DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Duchovní jednota

10. prosince 2001

Ó, Pane, pozvedni mě,
když se nejvíc bojím, že budu klamána;
ukaž mi, že kráčím ve Tvé Přítomnosti,
ve Tvém dokonalém Světle;
dej, ať slyším mávání křídel
Tvých andělů; a lyru svatých;
ne, nechci se zabývat vysokými věcmi
nebo divy, nebo krásami tohoto světa,
všechny tyto věci mě nezajímají;
stačí mi, když Ti mohu sloužit, můj Pane;
sloužit ve Tvém Domě
a smět se procházet po Tvých Nádvořích
a vdechovat vůni Tvých oděvů,
které nabízíš každé duši;
pozorovat Tvé Ruce a Prsty
plné čisté myrhy,
když se právě chystáš pomazat duši,
a radost, kterou z toho máš;
Tvá dobrota k nám je nekonečná
a milostí nás pozvedáš,
abychom viděli Tvou Slávu;

Moje Vassulo, spolehni se na Mě; Já jsem víc než strážce tvé duše; nes Mou Eucharistii1 ve svém srdci a na oplátku Mi daruj svou vůni!

Já jsem tvůrce tohoto velikého díla; potěš Mé Srdce, neboť jsem plný žalu a zklamání; evangelizuj, mluv a řekni slova, která jsem ti dal; ozdob Mou Církev a naplň srdce a mysl Mých dětí vším, čím Já Jsem; zbav se svého strachu, že sejdeš na scestí; ty ne; Já jsem tvůj Otec2 a starám se o tebe; dcero, mohla bys ke Mně přijít častěji a psát? udělá ti to radost? (…) ach ne, najdu ti čas;

a Ty? chceš to, můj Pane? udělám, co řekneš;

dcero; stále mám před Sebou mnoho prázdných stránek, které je třeba zaplnit tím, že je posvětím Svým vznešeným tématem;

Moje dílo je jako výšivka; navrhl jsem její sebemenší detail, a proto jsem musel najít čistý kus látky, na který bych Svou Vlastní Rukou nakreslil ozdobný obraz růží, který jsem měl v mysli; vyšil jsem tě zlatou nití a růže jsem oživil, aby se kolem rozšířila jejich sladká vůně a provoněla celý vesmír;

jsi rovněž jako mluvící kniha; v ní je také ještě několik prázdných stránek, které mají být zaplněny; ty jsi dílo Mých Rukou a Já musím dokončit Své Dílo; neslyšela jsi? „horlivost pro Můj Dům Mě stravuje?“3

Ano, můj Pane, četla jsem to ve Tvém Slově…

Já jsem Strážcem Svého Domu a Své domácnosti; mučí Mě, když vidím Svůj Dům rozervaný; nečetli jste: „líným rukám uhýbá trám, nedbalým rukám prší do domu;“4 Můj Dům byl zanedbaný; za každý dům někdo platí; Já jsem Svůj Dům koupil Svou Vlastní Krví; proč nikdo neposlouchal Mé úpěnlivé prosby, když jsem se modlil k Otci, že máte být jedno? kdybyste dnes odpověděli na Moje volání projevem poslušnosti, sdíleli byste jeden Kalich kolem jednoho oltáře;

Ach Pane, ale kolik jich opravdu věří,
že ke mně mluvíš
a říkáš nám, že Tvá největší touha je jednota?
Jednota a sdílení jednoho Kalicha
ve shromáždění kolem jednoho Oltáře?

musí otevřít svá srdce a uvěří…

Ó, Kriste, kolikrát ještě musí
být Tvé Drahocenné Tělo
probito a probodeno a roztrháno,
než si vůbec připustíme,
že jsme nástroji samého „rozdělovatele“,
který rozděluje Tvé Tělo;

udělali jsme to nedobrovolně a nevědomě;
pomoz nám najít a chránit
ten tak drahocenný zbytek,
který se nazývá Tvá Církev;
pomoz nám znovu ji sjednotit;

pokud budou církve schopné odstranit překážky, které jim brání sjednotit se, překážky, které jsou podle Písma v rozporu s jednotou víry, lásky a zbožnosti, Já budu věrný Svému slibu a dám čas míru celému světu; tento pokoj vtáhne každé stvoření do Mého Mystického Těla, čímž se naplní Má Slova, která jsem vám všem dal v Mé modlitbě k Bohu Otci, když jsem úpěnlivě prosil:

„aby všichni jedno byli, jako Ty, Otče, jsi ve Mně a Já v Tobě, ať jsou i oni v Nás, aby svět uvěřil, že Ty jsi Mě poslal;“5 tato horoucí prosba vyřčená Mými božskými Rty se stále ozývá každou vteřinu z nebe; Mnou vyslovená Slova měla ten význam, že celé stvoření musí být uchváceno do duchovní jednoty, a ne do jednoty podepsáním smlouvy; aby splnily Moje Slova, musí církve nejdříve hledat pokoru a lásku, milosti, které je možné získat skrze Ducha Svatého a velké pokání;

nebuďte překvapení Mými zaslíbeními; kdo je povolán, ten se sjednocuje s Trojjediným Bohem a už není sám, protože My žijeme v něm; My v něm přebýváme; činíme si tak z něho Svůj příbytek, vlastníme ho a on vlastní Nás; a takto jsme zavolali tebe, dcero, k Naší chvále a k Naší slávě, abys Nám sloužila nejen hodinu nebo dvě, ale spíš abys s Námi byla celý den bez přestávky a neustále hledala dobro Církve; ať tvoje námaha přinese pokoj a ať má Církev užitek ze všeho, co říkám, a tak se opět naplní Mým požehnáním;

ať uděláš pokrok v Mé božské lásce, dcero, a ať Můj polibek tobě daný občerství tvé tělo i duši; nebuď zase zmatená nebo ustaraná, když tě tvoji utiskovatelé pronásledují, buď jako lilie, bez starostí; ať Můj otcovský polibek utěší tvé srdce a zbaví tě tvého trápení a všech zmatených myšlenek, které nepocházejí ode Mě;

s radostí přijmi Má líbezná slova útěchy a pochop, jak jsem ti blízko6...

 


1 Zde Kristus myslí Sebe.
2 Iz 9,5 Ježíš se rád nazýval „Otcem“, jako Ho to i jindy těšilo říkat. Kvůli tomu jsem byla neprávem obviněná, že mám zmatek v Trojici.
6 Důvěrná blízkost.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message