DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ti, kdo válčili proti Kříži

6. června 2000

Písmo nám říká, abychom se nebáli
přistoupit k trůnu milosti
a přijali milosrdenství a nalezli milost,
když potřebujeme pomoc.1

Teď nám z Nebe ukazuješ,
a řekla bych, předvádíš
Své milosrdenství vůči nám,
abys proměnil náš současný stav v lepší,
který nás uvede na cestu spásy.

Trůn milosti rozhodl,
trůn milosti, zneklidněný nahromaděnými hříchy,
vystoupil a vyslovil příkaz.

"Řekli jsme:
'Blahoslavení čistého srdce, protože uvidí Boha.'
Lidé tohoto pokolení, kteří předstírají, že Nám nerozumí,
Nás nikdy neuvidí a ve svém stavu
nikdy nedojdou místa odpočinku.
Když jsou v takovém hříšném stavu,
jak bychom si v nich udělali Náš příbytek a oni v Nás?
Ó zpustlé pokolení! "Jen z Nás vyjde spása,
Naše Nekonečné Milosrdenství Nás nutí vylít na tuto generaci
hojné a nezasloužené milosti.
Naše Milosrdenství zachrání mnoho z Našich dětí,
které nepřestávají vzdorovat Naší Lásce.

"Z trůnu milosti dostanou milost
k získání dokonalosti, jaká je potřeba k vstupu do Nebes.

"Svou milostí probudíme duše,
ale běda těm srdcím, která jsou tak zlá,
že budou chtít umenšit či znevěrohodnit nebo pomluvit Naši shovívavost.
Budou spravedlivě potrestáni
za rouhání se Našemu milosrdenství!"

Jak je možné, že tuto nekonečnou a zuřivou bitvu
proti Tvému Milosrdenství
vede tolik lidí z Tvého Domu?
Jak to, že když znají Písma,
nejsou si vědomi vnitřních vnuknutí Tvého Ducha?

Jak to, že nemohou poznat
ony Tři, kteří svědčí v Nebi?2

Ty, můj Bože, ve Své svrchované Lásce a Slitovnosti
ses rozhodl zvolit neschopné a slabé stvoření,
ustanovil jsi ji, aby jednala podle Tvých příkazů,
nařídil jsi jí prorokovat,
a to znamená předávat dál Tvé Slovo.

Učil jsi ji obětovat modlitby, snažné prosby a oběti,
aby u Tebe získala slyšení.
Byla vyučena, aby obětovala svou vůli.

Vynaložila jsem, můj Pane, všechno úsilí, abych se Ti představila jako osvědčená dělnice,
která nemá zapotřebí, aby byla zahanbena,
ale která uchovává poselství pravdy na přímé stezce.

Zavolal jsi mě a odpověděla jsem.
Zavolal jsi mě a já jsem Tě uznala.
Zavolal jsi mě a já jsem litovala svých vin.
Povolal jsi mě a oni mě obvinili.

Obvinili mě a pořád mě obviňují,
protože jsem Ti odpověděla.

Pomazal jsi mě, abych svědčila,
ale oni pozvedají hlasy, aby překřičeli Tvůj Hlas.

Má dcero, konala jsi věrně práci skrze Mého Ducha tím, že jsi pomáhala Mé Církvi. Byla jsi a stále jsi ve službách Mého lidu. Odpověděla jsi na Mé Volání.

Podívej se, Vassulo, Má Milost je nabízena všem, kdo se obracejí k Ženichovi. Má Spravedlnost dnes dovoluje Mé Slitovnosti přiblížit se k mrtvým,3 jejichž zápach dosáhl k Mým nozdrám, abych je vzkřísil. To se děje Božským Milosrdenstvím. Ale zachraňující slitovná Spravedlnost říká všem toto:

Nedovolte svému srdci, aby vám poroučelo a říkalo vám: "Jak je to možné, že Bůh tolik mluví k této ženě?" Je to proto, aby se Mé slitovné Volání sneslo dolů. Jinými slovy, abych Já přišel dolů. Chování těchto lidí je ovlivněno způsobem myšlení současného světa. Nečetli jste: "Kdo kdy znal myšlení Pána? Kdo Mu kdy byl rádcem? Kdo Mu kdy něco daroval, aby se jeho dary mohly považovat za vrácení dluhu?" Nepochopili jste, jak bohatá a nezměřitelná je Má Moudrost a Mé Poznání? Jak se může pouhý tvor odvažovat pozvedat hlas a prohlašovat, že dosáhl kořene Mých rozhodnutí či Mých Cest, aniž by se zatratil? Proto, Má dcero, všechno, co existuje, pochází ode Mne a je způsobeno Mnou a existuje pro Mne. 

