DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Duchovní jednota

10. prosince 2001

Ó Pane, pozvedni mě,
když se nejvíc bojím, že Tě zklamu.
Ukaž mi, že kráčím v Tvé Přítomnosti,
ve Tvém dokonalém Světle.
Dej, ať slyším
mávání křídel Tvých andělů a lyru svatých.
Ne, nechci se zabývat vysokými věcmi
nebo divy, nebo krásami tohoto světa,
všechny tyto věci mě nezajímají.
Stačí mi, když Ti mohu sloužit, můj Pane.
Sloužit ve Tvém Domě
a smět se procházet po Tvých Nádvořích
a dýchat vůni Tvých oděvů,
které nabízíš každé duši.
Pozorovat Tvé Ruce a Prsty plné čisté myrhy,
když se právě chystáš pomazat duši,
a radost, kterou z toho máš.
Tvá dobrota k nám je nekonečná
a milostí nás pozvedáš, abychom viděli Tvou Slávu.

Moje Vassulo, spolehni se na Mě. Já jsem víc než strážce tvé duše. Nes Mou Eucharistii1 ve svém srdci a na oplátku Mi daruj svou vůni!

Já jsem tvůrce tohoto velikého díla. Utěš Mé Srdce, neboť jsem plný žalu a zklamání. Evangelizuj, mluv a řekni slova, která jsem ti dal. Ozdob Mou Církev a naplň srdce a mysli Mých dětí vším, čím jsem Já. Zbav se svého strachu, že zklameš. Ty ne. Já jsem Tvůj Otec2 a starám se o tebe. Snad bys ke Mně měla, dcero, přijít častěji a psát? Udělá ti to radost? (…) Ach ne, najdu ti čas.

A Ty? Chceš to, Můj Pane? Přijmu Tvou odpověď.

Dcero. Stále mám před Sebou mnoho prázdných stránek, které je třeba zaplnit tím, že je posvětím Svou vznešenou myšlenkou.

Moje dílo je jako výšivka. Navrhl jsem všechny detaily na plátno, z toho důvodu jsem musel najít čistý kus látky, na který bych navrhl Svou Vlastní Rukou ozdobný obraz růží, který jsem měl v mysli. Zlatou nití jsem tě vyšil a oživil růže, aby se kolem rozšířila jejich sladká vůně a provoněla celý vesmír.

Ty jsi také jako mluvící kniha. V ní je stále ještě několik prázdných stránek, které mají být zaplněny. Ty jsi dílo Mých Rukou a Já musím dokončit Své Dílo. Neslyšela jsi? "Horlivost pro Můj Dům Mě stravuje?"3

Ano, Můj Pane, četla jsem to v Tvém Slově ...

Já jsem Strážcem Mého Domu a Mé domácnosti. Mučí Mě, když vidím Svůj Dům rozervaný. Nečetli jste: "Kvůli nedbalosti se střešní trámy rozestupují. Neboť potřebuje péči dům ponechaný dešti."4 Můj Dům byl zanedbaný. Za každý dům někdo platí. Koupil jsem si Dům Svou Vlastní Krví. Proč nikdo neposlouchal Mé úpěnlivé prosby, když jsem se modlil k Otci, že máte být jedno? Kdybyste dnes odpověděli na Moje volání projevem poslušnosti, sdíleli byste jeden Kalich kolem jednoho oltáře.

Ach Pane, ale kolik jich opravdu věří,
že ke mně mluvíš
a říkáš nám, že Tvá největší touha je jednota?
Jednota a sdílení jednoho Kalicha
ve shromáždění kolem jednoho Oltáře?

Oni musí otevřít svá srdce a uvěří …

Ach Kriste,
kolikrát ještě musí být Tvé Drahé Tělo
probito a probodeno a roztrháno,
než si uvědomíme, že jsme možná rozdělili Tvoje Tělo
jako nástroje samého 'rozdělovatele'.
Udělali jsme to nedobrovolně a nevědomě.
Pomoz nám najít a uchránit ten zbytek tak posvátný,
který se nazývá Tvá Církev.
Pomoz nám znovu ji sjednotit.

Pokud jsou církve schopné překonat negativní překážky, které jim brání sjednotit se, překážky, které jsou mezi nimi proti naplnění jednoty víry, lásky a klanění, jak je to podle Písma, Já budu věrný Svému slibu, že dám čas pokoje celému světu. Tento pokoj vtáhne každé stvoření do Mého Mystického Těla a naplní tak Má Slova, která jsem vám všem dal v Mé modlitbě k Bohu Otci, když jsem úpěnlivě prosil:

"Ať jsou jedno v Nás, jako Ty jsi ve Mně a Já v Tobě, aby svět uvěřil, žes Mě poslal."5 Tato horoucí prosba vyřčená Mými božskými Rty se dosud ozývá z nebe každou vteřinu. Mnou vyslovená Slova měla ten význam, že celé stvoření musí být uchváceno do duchovní jednoty, a ne do jednoty podepsáním smlouvy. Aby splnily Moje Slova, musejí církve hledat nejdříve pokoru a lásku, milosti, které je možné získat skrze Ducha Svatého a velké pokání.

Nebuďte překvapení Mými záměry. Ten, kdo je povolán milostí, se sjednocuje s Trojičným Bohem a dál už není sám, protože My žijeme v něm. My v něm přebýváme. Činíme si tak z něho Svůj příbytek. Vlastníme ho a on vlastní Nás. A takto tě voláme, dcero, k Naší chvále a cti, abys Nám sloužila ne hodinu nebo dvě, ale spíš bys s Námi měla být celý den bez přestávky a neustále hledat blaho Církve. Ať tvoje práce přinese pokoj a ať má Církev užitek ze všeho, co říkám, a tím, že podle toho bude konat, se sama opětovně naplní Mým požehnáním.

Ať uděláš pokrok v Mé božské lásce, dcero, a ať Můj polibek tobě daný občerství tvé tělo i duši. Nebuď zase zmatená nebo ustaraná, když tě tvoji utiskovatelé pronásledují, buď jako lilie bez starostí. Ať Můj otcovský polibek ztiší tvé srdce a zbaví tě tvých protivenství a všech zmatených myšlenek, které nepocházejí ode Mě.

S radostí přijmi Má uklidňující slova a pochop, jak jsem ti důvěrně blízko ...


1 zde Kristus myslí Sebe
2 Iz 9,5 - Ježíš se rád nazýval 'Otcem', protože Ho někdy těšilo to říkat. Kvůli tomu jsem byla neprávem obviněná z toho, že dělám zmatek v Trojici …


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message