DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Okusit Mou hostinu znamená okusit Mne, vašeho Boha

5. srpna 2000

Já, Ježíš Kristus, ti žehnám.

Pane, Ty, který jsi mě vytáhl z bláta močálu,
a tak projevil soucit,
a ze Svého Královského Trůnu se sklonil ke mně,
vlož novou píseň do mých úst.
Budu hlásat a zpívat Tvé Slovo všem rasám a národům.

Chceš, abych osladil Svou Hostinu? Hostinu, kterou ti po všechny ty roky poskytuji? Mám ti dát, Má milovaná, víc ze Své Líbeznosti, abych osvěžil tvou lásku a oživil tě a uzdravil? Samo uzdravení vychází z Moudrosti ....

Ach ano!
Pane, smiluj se nad tímto nevděčným pokolením.
Dej, ať Tě uznají ve svém životě.
Ať ti,1 kdo slyšeli a četli Tvá poselství,
jsou osvobozeni od své lhostejnosti,
neboť četli, aniž by rozuměli.
Ukázal ses vůči nim jako Milosrdný a Trpělivý.
Dej jim, aby Tě uznali
jako Boha, který je zahrnuje do Své Lásky.

Je to příliš žádat Svatého,
který celý vesmír provoňuje Svou Láskou,
aby poslal nová znamení obsahující Tvou Sladkost?

Oživ je novými zázraky
sladkými jako med.
Ať je zahojen rozeklaný jazyk,
který mě nepřestává pronásledovat,
ale skrze mne i Tebe.

Smiluj se nad těmi,
kdo se ve dne v noci odvolávají na Tvé Jméno,
a přitom žijí bez lásky ....

Uspokojil jsem tebe a skrze Své Božské Poselství i ostatní jednou ze Svých největších a nejnoblesnějších hostin. Pro vaše zlé časy jsem připravil marnotratnou hojnost a všechny jsem vás pozval, abyste přišli a vychutnávali ji. Okoušet Mou hostinu znamená zakoušet Mne, vašeho Boha a Stvořitele, abyste Mi porozuměli.

Ach, můj Pane!
Tvá Slova jsou mystická a skrytá
a mnozí, kdo Tě čtou v Písmu a v těchto poselstvích,
nepronikají do jejich Poznání,
protože jsou Poznáním Boha.
Osvěcují naši duši a rozum
a vnášejí do nás světlo,
a přesto vím, že jsou tací, kdo čtou,
aniž by vnikli do moudrosti Tvých Slov,
která jim připadají jako pro ně zapečetěná.
A přesto jsou Tvoje Slova pravou Kontemplací, Moudrostí a Pravdou ....

Každý, kdo naslouchá Mně, a ne svému hlasu, pronikne do Mé Moudrosti a Má Slova zazáří v jeho duši jako zrcadlo nastavené slunci. Každému, kdo se po přečtení Mých Slov skloní a bude Mě ctít velkoryse a s láskou, spadnou šupiny z očí a bude Mě vidět v Mé nedostupné slávě. Ano, protože jeho oči jasně uvidí to, co mu bylo neviditelné a nedostupné a vyhrazené pouze svatým.

Možná ti Má řeč zní nepochopitelně, pokolení, ale což jsem už neřekl, že toho dne, kdy spadnou šupiny z tvých očí, v ten den poznáš, že Já jsem v Otci a ty ve Mně a Já v tobě? Neřekl jsem, že kdo zná a zachovává Má přikázání, ten Mě opravdu miluje? A že každý, kdo Mě miluje, bude milován Otcem a Já ho budu milovat a ukáži se mu? Ano! Budete Mě vidět v Mé slávě.

Má plnost se hojně vylévá na vás na všechny a Mou milostí jste se stali syny a dcerami, dědici a dědičkami Mého Otce, jako jsem Já. Stáváte se spolu se Mnou, jak říká Písmo,2 "královské kněžstvo, národ svatý, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke Svému podivuhodnému světlu".

Já, Ženich vesmíru v celé Své velebnosti přijdu k tomu, kdo se úplně skloní a Můj Duch Lásky ho obklopí, aby ho vtáhl do Náruče Nejsvětější Trojice. Pak taková duše, jíž se dostalo takové intenzity světla, obdrží všechna skrytá tajemství a Bohatství Nebes a začne už tady na zemi žít tak, jako by žila v nebi, protože vstoupí do Blaženého Patření. Jinými slovy, taková duše bude mít předchuť toho, jaké je Blažené Patření, které dojde své plnosti v okamžiku, kdy vstoupí do nebe ....

Slyšeli jste říkat:3 "Všechno tvorstvo je tráva a jeho krása jako polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, ale Slovo našeho Boha trvá navěky." A proto se váš život odvozuje od Mého Slova, které vás oživuje. Tělo je tělo, a to je křehké, ale Mé Slovo je věčné a je Život.

Abych udržel tvou duši naživu, budu se ti bez přestání dávat čím dál víc, budu se projevovat v síle a milosti, když ti budu projevovat Své Srdce a ukazovat ti věci, které žádné oko nevidělo a žádné ucho neslyšelo, věci převyšující lidské poznání, protože lidem není poznatelné to vědění, které se získává Mou Svatou Moudrostí a které vyvěrá z Mého Božství.

