, tím snazší bude pro vás proniknout do Mého Svatého Srdce. Vassulo! Můžeš vidět?

(Ve vizi mi Pán ukázal chodbu, uzavřenou obrovským balvanem. Za ním, jak bylo vidět několika škvírami a mezerami, bylo silné světlo, které přes ten balvan nemohlo svítit do chodby.)

To jsou oni, kteří uzavírají Cestu ke Mně. Jejich obrovitost zakrývá Světlo všem těm, kdo Mě hledají. Já, Pán, jim říkám: Nebudu už dál snášet vaše velikášství, vaši namyšlenost. Protiví se Mi vaše pýcha. Pohoršuje Mne. Můj Kalich je plný až po okraj. Když přijde čas, budu vás vybízet k lítosti, jednoho po druhém. Běda nevěrným, budou se muset postavit přede Mne!

Ježíši, začínám chápat, že Tvoji praví učedníci, kteří jsou prostí, pokorní, a věrní, se těší ze Tvého Poselství. Ale mnozí, kteří jsou nevěrní, je nebudou mít rádi. Jinými slovy: pro některé jsou dobrá, pro jiné špatná.

Ano, Vassulo, teď to víš.1

Svatá Matko, i když jsem tak ubohá, chceš mě podpořit? Povzbuď mě: Najde se mezi církevními autoritami aspoň jeden, který chce slyšet? Jeden jediný?

Vassulo, Má dcero, Ježíš tě miluje. I Já tě miluji a žehnám ti, Pán i Já ti teď pomůžeme. Pros o Jeho milost.

Ano, Matko, pomoz mi najít správná slova.

Květino, pomohu ti. Miluji vás všechny, nepochybuj o tom.

Děkuji Ti za Tvou pomoc.

Láska bude stát při tobě, abys obstála v mnoha zkouškách, Mé dítě. Ježíš ti propůjčí Svou Sílu. Vždycky tě budu povzbuzovat. Neboj se.2 Chráním tě.

Milosrdenství, Spravedlnost a Láska teď na vás sestoupí. Má Láska vás zachrání před Mou spravedlností, která může zasáhnout každou chvíli, když Mé tvorstvo opět nebude chtít naslouchat. Ve Svém nekonečném Milosrdenství přicházím, abych vás varoval. Přeji si, aby Mé tvorstvo projevilo lítost a uznalo Mne. Fatimská Svatyně pláče nad neuznáním a odmítnutím Garabandalu. Má Duše je znovu hluboce zarmoucena. Je to stejný smutek, jaký jsem tenkrát pocítil ve Fatimě. Jak mohou ještě dnes o tom pochybovat, když přece Můj Duch v nich přebývá a oni žijí ve Mně. Má Poselství z Fatimy byla ignorována. Nepřijali je, dokud nebylo pozdě.

Miluji vás přece všechny. Já jsem to, Pán, který k vám mluví. Nikdy nezoufejte! Modlete se za duše, které jsou na scestí.

Ó Petře,3 Mnou jmenovaný! Mnou posvěcený! Neztrácím tě nikdy z Očí, pozoroval jsem tě po celá ta léta. Teď stojím u tvých dveří, bratře, a klepu. Otevřeš Mi? Nezapírej Mne, Petře, miluji tě. Naslouchej Mi, slyš Můj Hlas, poznej Můj Hlas. Já jsem to, Pán. Pokoj buď s tvou duší, raduj se! Přišel jsem, abych sjednotil Své Krvácející Tělo, posbíral Své beránky. Přišel jsem zavlažit Svou zahradu. Jsem Ježíš, váš Zachránce.

Pohleď sem! Viz, Petře,4 Mé Svaté Srdce je stále znovu zraňováno nesčetnými trny, trny, kterými Mě bodli ti, které miluji. Má Duše je znovu Zraňována, nohama šlapou po Našich Srdcích.5 Obě Naše Srdce byla opět korunována dvěma trnovými korunami. Můj bok je otevřený a tryská z něho Krev. Jsem teď u tvých dveří a mám s sebou Svůj tajný Plán Spásy.

Toto zjevení je Mým Hlasem. Miluji vás všechny z celého Srdce. Ano, z celého Srdce vás miluji.


1Ježíš řekl tato slova zarmouceně
2Tady Svatá Panna dělá narážku na Satana, který se stále pokouší zbavit mě odvahy
3Najednou se Ježíš obrátil k papeži Janu Pavlu II. a mluvil přímo k němu
4Ježíš rozhalil Svůj plášť, aby ukázal Své Srdce. Chce, aby papež viděl Jeho Srdce
5 Ježíš tím myslí Své Srdce a Srdce Své Matky


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message