DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jaký Triumf to bude?

31. prosince 2000

Kristus je Král!
ať se louky zazelenají a jásají,
ať všechny lesní stromy křičí radostí,
neboť Slovo Boží
je nám znovu sdělováno;
otevřel Svá Ústa, a když tak učinil,
zaplavuje nás zářící Světlo
a zdobí nás všechny jako třpytky;
Jeho Světlo působí,
že Jeho Svatá Tvář vypadá,
jako by přes Sebe přehodil
stříbrný závoj;

slovo1 je tedy vysloveno
s královskou milostí a velebností,
ale zároveň s melancholickým povzdechem;
každé stvoření by mělo otevřít své
duchovní uši a slyšet vzdech našeho Krále,
mělo by padnout na kolena,
pokud se nechce nechat zničit zlým…

chrámy Boží,2 zkouším vaše zdi a nejsem spokojený, neboť máte tendenci brát Mé Slovo na lehkou váhu…

seslal jsem Svého Anděla, aby zkontroloval Mé chrámy a obešel je; poslal jsem ho, aby obhlídl Mé paláce, a co viděl, bylo úděsné… vaše zdi ztratily svou dokonalost a z paláců ze slonoviny, vznešených příbytků vašeho Krále, z vašich hradeb se nyní staly ruiny, protože jste přestali vzývat Mého Svatého Ducha, jehož prozařující paprsky vás občerstvují a posvěcují Můj příbytek;

Mým záměrem bylo naplnit vás poklady3 uvnitř vašich hradeb a učinit v nich zázraky, abych v nich vybudoval plnost Sebe; Mým dobrotivým záměrem bylo vlít Sebe do vás a zbožštit vás; rozumíte Mým záměrům? Já, Bůh nejen Své Církve, ale celého stvoření, vám toužím dát Sám Sebe; Mé život přinášející projití vámi nezůstane bez povšimnutí; Životodárná Studna vytryskne jako pramen uprostřed vašich tak ubohých hradeb! a zatímco budete kříšeni, se zpěvem a s radostí zvoláte:

„Nejmilostivější a milující Bůh, jehož Velebnost chválí celé Jeho stvoření, mě naplnil světlem vzkříšení! požehnáno buď Jeho Svaté Jméno! můj Trojjediný Bůh ve mně září;

Ženich celého Svého stvoření do mě milostivě vstoupil, aby mě zahalil do Svého mystického učení, které vychází přímo z Jeho Úst a zaplavuje mou duši Světlem Moudrosti a Jejími Poučeními; přišel ve vznešené Slávě, aby připomněl Svému lidu moc spásy skrze odpuštění hříchů; a to skrze Nekonečné Milosrdenství Svého Srdce;“

Ó, ano! všechny Mé cesty jsou milost a pravda… a Má Ústa pronášejí Pravdu; v Mých Slovech není nic překrouceného, nic falešného, nýbrž jsou oděna majestátem a mocí a též vznešenou nádherou; probuďte se, chrámy!4 proč spíte? máte před sebou svého Boha, který vás zve v celé Své vznešenosti a nádheře! Já jediný kraluji a jsem před vámi, abych vám nabídl Své nekonečné Poklady; váš bude zisk;

podívejte se! slíbil jsem vám, že vzejde Úsvit,5 ale zdá se Mi, že si nevážíte Mé nabídky; ani jsem neslyšel žádná díkůvzdání za Mé milostivé gesto; ještě jsi nedospěla, generace, a pokud věříš, že jsi dospěla, pak jsi nedospěla v Mých Nádvořích, nýbrž v jiných místech; v Mých Rukou je nespočetné bohatství, které dávám bez omezení, ale když jste je obdrželi, mnozí z vás je upravili po svém, mnozí je vyměnili za falešnou napodobeninu6 a odchýlili se od pravdy;

na začátku Mého Vznešeného Tématu7 pohlédl Můj Otec s velkou nelibostí na zemi, která byla ve zmatku a vřavě, a řekl: „stala ses zhýčkanou,8 generace…“ dnes říkám: „nedospělas ve Mně, těžce pěstovaná, tvé větve jsou zlámané; tvé ovoce je nepoužitelné, nezralé a kyselé, k ničemu; zrada oklamala tvou hloupost…“ Úsvit9 byl s vámi, ale nebrali jste vážně to, co je svaté; okouzlení zlem vrhá dobré věci do stínu a vichřice touhy rozkládá prosté srdce;

