DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Další volání k pokání

21. května 2001

Pane, naše zločiny jsou velké,
ale odpusť nám,
pomoz nám, aby naše těla opět
rostla do krásy!
Vytáhni každou duši ze sítě,
kterou nad ní rozprostřel nepřítel,
neboť Ty jediný jsi naše Útočiště,
naše Skála, naše Pevnost a náš Život;

Mor, který se plíží do našeho světa
a pracuje pouze v noci ve stínu smrti,
ale jeho pustošení působí zkázu
i za denního světla,
se nyní objevuje nad Tvým Stádem;
budeš stát na stráži,
abys zachránil Svůj lid z nesnází,
do kterých byl zavlečen zlými lidmi?

Písmo říká:
„Jahve miluje ty, kteří odpírají zlu,
střeží duše Jemu oddané
a zachraňuje je ze spárů bezbožných;“

ať nám Tvá Mocná Paže
přijde na pomoc;
ať se nepřítel třese
před Tvým Majestátem;
nenechej nepřítele říkat:
„jak nespolehlivý je Tvůj Bůh…“

Nepřítel Tě vyzývá,
zkouší Tě, můj Bože,
aby viděl, co můžeš udělat;
proto, můj Jahve,
který jsi mě oživil ve Svém Milosrdenství,
ukaž Svou Velikost,
a že jsi skutečně naše Bezpečí,
naše Skála a na naší straně,
ukaž Svou Slávu a Moc,
pamatuj na Své ctnostné,
Svůj lid a všechny ty,
kteří ti sloužili s nadšením;

Kdy tedy zahřmíš
Svůj rozsudek z nebe?
kdy povstaneš
a uhodíš do země Svým Žezlem,
abys nastolil pokoj?

jediný Tvůj vyčítavý pohled
a všechny prvky země
vzplanou plamenem;

jediný Tvůj pohyb
a země se změní v pustinu;

jediné Tvé slovo hněvu,
a hvězdy se zřítí dolů z nebe
a spadnou na nás;

Pane! jsem dílo Tvých rukou,
do kterého jsi vložil jiskru,
abys mě uchoval naživu;
jestliže nyní hořím ‚patosem‘1
pro ctnostné, Tvůj lid a spravedlivé,
aby v Tobě našli spravedlnost,
je to proto, že ve mně vzplál Tvůj Plamen;

obdaruj mě pohledem na spravedlnost
vykonanou pro Tvé svaté,
rozviň Svou Sílu a přikaž,
aby se všechny věci proměnily v dobro;

ať přijde Tvé Vítězství!

už jsem ti řekl, Vassulo, že Můj lid, Mé stádo, různým způsobem schází z cesty; z toho důvodu jsem vyhlásil dobu milosti; v této době milosti jsem měl v úmyslu zjevit Svatost Svého Jména, aby kdokoliv, kdo se poskvrnil, měl možnost se vrátit;

přicházím v této době milosti, abych vás všechny povzbudil ke svatému životu a následování Mých Přikázání; Moje Jméno dosáhlo mnoha zemí a vzdálených ostrovů; prošel jsem zemí, jak jsem ti předpověděl, se Svým Voláním, aby Mě každé ucho slyšelo a mělo možnost Mě objevit; zatvrzelým srdcím jsem udělil zvláštní milosti, abych je otevřel Svými paprsky božského Světla a jako proud Světla jsem zazářil i do těchto srdcí;

co mám dnes říci? zanedbal jsem Své Stádo? odvrátil jsem někdy Své Oči od vašich nemocných a opuštěných? nevyrovnal jsem vám cestu, aby jste neklopýtali, když budete kráčet? neukázal jsem vám všem hlubiny Svého Milosrdenství? když jsem viděl tolik z vás scházet na cestu smrti a že jste tak daleko od cesty Života, nezasáhl jsem? ale ach! tolik se vás stále proti Mně bouří…

jak už jsem řekl, dobrým i zlým; cožpak jsem ti neřekl, dcero, abys šla a řekla všem, dobrým i zlým, tato slova:

„shůry dávám slyšet Svůj Hlas; hlasitě volám, aby slyšel každý, dobrý nebo zlý; skutečně, Můj Hlas dosáhl do všech končin světa; dobří stejně jako zlí musí činit pokání; dobří, protože nekonají přesně Mou Vůli a nemodlí se správně; mnozí z nich se Mnou nemluví srdcem, ale jen ústy; špatní, protože neustále páchají smrtelné hříchy kvůli tvrdosti jejich srdce a jejich nezájmu o Mně;“

ale řeknu vám, co se stane a co zamýšlím; Písmo vás všechny učí, že když už je jednou ruka položena na pluh, nikdo by se neměl ohlížet zpět, abyste byli způsobilí pro Království Boží;

