DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má Přítomnost v Eucharistii

20. ledna 2001

(Týden jednoty.)

Pane, proč jsi ke Svým Dílům učinil slepými tak mnohé? Je to kvůli jejich tvrdohlavému odmítání činit pokání a smířit se? Uč mě a vyslov Svou Vůli ....

Ach, Mé dítě … Moje Vůle je to, abys pracovala s láskou ve světle Mého Ducha! Dnes Můj Duch víc než kdy dříve volá po usmíření mezi Mými pastýři. Každý, kdo chce být zachráněn, by měl činit pokání a smířit se. Ať každý pastýř zkouší svou cestu. "Myslete na to, jakou láskou vás Můj Otec, Já a Duch Svatý zahrnujeme každý okamžik vašeho života, pastýři …"

Ach dcero, nemysli si, že nevím, co potřebuješ pro tyto misie, které jsem ti svěřil. Není lehkým úkolem sjednotit Můj Dům, natož ho oživit! Ale buď statečná, protože nejsi sama. Já jsem s tebou. Nenech si vzít odvahu od těch, kteří nechápou Můj Plán v tobě, už jsem odvrátil pohled od těch, kteří tvrdí: "vidíme", a dal jsem zrak těm, kteří neviděli. Buď vzorem jednoty pro zbytek světa a přines skrze své oběti usmíření mezi bratry.

Sám Satan se vydal vést válku proti Mé Církvi. Násilně útočí na to, co jsem vykoupil Svou Vlastní Krví. Drží Mou Církev v rozdělení a proklíná každé věrné srdce, které vyznává Pravdu a Můj Zákon.

Mnozí z vás, kteří patříte k Církvi, ji dnes pleníte. Pleníte tím, že odmítáte uznat Mé Tělo v Eucharistii a účastnit se na Mém Božském Tajemství způsobem, který jsem skutečně ustanovil. Pleníte Můj Dům, když máte měřit velebnost Mého Božství a Mou Přítomnost v Eucharistii. Pustošíte Můj Dům mnoha dalšími způsoby. Písmo nikdy nelže a nemůže být odvrženo, ale vy odmítáte jeho části a tím ho rovněž vykrádáte. Abych ji obohatil, dal jsem jí apoštoly, poslal jsem jí a dal proroky, učitele, a po nich zázraky, dar uzdravování a mnohé další dary. Ale vy pleníte Můj Dům, i dnes ho pustošíte.

Mé Oči jsou příliš čisté, aby se dívaly na tuto vzpouru. Proto nebuď překvapené, když volám. Nebuď překvapené, stvoření, když ve Své Nekonečné Dobrotě a ve Svém Milosrdenství zcela k tobě sestoupím, abych se podíval do oken tvých srdcí. Nebuď překvapené, že místo tvé děsivé ubohosti ti nezaslouženě nabízím bohatou hostinu a že s královskou marnotratností a vznešeností tě přicházím odít v Sebe, aby až tě povedou Mí andělé do věčné radosti v nebi a v Našich Nádvořích, jsi bylo poznáno jako tělo z Mého Těla, kost Mých Kostí. Potom oznámím Rozsudek:

"Podle života, který tato duše vedla na zemi, si zaslouží nebeské věno jako nevěsta, protože zůstala věrná Nevěstě.1 Tato duše, přes všechny zkoušky, které jsem na ni poslal, když jsem jí kymácel jako lodí v bouři, přimkla se ke Mně a zůstala se Mnou spojená jako ústřice ke skále. A tak tím, že zůstala spojená s Nevěstou2 a se Mnou, Ženichem,3 sdílí Mé Božství. Její jednota s Mým Duchem ji krystalizuje, mění ji do podoby Boží.4 A jako sluncem ji ozařují její paprsky, protože Mě sama v sobě obsahuje. Sláva Mých zbožštěných synů a dcer zde v nebi je nyní také její. To je věno, které obdrží od Samého Ženicha. On je tím Věnem … Pojď, pojď a sdílej radosti nebe Samého Boha na věky věků!"

Ach, kdybys věděla, generace, kolikrát jsem odložil Své Královské Žezlo … jak toužím říct každé duši:

"Milovaná, pojď, vstup na cestu do věčného Domova, jediného opravdového příbytku a jediného pravého místa odpočinku pro tvou duši. Pojď a vstup do svatební síně Mého Srdce. Zvu tě na cestu zachovávání ctností, které vedou ke Mně. Jako něžný Ženich ozdobím tvou duši Svými Poklady, ale na prvním místě ozdobím tvou duši Svým Božstvím, ozdobím tě jako Královnu,5 majestátně Mým Jménem a Mou plnou Přítomností. Přeměním tvou duši v živý oltář, v neustávající hymnus zpívaný pro Mě, vašeho Boha. Já, veliký Král, který Jediný je nad přírodou, se smísím s tvou duší, abychom se ty a Já stali jedním.

