DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poklady

Březen/Duben 2001

Pane, Písmo říká, vlastně jsi to Ty, kdo řekl: "Mám vám toho ještě mnoho říct, ale bylo by to na vás nyní příliš mnoho. Ale až přijde Duch Pravdy, povede vás k celé Pravdě."

Je také dobře známé, že je mylné hovořit o konci Zjevení a jednat s ním jako s hromadou výroků. Ty jsi živý a aktivní a budeš se dál projevovat skrze Svatého Ducha a nikdy s tím nepřestaneš. Kriste, Ty jsi plné a kompletní zjevení Otce, odtud je vzat výraz 'complere'. Ale to neznamená, že jsi nám sdělil Své Poslední slovo.

Pokoj, Mé dítě, Svatý Duch Pravdy nikdy nepřestane svědčit.

Znovu budu říkat: "Šťastní čistého srdce, neboť oni uvidí Boha." Dám zrak těm, kteří nevidí, ale zabráním moudrým a chytrým vstoupit dveřmi poznání. Když vstoupíte těmito dveřmi, dostane se vám světla a porozumění všemu, co jsem řekl,1 a současně vědomí Mé Přítomnosti … ale člověk, který oslavuje svou vlastní slávu, zůstává přede dveřmi.2 Zůstává v temnotě. Tělo je tělo a bude vidět jen tělo. Ale kdo se narodil z Ducha, ten dostane zrak a uvidí Boha.

Ozdobo Mé Duše, nechej Mě v sobě víc prýštit. Pozvedni ke Mně své oči a svěř sebe a vše, co máš, do Mojí Vůle. Zvyš svou vroucnost. Neposlouchej ty, kteří tě pronásledují a odmítají milost, kterou jsem ti dal, a říkají: "Nemá to žádnou cenu." Božství je před tebou, generace, Pramen klikatící se celou cestu, aby tě dosáhl ve tvé temnotě. Už více nenaříkej a netruchli, zvu tě, abys ve Mně našla útočiště, generace.

Přijď tedy! Ve tvé temnotě ti dávám světlo zjevení, abych oživil nejen tvou naději, ale také tvoji víru a lásku. Chci zachraňovat a nikdo Mě nemůže zastavit. Tvůj čas je časem Milosrdenství, proto sesílám na svět Své slovo, světlo zjevení, abych dal světlo slepým. Copak jsi neslyšela, jak je Bůh něžný a soucitný, pomalý v hněvu, plný věrné lásky a že Já objímám celé stvoření?

Hovořím k tvé duši, generace, o velkých věcech, ale největší ze všech je zjevení Mne Samotného. Mé božské a časté návštěvy u vás jsou darem vašeho Krále, který projevuje Svou věrnou lásku. Chval svého Boha, země, toho, který tě chrání! Nebesa vypravují o Mojí slávě, ano, klenba nebe chválí Má Díla! Chval Mě za to, že ti dávám nádherné poznání v tvých ohavných časech, kdy víra v Trojičného Boha již téměř neexistuje a kde láska k Bohu a bližnímu ochladla.

Ale přesto všechno Můj Svatý Duch nikdy nepřestává na vás vylévat Svou Lásku. A My se ti nikdy nepřestaneme dávat. Otevřeně jsem všem zjevoval Své dary a poklady s radostí a s chvějícími se Rty a dojetím. Dal jsem ti vědět o Svém Požehnání, dovolil ti nahlédnout do hloubky Mého Srdce a ukázal, jak překrásné dary byly přichystány pro tak zlé a vzpurné časy.

Rozjímej o Mém bohatství, rozjímej o světle Mé Slávy, protože toto je nade vší teologií. Abych nyní objasnil některé Mé výroky, které se týkají pokladů Mého Nejsvětějšího Srdce, a abych posunul tvou duši do hlubin Moudrosti a znalosti Mne Samého, požádám tě, dcero, abys otevřela oči svého rozumu, abys vstřebala všechno světlo, kterým tě naplním, ať ti mohu předat Své poznání.

Někomu by se mohlo zdát, že se opakuji, ale Moje vychovávání je pro tvou duši dokonalé a nejpoučnější. Dám ti poznat cenu Mých pokladů. Pamatuj, že jedním z nejvznešenějších a nejneocenitelnějších pokladů je Poznání tvého Boha jako třikrát svatého, neboť s tímto pokladem obdržíš Boží důvěrné přátelství a Boha Samého.

