DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Celá země bude trpět, jestliže neuslyším upřímný pláč pokání

30. září 2002

Můj Pane, Můj Bože,
jak úžasné je putovat po Tvém boku
a rozsévat Tvé nebeské sémě do větru!

V kontrastu s temnotou, která mě obklopuje,
Ty jsi pilíř plápolajícího ohně, paprsek Světla.

Tvá Svatá Tvář, Kriste,
je jako Zářivý Diamant,
a když jsi mi tváří v tvář,
Tvůj jas ozařuje mou duši,
abych nepodlehla temnotě.

Jasnější než tisíc sluncí spojených v jedno,
stojíš Ty v záři před mou bídnou duší.
Ach, kdyby jen lidstvo vědělo, jaké je to být přítomen
před tak nepopsatelnou krásou?

Ty, můj Mocný Bože, Nezničitelné Světlo,
Tvá Přítomnost je dána svobodně tomuto světu.
Ale jak to, že Tě nemohou rozpoznat nebo alespoň zahlédnout?

Můj Milostivý Pane,
krásnější než všechny andělské kůry dohromady,
přesahující všechno chápání a myšlení,
Tvé nezměrné Milosrdenství, Tvé nekonečné Bohatství
a Tvá Štědrost mě naplňuje bázní …

Tvůj půvab přitahuje moji duši,
ochromuje ji a odívá nesnesitelným smutkem.
Tvůj půvab mě zraňuje …

Tolikrát jsem se pokoušela Tě uchopit,
ale marné byly moje pokusy.
Bylo to jako pokoušet se uchopit oheň,
mé prsty prošly Tebou naprázdno …

Jako nezkalené zrcadlo
odrážející Věčné Světlo,
Tvá nádhera se umocňuje v celém Tvém stvoření …
A přece, jakto že Tvé stvoření nevidí toto zářivé Světlo?

Ačkoliv mé pokusy Tě uchopit,
alespoň lem Tvého roucha, byly marné,
ve Svém Soucitu, abys mě povzbudil a já abych nezanechala hledání,
ale znovu zkoušela Tě uchopit,
pokryl jsi moji stezku safíry.
Ujišťuješ mě, že se Ti mé pokusy líbí.
Svým Prstem jsi napsal Své Jméno všude kolem mě olejem.

Sloup vůně kadidla
provoní celý svět, když procházíš kolem.
Jak jsem si jen mohla zasloužit takovou milost
získat Moudrost za učitele?

Když Ti mé bídné srdce
přednášelo svůj pláč,
z výšky na mě sestoupila Tvá Svrchovanost, zjevil ses sám,
zatímco Tvými Rty mi bylo dáno Tvé Božské Jméno,
pomazals mou duši Svatým Olejem.

Posvěcení mé duše,
ve Tvé překypující Lásce, ve Tvé Božské Pošetilosti,
jsi oděl mou duši do vznešeného šatu.
Oděl jsi mou nahotu Svým Božským Podpisem
a učinil mě Svou navždy!

Ó Spasiteli, neúnavný ve Své Lásce k lidem,
zavlaž nyní mé rty milostí,
abych se k Tobě obracela vždy s úctou a chválou …

Ach milovaná! Zavolal jsem tě, abys usilovala jedině o Mě. Povolal jsem tě, abys byla omámena Mnou tak, jako jsem Já zaslepen tebou. Poranil jsem tvou duši Svou krásou, abych tě povolal k životu ve Mně. Má Přítomnost, která tě do dnešního dne překvapuje a která umenšuje tvou duši v pouhý odraz Mého Světla, vlévá do tebe život. Má překypující Láska, kterou k tobě chovám, opíjí tvou duši touhou po Mně. Osvobodil jsem tě, abys dosáhla pokoje duše i těla. Nezranitelnost můžeš získat jedině skrze Mě. V této nedotknutelnosti mohu Já zasít Své nebeské semeno.

Vidíš? Vidíš, jak jsem z tebe udělal svědka, který má svolat všechny národy, aby ti, kteří si nebyli vědomi Mé Přítomnosti, přiběhli ke Mně a oslavovali Mě? Řekl jsem, že Mé Slovo bude jako oheň v tvých ústech přitahovat ty, kteří Mě nikdy neznali, aby Mi sloužili v pokoji a aby milovali Mé Jméno. Neřekl jsem snad, že opravím Své rozbité oltáře?

Do Mého vlastního domu, který je rozptýlen, pokročím. Oddělím nadutá a povýšená srdce od srdcí ryzích. Tak jako se rozdělují kozy od ovcí. Bylo vám řečeno, abyste dodržovali Můj Zákon a Má nařízení, a bylo vám uloženo, abyste činili pokání celým svým srdcem. Očista již započala a někteří z vás už Mnou byli navštíveni. Už jste zapomněli na slova, která jste křičeli ve své úzkosti: "Zapálil mě Tvůj Oheň, Pane!" A jak jste nakonec s lítostivými steny připustili svou vinu?

Na ty, kdo ještě nepřijali Mé navštívení, však čekají mnohá soužení. Den Páně je také dostihne. A jaký to bude Den! Pohotově budu projevovat Svou Milost a poskytnu vám pokání … projevím Své Milosrdenství a shromáždím vás odevšad pod nebem. Ale ještě předtím, Já, Tvůrce této Písně Lásky, vám říkám, nejdříve se svět musí ze své zkaženosti obrátit ke Mně, konat pokání a splatit svou zálibu ve zlu. To, co se může stát vám všem, předčí všechny rekordy očišťování v minulosti!

Pane! Já nevím, co říct!

Není vroucí pokání, nejsou skutečné výčitky svědomí … národy jsou ve zmatku a jejich úspěchy jsou mírou jejich bezbožnosti … celá zem bude trpět, jestliže neuslyším upřímný pláč lítosti. Ach, a ti, kteří vystoupili na tribuny a hlásají pokoj a jak ho nastolit, překračují Má přikázání a válčí se Mnou, jak chtějí dosáhnout pokoje ve své mysli?

Nezoufejte si, nakonec záchrana přijde od Trojjediného Boha, Toho, kterého odmítáte, bezbožná generace, nakonec budete žít v pokoji. Bůh, který trůní nade vším, vás obnoví a Můj Duch na vás bude bez přestání stékat jako zářivý proud v suchých končinách. Naplním všechny věci Mým vlastním Světlem. V tomto Světle oddělím plevel od pšenice. Jak jsem ti řekl, oddělím kozly od ovcí.

Pro ty, kteří se nacházejí mimo Mé Božské Světlo, budu nedosažitelný a neviditelný. Budou přebývat v temnotě. Ale ti, kteří se ocitnou uvnitř Mého Božského Světla, budou požehnáni a budou sami svítit v Mém Světle. Obklopím je a stanou se součástí Mé vlastní záře. Čím je duše čistší, tím bude zářivější. Šťastný je muž, jehož nedostatek je prominut, jehož hřích je vybělen. Šťastný je člověk, kterého neviním z žádného prohřešku, jehož duch je neschopný podvádět!

Řekni své generaci, že Bůh je tady s vámi se všemi … ic.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message