DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Petře, proč jsou Moji učedníci rozptýleni a znepřáteleni?

13. ledna 1988

Pane, mnozí Tě obviňují, že jsi nespravedlivý. Proto se od Tebe odvracejí a říkají: "Jestli existuje Bůh, pak je nespravedlivý."

Vassulo, těmto lidem říkám: "Jestliže zemřete, pak je to kvůli zlu, které jste si sami přivodili, je to ovoce vašeho odpadu od víry. Vzbuďte lítost, odporujte svým hříchům, vraťte se ke Mně a odpustím vám"

Dívejte se na Mne jako na svého Vykupitele, svého Těšitele. Přicházím, abych zářil jako Světlo v dnešním temném světě.

V Mém Domě panuje zmatek, diskuse, osobní zájmy a bezbožnost. Petře, Petře! Proč jsou Moji učedníci roztříštěni a znepřáteleni? Můj bratře, posvěcený Mou Rukou, miluji tě od věčnosti.

Mé Svaté Srdce je zraněno, zraněno trny, které do Něho vrazili ti, které miluji. Ukážu ti Své zraněné Srdce. Znovu probodávají Mé Nejsvětější Srdce. Prýští z Něho Má Krev. Ukřižovávají Mě nanovo. Nejsou upřímní. Mé Tělo trpí tváří v tvář nelásce. Mé Rty jsou vyprahlé nedostatkem lásky. Žízním, milovaná.

Zapomněli na Mé cesty. Zapomněli, že jsem pokorný, něžný a plný lásky. Všechno, oč vás prosím, je láska. Milujte se navzájem, jako Já miluji vás. Proč se v Mé Církvi navzájem potíráte? Nač tento spor v Mé Přítomnosti? Proč ta nenávist? Proč všechny tyto jedovaté poznámky? Kde je vaše svatost? Proč nechávají Mou zahradu pustnout? Rozhánějí Mé beránky stále víc, a to málo, které zůstalo, zmizí také, protože je opustili.

Petře, už Mé Oči unavuje dívat se, jak se navzájem obviňují. Přeměnili Mou zemi v poušť a nemají, co by nabídli Mým beránkům. Jejich způsoby se Mi nelíbí. Dal jsem jim lásku a pokoj. Nikdy jsem je neučil odsuzovat ostatní.

Vassulo, vládnu laskavostí. Mé Srdce krvácí a je zraněné, proč Mě provokují? Neřekl jsem, že každý, kdo předstírá, že je v Mém Světle, ale nenávidí svého bratra, je ještě v temnotě? Což skutečně nepochopili, co míním oním: "přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si najednou vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, pak nechej svůj dar před oltářem a napřed jdi a smiř se se svým bratrem, pak se vrať s čistým srdcem a obětuj svůj dar".

Tím jsem chtěl říci, že máte spolu žít ve shodě a milovat se vzájemně. Uzavřete mír mezi sebou, smiřte se, než Mi přinesete dar do Mého Domu. Mé děti, v Mém Srdci nikdy nechybělo lásky a v srdcích Mých prvních učedníků také ne.

Pane, trpím, když cítím, jak trpíš Ty. Tvá trpělivost je veliká.

Vassulo, Mé dítě, které jsi bylo vzkříšeno z mrtvých, věř ve Mne, doufej ve Mne a miluj Mne. Já, Pán, tě nikdy neopustím.

Pane, prosím Tě, vzbuď i Své ostatní děti, právě tak, jako jsi probudil mne.

Učiním to, ale ne proto, že jsi Mne o to prosila. Probudím je, protože to byla a je Má Vůle. Pojď a nezapomeň na Mou Přítomnost.  Nakonec budu vládnout.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message