DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Velký Pátek a zpráva o Ukřižování - Božské otroctví

28. dubna 2000

(Velký pátek podle pravoslavného kalendáře)

můj Pane, mé Vzkříšení, má Blaženosti,
ve Tvé Svaté Přítomnosti
mi nic nechybí,
Pane, otvíráš Ústa,
abys ke mně mluvil a z Tvých Úst
mě zalévá Světlo;
má Liturgie,
má Litanie, Světlo Moudrosti,
stojí přede mnou.

Dnes opět nastal ten den,
kdy kvůli mně
byla prolita nevinná Krev,
a zatímco Satan
plivá svůj jed na Tvé Svaté Jméno,
přicházím k Tobě,
abych Tě potěšila a klaněla se Ti;

ach, Beránku Boží,
ty jsi nezničil Své trýznitele,
ani jsi jim nenařídil,
aby odložili důtky;
neotevřel jsi Ústa, aby sis postěžoval:
„vaše údery Mě drtí;“
ale tváří v tvář svým mučitelům
jsi zůstal němý;
neboť Tvé Srdce
bylo stravováno ohněm Utrpení;
zůstal jsi potichu, zůstal jsi potichu,
jako bys nechtěl přitěžovat
Svým, už tak zoufalým Andělům;

Moji přátelé a Moji společníci ucukli před Mými Ranami a dokonce i ti nejbližší se drželi opodál… opustili Mě… dokonce, když jsem nesl Svůj Kříž, nebyli tu, aby alespoň podepřeli Mé kroky a chránili Mě před pádem; Srdce Mi bušilo a síla Mě opouštěla; světlo Mých Očí haslo; zatímco na Mě útočili násilníci a řvali jak pominutí, jako by na rtech měli meče, Mé Srdce se ve Mně zmítalo; mohl jsem požádat Anděly, aby Mi dali křídla jako holubici, abych uletěl a našel spočinutí, abych našel útočiště před tímto běsnícím násilím, ale poslechl jsem volání Svého Otce;

Tvůj Otec slyšel Tvou snažnou prosbu,
a vysvobodil Tě
a daroval Ti Svůj Pokoj
místo nepřátelství, které jsi prožíval;

Lživí svědci zaujali svá místa,
ale byli to ti, pro které jsi plakal,
když byli nemocní a umírali;
jako ten, kdo truchlí
pro svou matku, jsi pro ně plakal;

Při pohledu na Kříž jsi nedbal
na hanbu a potupu;
ale tváří v tvář svým trýznitelům
jsi znovu zvolal k Otci:
„Eli, Eli, Lama sabachtani?“
ale Otcova pozornost se obracela k nám,
díval se na celé lidské plémě,
a smiloval se nad námi…
tak ještě jednou Tvůj Otec odepřel to,
oč Ho Tvé rty snažně prosily,
stejně jako odmítl
Tvou žádost v Getsemanech;

Jahve se sklonil z výšin Své Svatyně a pohlédl dolů na zemi, slyšel vzdechy zajatců a osvobodil ty, kteří byli odsouzeni na smrt;

obětoval Svého Jednorozeného Syna…

ano, skutečně, Můj Otec Mě dal vám všem jako dar k vašemu vykoupení, což bylo naprosto v souladu s Mou Vůlí;

Ano, Svatý,
Ty, který jsi jedno v Otci
a Otec je jedno v Tobě,
Tys kvůli mně dal přednost Kříži,
hněvu lidí, kteří Tě obklopovali
a posměchu Svého lidu;
I AKRA TAPINOSI1

„ať Ho Jahve zachrání,“ říkali, „je-li Jeho přítelem, ať Ho zachrání!“ ale neslyšel jsem nic, jako bych byl hluchý, jako bych byl němý, neřekl jsem ani slovo; byl jsem jako ten, kdo nic neslyší, kdo nemůže dát ráznou odpověď; síla ze Mě prchala, světlo se vytratilo z Mých Očí;

Ó, Pane, když my padáme,
Tvá Mocná Ruka je zde,
aby nás zachránila,
ale když jsi Ty upadl
na cestě k Ukřižování,
dav se kolem Tebe
jen se škodolibostí shromáždil;
cizinci, se kterými jsi se
nikdy předtím nesetkal,
Tě bez ustání trhali na kusy;
když jsi poprvé upadl,
obklopili Tě a brousili si na Tebe zuby,
neboť si mysleli,
že už jsi vypustil Svého Ducha
a nedojdeš na místo Ukřižování;

země se chvěla a třásla, základy hor se otřásaly;

„nezruším Svou Smlouvu;
nevezmu Své Slovo zpět;
přísahal jsem na Svou Svatost
jednou provždy…
Mé království potrvá navěky;“

Pak Pomazaný odevzdal Svého Ducha

...

