DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jak málo Mi Moji vlastní rozumějí

24. ledna 1988

Vassulo, chtěl bych tvým prostřednictvím říci Svému bratru (...) toto: Naslouchej Mi bratře, milá duše! Odhoď navždy mínění, že "Bůh se přibližuje a pozvedá jen ty duše, které jsou Mu zasvěceny". Přibližuji se nejen k duším, které jsou Mi oddány. Nedělám rozdíly. Proč? Jsem Bůh, který dává někomu přednost? Mé Srdce trpí, když vidí, kolik z vás si ještě myslí, že prokazuji Svou milost jen Bohu zasvěceným bratřím a sestrám. Vidíš, Mé dítě, jak málo Mě Moji lidé chápou a jak málo Mi rozumějí.

(Ježíš smutně sklonil Hlavu na stranu a rukou si sáhl na Srdce. Tak setrval malou chvíli. Vypadal velice krásně.)

Přiblížil jsem se k mnohým, kdo byli mimo Mou Církev, ano, ... ubohé duše ...1 Obrátil jsem je, stali se Mými oddanými služebníky. Stali se učedníky. Učinil jsem z nich svaté. Přesto mnohé církevní autority tato Má díla přehlížejí a ignorují. Nikdy nepoznaly tyto duše, nic o nich nevědí. Mnohé byly zamítnuty kvůli jejich předsudkům! Teorie, že "Bůh se přibližuje jen oddaným duším, které nosí hábit", je chybná. Ó, jak se mýlíte!

(Ježíš už byl nejen smutný, ale přímo usoužený.)

Kdybyste jen věděli, kolika duším jsem se přiblížil, aniž by nosily hábit nebo Mně byly oddané, a z těch jsem udělal svaté!

Milovaný, skutečně jsi zapomněl, jak jsi sám zakusil Mou Přítomnost? Obklopil jsem tě Svou vůní a požehnal ti! Pojď, poznáš to.  Svým Poselstvím Lásky a Pokoje jsem obrátil mnoho duší. Zbloudilí beránci se ke Mně vrátili a vrhli se do Mé Náruče. Raduj se, duše! Což existuje větší zázrak, než když Mistr opět najde Své ztracené jehně? Je nějaká radost větší, než když Pastýř najde ztracenou ovci?2 Oznam Mé Zázraky Spásy Mým bratrům, svým bližním! Hlásej dobrou zprávu, zvěstuj Má Díla! Ať vejdou ve známost Má Díla i Mé Divy.

Přišel jsem k tobě a naplnil tvou lampu. Dal jsem ti Své Světlo. Nedávej lampu pod postel, nebyla by k ničemu. Pojď, raduj se, bratře, protože jsem naplnil tvou lampu, aby mohla svítit na podstavci. Všichni ať vidí Světlo a vědí, že je ode Mne.

Zvěstuj Má Svatá Díla, tím, že postavíš Mé Světlo na střechu svého domu, aby je viděl celý svět. Když spatří toto Světlo, přijdou zdaleka široka. Musí se dovědět od tebe, jak jsem k tobě přišel a daroval ti toto Světlo.

Měj Můj Pokoj ...


1 Ježíš to říkal smutně a něžně
2 Ježíšův hlas byl plný radosti, když říkal tato slova. I Jeho Srdce patrně jásalo


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message