DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Písmo je zrcadlem, které Mě odráží

13. listopadu 2001

Vassulo, nyní je tomu téměř šestnáct let, co jsem tě volal, a během těch let jsem dovolil tvým očím vidět mnoho věcí a slyšet věci ještě úchvatnější; naplnil jsem tebe i jiné skrze Má poselství božským světlem, abyste Mě byli schopni pochopit;

Já jsem to Světlo a jsem nad každé světlo; Já ve Své nádheře přesahuji všechna světla, všechen jas; mohu dát světlo komukoliv a zjevit se mu; tvoje mysl by proto měla být sjednocena s Mou a Já ji zaliji Svým božským světlem, abys viděla věci, které žádné oko nevidělo, a chápala věci Mou myslí skrze Mé božské Světlo…

naplnil jsem tě Poznáním a Pochopením Mě Samého; ano, Mé dítě, proměnil jsem tě v oltář, na který jsem položil Svůj prorocký úřad, a poskytl ti všechny možné příležitosti zpívat Má Slova, aby jejich zvuk bylo slyšet v každé svatyni;1 naplnil jsem tě, ke Své radosti, tajemnými výroky, abych pozvedl Své Jméno a dosáhl k vzdáleným zemím a lidem;

vložil jsem ti do srdce světlo, abych ti ukázal vznešenost Svého díla; tvoje uši slyšely a stále slyší slávu Mého Hlasu a tvé duchovní oči Mě viděly tváří v tvář; ozdobil jsem tuto zem květy,2 abych povzbudil ty, kteří v Mém mlčení ztráceli naději, aby naději znovu získali a ožili;

ozdobil jsem květinami, jak jsem řekl, tuto zem, ale mnozí, místo aby se z toho radovali, zůstali lhostejní a jejich lhostejnost zuřivě dupe na všechno, co rozkvetlo, a skládají přísahy v Mém Jménu, jenom aby zničili všechno, co kvete; to byla jejich každodenní starost;

Já jsem Bůh a mám moc odpouštět a vylévat hněv; každému člověku jsem dal možnost Mne dosáhnout; stejně tak jsem dal možnost každému národu číst Můj Hymnus Lásky; mnozí Má slova ignorovali;

naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou se ptám každého: co jsi učinil s Písmem? Písmo je zrcadlem, které Mě odráží; jak je možné, že když říkáte, že znáte Písma, nepoznáte, když mluvím? jak je možné, že jste tak snadno v rozporu s pravdou? říkám vám, jestliže z Mých slov nepoznáváte, že jsem to Já, tak je to jednoduše proto, že neznáte ani nechápete Písma, která jsou klíčem Ducha Svatého;

jestliže někteří z vás říkají: „nepotřebujeme toto prorocké zjevení, nemáme povinnost ho poslouchat nebo ho číst, protože Písmo nám stačí a z něho se můžeme naučit všemu,“ Já se vás ptám ve vaší nevěře: „víte, proč nevěříte, a víte, proč jste tak lhostejní a rozhodnutí uzavřít svá srdce? víte, proč za tím nic nehledáte?“ je to proto, že nemáte Ducha Svatého, který by vás mohl pozvednout z temnoty do Jeho Světla a osvítit vaše duše, aby viděly Syna společně s Otcem, jak se vám zjevují; Duch Svatý by do vás vdechl dech vzkříšení a posílil vás, dal by vám život ve Mně; může duše, která je mrtvá, rozumět Písmu a uvádět ho do praxe, když není živá?

kdybyste rozuměli Písmu, které jako zrcadlo odráží Můj Obraz, nebyli byste říkali: „Písmo mi stačí;“ ne, Můj příteli, Písmo nestačí, pokud nemáte Ducha Svatého; jedině skrze Světlo Ducha Svatého lze porozumět Zjevení a všechno, co se jednou v Písmu zdálo být neproniknutelným tajemstvím a zapečetěné, by se stalo poznatelným a jasným, protože by vám Duch dal klíč poznání;

přesto vám vpravdě říkám: kdokoliv Mě ochotně přijme, právě teď, když mluvím, je požehnaný, protože skrze Mě obdrží poznání a Moudrost tak hojným způsobem, že to bude, jako by přečetl celé Písmo! on sám bude jako hlasitá kniha, která v sobě nese božskou inspiraci, kterou člověk dostává skrze milost; potom, Moje dcero, až přečte Písmo, uvidí nejen slova, ale uvidí jeho hluboký duchovní význam svýma duchovníma očima, jak jsi to prožila ty, Vassulo;

proto neodporuj Mým poslům, kteří jsou jako hlasitá kniha s prorockým posláním, přicházejí ode Mne; neodhalují víc, než obsahuje Písmo, ale jsou vám průvodci; vedou vás, abyste žili novým způsobem, abyste žili opravdu ve Mně, učí vás, jak zlepšit svůj život, dodávají vám naději a útěchu; kohokoli mohu proměnit z ubožáka v Katedrálu;