A teď, když jsi zakusila dobrotu svého Pána, Vassulo, co Mi teď řekneš?

Tvá dobrota, můj Pane, mě zprostila viny. Bez nejmenší zásluhy jsi mě osvobodil.

Udělal jsem to, abys měla víru a důvěru ve Mne, svého Boha. A co ještě jsem ti udělal?

Žádal jsi mě, abych Ti obětovala svou vůli. Potom ....

4Potom jsem do tebe vlil Svou Lásku, aby se Mi dostalo lásky od tebe. Kvůli tomu k vám všem mluvím a opakuji Sebe.

Nejmilejší, můžete ve svém nitru dosáhnout plného Božství, které vás bude učit posvátným tajemstvím, vznešenému a Svatému Poznání, které vychází z Moudrosti, a jako strom ve vás poroste Poznání, jehož kořenem bude Moudrost. A z tohoto stromu budou rašit ctnosti.

Říkáš, dcero, že mnozí, kdo čtou Má Slova, nepronikají do jejich smyslu, protože je považují za mystická a zapečetěná. Teď jsem vysvětlil, co máte dělat, abyste rozuměli Mým Slovům. Když se skloníš, Já budu Všecko tvé duše, tvého života, tvého blaha, tvé inspirace, tvé dobré vůle, tvé naděje, tvé lásky, tvé víry, tvé radosti a budu tvůj Ženich, o něhož se můžeš opřít, a tvé vzkříšení.

Má milovaná pak bude vybrána jako jedna z Mých mnohých spolupracovníků, kteří se Mnou budou vládnout. Pak můžeš říci: "Žiji opravdový život v Bohu, protože se plně podílím na životě Nejsvětější Trojice." Ano, skutečně. A ačkoli naplňuji všechny věci, aniž bych byl omezován jejich limity, mohu přesto prodlévat v nitru ohraničené duše a stát se poznatelným lidem, aniž bych přitom ztratil Svou transcendenci.

Podívej se na sebe, Vassulo, a řekni Mi: Jaké je znamení proměny člověka?

Myslím, že je jich mnoho.

Máš pravdu, když říkáš, že je jich mnoho, ale které z nich je nejvýsostnější?

Podle toho, co říká svatý Pavel, to musí být božská láska v člověku, která je vlévána neustálým přílivem Tvé vlastní Lásky do této bytosti, proměňujíc tak tuto duši, aby pokročila do duchovních hloubek, vede ji, aby rostla v lásce a byla zbožšťována, byla účastnicí božství. Tvá Láska zbožšťuje a Láska proměňuje náš tak zlý obraz v Tvůj Božský Obraz ....

Ano! Písmo říká: "Upři svůj pohled na Hospodina a tvá tvář se rozjasní," což znamená: "Budeš proměněn k Hospodinově podobě." Odevzdáním svého já5 Bohu se uskuteční tento nejviditelnější znak proměny. Pak následují další: znamení radosti, pokoje, rostoucí milosrdné lásky, a právě skrze tuto lásku může duše získat Poznání Trojičného Boha. Proměňující se duše bude jako lampa zářící zevnitř i zvenčí božskou láskou a Znalostí poznávání a chápání Boha.

Šťastná a osvobozená od světa a jeho temnoty duše poletí ke Mně a zůstane v Mém nitru.6 Zapálená láskou, opojená Mou Sladkostí se tato duše bude horlivě snažit pronikat ještě hlouběji do Nejsvětější Trojice. A Já, nejněžnější Ženich, budu dál přitahovat tuto duši k Plamenům Lásky Mého Srdce a ponořovat ji do Nás, aby si v Nás odpočinula a byla schopná vládnout s Námi.

Jak tedy může kterákoliv duše odmítat, co nabízím? Řekl jsem kdysi, že v Den Soudu bude každý posuzován podle míry lásky, kterou měl, když byl na zemi: Co na to řekneš?

Řekla bych:

"Jak nesmírná je Tvoje dobrotivost,
kterou jsi uchoval těm, kdo se Tě bojí,
a prokázal těm, kteří se k Tobě utíkají
před zraky všech lidí ...."
Žalm 31,20

A Já řeknu těm, kdo jsou pořád ještě připoutáni ke světu, že když se upřímně rozhodnete pro Mne a budete se chtít se Mnou usmířit, když ke Mně budete volat a přijdete a budete se ke Mně modlit, budu vám naslouchat. Když Mě budete hledat, najdete Mě. Vskutku se vám dám najít a budu s vámi rozmlouvat a vy se Mnou, protože vás miluji věčnou Láskou, a proto stále zachovávám Svou věrnou lásku k vám.

Tak pojďte, přijďte a strhněte závoj, který vás ode Mne odděluje. Pojďte a kontemplujte Svatého, který vám dá věčný život.


1 někteří lidé
4 Pán pokračoval ve větě, kterou jsem začala ...
5 vůle
6 vyjádření svědčící o důvěrnosti


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message