DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Praktická milost

8. září 2002

Piš: Písmo říká:

"Jestliže člověk projeví hněv proti jinému člověku,
může čekat od Pána soucit?

Když nemá slitování s jiným člověkem,
může sám žádat odpuštění?" 1

Pamatuj na Můj Zákon Lásky a zůstaň Mu oddaná. Odlož všechnu zášť a zlé myšlenky a obrať se ke Mně … Vassulo, tolik lidí této generace takto hřeší. Hříchem zloby a záště. Otroci vlastních vášní a mistři zla …2

Nikdo není spravedlivý. A proto jsem Já, Ježíš Kristus, zjevil Svou laskavost, nesmírnou lásku k lidem, ale nikdo Mě nebral vážně a nikdo u Mě nehledal žádné dobro ani spravedlnost, které by mohl sám vykonat. Můj soucit s vámi byl tak velký, že přinutil Mé Milosrdenství být k vám dobrotivý, abych vás zachránil prostřednictvím křtu a obnovení v Duchu Svatém.

Předložil jsem tomuto pokolení poklady,3  ale vaše duše je stále nevidí. Většinu času je míjíte a nevidíte nic. Ó, kolikrát jsem k vám vztáhl Svou Ruku, abych si vás přitáhl a vy Mě objevili. Skrývám snad před vámi Své poklady? Já sám jsem Poklad. Copak vám nikdo neřekl, že jsem váš Nebeský Ženich? Já jsem zářící očistná voda z Životodárného pramene, jehož vody očišťují, obnovují a vdechují do vás Život.

Já jsem Vzkříšení. Víc už neváhejte, otevřete své oči a poběžte ke Mně. Přestaňte být vzdáleni. Už vás někdo učil, že nejvyšší skutek lásky je přijetí Mého Kříže? Můj Kříž, který je pro vás Nástrojem spásy, je jinými slovy Strom, který dává život. Skrze tento spásný Nástroj vaše nohy vykročí z údolí smrti do Blaženého Patření.

Já jsem Vzkříšení a skrze Sebe jsem z vás všech učinil syny a dcery vzkříšení. Když setrváváte v hříchu a v neodpuštění svým bližním, se zatvrzelým srdcem naplněným záští, Božství bude odepřeno vašim očím. Duch Svatý se vám neukáže v plnosti, jestli jste vinni hříchem. Pokud vědomě potlačujete výčitky svědomí a skutek lásky …

Pokud setrváváte v tomto hříchu, je to stejné, jako byste Mi řekli: "Mistře, raději zůstanu ve svém hrobě, vybral jsem si zůstat mrtvý a žít mezi mrtvými." Vaše tělo už hnije, podléháte rozkladu a ještě stále odmítáte Život? Popírat hřích je podobné jako odmítat Život. Raději se ke Mně připojte a připojte se ke svatým a těm, kteří se na zemi blíží dokonalosti. K těm, kdo Mě v tichosti kontemplují, které naplňuji nepopsatelným bohatstvím a tajemstvími nebe.

Svatá Trojice téže podstaty,
prohřešky a odmítnutí Boha
poškodily část Církve Krista.
Jak v nás lze rozpoznat Kristovo Tělo,
když jsme v tak ubohém stavu?

Jsme rozprášeni jako neživé věci, Pane,
roztrháni na kusy naším egem a duchem pýchy.

Kde je v nás poznávací znamení víry,
kterým je láska?

Snahy odpůrců jsou tady vždy,
dokonce hořkost minulosti je stále živá, 4
duch neodpuštění přetrvává v mnohých.

Ó, buďte požehnány všechny skutky odpuštění, skutky činné lásky. Požehnáni ať jsou ti, kdo tě přijali! Už nebudeš očerňována, ale přijmeš polibek na své čelo od tvého Spasitele. Požehnán je ten, kdo se vzdává svého hříchu. Uvidí Mne, Poklad, a vstoupí na cestu svatosti. Požehnán je ten, kdo ochotně a horlivě objímá Můj Kříž. Vstoupí do Blaženého nazírání a jeho duše okusí nevyslovitelné radosti!

Dnes obklopuji toto pokolení divy a zvukem Svého Hlasu, abych vás vytáhl z vašich dluhů a močálu hříchu. Zpívám píseň Nebes.5 Ukázal jsem vám taje Svatební Komnaty Mého Srdce. Abych vás vytrhl všemu zlu, jsem bez přestání ve vaší přítomnosti. A jestliže vaše oči nevidí svého Ženicha, je to proto, že jsou zapečetěny nánosy hříchu …

Jak jsem vám řekl, odhoďte všechny násilné myšlenky a nedávejte Satanu ani nejmenší prostor, aby mohl vstoupit do vaší nevraživosti vůči někomu, protože váš Otec v nebi by s vámi jednal velmi přísně. Nebuďte jako ten nemilosrdný služebník,6 který bez milosti uvrhl svého sluhu do vězení pro jeho nesplacený dluh.

Nezůstávejte bez života, ale pomyslete na Mé nepopsatelné Milosrdenství, které k vám chovám, lide. Tak učiňte vše, co jsem vám řekl, abyste obdrželi Milost Svatého Ducha.

Buďte jednotní.


2 Pán mluvil k těm, kdo jsou ve smrtelném hříchu …
3 bohatá poučení
4 tady mi na mysl přišly incidenty z minulosti, kdy pravoslavné duchovenstvo stále chová zášť ke katolickým bratřím po schizmatu …
5 náš Pán má na mysli Své vzkazy


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message