Mezi dalšími poklady mám také poklad Cesty Ctností. Tato Cesta Ctností je vystrojena Mým Otcem. Je to Cesta vykládaná safíry, nádherný vstup do Nebe. Abys mohla vstoupit do Nebe a Mých Královských Nádvoří, po kterých můžeš kráčet mezi Mými Anděly a Svatými, když k nim budeš připočtena, tvé srdce by mělo být shledáno bezchybné vzhledem k Mé Božské Vůli. Tato Cesta se vine v dosahu všech a je na tobě, zda vkročíš na tuto Cestu, která vede k Životu. Když se pro Mne rozhodneš a vstoupíš na tuto Cestu Ctností, okamžitě to prozáří tvoji tvář a na konci této Cesty na tebe budu čekat Já, abych tě korunoval poupaty růží, které nikdy nevadnou, dokud budeš chválit Mé Svaté Jméno třikrát svaté.

Pojď a neříkej, že neznáš skryté věci Boží. Neříkej, že nemáš žádnou naději na odměnu za svou svatost, neboť Já jsem tě stvořil, abys byla nesmrtelná a svatá. Já jsem tě stvořil, abys se Mnou kralovala, přestože jsi zatím na zemi. Já mohu zbožštit tvou podobu, když přijmeš poklad Cesty Ctností. Požehnaný je ten, kdo přijímá tento poklad a užívá ho.

Zatímco půjdeš po oněch safírech, dostaneš do svého srdce naději, protože tvoje úmorná práce bude oceněná, tvoje úspěchy užitečné pro tvé posvěcení a k Mé Slávě a pro Můj Trůn. Již nikdy nesejdeš z cesty Pravdy, protože budeš mít Mne za Svatého Společníka. Budu tvým Duchovním Vůdcem, povedu tvé kroky Svým Královským Žezlem. Svrchovanost bude s tebou a moc Nejvyššího bude nad tebou, aby zastínila tvé kroky.

Jestliže si zvolíš následovat Cestu Ctností, bude to znamenat, že sis zvolila Mě, abych byl tvým Králem a kraloval nad tebou. Proto ti Duch Svatý udělí Moudrost za to, že sis vybrala kráčet po cestě dobrých lidí a vytrvala na Cestě bezúhonnosti.

Podívej se na nespočetné Poklady Mého Nejsvětějšího Srdce. Dosud jsem tě učil o Pokladu Poznání Boha a porozumění Mu. Potom o Pokladu Milosrdenství, dále o Pokladu důvěrnosti a jak mít Boha, dále o Pokladu Cesty Ctností. Nyní ti dám pochopit Poklad Naděje, která pochází z Ducha Svatého.

Naděje přináší radost a útěchu srdci, a ačkoliv člověk může nést ve svém srdci všechny představitelné těžkosti, nositel3 Ducha Svatého je všechny překoná, protože Duch Svatý mu bude zpívat hymny útěchy a lásky, a tak mu pomáhat překonat těžkosti a pozvedat jeho ducha a posilovat ho, aby šel důstojně. Naděje je proto darem Ducha Svatého.

Může člověk vložit svou naději v bohatství tohoto světa, které zajalo tolik srdcí a nepřivádí tě k setkání s Bohem, a stále se cítit šťastným? Když ví, že tyto věci netrvají věčně a nedají ti věčný život ani slávu? Ne, nikdo by nemohl být šťastný, když je jeho duše zajatá jen bohatstvím světa. Výsledek bude hořký jako pelyněk. Ale šťastný je člověk, který se obrací ke Mně. Mohu ho učinit bohatým jeho chudobou. Mohu ho obohatit všemi Bohatstvími, která obsahuje Moje Srdce.

V Mém Srdci leží všechny cesty, které vedou ke štěstí. Když objevíš Poklad Naděje, uslyšíš ve svém smíchu znít zurčení vody, v hlasu tvého smíchu se bude radovat celé nebe, neboť tvé oči se budou dívat na Krále v Jeho nebeské nádheře, a ne již více na špinavé bohatství světa. Ano, budete považovat své stříbro a zlato, ze kterých jste kdysi udělali modly, jako bezcenné. Tehdy Had, který vás držel v zajetí, nebude ve vás už nikdy hnízdit, protože Duch Svatý, jenž je vaše Naděje, ale rovněž váš Strážce, bude opravdu přebývat ve vás a vy v Něm. Uvidíte se, jak křičíte radostí, budete mít na tváři znamení věčné radosti. Radost a veselí budou s vámi a žal a nářek skončí. Ano, Poklad Naděje uklidňuje a utěšuje tvého ducha.

Písmo říká, že když se modlíš, je ti dáno porozumění. Pokud Mi do dneška nerozumíš, je to proto, že se nemodlíš. Jsem zde, nedržím v Rukou ani stříbro, ani zlato nebo drahé kameny, abych ti je nabídl, ale místo toho držím něco cennějšího: Mé Srdce s jeho nevyčerpatelnými poklady.

