DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jaký Triumf to bude?

31. prosince 2000

Kristus je Král!
Ať se louky zazelenají a jásají,
ať všechny stromy v lese vykřikují radostí,
neboť Boží Slovo je nám znovu dáváno.
Otevřel Svá Ústa, a když tak učinil,
Jeho zaplavující Světlo se nad námi rozzářilo
a celé nás ozdobilo Svým leskem.
Jeho Světlo je tak silné, že celá Jeho Svatá Tvář je přikrytá,
jako by přes Sebe přehodil stříbrný závoj.

Slovo1 je tedy vysloveno
s královskou milostí a velebností,
ale zároveň s melancholickým povzdechem.
Každé stvoření by mělo otevřít své duchovní uši
a slyšet vzdech našeho Krále.
Poklekli by, pokud by se nechtěli dát zničit zlým ...

Chrámy Boží,2 zkouším vaše zdi a nejsem spokojený, neboť jste zvyklé brát Mé Slovo na lehkou váhu ...

Seslal jsem Svého Anděla, aby zkontroloval Mé chrámy a obešel je. Poslal jsem ho, aby obhlídl Mé paláce, a co viděl, bylo úděsné ... vaše zdi ztratily svou dokonalost a z paláců ze slonoviny, drahocenných příbytků vašeho Krále, z vašich hradeb se staly ruiny, protože jste přestali vzývat Mého Svatého Ducha, jehož prozařující paprsky vás občerstvují a posvěcují Můj příbytek.

Naplnit vás poklady3 ve vašich hradbách bylo Mým záměrem a učinit v nich zázraky, abych uprostřed nich zbudoval Svoji Plnost. Mým dobrotivým záměrem bylo vylít na vás Sebe z celého srdce a zbožštit vás. Rozumíte Mým záměrům? Já, Bůh nejen Mé Církve, ale celého stvoření, toužím vám dát sám Sebe. Moje oživující cesta ve vás nebude nepovšimnuta: Životodárná studna vytryskne jako pramen uprostřed vašich tak ubohých hradeb! A zatímco budete kříšeni, zvoláte se zpěvem a radostí:

"Nejmilostivější a milující Bůh, jehož Velebnost chválí celé Jeho stvoření, mě naplnil světlem vzkříšení! Požehnáno buď Jeho Jméno! Můj Trojičný Bůh ve mně září.

"Ženich celého stvoření do mě milostivě vstoupil, aby mě zahalil do Svého mystického učení, které vychází přímo z Jeho Úst a zaplavuje mou duši Světlem Moudrosti a Svými Příkazy. Přišel v tajemné Slávě, aby připomněl Svému lidu moc spásy skrze odpuštění jeho hříchů. To skrze Nekonečné Milosrdenství Svého Srdce."

Ó ano! Všechny Mé cesty jsou milost a pravda .... a Má Ústa pronášejí Pravdu. Nic není překrouceno v Mých Slovech, nic falešného, ale jsou oděna vznešeností a mocí a také šlechetností. Probuďte se, chrámy!4 Proč spíte? Svého Boha máte před sebou v Jeho vznešenosti a nádheře, jak vás zve! Já jediný kraluji a jsem před vámi, abych vám nabídl nekonečné Poklady. Váš bude zisk.

Podívejte se! Byl dán slib, že vzejde Úsvit,5 ale zdá se Mi, že si nevážíte Mé nabídky. Dosud jsem neslyšel žádnou prosbu o Mé milostivé gesto. Ještě jsi nedospěla, generace, a pokud věříš, že jsi dospěla, pak jsi nedospěla v Mých Nádvořích, dospěla jsi  v jiných místech. V Mých Rukou je nespočetné bohatství, které dávám bez omezení, avšak když jste je obdrželi, mnozí z vás je změnili, mnozí vyměnili za falešnou napodobeninu6 a odklonili se od pravdy.

Na začátku Mé Vznešené Myšlenky7 pohlédl Můj Otec s velkou nelibostí na zem, která byla ve zmatku a vřavě, a řekl: "Stala ses zhýčkanou,8 generace …" Dnes říkám: "Nedospěla jsi ve Mně, těžce pěstovaná, tvé větve jsou zlámané. Tvé ovoce je nepoužitelné, nezralé a kyselé, k ničemu. Zrada oklamala tvou hloupost …" Úsvit9 byl s vámi, ale nebrali jste vážně to, co je svaté. Okouzlení zlem odhazuje dobré věci do stínu a vichřice touhy rozkládá prosté srdce.