nesuďte a Já k vám přijdu, abych uvedl a naplnil Své Výroky v realitě; Písmo je Mým Obrazem, Obrazem vašeho Boha; neberte ho na lehkou váhu a ani neříkejte, že ho znáte, když Mě vůbec neznáte; zachovávejte přikázání a plňte, co říkají, abyste Mě spatřili; plnění Mého Slova povede vaši duši k tomu, že Mě pozná; tímto způsobem a jedině tímto způsobem se stanete bohem účastí na Božství, ne údělným právem;

copak jste nerozuměli tomu, co znamená: „rád naslouchej každému slovu, jež přichází od Boha?“ naslouchali jste? činy každého tvora stojí před ním; katastrofy, mor, hlad, nemoci, války, krev a smrt teď nahradily Mé květiny3, a to vaší rukou a kvůli vašim hříchům;

již mnoho let nyní žehnám této suché zemi a přicházím k vám jako řeka, která Svými požehnáními smáčí zemi jako povodeň; ukázal jsem znamení na nebi a posílám vám Své anděly s bosýma nohama, aby roznítili Mým Slovem tvé srdce, generace; poslal jsem je, aby tě varovali, protože pokud byste nečinili pokání, nemodlili se, neodčiňovali své hříchy, nenapravovali své životy a pokud byste si nevážili Mé Velebné Svátosti a nežili svatě, v jednotě se Mnou, pokud byste Mě nevtiskli jako pečeť na své srdce, uvalili byste na sebe, jen svou vinou, všechna zla země; všechno, co vychází ze země, se zase do země vrací; celý svět je naplněn takovým zlem;

žádal jsem vás, abyste se ke Mně vrátili, ale Mé sémě,4 protože bylo mrtvé, Mě neslyšelo a bez ustání Mě uráželo; proč? což nevidíte, jak se obloha a nebesa třesou při Mém Navštívení?5 hory a základy země se dnes třesou tvými zločiny; ale kdo si lámal hlavu, když jsem vás před deseti lety varoval před trestem, který měl přijít, když nebudete činit pokání? kdo se pokusil pochopit cestu, kterou kráčím? a nyní Mi řekni, kdo oznámí, zda již byla vykonána spravedlnost? předpokládal někdo z vás, že pro vaše hříchy a zlo spadnou věže? ach, a přece jsem vás varoval, ale neustálé obchodování naplnilo vaši generaci násilím, a místo abyste spočinuli v Otcově náruči a přivinuli se k Němu, zemřeli jste právě v té chvíli, kdy jste dali přednost spoléhání se na zlato a stříbro; a přece váš stůl zůstává až dodnes prázdný;

Já jsem vaše Hostina, vaše Bohatství, a jestliže Já, Bůh, jsem se vám nestal vším, jak můžete očekávat, že obdržíte svou odměnu v nebi? bez ohledu na to, co jste a kým jste, chci vaše dobro; proto jsem předal Své výroky prostým, kteří skrze prorocký úřad, který jsem jim udělil, přijdou až k vám, aby tento vznešený poklad položili k vašim nohám; nadto jsem je obnovil Duchem Svatým, aby to, co budou muset říkat, ať už proto, že vás budou poučovat nebo napravovat vaše chyby, činili s plnou autoritou;

požádal jsem tyto drahé duše, aby se vzdaly všeho, co je nevede ke Mně, a měly jen jedinou touhu: dobro Mé Církve a být připravení bojovat se vším zlem, které útočí na Moje Mystické Tělo; ano, samozřejmě budou pronásledováni kvůli svým činům a na jejich existenci budou mrtví pohlížet jako na hrozbu; ale Já jsem je pomazal; a jestliže se v očích některých budou jevit jako bezvýznamní, v Mých Očích jsou cennější než veškeré drahokamy ze všech královských a císařských pokladnic dohromady; v Mých Očích jsou drahocenní a vznešení, neboť jsem to Já, kdo je pozvedl; pomazaní olejem z Mých Nádvoří přitáhnou velké zástupy, aby znovu naplnili Mé Mystické Tělo, Církev, ze které se staly ruiny díky nedbalosti pastýřů;

Pane, toto je, uvědom si, jeden z důvodů, proč mě pronásledují, je to proto, že dáváš vinu hierarchii!

