DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsi svobodná, můžeš si vybrat

 21. ledna 1987

(Zmíněný kněz mi způsobil mnoho trápení. Bůh to předpověděl 16. prosince 1986. Poslal mi knihy s nejrůznějšími teoriemi, aby mi dokázal, že je to ze zlého. Jak Bůh předpověděl, poslal mi články o podvědomí, okultismu a satanismu. Připojil k tomu dopis, v němž mě žádal, abych spisy zničila a všechny lidi, pro mé i jejich dobro, varovala, že ty spisy jsou od zlého. Odpověděla jsem mu, že jsem ho přece poslechla, když jsem se modlila ty tři modlitby a přestala se psaním, abych viděla, co se stane. Ale myslím, že mi nevěřil, protože vyhledal jiného kněze, (který věří, že poselství jsou od Boha a který mě podporuje), aby mu řekl, že spisy jsou od ďábla a že jsem se ty tři modlitby, o které mě žádal, ani jednou nepomodlila! Znepokojil mnoho dalších kněží, takže mě jeden kněz, který mě podporuje, požádal, abych mu dala přečíst dva poslední sešity poselství. Následující den, poté, co si znovu vytvořil svůj názor, mi řekl, abych ve psaní pokračovala. Vím, že kněz, který věří, že toto vše pochází od ďábla, takto reaguje jen proto, že miluje Církev a chce ji chránit. Jak bych si přála, aby prohlédl. Chce zachránit i mě, protože věří, že je to všechno od zlého. Doufám, že jednou pochopí. Modlím se k Panně Marii:Co dělám špatně?)

Ó dcero, to, co se ti děje, mi působí velikou bolest.

Cožpak jednám špatně, když si přeji, aby i ostatní milovali Boha a ukazuji jim toto poselství?

Ne, neděláš nic špatného. Jsem Maria, Matka Bolestná. Vassulo, jsem vždycky s tebou. Buď s Námi, přijď si k Nám pro útěchu. Nerozumějí Našemu Bohatství. Navždy uzavřeli svá srdce. Jsi jedním z mnoha znamení, která jsme jim dali, ale zdá se, že nechápou. Bůh tě povzbudil, abys naslouchala Jeho volání.

Vassulo, těšíš Boha pokaždé, když k Němu přivedeš nějakou duši. Můj Syn Ježíš a Já jsme vždy s tebou. Buď opatrná, protože zlý1 má na tebe vztek. Zlý se ti snaží vzít odvahu, bojují proti tobě tak, že přidávají špatná slova, aby tě mátli. Buď si toho stále vědoma a nikdy na to nezapomeň. Je to jejich zbraň proti tobě. Já jsem ti na blízku, abych tě chránila.

Budu schopna zlého rozpoznat?

Vždy ti řeknu. Důvěřuj Mi. Ježíš tě učil, jak zlého rozpoznat.

Proč jsem tedy napadána?

Vysvětlím ti to, Mé dítě. Pochop, že jsi vystavena Hádu.2 Milovaná, tvá láska k Bohu zachraňuje mnohé zbloudilé duše, a proto jsi napadána.3 Jsem u tebe a chráním tě. Nyní jsem ti to vysvětlila, abys pochopila, proč se stane, že přijmeš nesprávné slovo. Uzdravuješ duše tím, že miluješ Ježíše a svého Nebeského Otce.

Také tímto způsobem pracuji?

Ano, uzdravuješ je svou láskou. Nedej se ovlivnit lidmi, kteří ti chtějí vnutit své teorie. Pokaždé, když ti řeknou, že máš přestat psát, si vzpomeň, jak jsi žila v nevědomosti a temnotě. Mnoho z Našich dětí už Naše znamení nepoznává. Bůh tě vyvolil, abys byla jeho poslem. Dělej Mu radost a naslouchej Mu.

Děkuji, Panno Maria. Kéž Ti Bůh žehná.

Pokoj tobě!

Ježíši?

Já Jsem. Vassulo, Má láska k tobě je tak nesmírná, že to nejsi schopna pochopit. Vassulo, jak moc trpím, když vidím své děti tak vyprahlé. Jak mohou zapomínat na lásku, kterou k nim mám? Položil jsem za ně Svůj Život. Milovaná, buď Mi nablízku a vnímej Mě. Přijdu za tebou v určený čas, abych tě osvobodil, ale nejdříve musíš splnit svůj úkol.

Já, Bůh, jsem už odhalil Moudrost, abych požehnal celému lidstvu. Ó, dcero, jednoho dne plně pochopíš, jak působím. Neboj se, neboť Já, Bůh, tě miluji.