"Sama nedokážeš nic, proto Má Přítomnost, která je čistým Světlem, je nepostradatelná k tomu, aby osvítila milostí tvé celé tělo. A jako jsem se Já sám zjevil Svým andělům, tak se skrze toto světlo zjevím i tobě, a až potom budeš moci říct:

'Vidím …'

Potom se ti dám poznat, budu s tebou hovořit a ty se Mnou. Trojičný Bůh ve Své přirozenosti se zcela skloní, aby hovořil s tou, kterou jsem přetvořil a která se stala skrze milost Mnou zplozeným bohem, adoptivním dědicem Mého Království. Ty, která jsi tak slabá a tak zkazitelná, jestliže budeš opravdově činit pokání s pohledem na svou žalostnou duši, pak tě Já mohu učinit podobnou Mému Dokonalému Obrazu."

Mým dílem a Mým plánem, který je jasem ve tvé tak zvrácené době, je přitáhnout všechny duše do Mého Nejsvětějšího Srdce. Tehdy jim bude zjevena celá Moje Sláva v tomto Srdci a celé lidstvo ji společně uvidí. Ano, skutečně, Můj úmysl je přitáhnout vás všechny do víru Mé Slávy. Od nynějška budu vaším podílem, vaší radostí, vaším Ženichem oděným Slávou. A jako ženich, který se těší ze své nevěsty, ti na naší svatbě budu šeptat do ucha:

"A nyní pojď a žehnej svému Pánovi všech věcí, Tvůrci velkých činů, který je všude. Pojď ke Mně blíž, neboť Já jsem tvůj ochránce a tvůj zastánce. Má milovaná nevěsto, kterás Mě chtěla slyšet, raduj se ve Mně, svém Pánu. Ať zůstávám ve tvém srdci jako voňavé kadidlo a ať mají Moje Slova chuť sladkou jako med v tvých ústech, když je jíš.6 Ať jsou jako hudba v tvých uších, Má milovaná."

Potom ti odhalím poklady, které jsem nashromáždil pro tvou generaci: Nabídnu ti poklad Mého Milosrdenství, budu tě učit Milosrdenství, Slova vycházející z Mých Úst jsou vyslovena. Svými Slovy vzkřísím duchovně mrtvé, obrátím odpadlé, vyléčím nemocné a osvobodím zajatce, Má Ústa jsou jako ostrý meč.

Svým Slovem skrze Své Milosrdenství stvořím proroky, kteří zasáhnou ranami ty, kteří žijí v temnotě, ale potěší Můj lid. Skrze Své Milosrdenství otevřu oči slepých a ty, kteří se válí v hromadě prachu, pozvednu k rozjímání Světla. A všem, kteří se spoléhali na svou sílu, zjevím, skrze Své Milosrdenství, Svou Slávu a Velebnost, aby se jejich srdce obrátila ke Mně, jejich Bohu.

V těchto dnech Milosti je Mé Milosrdenství jedním z největších pokladů, které Mé Srdce uchovalo pro tvou dobu. Ne že bych někdy přestal na tebe vylévat Své Milosrdenství, ale v tvých časech, které jsou tak zlé, ukáži více soucitu k těm, kteří klesli do prachu a jejichž těla jsou přimáčknuta k zemi hříchem víc než kdy dřív. V poušti tvého srdce jsem zasel nebeské sémě, aby každý uviděl a poznal velikost Mého Milosrdenství.

Nemám tedy také říct, že v posledních dnech vyliji Svého Ducha na celé lidstvo bez ohledu na to, jak ubozí budete? Takové je bohatství Mé milosti … dnes vás pozvednu milostí. Ve Svém Milosrdenství na vás vylévám Své milosti, abyste pochopili, kdo je Ten, který vám přináší svobodu, a kdo je Dárcem Života, abyste viděli, jak bohatá sláva vás čeká.