když jste byli otroky hříchu, tak jste necítili žádný závazek vůči spravedlnosti, a co vám to dalo? nic než zkušenosti, za které se dnes červenáte hanbou, neboť toto chování končí smrtí; ale nyní vám byla ještě jednou ukázána cesta a byli jste osvobozeni z bahna, kterým je váš hřích a vaše vina; byli jste učiněni Božími otroky, ale jako odměnu získáváte posvěcení, které vás přivede do vašeho nebeského domova; protože cenou za hřích je smrt; darem vám ode Mě darovaným je věčný život v Ježíši Kristu, Mém Synu;

ze života, ve kterém jsi byla vězněm hříchu, jsem tě proměnil ve svobodnou bytost, Vassiliki, osvobozenou k tomu, aby kráčela po cestě ctností, kterou jsem pro vás všechny vytyčil; skrze milost jsem tě uschopnil vidět nebeské věci, o kterých jsi nic nevěděla; v této době milosti jsem vám všem ukázal Svou Nádheru, ale i poté, co jsem na tolik z vás vylil množství milostí, stále jsou ode Mě mnozí daleko;

když jsem oznamoval Své Poselství této generaci, bylo hlasitě vyhlašováno: „pojďte a slyšte Slovo Boží!“ lidé spěchali v zástupech; všichni se shromáždili kolem Mého posla, aby slyšeli Má Slova; poslouchali, ale nikdy plně neporozuměli Mým Slovům; a ti samí dosud poslouchají, čtou, ale to Slovo neproniká do jejich srdcí, a oni dál čtou, ale jejich srdce jsou ode Mě daleko; oni nejednají podle Mých Slov; raději se dívají na znamení na nebi, protože jejich srdce na Mě nejsou dosud připravená; ano, poslouchají Má Slova bez zájmu, a proto podle nich nežijí; Království Boží je mezi vámi, ale vy ho nevidíte, protože nečiníte pokání a ani Mi nedáváte žádný kenosis;2

jestliže tento zázrak, neboť je to zázrak, když mluvím, pro vás nic neznamená a vy to nevidíte, jak si můžete myslet, vy, kteří jste tolik dostali, že přijdete s prázdnýma rukama do Nebe? Bůh je velmi blízko vás a jak to, že Ho přesto nevidíte? neslyšeli jste od andělů pozvání na Mou hostinu? neviděli jste štědrost Mé Ruky? když zavolám, svět se rozpadá a mnohá království se třesou;

ptala ses Mne, dcero, kdy zahřmím z Nebe Svůj rozsudek? vpravdě ti říkám: až skončí tento čas Milosrdenství a Milosti… také jsi Mě požádala, abych přispěchal a Svou Mocnou Rukou tě zachránil od nepřítele; nebyl jsem s tebou celou tu dobu, a ty stále nevidíš Mou Mocnou Ruku? se svrchovanou naléhavostí a s veškerou Svou autoritou ti prohlašuji, kdokoli si pospíší skrze pokání a bude usilovat vrátit se ke Mně, Já ho na oplátku pokřtím Duchem Svatým, aby byl bez poskvrny a líbil se Mi;

říkáš, že se ke Mně nepřítel chová vyzývavě; on se ke Mně vždycky takto choval, ale neučil jsem vás, jak ho zapudit?3 nezaujal jsem vždy takový postoj, abych zachránil Stádo z bahna zlého? ďábel nemá moc nad nikým, kdo je hluboce zakořeněný ve Mně;

co se týče těch, jejichž srdce jsou dosud v bahně, ti ke Mně budou volat v ten den, kdy Mě uvid í jako svého Soudce; ale v nynějším čase Milosti přicházím s Milosrdenstvím a promlouvám k vám ve verších; slova vyslovená Mými Ústy jsou zbožnost a ctnost; olejem radosti pomažu všechny ty, kteří ke Mně přistupují, a na čelo jim vtisknu Svou pečeť; toto je Můj postoj k vám všem v této době; Můj postoj je Spása, Zachraňující Pomoc, Milosrdenství; kdybyste si jen uvědomili, co nabízím, nestáli byste opodál; otevřeli byste dveře svého srdce a přivítali Mě; všechny vás zahrnuji zázraky, abych ozdobil vaši duši a vy byli připraveni pro Mé Království;

a ty, dcero, která přebýváš v Mé zahradě, zůstaň pokojná, abys byla schopna naslouchat Mému Hlasu; žehnám tobě a těm, které jsem ti dal, aby ti pomáhali nést Kříž Jednoty, který ti svěřil Můj Syn; nevšímej si těch, kteří přehlížejí dobro vytvořené Mým Dílem a nevěří; vlny jejich pýchy budou jednoho dne zlomeny; uvidíte Moji Moc, až se Mé Dílo rozšíří a ovlivní svět, který je ponořený do hříchu;

pojď, rozjímej v Mé Přítomnosti; Já jsem s tebou;


1 Řecké slovo pro vášeň.
2 Řecké slovo, které znamená: prostor.
3 Pochopila jsem, že zlý vyzývá Boha skrze nás!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message