přišlo ti někdy na mysl, zlá generace, že milost a milosrdenství čekají na vyvolené Boží? pochopilas někdy, že tě volám? minula tě Má požehnaná slova jako bezvýznamná neověřená zpráva? vytratila se Má Přítomnost jako stín? - zdá se, že uloupené vody tě přitahují a chléb, který se jí v tajnosti, ti v ústech chutná víc, poblouzněná generace! proto jsou tvá ústa volně vydána zlu;

nyní opět vylévám Své Srdce;10 Ó, generace! kéž by sis jen uvědomila milost své doby, milost Mého Milosrdenství! milost, která přesahuje poznání člověka! a ačkoliv vím o tvých velmi podlých úmyslech a opovržení, kterého se Mi dostane od mnohých z vás, jež miluji, tak s nezměrnou Láskou pokračuji ve Svých záměrech, zatímco Mě odsuzujete11 jako žebráka, kterému je upřena láska, a jednáte se mnou jako se zločincem; mistři v podlosti, spoléháte na své světské poklady, a ne na Mé Božské Poklady, které vám mohou přinést spásu;

Ó, Pane, zůstal nějaký dobrý člověk? Aspoň jediný?

nikdo není dobrý kromě Boha; a jedině Bůh vás může zbožštit tím, že vás přivede na cestu ctností, zbožštit vás, abyste se stali kostí Jeho Kosti, tělem Jeho Těla a byli uznáni jako Jeho Vlastní sémě…

Můj Duch pláče, protože nikomu nechci zakázat být v Mé Věčné Přítomnosti;12 ve Své velké slitovnosti jsem připravený smýt vaše chyby, chrámy Boží, pokud se pokoříte a budete činit pokání, i když neodpustím slova13 rouhače; čiňte pokání, protože Můj Svatý Duch nikdy nezůstane v těle, které je v dluzích hříchu; nezarmucujte Mého Ducha Svatého, když obviňujete to, co přichází od Boha, a když nazýváte dobro zlem; to bude osudné pro vaši duši;14

Můj Duch je zlomený tím vším, co vidím shůry; hříšník se nemůže skrýt Mým Očím, ani ten, kdo vykřikuje dnem i nocí „pomsta“ na svého bratra v hluboké noci; ach, Vassulo, ať z tebe zní Má Slova; řekni všem, dobrým i špatným:

„dám Svému Hlasu zaznít z Nebe; volám hlasitě, aby každý slyšel, dobrý nebo špatný; ano, skutečně, Můj Hlas doléhá až na konec světa; dobří stejně jako špatní potřebují činit pokání; dobří, protože nekonají přesně Mou Vůli, a protože se správně nemodlí15 - mnozí z nich ke Mně přistupují jen slovy; špatní, protože páchají smrtelné hříchy pro tvrdost svého srdce a svou lhostejnost vůči Mně a Mému Zákonu;“

přestože Mé chrámy nyní leží zneuctěné, Já ze Svého nekonečného Milosrdenství budu dál na tuto nemravnou generaci vylévat Svého Ducha, abych ji oživil; pak zajásá tato pustina a přinese plody; tehdy se láska spojí s neporušeností, minulý svět zmizí…

ačkoliv jsem předpověděl, že mnozí z vás, zpití zlobou, odmítnou Mé divy, nakonec budu triumfovat nad tímto zlým pokolením; když se vás zeptají: „ale Kristus již zvítězil; přemohl svět, vždyť to Sám řekl; tak jak může zvítězit ještě víc? co je to za vítězství, o kterém mluví?“ řekni jim toto, dcero: „protože znám všechno, co bylo předtím, než jste byli stvořeni, a vím, že tato otázka bude mnohými z vás vznesena, znovu vám opakuji slova, která jsem pronesl k Otci; napiš:

„Jako Ty, Otče, jsi ve Mně a Já v Tobě,
ať jsou i oni v nás,
aby svět uvěřil, že Ty jsi Mě poslal…“16