Přišlo ti někdy na mysl, zlá generace, že milost a milosrdenství čekají na vyvolené Boží? Pochopila jsi někdy, že tě volám? Proletěla Má posvátná slova jako povrchní zpráva? Pominula Moje Přítomnost jako stín? - Zdá se, že uloupené vody tě přitahují a chléb jedený v tajnosti ti v ústech chutná víc, šílená generace! Proto jsou tvá ústa volně vydána zlu.

Nyní opět vylévám Své Srdce.10 Ach generace! Kéž by sis jen uvědomila milost své doby, milost Mého Milosrdenství! Milost, která přesahuje poznání člověka! A ačkoliv vím o tvých velmi podlých úmyslech a opovržení, kterého by se Mi dostalo od mnohých z vás, které miluji neomezenou Láskou, přesto pokračuji ve Svých záměrech. A jako žebráka, zbaveného lásky, Mě odsuzujete11 a jednáte se Mnou jako se zločincem. Mistři v podlosti, spoléháte na své světské poklady, a ne na Můj Boží Poklad, který vám může přinést spásu.

Ó Pane, zůstal nějaký dobrý člověk? Aspoň jediný?

Nikdo není dobrý kromě Boha. Ale jedině Bůh vás může zbožštit tím, že vás přivede na cestu ctností, zbožštit vás, abyste se stali kostí Jeho Kosti, tělem Jeho Těla a byli uznáni jako Jeho Vlastní sémě ....

Můj Duch pláče, protože nikomu nechci zakázat být v Mé Věčné Přítomnosti.12 Ve Své velké něžnosti jsem připravený smýt vaše chyby, kdybyste se pokořily, chrámy Boží, a činily pokání, i když neodpustím slova rouhače.13 Čiňte pokání, protože Můj Svatý Duch nikdy nezůstane v těle, které je v dluzích hříchu. Nenaříkejte k Duchu Svatému, když obviňujete to, co přichází od Boha. Když nazýváte dobro zlem. To bude osudné pro vaši duši.14

Můj Duch je zlomený tím vším, co vidím shůry. Hříšník se nemůže skrýt před Mýma Očima, ani ten, kdo vykřikuje dnem i nocí 'pomsta' na svého bratra v prázdnotě noci. Ach, Vassulo, ať z tebe zní ozvěnou Má Slova. Řekni všem, dobrým i špatným:

"Dám Svému Hlasu zaznít z Nebe. Volám hlasitě, aby každý slyšel, dobrý nebo špatný. Ano, skutečně, Můj Hlas dosahuje až na konec světa. Dobří stejně jako špatní potřebují pokání. Dobří, protože nekonají přesně Moji Vůli a protože se správně nemodlí15 - mnozí z nich ke mně přistupují jen slovy. Špatní, protože páchají smrtelné hříchy pro tvrdost svého srdce a svou lhostejnost vůči Mně a Mému Zákonu."

Přestože Mé chrámy nyní leží zneuctěné, Já ze Svého nekonečného Milosrdenství budu dál vylévat na tuto odpornou generaci Svého Ducha, abych ji oživil. Tehdy bude tato pustina jásat a bude plodná. Tehdy se láska spojí s poctivostí, minulý svět zmizí …

Ačkoliv jsem předpověděl, že mnozí z vás, zpití zlobou, odmítnou Mé divy, nakonec Já budu triumfovat nad tímto zlým pokolením. Když se vás zeptají: "Ale Kristus již zvítězil. Přemohl svět, vždyť to sám řekl. Tak jak může zvítězit ještě víc? Co je to za vítězství, o kterém hovoří?" Řekni jim toto, dcero: "Protože znám všechno, co bylo předtím, než jste byli stvořeni, a vím, že tato otázka bude vznesena mnohými z vás, znovu vám opakuji slova, která jsem pronesl k Otci." Napiš:

'Otče, ať jsou jedno v Nás,
jako Ty jsi ve Mně a Já jsem v Tobě,
aby svět uvěřil, žes Mě poslal …'
Jan 17,21

