DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Máš svobodnou volbu

21. ledna 1987

(Ten kněz mi způsobil mnoho trápení, jak mi to Bůh předpověděl 16. prosince 1986. Jednou mi poslal celé stránky a výňatky z různých teorií, aby mi dokázal, že v tom vězí ďábel. Jak mi také Bůh předpověděl, poslal mi i pojednání o podvědomí, okultismu a satanismu. Připojil k tomu dopis, v němž mě žádá, abych zničila tyto spisy a řekla lidem, že je to všechno od Zlého. Je to prý nutné pro jeho i mé dobro. Sdělila jsem knězi, že jsem ho poslechla, když jsem se modlila ony tři modlitby a že jsem nepsala, abych viděla výsledek. Ale myslím, že mi nevěřil. Hned totiž vyhledal jiného kněze, který mi věří a který mě podporuje, a řekl mu, že spisy jsou od ďábla a že jsem se ty tři modlitby ani jednou nepomodlila! Toho druhého kněze velice zneklidnil. Ten mě pak prosil, abych mu dala číst poslední dva sešity. Když si utvořil své vlastní mínění, řekl mi další den, že mám v psaní pokračovat. Přesto vím, že kněz, který věří, že všechno pochází od ďábla, to dělá jen proto, že miluje Církev a chce ji chránit. Kdyby jen mohl lépe vidět! Chce zachránit i mne, protože věří, že je to zlé. Doufám, že jednou pochopí. Modlím se k Matce Boží, Panně Marii. Copak dělám špatně?)

1 Ó Má dcero, jaké mám kvůli tobě starosti!

Cožpak jednám špatně, když si přeji, aby i ostatní milovali Boha a ukáži jim Jeho poselství?

Ne, nejednáš špatně. Jsem Maria, Matka Bolestná, Vassulo. Jsem vždycky vedle tebe. Buď s Námi, přijď si k Nám pro útěchu. Nerozumějí Našim Pokladům milosti. Navždy uzavřeli svá srdce. Jsi jedním z mnoha znamení, která jsme jim dali, ale zdá se, že nechápou. Bůh tě povzbudil, abys slyšela Jeho volání.

Vassulo, pokaždé, když přivedeš nějakou duši k Bohu, je Bůh s tebou spokojen. Můj Syn Ježíš a já jsme vždy při tobě. Dávej dobrý pozor, protože ďábel proti tobě běsní, snaží se tě odradit. Bojuje proti tobě, připojuje slova ke tvým spisům, aby tě mátl. Buď si toho stále vědoma a nikdy na to nezapomeň, to je zbraň proti tobě. Jsem s tebou, abych tě chránila.

Mohla bych zlého poznat?

Vždycky ti to řeknu a Ježíš tě naučil, jak ho poznáš.

Proč tedy budu napadána?

Vysvětlím ti to. Mé dítě, pochop, že proděláváš svým způsobem Očistec. Tvá láska k Bohu léčí zbloudilé duše.2 To je důvod, proč jsi napadána.3 Jsem u tebe a chráním tě. Řekla jsem ti to teď, abys věděla, proč se tu a tam objeví nevhodné slovo. Zachraňuješ duše tím, že miluješ Ježíše a Nebeského Otce.

Pracuji také tímto způsobem?

Ano, léčíš je svou láskou. Nedej se ovlivnit lidmi, kteří ti chtějí vnutit své názory. Pokaždé, když ti řeknou, že máš přestat psát, si vzpomeň, jak nevědomá jsi byla, když jsi ještě žila v temnotě. Mnoho z našich dětí už Naše znamení nepoznává. Bůh tě vyvolil, abys byla jeho poselkyní. Dělej Mu radost a naslouchej Mu.

Děkuji, Svatá Maria. Kéž Ti Bůh žehná.

Pokoj buď s tebou!

Ježíš?

Já Jsem to. Vassulo, miluji tě tak velice, že to nikdy nepochopíš. Jak velice trpím bezcitností Svých dětí. Jak mohou zapomínat na lásku, kterou k nim mám? Dal jsem za ně Svůj Život. Má milovaná, pojď ke Mně blíž a dotkni se Mě. V danou chvíli tě osvobodím, ale napřed musíš splnit úkol.

