DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bůh se nikdy nepřestává rozdávat každému z vás

9. března 1999

Duch Boží mi vyjevil, jak se člověk stává dítětem Božím.
Když jsme takto osvobozeni,
můžeme se těšit téže svobodě a slávě
jako všechny ostatní Boží děti.
Duch Lásky rozprostřel před mýma očima
Slávu Trojičného Boha
se vší Jeho Nádherou a Poklady.
A teď mohu s klidem ve své duši říkat:

"Duch se zmocnil mé duše
a proměnil mě ve Svůj majetek
a v tom okamžiku mi dal skutečnou svobodu.
Ve Své Milosti mi nabídl Královskou Slavnost,
nabídl mi Sám Sebe.

Pak jako Řeka plynul do mne,
stále mě obnovuje,
obnovuje mou jednotu s Trojičným Bohem.

Dárce všech darů,
dal jsi mi Svůj laskavý Plamen,
mluvíš se mnou Osobně,
přivádíš mě k Otci a k Synu,
s Nimi též sjednocuješ mou duši.

Božský Plameni mého srdce,
Ty, který jsi proměnil Svůj příbytek podle Svého vkusu,
aby Tě uspokojil a uspokojil mne,
já teď jásám radostí!

Mohu teď slyšet Hlas
a už nemohu říkat: 'Nepoznávám'.
Cítím Dech na své tváři
a nemohu popřít, že Někdo stojí přede mnou,
usmívá se, září,
jak mohu říci: 'Nejsem v přítomnosti Božského?'

Teď jsem otevřela ústa,
ale můj jazyk utvářel tato slova prostřednictvím Ducha
a jestli mé srdce vyřkne slova moudrosti,
opět to bude skrze Ducha Milosti.

Má Vassulo,1 Já chci rovnost lásky ....

Miluj Mě a vdechuj ode Mne všechny božské inspirace, jež náleží synům a dcerám Nejvyššího. Dal jsem Náš příbytek2 do pořádku, všechno jsem urovnal, protože jsem Bůh řádu. Navštěvuji tě stejně jako jsem navštěvoval apoštoly, abych obnovil Naši svatyni3 pro Naše potěšení, pak jsem v tobě zřídil Svůj Trůn. Odhalil jsem ti Své dary a Své poklady a ozdobil jsem tě pouhou Svou Přítomností, těšilo Mě vlastnit tě a vlévat do tebe Svou Moudrost, aby tvá duše stále zářila v nádheře. Ponořil jsem tě do Našich průzračných pramenů, abych tě oživil.

– A já teď mohu říci:

"Nacházím spočinutí a raduji se z Tvých Bohatství."
I když odejdu z této země,
zanechám tyto poklady
pro budoucí generace, které přijdou.

Je to pro Mne maličkost zahrnout tě Mým Bohatstvím. Neslyšela jsi, že Bůh se nikdy nepřestává dávat každému z vás?

Dokonce tak jako Já se bez přestání dávám každému z vás, tak to bude s tebou, až tě připravím k setkání s tvým Ženichem. Budeš se dávat Milovníku lidstva, staneš se jedním duchem s Božským. Jako pravý syn a dcera Boží se staneš v tomto vyvýšeném stavu milosti dokonalým obrazem Trojičného Boha a všechny své úkoly splníš bez nejmenší chyby, protože budou božské a dle Naší Mysli a Naší Vůle.

Dokonce, Má Vassulo, i tvé pohyby se změní v Naše. Každé gesto, každý krok, které v životě uděláš, budou vykonány v Naší Lásce a budou dál prohlubovány milostí. Jako dcera, opravdová dcera Nejvyššího, budeš svého ducha nořit do Našeho Božství.

Jsem to Já, milá dcero, kdo tě uvedl do této dceřinné lásky a do této Božské jednoty, rozšířil tvé srdce, aby přijalo víc z Nás, abychom My přijali víc z tebe, víc se ti dali, abys ty dala víc sebe Nám. V tomto cyklu Nám budeš dávat všechno to, co Nám už náleží. To je Můj triumf v tobě, triumf, že jsem tě s Námi uvedl poté, co jsi Mi odevzdala svou svobodnou vůli, do dokonalé jednoty Božské Lásky.

Vidíš, jak dobré je vzdát se? Jak jinak bych mohl uskutečnit své činy?

Teď jsem Svrchovaným Vládcem tvé duše, ale jak už jsem ti předtím řekl, Já jsem nejen Svrchovaný Vládce, ale stejně tak tvůj Přítel a tvůj Milovaný. Pozvedl jsem tě, aby ses stala Božím dítětem, které jako Naše ratolest, jako každá ratolest, bude mít též právo sdílet a projevovat svůj názor. Dokonce vládnout s Otcem.

V klidu Mého Dechu v tobě budeš vidět věci v Našem Světle tak, jak je vidíme My. Proto říkám každému:

Buď bohatý v chudobě a já na tebe vlídně pohlédnu Svým Okem. Dovol Mi nazvat tě synem či dcerou Nejvyššího a budeš vládnout s Námi. Dovol Mi postavit tě na nohy a umožnit ti pohybovat se ve Mně. Dovol Mi postavit v tobě Svůj Trůn, ať i ty můžeš říkat ostatním: "Našla jsem spočinutí ..." Nemáš přání vidět svého Otce? Netoužíš setkat se s Bohem? Jestliže ano, pak tě Já musím zrodit, ano, musíš se znovu zrodit ze Mne, abys viděla Otce. Ještě žádné dítě nevidělo otce před svým narozením.

Šťastný člověk, který rozjímá o Svobodě, kterou mohu dát. Tato Svoboda tě ponese jako Ženich nese Svou Nevěstu ke zdokonalení tvé jednoty s Námi. Proměna lásky vtisknuté do tvé duše bude taková, že tě od té chvíle už nic nedokáže odloučit od Nás.

Náš Pán nás naplňuje
Poznáním a Chápáním,
odhaluje nám dobré a zlé.

Co ještě můžeme žádat?
Nejvyšší zřídil Svou Školu v našich srdcích.

Jako Světlo září zevnitř a zvenčí.
Sklání se ze Svého Trůnu,
aby nám ukázal velkolepost Svého díla.

A tak jako před nás staví Poznání,
tak v nás ustavuje Svůj Trůn.
Majestátně zdobí naši duši Svou Přítomností.
Svaté je Jeho Jméno!

Co je člověk, aby posuzoval Boha?
A přesto to mnozí dělají.

Jak by bylo možné, aby nějaký člověk
mohl změřit Jeho Velikost a Jeho Zázraky?
A přesto si někteří myslí, že mohou.

Svou ukvapeností, aby ukázali, že to dokáží,
ukazují mělkost své mysli.

Proto Duch Svatý
před nimi skrývá Své Poklady
a uchovává je pro pokorné.

Ano, Pane, všemi způsoby
jsi po staletí uváděl ve známost,
že povyšuješ ponížené a drtíš ty,
kdo jsou pyšného srdce.
Nikdy jsi nepohrdal chudými v duchu,
ale vždy a všude jsi stál při nich.


1 mluví Duch Svatý
2 mou duši
3 mou duši


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message