(Později:)

Dcero, to jsem Já, Ježíš. Chci, aby ses pokaždé, než začneš se Mnou psát, pomodlila ty tři modlitby, neboť ony nedovolují ďáblovi, aby se přiblížil. Věř Mi, mají velkou moc. Chceš pro Mě ještě pracovat?

Ježíši, když řeknu ne, co uděláš?

Jsi svobodná, můžeš si vybrat. Neměj strach, nevezmu ti charisma, které jsem ti dal. Budu se s tebou stále setkávat, abych ti řekl, jak velice tě miluji.

Ne, Ježíši, už jsem řekla, že pro Tebe chci pracovat. Proč bych měla brát své slovo zpět? Vzpomínáš si na to?

Tvá odpověď Mi udělala radost, dcero. Zůstaň Mi nablízku a Já tě povedu.

Ježíši, způsobila jsem Ti někdy bolest?

Ano. Zranilo Mě, když jsi zapomněla, jak jsem přišel, abych tě zachránil z temnoty, ale odpustil jsem ti. Vím, jak velice Mě miluješ. Jsem tvůj Ženich. Nezapomeň. Nezapomínej ani na to, že když jsi Má nevěsta, sdílíme všechno spolu. Vassulo, nesu na Svých unavených ramenou Svůj Kříž Pokoje a Lásky. Vezmi ho na chvíli, milovaná. Položím ho na tvá ramena, abych si ulevil od toho břemene. Chci tě mít u Sebe, abych mohl vzít Svůj Kříž ze Svého ramene a položit ho na tvé. Chci tě mít u Sebe, protože vím, že chápeš, jak trpím. Když pocítíš Můj Kříž, budeš trpět i ty. Jsem tvůj Ženich a budu s tebou sdílet i Svá utrpení. Pokaždé, když Mi ulehčíš od Mého břemene, si budu moci odpočinout. Už předtím, než jsi Mě přijala, jsem byl stále s tebou a sledoval každý tvůj pohyb, milovaná. Tolikrát jsem tě volal, ale ty jsi Mou Přítomnost nevnímala. Teď, konečně, jsi Mě uslyšela a přišla jsi ke Mně. Proč tedy pochybuješ?

(Mínil pochybnosti, které mě přepadly po setkání s knězem.)

Pokaždé, když jsi slabá a na pochybách, vzpomeň si, co jsem ti právě řekl. Nes Můj Kříž Pokoje a Lásky a neopouštěj Mě. Pojď a modli se se Mnou.

(Ježíš se se mnou modlil, a přitom se díval nahoru.)

Ježíši, víš, jak moc Tě miluji. Pomohu Ti nést Tvůj Kříž, abych Ti ulehčila. Můžeme se o něj podělit.

Dcero, vždy jsem si moc přál, abys mi řekla tato slova. Pojď, milovaná, pokračujme v naší cestě.

(Ježíše to velmi potěšilo, byl tak šťastný.)

(Další den:)

(Uslyšela jsem své jméno. Ježíš opakovaně volal mé jméno. Zrovna jsem malovala. Odhodila jsem štětce, vstala a utíkala ke stolu.)

Vassulo, Vassulo, Vassulo. Já, Ježíš, jsem tě volal. Ó Vassulo, jak moc tě miluji. Oslavuj Mě. Buď stále se Mnou. Cítím se oslavený pokaždé, když Mě vroucně miluješ. Vždy mi dělej radost a naslouchej Mi, tak jako teď. Pamatuj, brzy budu s tebou. Mám v úmyslu tě brzy vzít k Sobě, milovaná, protože tě miluji takovou láskou, kterou si nedovedeš představit. Ale nejdříve musíš rozšířit Mé Poselství mezi všemi národy, jak to teď děláš, a pak si pro tebe přijdu. Vezmu tě tam, kde jsem Já, a budu tě mít navěky u Sebe. Já, Ježíš Kristus, tě miluji. Dal jsem ti tuto milost, Vassulo, a požehnal jsem ti. Nikdy neberu zpět, co jsem dal.

- Dcero, obnovíš Mou Církev?

Ó Ježíši, žádáš po mně něco, co pro Tebe nedokážu udělat!

Důvěřuj Mi!

Budu se Tě pevně držet a spoléhat jen na Tebe. Ty jsi můj Učitel.

Veleb Mě, povedu tě.


1 Pozn. překl.: v angl. orig. „evil“ - zlo, zlý, často použito ve smyslu zlé duchovní bytosti, démona.
2 Očistci.
3 Bůh používá našich modliteb a lásky k Němu, aby vyzvedl duše z očistce. Zároveň mu naše láska umožňuje, aby sesílal milosti na zbloudilé duše na zemi a zachránil je.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message