Je zde Řeka,2 jejíž proudy
posvěcují příbytek3 Nejvyššího;

a město,4 ve kterém je Bůh, nemůže padnout; dnes, v této těžké době, kdy ďábel proti tobě shromáždil všechna zlá panství a vylévá pohrdání na urozené, Já zase volám Své vyvolené, neboť vždy bylo Mým cílem pokračovat v šíření a budování Mé Církve, abych v ní mnoho Svých dětí uvedl do slávy, připadalo Mi správné projít utrpeními a stát se prvním příkladem pro ty, kdo Mě budou v budoucnosti následovat a stanou se kostí Mé Kosti, tělem Mého Těla a budou dál podávat zadostiučinění za své bratry a sestry;

nikdy jsem nepřestal ustanovovat proroky a uvádět je v zájmu Svého Spásného Plánu na cestu Pravdy; vedu je, aby splnili své ušlechtilé sliby, které vyřkla jejich ústa v okamžiku našeho Božského láskyplného setkání; když ve své velké lásce ke Mně a ve vznešeném přesvědčení svolili, aby se stali součástí Mého Spásného Plánu, přistoupil jsem k nim a Svým Královským Žezlem jsem je označil stejnými znameními, jakými jsem byl označen Já Sám, aby se Mi podobali a abych je proměnil ve Svůj obraz;

ti všichni, kdo Mě opravdu přijali, se za Mě nestydí; ani se nestydí za ta nebeská znamení, která ukazují, že již nepatří světu; dnes je poznáte podle horlivosti, kterou mají pro Můj Dům, Můj Dům, který je obléká, horlivost, která je stravuje; poznáte je podle toho, jak kvůli Mně snáší urážky, pomluvy, plivance a pronásledování; ano, kvůli Mně se nechají vláčet blátem a budou v neustálém ohrožení; neskryjí svou tvář před utrpením, ale obstojí ve všech zkouškách v pokoji a jejich srdce nebudou zlomena, nýbrž posvěcena; ani neporuší svůj slib věrnosti týkající se účasti na Mém Kříži;

proto, když si náhodou všimnete jejich ran a zeptáte se jich: „kdo ti způsobil tyto rány?“ tak vám každý z nich řekne:

„nabídl jsem svá záda, abych konal zadostiučinění za tebe; tyto rány, které vidíš, jsem s krutostí dostal v domě přátel mého Mistra… to proto, že jim říkám pravdu, ze mě udělali nepřítele a jako s takovým se mnou zacházeli; nedodržováním Zákona Lásky chtějí uniknout pronásledování pro Kříž našeho Spasitele; ale nevadí, nevšímám si svých ran, neboť pro mě je důležité rozumět Kříži, Nástroji našeho vykoupení; Kříž našeho Vykupitele, skrze nějž je pro mne ukřižován svět a Já jsem ukřižován pro svět;5 poslušnost vůči Bohu je důležitější než poslušnost vůči lidem, říká Písmo,6 a proto jsem byl poslušný a řídil jsem se nebeskými příkazy, které mi byly dány;“

„co říkáš na to, že se na tebe vrhli a přemohli tě, právě ti, kdo o sobě říkají, že jsou přátelé tvého Mistra a ublížili ti?“

„nikdy jsem se sám sebe neptal, proč se mi to stalo, neboť jsem našemu Bohu a Vykupiteli přísahal, a svůj slib jsem podepsal svou vlastní krví, že se stanu otrokem našeho Spasitele;“

„a co na to všechno říká tvůj Božský Mistr?“

„On, který zahrnuje všechny tvory, aniž by byl omezen jejich možnostmi, truchlí pro Své Vlastní; mnozí z Jeho pastýřů zpustošili Jeho Dům; ve své vzpouře pošlapali Jeho Zákony a Jeho nádherné pastviny proměnili v pustinu; i celá jejich vinice je vypleněna; a stádo, které nalézá jen vyprahlou půdu a nic k pastvě, propadlo neřesti a zemřelo7 a spolu s ním zemřeli též oni… toto všechno se děje a nezdá se, že by si to někdo z nich bral k srdci; stali se obětí svých lidských zákonů a zklamali Ho;“

