DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pohleď, toto je Srdce, které krvácelo pro tebe a celé lidstvo

3. srpna 2001

Pokoj tobě.

Řekni Mi na Můj Svátek, Má milovaná, tato slova:

"Přitáhni mě, můj Milovaný, k Svým Nohám,
z kterých vychází sladká vůně myrhy.

Veď mě za ruku do Své Síně,1 můj Králi,
kde v soukromí uslyším Tvůj královský Hlas.

Osviť mou tvář, Milovníku lidstva, Svým úsměvem.
Ať Tvůj láskyplný pohled,
vše převyšující záblesk,
transcendující každý smysl,
je nade mnou.

I kdybych Tě někdy zklamala,
nebo na pouhou chvíli způsobila
i jen pozvednutí Tvého obočí pro mou slabost,
zapřísahám Tvé Nejsvětější Srdce,
aby mi projevilo soucit.

Ty máš moc nad životem a smrtí
a já nyní přicházím k Tobě,
abych našla úkryt v Tvém Svatém Srdci,
kde člověk nachází Život a věčné spočinutí."

Pohleď, toto je Srdce, které krvácí pro tebe a pro celé lidstvo. Toto je Srdce útěchy a milosrdenství. Toto je Srdce, které je ti příznivě nakloněné. Kdokoli se klaní tomuto Srdci, bude zahalen závojem Moudrosti, který zkrášlí vaši duši, abyste mohli vstoupit, takto v klanění, do podoby Mě Samého.

- Můžeš Mi říct, dcero, kde ses narodila?

Narodila jsem se v Tvém Nejsvětějším Srdci.2

Ano! Ty ses narodila v Mém Nejsvětějším Srdci. Všichni, kteří ke Mně patří, se narodili v Mém Srdci.

Cožpak jste nečetli: "On ke Mně bude volat: 'Ty jsi můj Otec, můj Bůh, Skála mé spásy!' Proto ho učiním prvorozeným, nejvyšším z pozemských králů."3 Od té doby bude jeho vznešenost pocházet od Krále králů, a proto bude přebývat na výšinách mezi těmi, které jsem zbožštil skrze Své Božství. Pozemští králové patří k pozemským věcem, ale ti, kteří se narodí ze Mne, budou mít vyšší panství v nebi. Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek.4 Proto řekni své duši, Má milovaná:

"Spočiň celá v Bohu,
neboť On je jediným zdrojem tvé naděje."

Ať tvé srdce jásá a tvá duše je obnovena v těchto dnech, kdy vylévám Své milosti na lidstvo jak nikdy předtím v dějinách. Ic.


1 Nejsvětějšího Srdce
2 Duch Páně mi dal tato slova


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message