'Dal jsem jim poznat Tvé Jméno
a dál dávám poznat,
aby láska, kterou jsi Mě miloval, byla v nich,
a abych byl i Já v nich …'
Jan 17,26

Až přitáhnu všechny lidi k Sobě, do Mého Srdce, budu znovu oslavený. Já jsem nový Adam a jsem světlo Učení a Svaté Moudrosti. Když si všichni lidé, to je svět, uvědomí a uvěří, že Mě poslal Otec, budu znovu triumfovat, neboť řeknou jedním hlasem:

"'Toto je Kristus, jeden z Boží Trojice, čisté Světlo, které ozařuje duše a celé Jeho stvoření ve Svém Božském Světle. Ó Pane a Bože, Svýma Rukama jsi stvořil všechny věci s velebností a nádherou. S radostí a úsměvem jsi všechno stvořil a naplnil dary všechny věci, ale ďábel ve své žárlivosti nás připravil o tyto milosti, dokonce o život. Připravil nás o Tvé Světlo, dokud nepřijdeš, Spasiteli a Vykupiteli, abys nás zachránil. Pane pánů, balzáme naší duše, Světlo třikrát svaté, zbožštil jsi Své božské Tělo, když jsi byl na zemi, skrze Své Vzkříšení a změnil je v duchovní a neporušitelné. Přemohl jsi všechno hmotné na světě. Zvítězil jsi nad Smrtí. Navěky jsi stvořil Zjevení.16 Milovníku lidstva, Ty jsi živý Bůh, který nám dal Svou Nevěstu,17 v níž Ona zachovává Pravdu a udržuje ji v bezpečí. Ach Světlo třikrát svaté, bylo jsi učiněno viditelným v těle, abys nám ukázalo Otce. Otce, který je v Tobě a ve kterém jsi Ty.'

"Neptej se tedy, generace, jaké to bude vítězství. Vítězství přijde, až na konci celé stvoření přejde do změněné jednoty lásky se Mnou a bude jedno a zvolá jedním hlasem:

'Ježíš je Kristus!
Ježíš je Pán!'"

Já jsem Král, jak jsi řekla, dcero. Já jsem Král, jak ti šeptal Duch Svatý do ucha, aby to potvrdil …

Takže dokud jsi v exilu, zachraň víc z vás a zůstaň ve spojení se svým Božským Bratrem. Snášej v mlčení všechny zkoušky na tebe uvržené, neneseš je sama, Já jsem s tebou, Má holubičko. Snášej je kvůli Mně. Skrze své zkoušky přikryješ hříchy mnoha lidí. Raduj se! Neboť jsem tě obdařil mnoha milostmi, abys setrvala na této cestě se Mnou. Vidíš? Ať to stačí k zahnání všech tvých žalů a bolestí. Ať se tvůj Král v tobě nyní raduje.

Pojď. Ic.


1 vyslovené slovo je: Já Jsem. Pán mě to nenechal napsat, jak jsem chtěla, ale vedl mou ruku …
2 zde Bůh oslovuje Svůj lid, mluví v přeneseném významu …
3 věděla jsem, že toto slovo je místo "ctnosti"
4 přeneseně "duše"
5 Úsvit znamená Milost
6 Pán vysvětluje, jak někteří, po svém obrácení Jeho Poselstvím, pro svou duchovní nezralost odpadají a následují jiná falešná poselství, která považují za pravdivá …
7 těchto Poselství
8 zhýčkaný znamená: ne lehce uspokojený, rychle nacházející chyby
9 místo Milost
10 Náš Pán mi zde připomněl den, kdy vstoupil do Jeruzaléma a plakal nad městem a řekl: "Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté!" Luk 19,41-43
11 lidé, kteří potírají Jeho Poselství a posmívají se Mu
12 Když nejsou duše v ráji, ale jsou ještě v očistci, nevidí Boha, dokud nedokončí své očišťování. - Ty v pekle nikdy neuvidí Boha, a přestože Ho nenávidí, také tím trpí …
13 rouhání proti Duchu Svatému. Mat 12,22-32
14 rouhání Mat 12,22-32
15 Když duše není pokorná, prosba řečená v modlitbě nebude vyslyšena. Čím je duše pokornější, tím snadněji přitáhne Boží pozornost k tomu, aby ji vyslyšela.
16 Svatou Bibli
17 Církev


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message