Uslyším pláč jako od novorozeněte? Necháte se zrodit ze Mne? Rozumíte nyní Mému jazyku? Všimli jste si, milovaní, jak jsem poslal Své anděly, aby stáli u vašich bran a dohlíželi na vás v těchto temných hodinách, které právě probíhají? Měli byste se více spolehnout na Mou zachraňující pomoc. Duch, který je vaší nadějí, vás utvrdí tím, že vtiskne pečeť s Mým Jménem na vaše čelo.

Když obdržíte naději do svého srdce, zůstanete věrní, protože tam, kde je Duch, je i svoboda. Světlo a tma nemají nic společného, zrovna tak naděje a zoufalství. Duch Svatý není spojencem Satana a vy, kteří jste obdrželi záruku Naděje, nemáte nic společného se Zoufalstvím, kterým je ve skutečnosti Satan.

Tím, že jste dostali Poklad Naděje, se vaše tvář rozjasní Mou Velebností a Krásou. Ano, vy všichni porostete v jasu, protože budete proměněni v Můj nádherný Obraz. Ten může být nakreslený jen z Mého Srdce … proto proste celým srdcem Ducha Naděje, který bude zářit ve vašem duchu a vtáhne vás do nebeských radostí, abyste se v Něm radovali …

Hlas z výšin Slávy volá a vyhlašuje Poklady, které byly přichystány pro vaši dobu. Neříkejte: "Dívali jsme se, a neviděli je." Plynu nad vámi jako oblaka, přesto mnozí říkají, že Mě nevidíš, generace. Bloudíš sem a tam bohatstvími světa, ale když přijde na to, abys viděla duchovní poklady, které na tebe mohu vylít, aby ses oděla Mnou ve vznešenost, nevšímáš si toho.

Kdybys dostala milost vidět sama sebe, jak tě vidím Svýma božskýma Očima, naříkala bys a bila se v prsa a odešla na poušť. Tvůj pohled plný lítosti by tě obrátil. Ale kdyby ses viděla oděná ve Mně, říkám ti, neustále bys vyhlašovala Mou velikost. Cožpak jsi nečetla: "Změním vaše kameny v granáty a vaše základy v safíry a z vašich cimbuří udělám rubíny, z vašich bran křišťál a z hradeb drahé kameny?"4

Cožpak jsi nepochopila, že poznáním Mého Srdce se zázračně obnovíš? A z rozvalin se znovu postavíš? Cožpak jsi nepochopila Mou svatou Moudrost, když vyslovila: "Jahve bude učit vaše syny a prospěch vašich synů bude veliký, protože vy budete založeni na neporušenosti?" Já nyní odhaluji tyto Poklady, i když ne všechny, k vašemu proměnění a zbožštění. Poslouchejte a vaše duše bude prospívat a bude žít … ve Svém Srdci vlastním nesmírné Poklady a rozdávám je vám všem zdarma. A jako zem rodí a dává růst, aby vydala semeno k setí a chléb k jídlu, bude se Slovem, které vychází z Mých Úst. Nevracejte se s prázdnou, bez plnění Mé Vůle a následování toho, co bylo určeno vykonat."5

Dávám ti Své Slovo, aby posílilo tvou ruku v sevření lemu Mého pláště, a tys ho nepustila. Ať od nynějška tvoje kroky sledují Cestu Ctnosti, a když jen trochu nakloníš svoje uši, pochopíš Svatou Moudrost a Její slova. Pojď ty, který se bezcílně potácíš v této pustině, přijď ke Mně a vezmi si, Moje dítě, neboť Mým dítětem jsi, Můj Pokoj a tvá duše a srdce rozkvete.

Podstato mé chvály,
Králi, Vznešený a Vládce nad celým vesmírem,
ale také Nebem, řekni mi:

Co je člověk, že pro něj ztrácíš jedinou myšlenku?
Přesto nám připomínáš znovu,
žes nás stvořil jen o málo menší než Bůh6
a voláš nás neustále,
abychom obdrželi korunu slávy a jasu
a měli podíl v Tvém Království!

Pro Mé Svaté Jméno ukazuji, ale zároveň uvolňuji z nebe Svou Moc a Milosrdenství s vznešenou slávou, abych vás všechny zachránil .…

Žehnám ti ... ic.

(Toto poselství trvalo několik týdnů, než bylo dokončeno.)


1 Písmu
2 jako farizeové
3 duše, která uvnitř ‚nese' Ducha Svatého
4 celá tato citace se týká duše


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message