DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Písmo je zrcadlem, které Mě odráží

13. listopadu 2001

Vassulo, nyní je tomu téměř 16 let, co jsem tě volal, a během těch let jsem dovolil tvým očím vidět mnoho věcí a slyšet věci ještě působivější. Naplnil jsem tebe i jiné skrze Má poselství božským světlem, abyste Mě byli schopní pochopit.

Já jsem to Světlo a jsem nad každé světlo. Já ve Své nádheře přesahuji všechna světla, všechen jas. Mohu dát světlo komukoliv a zjevit se mu. Tvoje mysl by proto měla být sjednocena s Mou a Já ji zaliji Svým božským světlem, abys viděla věci, které žádné oko dosud nevidělo, a chápala věci Mou myslí skrze Mé božské Světlo …

Naplnil jsem tě Poznáním a Pochopením Mě Samého. Ano, Moje dítě, zavedl jsem tě k oltáři, na který jsem položil Svůj prorocký úřad, a dal ti všechny různé možnosti recitovat Má Slova, aby jejich zvuk bylo slyšet v každé svatyni.1 Naplnil jsem tě, ke Své radosti, tajemnými výroky, abych pozvedl Své Jméno a dosáhl k vzdáleným zemím a lidem.

Vložil jsem ti do srdce světlo, abych ti ukázal vznešenost Svého díla. Tvoje uši slyšely a stále slyší slávu Mého Hlasu a tvé duchovní oči Mě viděly tváří v tvář. Ozdobil jsem květy2 tuto zem, abych povzbudil ty, kteří v Mém mlčení ztratili naději, a oni naději znovu získali a ožili.

Ozdobil jsem květinami, jak jsem řekl, tuto zem, ale mnozí, místo aby se z toho radovali, zůstali lhostejní a jejich lhostejnost zuřivě dupe na všechno, co rozkvetlo, a dokonce přísahají v Mém Jménu, jak zničí všechno, co kvete. To byla jejich každodenní starost.

Já jsem Bůh a Já mám moc odpouštět a vylévat hněv. Každému člověku jsem dal možnost dosáhnout Mě. Každému národu jsem dal přístup číst Můj Hymnus Lásky do té míry, jak jen to bylo možné. Mnozí ignorovali Mé výroky.

Vážně se ptám každého: Co jsi učinil s Písmem? Písmo je zrcadlem, které Mě odráží. Jak je možné, že když říkáte, že znáte Písmo, nepoznáváte Mou řeč? Jak je možné, že jste tak snadno v rozporu s pravdou? Říkám vám, jestliže Mě nepoznáte v Mých výrocích nyní, je zřejmé, že neznáte ani nechápete Písmo, které je klíčem Ducha Svatého.

Jestliže někteří z vás říkají: "Nepotřebujeme toto prorocké zjevení, nemáme povinnost ho poslouchat nebo číst ho, protože Písmo nám stačí a z něho se můžeme naučit všem znalostem," Já se vás ptám ve vaší nevíře: "Víte, proč nevěříte, a víte, proč jste tak lhostejní a rozhodnutí uzavřít svá srdce? Víte, proč za tím nic nehledáte?" Je to proto, že nemáte Ducha Svatého, který by vás mohl pozvednout z temnoty do Jeho Světla a osvítit vaše duše, aby viděly Syna společně s Otcem, jak se vám zjevují. Duch Svatý by do vás vdechl dech vzkříšení a utvrdil vás, dal by vám život ve Mně. Může duše, která je mrtvá, rozumět Písmu a uvádět ho do praxe, když není živá?

Kdybyste rozuměli Písmu, které jako zrcadlo odráží Můj Obraz, nebyli byste říkali: "Písmo mi stačí." Ne, Můj příteli, Písmo nestačí, pokud nemáte Ducha Svatého. Jen skrze Světlo Ducha Svatého můžete rozumět Zjevení a všechno, co se v Písmu zdálo být neproniknutelným tajemstvím a zapečetěné, se stane poznatelným a jasným, protože vám Duchem bude dán klíč poznání.

Avšak vpravdě vám říkám: Kdokoliv Mě ochotně přijme právě nyní, když mluvím, je požehnaný, protože skrze Mě obdrží poznání a Moudrost tak hojným způsobem, že to bude, jako by přečetl celé Písmo! On sám bude jako hlasitá kniha, která v sobě přináší božskou inspiraci, kterou člověk dostává skrze milost. Potom, Moje dcero, až přečte Písmo, uvidí nejen slova, ale uvidí jeho hluboký duchovní význam svýma duchovníma očima, jak jsi to prožila ty, Vassulo.

Proto neodporujte Mým poslům, kteří jsou jako hlasitá kniha s prorockým posláním, přicházejí ode Mne. Neodhalují víc, než obsahuje Písmo, ale jsou vám vůdci. Vedou váš život do nového způsobu opravdového života ve Mně tím, že napravují váš život a dávají vám naději a útěchu. Kohokoli mohu proměnit z ubohé bytosti v Katedrálu.