Vaše doba má víc mrtvých než živých pro své hříchy, svou bezbožnost a lhostejnost ke Mně. Od doby, kdy byl stvořený svět, jsem nikdy nepřestal ukazovat Svou nepřestávající sílu a Své božství, zná Mě všechno, co vzešlo z nebytí. Ale dokonce i ve vaší pozemské podstatě ve vás mohu žít, mohu uvést tuto pozemskou podstatu do života, a to skrze milost, kterou jste byli vzkříšeni. Mám tedy navěky vidět Své tvory ve vzpouře, jak míří k smrti? Neměl bych jednat s Milosrdenstvím?

Ve Mně je velké bohatství, trvající hojnost, které obohacují ty, kteří ke Mně přistupují se zkroušeným srdcem. Na naší svatbě vám nabídnu poklad Poznání Trojičného Boha a Porozumění Mu. Cožpak jste neslyšeli, že můžete postavit dům jen se Svatou Moudrostí a že porozumění jej činí pevným? Poznáním že jsou jeho spíže naplněny bohatstvím různého druhu, vzácnými poklady božské ceny a tak toužebné pro moudré všech věků?

Jinými slovy: Poznáním Mne jsou vaše duše a mysl naplněny Mým transcendentním světlem a Mou Slávou. Vaše duše je naplněná Mým Božstvím, Mnou Samým. Tehdy a jedině tehdy se vaše srdce obrátí k poslušnosti a vaše uši k poučení, a získají tak Pravdu a budou ji pečlivě opatrovat. Dokonce vaše nejvlastnější přirozenost bude proměněná, Mí milovaní, do Mého Božství. Všechny vaše záměry budou vedeny Mým Svatým Duchem, který z vás neúnavně odstraňoval špínu, aby obdařil vašeho ducha Mým Duchem a skrze Mého Ducha Královským Bohatstvím, kterým je Má Svrchovanost.

Budete se ptát: "A co to znamená pochopit Boha?" Pochopit Mě je prvním principem Moudrosti. Je to uznat Mě jako svého Boha a bát se Mě, znamená to vyhnout se všemu zlému.

Znamená to také vidět Mě vašima duchovníma očima, i když jste dosud na zemi. Pro každého z vás je podstatné, abyste Mě zakusili, zatímco jste na zemi. Je důležité pro každou duši hledat toto vidění,7 a pokud by vaše duše nebyla schopná vidět Moje výšiny,8 bojujte a vytrvejte v pozvedání svého ducha kontemplací. Jak jinak můžete poznat svého Boha? Jak byste mohli být, kdybyste Mě neviděli, Mými syny a dcerami povolanými do Mého Světla třikrát Svatého?

Nejsem nepřístupný ani nedosažitelný, neboť se spojuji s vaší duší. Sjednocuji se s vámi a stáváme se jedním. Potom, když již budeme sjednocení, abych vám připomněl vaše dědictví, se vám učiním poznatelným. Ve velebnosti a nádheře vedu vaši duši do Mých hlubin, abych vám s královskou štědrostí zjevil Sebe. Již jste četli, že hloubku Boží můžete poznat jedině skrze Ducha, abyste chápali duchovní věci. Písmo říká:

"Neduchovní člověk nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího Ducha. Zdají se mu hloupé a nemůže je pochopit, protože se jim dá porozumět jen s pomocí Ducha."

Duchovní člověk na druhé straně je schopný posoudit hodnotu všeho a jeho vlastní hodnota nemůže být posouzena jinými lidmi, jak říká Písmo: "Kdo poznal myšlenky Páně tak, že by ho mohl poučovat?"9

Poklad poznání a porozumění Mě je nebem na zemi navždy. Znamená to vládnout na zemi laskavě, spravedlivě a čestně. Když dostanete tento poklad milosti skrze Ducha Svatého, poznáte v sobě Mou Vůli. Kdysi jsme řekli:10 "Chce-li se kdokoli chlubit, ať se chlubí tímto: že chápe a zná Mne ..." tento poklad je nad cenou perel. Ach, a potom následuje poklad důvěrného přátelství, přátelství se Mnou, vaším Bohem. Poryvy plamenů vycházející z tvého srdce zažehnutého láskou budou prvními znameními tvého přátelství se Mnou, stále delší období žízně po Mně, hledání Mě neustále se stanou úsvitem vašeho přiblížení se k oné intimní jednotě, po které toužím od každé duše, aby mohla přijít a ochutnat Mou Sladkost. A s celou svou duší vejdete do nebeských radostí a budete zpívat písně Mých andělů v nebi ke chvále Mého Milosrdenství, které jsem nad vámi rozprostřel.