Ano, Vassulo, zavolal jsem tě a odpověděla jsi Mi, abys pro Mne mluvila. Zavolal jsem tě, abys předváděla, jak jsi řekla, Mé Milosrdenství, aby skrze toto Božské Volání mnozí hříšníci pocítili výčitky svědomí a byli přivedeni ke smíření se Mnou a k pokání. Když pak vidí, jak s tebou zacházím a kolik milostí na tebe vylévám, mohou být i ostatní přitahováni Mou Laskavostí a rozhodnout se změnit své životy a začít žít opravdový život ve Mně s vědomím, že když se jednou rozhodnou pro Mne, zakusí i oni Mou sladkost. Jejich oddanost poroste a ti, kdo žili úplně bezbožně, se též naučí modlit se bez přestání ....

Dnes ti tvůj Stvořitel říká, že ve tvém mlčení nacházím odpočinek. Ve tvých láskyplných vzdeších ke Mně, svému Pánu a Bohu, dostávám girlandy voňavé slávy. Ve tvé horlivosti pro Můj Dům jsem veleben a Mé Tělo po Mých trýznitelích konejší balzám tvé lásky. Chci tě, Má milovaná, proměňovat před Svýma Očima jako zlatý proud, krásný na pohled. Já Jsem tvůj Tvůrce a tvá Spása.

Ne, vstoupil jsem do tebe bez jakékoli tvé zásluhy, ale když jsem tě uviděl, zamiloval jsem si tě. Rozhodl jsem se neodepřít ti Své milosti, ale ani Svůj Kříž. Abych tě uvedl do středu Svého Srdce, musel jsem tě umenšit, ale nepozvedl jsem ani hůl, ani hlas. Přivedl jsem tě k Sobě Svou milující blahosklonností.

Sotva ses znovuzrodila, Můj Duch tě přivedl ke zvolání: "Abba!" Přemoženi radostí, Můj Duch spolu se Mnou a s Otcem, jsme ti třikrát požehnali a pak hned jsme svolali Nebeská Dvorstva a řekli jim:

"Ze slabosti získáme velkou čest. Vítězství nakonec bude Naše, ale4 když tato novina dojde k těm, kdo škodí Církvi, zlostně vykročí proti Našemu dítěti. Hordy lidí tvrdého srdce budou zuřivě demonstrovat zlo svých srdcí, ona však Nám zůstane věrná a bude pro všechny zřetelným znamením, že Trojičný Bůh je s ní. A i když jednu chvíli se jim bude zdát, že prohrála, zakrátko si uvědomí, že všechny jejich úklady byly marné.

"Pro Svůj Spásný Plán vybavíme jejího ducha odvahou, a když bude pro Nás mluvit, bude mluvit s autoritou, protože bude poslušná Našeho Královského Rozkazu.

"Úřední činitelé si ze začátku nebudou všímat ani jí, ani toho, co říká. Budou ignorovat Naše Královské výnosy, zatímco skrze ni se Naše Vláda bude šířit ke všem národům. A když se Naše rodina začne obnovovat a obrozovat v Duchu Svatém, vládce šelmy, ten, který se opovažuje Nás odsuzovat, který s ušlechtilými srdci jedná jako se zločinci, zakročí s masivní silou proti Našemu dítěti a Našemu Vznešenému Záměru. Ve skutečnosti však tím bude mířit na Nás. Je si vědom toho, že Náš Záměr Lásky ohrožuje jeho a jeho následovníky,5 protože odhalíme je i jejich dlouhodobý plán proti Církvi, když odhalíme všem národům, že je chtějí podmanit a spoutat, aby byli krmeni jeden den naturalismem a druhý den racionalismem, že jim chtějí vnutit svůj zákon a potlačit Můj Hlas.