Nesuďte a já k vám přijdu změnit Své výroky ve skutečnost. Písmo je Mým Obrazem, Obrazem vašeho Boha. Neberte ho na lehkou váhu, ale ani neříkejte, že ho znáte, když jste daleko od toho, abyste Mě znali. Zachovávejte přikázání a plňte, co říkají, abyste Mě mohli vidět. Plnění Mého Slova povede vaši duši k tomu, že Mě pozná. Tehdy a jedině tehdy se stanete Božími skrze účastenství, ale ne podle práva.

Copak jste nerozuměli tomu, co znamená: "Ochotně poslouchej jakékoliv řeči pocházející od Boha?" Poslouchali jste? Činy každého tvora stojí před ním. Katastrofy, mor, hlad, nemoci, války, krev a smrt teď nahradily Moje květiny3 díky práci vašich rukou a vašim hříchům.

Od dávných let po současnost žehnám této suché zemi a přicházím k vám jako řeka, která jí Mými požehnáními dává vláhu jako povodeň. Ukázal jsem znamení na nebi a posílám vám Své anděly s bosýma nohama, aby roznítili Mým Slovem tvá srdce, generace. Poslal jsem je, aby tě varovali, protože pokud byste nečinili pokání, nemodlili se, neodčiňovali své hříchy, nenapravovali své životy a pokud byste si nevážili Mé Velebné Svátosti a nežili svatě, v jednotě se Mnou, jakoby pečetí ve vašem srdci, uvalili byste na sebe, jen svou vinou, všechna zla země. Všechno, co vzchází ze země, se zase do země vrací. Celý svět je naplněn takovým zlem.

Žádal jsem vás, abyste se ke Mně vrátili, ale Mé sémě,4 protože bylo mrtvé, Mě neslyšelo a bez ustání Mě stále uráželo. Vidíš, proč se obloha a nebesa třesou před Mou Návštěvou?5 Hory a základy země se dnes třesou tvými zločiny. Ale kdo si lámal hlavu, když jsem vás před deseti lety varoval před trestem, který měl přijít, když nebudete činit pokání? Kdo se pokusil pochopit cestu, kterou kráčím? A nyní Mi řekni, kdo oznámí, zda již byla vykonána spravedlnost? Předpokládal někdo z vás, že pro vaše hříchy a zlo spadnou Věže? Ach, a přece jsem vás varoval, ale neustálé obchodování naplnilo vaši generaci násilím, a místo abyste spočinuli na Otcově hrudi a přivinuli se k Němu, zemřeli jste právě v té chvíli, kdy jste dali přednost spolehnutí se na zlato a stříbro. A přece váš stůl zůstává až dodnes prázdný.

Já jsem vaše Hostina, vaše Bohatství, a jestliže Já, Bůh, jsem se vám nestal vším, jak čekáte, že obdržíte svou odměnu v nebi? Bez ohledu na to, co jste a kým jste, chci pro vás blahobyt. Proto jsem předal Své výroky prostým, kteří půjdou skrze prorocký úřad, který jsem jim udělil, celou cestu k vašim nohám, aby tento vznešený poklad položili u vašich nohou. Nadto jsem je obnovil Duchem Svatým, aby to, co budou muset říkat, ať vás budou poučovat, nebo napravovat vaše chyby, činili s plnou autoritou.

Požádal jsem tyto drahé duše, aby se vzdaly všeho, co je nevede ke Mně, a měly jen jedinou touhu, jíž je blaho Mé Církve a být připraveny bojovat se všemi zly, která útočí na Moje Mystické Tělo. Ano. Samozřejmě budou pronásledované kvůli svým činům a na jejich existenci budou 'mrtví' pohlížet jako na hrozbu. Ale Já jsem je pomazal. A jestliže se v očích některých budou jevit jako bezvýznamní, v Mých Očích jsou cennější než všechny drahokamy dohromady ve všech královstvích a rovněž ve všech císařských pokladech. V Mých Očích jsou hodni lásky a vznešení, neboť jsem to Já, kdo je pozvedl. Pomazaní olejem z Mých Nádvoří přitáhnou velké zástupy, aby znovu naplnili Mé Mystické Tělo, Církev, ze které se staly ruiny díky nedbalosti pastýřů.

Pane, toto je, uvědom si, jeden z důvodů, proč mě pronásledují, je to proto, že dáváš vinu hierarchii!

Já vím. Ale dal jsem ti slovo a formoval tě, abych tě poslal do tohoto odpadlického světa mluvit v Mém Jménu.