„jak všechny tyto věci víš? jak to, že je vidíš?“

„tyto věci, které jsou oku neviditelné, lze spatřit jedině skrze Světlo Kříže; jedině Očima Nástroje našeho Vykoupení a naší Spásy můžeme vidět všechny tyto souvislosti; všechny tyto věci lze poznat jedině skrze božské sjednocení s Kristem, jedině v jednotě s Ním, se můžeme dozvědět o těchto věcech z Jeho Vlastních Úst, jedině když člověk přijme, že bude označen jako ‚Kristův Otrok‘; ano, přijetím božského otroctví; srdce člověka je pak nejen naroubováno na Ježíšovo Božské Srdce, ale stejně tak i na Jeho Kříž se všemi obtížemi, které vám může nabídnout; mohou to být strasti, ale i slasti; jsem přesvědčený, že patřím Kristu a Svatému Kříži, protože On to řekl… náš Božský Mistr, ale i Ženich nás zasazuje do Svého Srdce, a když zakořeníme a vzkvétáme v Jeho Srdci, přinášíme hojné a dobré ovoce; stali jsme se dědici Jeho Království a bohy skrze účast na Jeho Božství, Jeho adoptivními dětmi;

Bůh mi neodpírá Poznání, ale mluví ke mně prostými slovy, tváří v tvář, a Jeho Hlas je pro mé uši hudbou a oslovuje mne vznešenou silou Svých myšlenek, osvěcuje můj intelekt, abych pochopil skrytý smysl přísloví a ve Svých úsměvech a ve Své radosti odpečeťuje tajemné výroky Písma, která byla naším očím skrytá;

ano, všechno, co dělá, má svůj čas; můj Pán a můj Bůh mě označil Svými božskými polibky, vtiskl mi do duše pečeť Své Trojjediné Svatosti, aby mě tak ještě více vtáhl do plnosti Jejich Božství;“

ach, Vassulo, vidíš, jak tě Můj Otec vyučoval? raduj se tedy a buď šťastná!

Opustil jsi Svůj Královský Trůn
a Svou Slávu,
abys přišel k nám, Pane,
přijal jsi postavení otroka,
abys nám sloužil;
o žádném králi jsme neslyšeli,
že by sloužil svým poddaným,
a přesto Ty, Věčný Král, Král králů,
jsi přišel sloužit Svým poddaným…

Byl zjeven v těle,
ospravedlněn v Duchu,
viděli ho andělé,
hlásán byl u pohanů,
uvěřil mu svět,
vyzdvižen byl do slávy...8

Přišel jsi ozdobit Své stvoření
nesmírnou Láskou,
která mnohé pohoršila,
když jsi přijal Kříž,
mnohá ústa zůstala otevřená
jako zející hroby;
opojený Svou Láskou k nám
jsi přijal smrt
a zavlažil jsi Své květinové záhony9 
Svou Krví,
abys otevřel Nebe
a vysvobodil nás z pout hříchu;

Potěšení-Otce,
Prameny věrné Lásky
vytékaly z Tvého Srdce
a v poblouznění Své Lásky,
Milovníku lidstva,
jsi přijal potupu Kříže
a všechny jeho trýzně;

Ó, Prameni vesmíru,
který provoňuješ vesmír,
lásky nejhodnější Ženichu,
ještě jednou navštěvuješ zemi
a provoňuješ národ za národem,

ale jak dlouho si ještě ti,
kdo se potulují po této zemi,
nebudou všímat Tvé Vůně?

Já jsem Brána, kterou vcházejí ctnostní; dokud nebudou litovat a konat pokání, tak se neotevře jejich chřípí, aby vdechovali Mou sladkou vůni a ožili; a co se tebe týče, chci, abys byla jako lilie, která roní krůpěje čistoty a myrhu na Mou Církev, aby provoněla Dům, který jsem vykoupil Svou Vlastní Krví skrze Svoji Oběť na Kříži; zůstaň Mi nablízku, abys všude kolem sebe šířila svou vůni; nes Můj Kříž s láskou a vždy Jím zůstaň uchvácena;

zůstávej v Mém Pokoji; ic


1 Řecky: nejhlubší pokora.
2 Řeka: Duch Svatý.
3 Příbytek: Bůh žije v nás.
4 Město: my jsme Boží město.
5 Srov.Gal 6,14.
7 Duchovně.
9 Duše.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message