"A jak praví Písmo, tak se stane. Písmo říká: 'Těla tvých svatých rozházeli a krev tvých svatých vylili kolem Jeruzaléma a nebyl, kdo by je pohřbil!'6 Neboť 'vynoří se z Propasti dravá šelma',7 jak opět říká Písmo,8 'svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.9 Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho Velikého Města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.'

"Velmi známé lidnaté Kristovo město, známé jako věčné město, nikdy nepřestane odmítat Naše Volání, jako odmítala Sodoma, přestože budou proklamovat svou otevřenost a svou otevřenost Našemu Duchu. Ale bude to obráceně, budou křižovat všechna Mnou daná Slova a přibíjet je na dřevo. Mnozí kněží budou přitom stát v slzách před oltářem a mezi vzlyky budou říkat:

"'Pane, nedovol, aby zkáza přišla na Tvůj Dům. Viděl jsi mstivost těch,10 kdo přísahali, že půjdou proti všem Tvým Svatým Zákonům, a hrají si na moudré pro dobro lidstva, jak oni říkají. Právě tito šakalové se posmívají Tvému Božství a na naši víru střílejí otrávenými šípy. Abys povzbudil Svůj lid a posílil i varoval Své kněze, sestoupil jsi ve Své  slavné síle mezi nás, ustanovil jsi větry jako posly a plameny ohně za služebníky, aby Ti přinášeli slávu. Vyvolil jsi je, aby nesli Tvé Svaté Jméno a uváděli Je ve známost, aby Ti vzdávali poctu a upevnili Tvůj Dům a shromáždili Tvé stádo a pomohli Tvému Domu, aby se opět mohl nazývat: Jeden Dům modlitby. Vzdáváme Ti díky za Tvou Milosrdnou Lásku a za to, že jsi našel způsob, jak nás všechny vytrhnout z lhostejnosti.

"'Ale teď hleď, když je Tvé město posázené mrtvolami11 a když šelma se svými následovníky po nich šlapou, radují se a jásají nad jejich smrtí, podívej se, jak se radují pokaždé, když Tvoji činovníci vysloví negativní posudek o Tvých vyvolených. Tak o kolik více bude muset Krev Krista, který ve Své bezúhonnosti skrze Věčného Ducha Bohu obětoval Sám Sebe, očišťovat naše svědomí od mrtvých skutků, abychom mohli uctívat Živého Boha? Kolikrát ještě bude Tvým činovníkům chybět pochopení, že odmítáním Tvých vždy tak láskyplných zásahů se stávají spolupracovníky, aniž by o tom věděli, vládce šelmy a jeho přívrženců?

"'Pane, Nejmilostivější, našel jsi prostředek, jak nás všechny varovat před tím, kdo hlasně tvrdí, že je Bůh. Ale teď se podívej, jak proti tobě zaútočili, aby zavřeli ústa těch, kdo Tě chválí. Náš Pane a Nebeský Králi, přijď nám na pomoc! Zjev se mocně v těchto časech veliké úzkosti.'"

"Pak nastane veliký útlak jako podle dekretu, i když ze začátku nebude písemně ani slovo. Svatí a Naše vyvolené duše budou stále pošlapáváni a drceni, protože skrze Své mluvčí My odhalujeme plány zlých sil, abychom varovali Svůj lid. Varujeme jej od začátku tohoto Milostivého Volání, že tyto zlé síly, které se stavějí proti Nám, budou chtít změnit sváteční doby a Zákon.

"Pak přijde doba, kdy Naše Rodina už nebude mít co mluvit k moci Satana a temných sil a oni pořád ještě nebudou chápat, dokonce ani když budou svědky toho, jak se meč zvedá proti Kříži. Vládce zlých sil Jej bude odstraňovat z veřejných míst a spolu s bestií a svými následovníky budou provádět svůj plán odkřesťanštění Našeho lidu, ale Naši činovníci zůstanou slepí a dál budou ignorovat Naše láskyplné zásahy, a tak se nevědomky stanou spojenci těch, kdo válčí proti Kříži.