„Dal jsem jim poznat Tvé Jméno
a dám jim je poznat,
aby v nich byla láska,
kterou jsi Mě miloval,
a Já byl v nich…“17

až přitáhnu všechny lidi k sobě, do Svého Srdce, budu opět oslaven; Já jsem nový Adam a jsem světlo Učení a Svaté Moudrosti; když si všichni lidé, to je svět, uvědomí a uvěří, že Mě poslal Otec, budu znovu triumfovat, neboť řeknou jedním hlasem:

„toto je Kristus, jeden z Boží Trojice, čisté Světlo, které ozařuje duše a celé Jeho stvoření Svým Božským Světlem; Ó, Pane a Bože, Svýma Rukama jsi stvořil všechny věci s velebnou důstojností; s radostí a s úsměvem jsi všechno stvořil a naplnil dary všechny věci, ale ďábel nás kvůli své žárlivosti připravil o tyto milosti, a dokonce o život; připravil nás o Tvé Světlo, dokud nepřijdeš, Spasiteli a Vykupiteli, abys nás zachránil; Pane pánů, pomazání naší duše, Světlo třikrát svaté, proměnil jsi silou Svého božství Své božské Tělo, když jsi byl na zemi, skrze Své Vzkříšení a změnil je v duchovní a neporušitelné; přemohl jsi všechno hmotné na světě; zvítězil jsi nad Smrtí; navěky jsi stvořil Zjevení,18 Milovníku lidstva, Ty jsi živý Bůh, který nám dal Svou Nevěstu,19 v níž Ona zachovává Pravdu a udržuje ji v bezpečí; ach, Světlo třikrát svaté, bylo jsi učiněno viditelným v těle, abys nám ukázalo Otce; Otce, který je v Tobě a ve kterém jsi Ty;“

neptej se tedy, generace, jaké to bude vítězství; vítězství přijde, až na konci celé stvoření vstoupí do proměňujícího sjednocení lásky se Mnou a bude jedno a bude jedním hlasem volat:

„Ježíš je Kristus!
Ježíš je Pán!“

Já jsem Král, jak jsi řekla, dcero; Já jsem Král, jak ti šeptal Duch Svatý do ucha, aby to potvrdil…

takže dokud jsi v exilu, zachraň víc z vás a zůstaň ve spojení se Svým Božským Bratrem; snášej v mlčení všechny zkoušky na tebe uvržené, neneseš je sama, Já jsem s tebou, Má holubičko; snášej je kvůli Mně; skrze své zkoušky, které podstupuješ chráníš mnohé hříšníky; raduj se, neboť jsem tě obdařil mnoha milostmi, abys vytrvala na této cestě se Mnou! rozumíš? nechť to stačí k zahnání všech tvých žalů a bolestí; nechť se tvůj Král v tobě nyní raduje;

pojď; ic


1 Vyslovené slovo je: Já Jsem; Pán mě to nenechal napsat, jak jsem chtěla, ale vedl mou ruku.
2 Zde Bůh oslovuje Svůj lid, mluví v přeneseném významu.
3 Věděla jsem, že slovo „poklady“ zde znamená „ctnosti“.
4 Přeneseně „duše“.
5 Úsvit znamená Milost.
6 Pán vysvětluje, jak někteří, po svém obrácení Jeho Poselstvím, pro svou duchovní nezralost odpadají a následují jiná falešná poselství, která považují za pravdivá.
7 Těchto Poselství.
8 Zhýčkaný znamená: ne lehce uspokojený, rychle nacházející chyby.
9 Tzn. Milost.
10 Náš Pán mi zde připomněl chvíli, kdy vstoupil do Jeruzaléma a s pláčem řekl: „Kdybys i ty v tento den bylo pochopilo poselství pokoje! Ale ne, ono zůstalo tvým očím skryto!“Lk 19,41-43.
11 Lidé, kteří pronásledují Jeho Poselství a posmívají se mu…
12 Duše, které nejsou v ráji, nýbrž zůstávají v očistci, nevidí Boha, dokud nedokončí své očišťování. Ty v pekle Boha nikdy neuvidí, a i když Ho nenávidí, tak tím také trpí.
13 Rouhání proti Duchu Svatému Mt 12,22-32.
14 Rouhání Mt 12,22-32.
15 Když není duše pokorná, prosba řečená v modlitbě nebude vyslyšena. Čím je duše pokornější, tím snadněji přitáhne Boží pozornost k tomu, aby ji vyslyšela.
18 Písmo Svaté.
19 Církev.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message