Já, Bůh, jsem zjevil Moudrost, abych požehnal celému lidstvu. Má dcero, jednou pochopíš úplně a zcela, jak působím. Neboj se, neboť Já, Bůh, tě miluji.

(Později:)

Má dcero, jsem to Já, Ježíš. Chci, aby ses modlila ony tři modlitby, než si se Mnou začneš psát, protože ony drží ďábla v povzdálí. Věř Mi, mají velkou moc. Chceš vždycky pracovat pro Mne?

Ježíši, když řeknu ne, co uděláš?

Máš svobodnou volbu. Neměj strach, charisma, které jsem ti dal, nevezmu zpět. Vždycky se s tebou budu setkávat, abych ti řekl jak velice tě miluji.

Ne, Ježíši. Už jsem řekla, že jsem ochotna pro Tebe pracovat. Proč bych měla měnit svůj názor? Vzpomínáš si na to?

Jsem šťastný z tvé odpovědi, Má dcero. Zůstaň při Mně a Já tě povedu.

Ježíši, urazila jsem Tě?

Ano, byl jsem uražen, když jsi zapomněla, jak jsem tě vytáhl z temnot, ale odpustil jsem ti. Vím, jak velice Mě miluješ. Jsem tvůj Ženich, nezapomeň na to. Nezapomeň také, že jsi Má nevěsta a že se o všechno, dělíme. Vassulo, nesu na Svých unavených ramenou Svůj Kříž Lásky a Pokoje. Vezmi Ho také trošku, Má milovaná. Položím Jej na tvá ramena, abych si ulehčil. Chci tě mít u Sebe, abych na tebe mohl složit Svůj Kříž. Chci tě mít vedle Sebe, protože vím, že chápeš, jak velice trpím. Když cítíš Můj Kříž, budeš i ty trpět. Jsem tvůj Ženich a budu s tebou sdílet i Své utrpení. Pokaždé, když převezmeš Mé břemeno, se budu cítit lehčeji. Byl jsem u tebe vždycky, dříve než jsi Mě přijala. Bděl jsem nad tvými kroky, milovaná. Tak často jsem tě volal, ale tys nepoznala Mou Přítomnost. Teď konečně jsi Mne uslyšela a přišla jsi ke Mně. O čem pochybuješ?

(Mínil pochybnosti, které mě přepadly po setkání s knězem.)

Pokaždé, když jsi slabá, na pochybách, vzpomeň si, co jsem ti říkal: nes Můj Kříž Pokoje a Lásky a nenechávej Mě samotného. Přijď a modli se se Mnou.

(Ježíš se modlil se mnou. Vzhlédl při modlitbě k nebi.)

Ježíši, víš, jak moc Tě miluji. Pomohu Ti nést Tvůj Kříž abych Ti ulehčila. Můžeme jej sdílet.

Má dcero, jak velice jsem to chtěl od tebe slyšet! Pojď, milovaná, chceme jít svou cestou spolu.

(Ježíš byl tak spokojený, tak šťastný.)

(Další den.)

(Když jsem druhého dne malovala a uslyšela své jméno, tím mě vždycky volal. Odhodila jsem štětec a běžela k psacímu stolku.)

Vassulo, Vassulo, Vassulo, Já, Ježíš, jsem tě volal. Ó Vassulo, jak tě miluji. Oslav Mě, buď stále se Mnou. Pokaždé, když Mě tak horoucně miluješ, se cítím oslavený. Buď vždycky Mým potěšením, když Mi nasloucháš, tak jako teď. Vzpomeň si, že brzo budu s tebou. Přijdu brzy, abych tě vzal k Sobě, milovaná. Miluji tě tak, že si to nedovedeš představit. Ale nejdříve musíš rozšířit Mé Poselství mezi všemi národy, Vassulo. Požehnal jsem tě. Nikdy neberu zpět, co jsem dal.

Má dcero, chceš obnovit Mou Církev?

Ó Ježíši, žádáš po mně, abych pro Tebe mohla dělat nemožné.

Důvěřuj Mi přece!

Upnu se na Tebe a budu na Tobě plně závislá, jsi můj Mistr.

Oslav Mne, povedu tě.


1 mluví Panna Maria
2 jsou míněny duše, které žijí tu na zemi v temnotě a daleko od Boha
3 jsem napadána démony během psaní


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message