Tehdy, stejně jako David ke Mně kdysi volal roznícen láskou, také vy ke Mně budete volat jeho vlastními slovy:

"Bože, ty jsi můj Bůh, po Tobě prahnu. Mé srdce po Tobě žízní, mé tělo po Tobě touží .… cítím se jako vyprahlá země, bez Tebe vyčerpaná a bezvodá, toužím patřit na Tebe. Přemítám o Tobě na lůžku, rozjímám o Tobě celou noc. Má duše se k Tobě utíká …11 ačkoliv jsem mladá,12 dal jsi mi více poznání než starým,13 protože zachovávám Tvé božské příkazy. Ach, jak krásné je přátelit se s Tebou, můj sladký Bože. Tvá Přítomnost, tak intimně propletená s mou duší, mi dává radost a je sladší než med. Tvá vůně proniká celým vesmírem a opájí mou duši, když osvěžuješ mé nejniternější bytí."

Při svém probuzení objevíš, že jsem tvůj Milovaný, tvé Nebe, tvůj Ráj a že ve Mně můžeš žít. Objevíš v Mém světle, že jsem vložil do tvého srdce vznešenost Svého Díla, a budeš chválit Mé Svaté Jméno. Objevíš, že Můj pohled k tobě je jako magnet, budu tě těšit Svým pohledem, neboť se budu dívat na Svůj Vlastní obraz, budu se v tobě dívat sám na Sebe … nebuď proto překvapená, když k tobě přijdu, abych ti řekl:

"Já jsem v tobě nyní Vládcem a Mou touhou není nic jiného, než vidět Sebe v tobě. Má Přítomnost v tobě rozněcuje touhu a žízeň po Mně jako plamen. Každý vzdech touhy vdechnu do Sebe jako vonící kytici růží a upokojí Mě to před útoky, které proti Nám14 podnikají lidé.

Já jsem Dokonalý a chci, abys byla také dokonalá. Copak jsi nečetla: "Takový, jaký je vládce, budou i obyvatelé jeho města …"15

Tehdy Já, až přijdu, ti ukáži nebeské zástupy, které ti budou zpívat písně o zbožnosti a spravedlnosti. Shromáždím všechny svaté v nebi, shromáždím všechny nebeské zástupy, abych jim zjevil Svou velebnost a svrchovanost v tobě, a jak jsem z tebe vytvořil královský diadém pro Svou Hlavu, královský dar tvých časů. Všechny tvé ozdoby budou Božské, protože budou darovány Mnou. Tvoje dřívější otroctví se ve Mně stane svobodou.

Dnes shlížím z nebe, abych sečetl čistá srdce:

- Co mám říct? Byla Má Oběť marná? Můj Duch je zlomený … obětoval jsem sám Sebe za vás, abych vás vysvobodil od veškerého zla a očistil lid, aby mohl být Můj zcela Vlastní a neměl jiné přání než konat dobro.

Učinil jsem všechno, abyste mohli být ospravedlněni milostí a stát se dědici Mého Království. Intenzivně jsem vás všechny učil s velkým soucitem Můj Zákon a obnovoval vás Milostí Ducha Svatého, dokonce jsem se beze změny opakoval. Nyní vás vyučuji a dávám vám hodiny o cestě Svaté Moudrosti. Není to nové učení, ale totéž jako učení Nevěsty,16 na kterou se můžeš spolehnout.

Vy všichni patříte do Mého Domu. Protože jsem vykoupil Svůj Dům Vlastní Krví a prolil jsem každou kapku Své Krve za všechny … vy jste Můj Dům17 ....

Na začátku18 jsi žádala, dcero, abych vyslovil Svou Vůli. Opakuji vám všem, že Moje Vůle je, abyste pracovali s láskou ve Světle Mého Ducha, a tak všichni mohli být jedno. Ic.

(Poselství výše nebylo dáno v jednom dni. Začalo 20. ledna a pokračovalo několik týdnů a další měsíce kvůli mému neustálému cestování.)


1 Církvi, také Nevěstě Kristově
2 Církví
3 Ježíšem Kristem
4 v božství skrze sdílení
5 Když Kristus mluví o duších, používá ženský rod. Názvu "královna", který Kristus používá, patří stejné vysvětlení.
6 obrazně řečeno, člověk může 'jíst' Boží slova
7 vidění Boha
8 Pán myslí sám Sebe
11 Žalm 63, výňatky
12 v znovuzrození Duchem
13 učeným
14 Boží Trojici
16 Církve
18 tohoto poselství


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message