Já vím; ale slovo bylo dáno tobě, tebe jsem formoval, abych tě poslal do tohoto světa plného odpadlictví mluvit v Mém Jménu;

pastýři jsou rozdělení a stojí jeden proti druhému; žijí v duchovním úpadku, a pokud ještě někteří berou ochotně Můj Kříž s horlivostí pro Můj Dům, ti jsou také pronásledováni těmito hříšníky; mohou říci6, že Mě naprosto ve všem poslouchali? jestliže řeknou „ano“, pak ať Mi vysvětlí vaše rozdělení; rozdělení je hřích; jistě znáte význam slov: „každé království, jež je rozděleno samo v sobě, spěje do záhuby; a žádné město, žádný dům rozdělený sám v sobě nemůže obstát;“7 postrádají rozlišující znamení víry: chybí jim láska…

i když toto rozdělení nevzešlo přímo od nich, ale od jejich předků, rozdmýchávají tento oheň, který vychází z podzemí,8 a udržují ho při životě; proto nyní žádám Své pastýře, aby činili pokání a nabídli Mi pravou metanoii9, aby dovolili skrze tuto obrovskou moc uskutečnit proměnění; pravá metanoia je branou, která vede duše z temnoty do světla;

Můj Pane, moje srdce nemá žádné vysoké cíle, přesto odpusť mou smělost, když Ti pokládám tuto otázku:

„Kdyby někteří z Tvých pastýřů přece jen přišli, aby si to přečetli, a začali jednat podle slov, která jsi právě vyslovil, ve kterých žádáš o pokání, nebyli by to ti, o kterých jsi řekl, že jsou plní horlivosti pro Tvůj Dům a věrně nesou Tvůj Kříž? Ábelové, jak je nazýváš, kteří čtou a jsou ochotní slyšet, co říkáš, protože neposkvrnili svou prostotu? - Mýlím se, když říkám, že ti, kteří čtou Tvá poselství, jsou také upřímní a věrní Tvému Domu?

Jak se dostanou Tvoje slova k těm, kteří je dle Tvé vůle mají slyšet, ale kteří nazývají tvé Dílo zlem? Voláš, ale jen velmi málo jich naslouchá; kdo z nich bude poslouchat? ti pastýři, kteří již žijí jednotu ve svých srdcích?“

nestarej se o záležitosti, které se vymykají tvému myšlení a chápání; mám prostředky, jak nasměrovat Své výroky k těm, kteří potřebují spásu… neboť je známo, že ve Mně lze najít Milosrdenství;10 těm, které nazýváš upřímnými a věrnými Mému Domu, říkám toto: nejen ti, kdo čtou Moje Poselství a následují ho, jsou upřímní a věrní Mému Domu, ale nechal jsem si pro Sebe opravdové ctitele, zvolené milostí, kteří zůstali věrní a ochotní nést na svých ramenou Můj Kříž jednoty, a svou prací naplňují vůní nejen Mé Tělo, ale celý svět;

jinými slovy, nejen ti, kteří byli povolaní milostí a odpověděli tím, že naslouchají Mým Slovům, která ti dávám v tomto Poselství, jsou upřímní a věrní;

a ty, dcero, viděla jsi, co jsem vykonal nedávno?

Ano, Pane, viděla.

(Něco mezi mnou a Pánem.)

chval tedy Mé Svaté Jméno a uvidíš větší věci než tyto; počkej a uvidíš… buď trpělivá a dovol Mi pokračovat společně na naší cestě, vidíš? vidíš, kam jsem tě zavedl? neboj se, v Mé Přítomnosti máš pokoj… ic


1 Pochopila jsem, že Bůh myslel „duše“.
2 Seslanými požehnáními.
3 Symbolické slovo pro požehnání.
4 My.
5 Jinými slovy: Boží zjevení skrze toto poselství je velmi mocné a zřejmé.
6 Tito hříšníci.
8 Pekla.
9 Pozn. překl.: „Metanoia“ - doslova „změna smýšlení“, výraz vyjadřující v křesťanské spiritualitě hluboké obrácení skrze pokání.
10  Právě v tomto okamžiku, ačkoliv to z této jednoduché věty nebylo úplně zřejmé, mi Pán Ježíš zjevil, že je nemocný Božskou láskou ke všem Svým pastýřům, a proto je s chvěním káral, neboť takový je Jeho cit a vášeň lásky, kterou k nim plane; a bylo to, jako bych slyšela našeho Pána naříkat jako dítě, se kterým se nespravedlivě jednalo, a říkat: „Moje Tělo bylo zbito, Moji přátelé Mě ztýrali k nepoznání; vzali Mi plášť ti, kdo střeží Můj Dům, přestali se Mnou mluvit, přestože jedině z Mých Rtů, z nichž kane med, mohou obdržet oživující balzám; chvěji se do nitra Svého bytí, že bych je mohl ztratit; odtrhli Moje údy, zranili Mne, a když jsem je zkoušel, uráželi Mě; a pokud jsou mezi nimi nějací moudří nebo svatí muži, kteří vedou dobrý život, ověnčený pokorou a božskou láskou ke Mně, běží k nim jako rozzuření vlci, aby je roztrhali na kusy; zacházejí s nimi stejně jako Kain, který patřil Zlému a podřezal bratrovi hrdlo…“


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message