Pastýři jsou rozdělení a stojí jeden proti druhému. Žijí v duchovním úpadku, a pokud ještě někteří berou ochotně Můj Kříž a s horlivostí pro Můj Dům, ti jsou také pronásledováni oněmi hříšníky. Mohou oni6 říci, že Mě puntičkářsky poslouchali? Jestliže řeknou 'ano', pak Mi vysvětli vaše rozdělení. Rozdělení je hřích. Jistě znáš význam slov: "Každé království v sobě rozdělené je učiněno pustým a žádné město nebo dům rozdělený v sobě nemůže obstát."7 Chybí v nich rozlišující znamení víry: Není tam už více lásky …

I kdyby toto rozdělení nevzešlo přímo z nich, ale od jejich předků, rozdmychávají tento oheň, který vychází z podzemí,8 a udržují ho při životě. Proto nyní žádám Své pastýře, aby činili pokání a obětovali Mi pravé obrácení, aby dovolili skrze tuto obrovskou moc uskutečnit proměnění. Pravá metanoia je bránou, která vede duše z temnoty do světla.

Můj Pane, moje srdce nemá žádné vysoké cíle, přesto odpusť mou smělost, když Ti pokládám tuto otázku:

"Kdyby někteří z Tvých pastýřů přece jen přišli, aby si to přečetli, a začali jednat podle slov, která jsi právě vyslovil, slov žádosti o pokání, nebyli by to ti, o kterých jsi řekl, že jsou plní horlivosti pro Tvůj Dům a věrně nesou Tvůj Kříž? Ábelové, jak je nazýváš, kteří čtou a jsou ochotní slyšet, co říkáš, protože neposkvrnili svou prostotu? - Mýlím se, když říkám, že ti, kteří čtou Tvá poselství, jsou také upřímní a věrní Tvému Domu?

"Jak se dostanou Tvoje slova k těm, kteří je dle Tvé vůle mají slyšet, kteří nazývají Tvé dílo zlem? Ty voláš, ale jen velmi málo jich naslouchá. Kdo z nich bude poslouchat? Ti pastýři, kteří již žijí jednotu ve svých srdcích?"

Nestarej se o záležitosti, které se vymykají tvému myšlení a chápání. Mám prostředky, jak nasměrovat Své výroky k těm, kteří potřebují spásu .… neboť je známé, že ve Mně je možné najít Milost.9

Neboť těm, které nazýváš upřímnými a věrnými Mému Domu, říkám toto: Nejen ti, kdo čtou Moje Poselství a následují ho, jsou upřímní a věrní Mému Domu, ale nechal jsem si pro sebe opravdové ctitele, zvolené milostí, kteří zůstali věrní a ochotní nést na svých ramenou Můj Kříž jednoty, a díky jejich práci nenaplňují jen Mé Tělo vůní, ale celý svět.

Jinými slovy, nejsou to jen ti, kteří byli povolaní milostí a odpověděli tím, že naslouchají Mým Slovům, která ti dávám v tomto Poselství, kteří jsou upřímní a věrní.

A ty, dcero, viděla jsi, co jsem vykonal nedávno?

Ano, Pane, viděla.

(Něco mezi mnou a Pánem.)

Chval tedy Mé Svaté Jméno a uvidíš větší věci než tyto. Počkej a uvidíš … buď trpělivá a dovol Mi pokračovat společně na naší cestě, vidíš? Vidíš, kam jsem tě zavedl? Neboj se, v Mé Přítomnosti máš pokoj … ic.


1 pochopila jsem, že Bůh myslel 'duše'
2 seslanými požehnáními
3 obrazné slovo pro požehnání
4 my
5 jinými slovy: Boží zjevení skrze toto poselství je tak mocné a zřejmé
6 hříšníci
8 pekla
9 právě v tomto momentu, ačkoliv to nebylo tak jasné z té jednoduché věty, mi zjevil Pán Ježíš, že je nemocný Božskou láskou ke všem Svým pastýřům, a proto je káral do takové míry, že se chvěl citem lásky. A vypadalo to, jako bych slyšela našeho Pána naříkat jako dítě, se kterým se nespravedlivě jednalo, a říkat: "Moje Tělo bylo zbito, Moji přátelé Mě zranili k nepoznání, odňali Mi oděv ti, kteří strážili Můj Dům, přestali se Mnou mluvit, a přesto z Mých rtů kane med, takže mohou dostat balzám oživení. Chvěji se ke kořeni Svého bytí, že je ztratím. Odtrhli Moje údy, zranili Mne, a když jsem je zkoušel, uráželi Mě. A pokud jsou mezi nimi nějací svatí mužové, kteří vedou správný život, ověnčený pokorou a Božskou láskou ke Mně, oni k nim běží jako rozzuření vlci, aby je roztrhali na kusy. Stejně jako Kain, který patřil Zlému a prořízl bratrovi hrdlo, s nimi zacházejí …"


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message