"Když si pak uvědomí, že hřešili, a že jejich stálé diskutování o tom, jak nejlépe omezovat a umlčovat Naše proroky, pomáhalo nepříteli, vyznají: 'Pane, zhřešili jsme a špatně jednali, protože jsme zradili Tvé učení. Nenaslouchali jsme Tvým poslům a brali je na lehkou váhu. Oni mluvili ve Tvém Jménu ke všem lidem všech zemí, Tvá je zachraňující Spravedlnost, ale my jsme nenaslouchali ...'  To budeme slyšet.

"Vidíš, nezáleží na tom, jak je Naše dítě zkoumáno a jak se osvědčí jako pravé, že nese všechny potřebné znaky a všechna požehnání přicházející shůry. Spiklenci budou dál drze sledovat své zlé plány.

"Nad každým národem budou mít vládce a budou se těšit z jejich zlého jednání. Ale My vedle ní postavíme prince z Nebeského Dvorstva, jednoho z nejvýše postavených, aby byl jejím strážcem a pomáhal jí odhalovat lživá slova a zkažená srdce. Přátelé, vzbouřenci a hříšníci budou společně voláni a odhaleni a Náš zlatý proud poplyne do jejich kruhů. A My uprostřed nich zavoláme každého z nich jménem.

"'Tady přichází s mocí tvůj Pán, tvůj Pravý Ženich. Proč jste neslyšeli, že Má Paže Mi podmaňuje všechny stvořené věci? Měl bych vám teď odepřít Svou náruč kvůli tomu, jak jste zmasakrovali Mé Tělo? Nebo bych vám měl odepřít Svou Slitovnou Lásku a Svou Dobrotu a nepozvednout vás z vaší lhostejnosti? Ó ne! Má láska Mě nutí zachránit i vás a nebudu vám odpírat Své objetí ani Svou sladkost, protože kdybych to udělal, zemřeli byste.'

"Naše věčná a Svatá Moudrost, která je sladší než med, se bude ucházet o jejich srdce, aby jejich srdce oplývala sladkou Moudrostí a zvolala:

'Je jeden Bůh, jedna víra
a jedna Církev!'

To bude v Našich Uších jako melodická píseň. To bude Náš Triumf."

A to jsme řekli, když jsme shromáždili Královské Nebeské Dvory.

Rádi zaměřujte své myšlenky na Mne a na Mé Božské zásahy a vám, kdo říkáte: "Nepotřebujeme vidět zázraky," vám říkám: "Dejte si ruku přes ústa a nepovažujte Mé láskyplné zásahy za agresi, dopřejte Mému lidu milost spásy prostřednictvím zázraků, které dělám ve vaší temné době. Dělejte proto, co je správné, a tím je kráčet pokorně se Mnou, vaším Bohem."

Má Vassulo, věz, že všechno podléhá Mému Žezlu. Pojď a rozjímej o Mé Zachraňující Spravedlnosti.

Jak to, že nevěřili nebo nepochopili Tvou Zvěst?12

Neporozuměli jazyku Ženicha, protože jsem mluvil v termínech Svého Ducha, a ne v termínech naučených z lidské filosofie.

Proto, Má milovaná, mysli jako Já a veleb Mne, raduj se a nenaslouchej těm, kdo neodpověděli na Mou Píseň Lásky. Věř v Písmo, které říká: "Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci ..."13 Písmo nikdy nelže. Buď naroubována na Mne ....


2 Otec, Syn a Duch Svatý
3 duchovně mrtvým
4 Jakmile bylo vysloveno toto 'ale' zdálo se, že Andělé a Svatí pochopili, dřív než bylo řečeno to další, ze způsobu, jak to bylo vysloveno, poznali, že budou následovat smutné zprávy. Jejich tváře okamžitě dostaly vážný a slavnostní výraz.
5 on a jeho následovníci jsou ony zlé temné síly našich časů, kterým patří svět a které bojují proti Kristovu Božství a Bohu Otci, stejně tak bojují proti Kříži
7 síly zla
9 síly zla zabijí mluvčí poslané Kristem a Pannou Marií symbolicky, a to popíráním skutečnosti, že Maria a Ježíš mluví jako dva svědci
10 zlých sil
11 z odpadlictví


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message