DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mým přáním je dát vám ze Sebe víc - Poklady Mého Srdce

25. dubna 1999

Je známo, že Ty, můj Bože,
jsi vždy na straně ctnostných:

Proto prosím, dej mým očím světlo,
ať se mé srdce raduje v Tobě,
Milovníku lidstva.

Pane, Ty jsi v celé Své Svrchovanosti
sklonil nebesa až sem do mého pokoje
a sestoupil jsi.

Opustil jsi Svůj Trůn.

Bůh je teď ve Svém městě a ono nepadne, dokud On žije v něm ....1

Král živil mé srdce a mou duši.

(Odpověděla jsem andělům.)

Ano,2 Král ti prokázal přízeň, pohnut tvou ubohostí. Přenechal ti Své Královské Žezlo, aby tě oslovil Svou básní a žehnal ti. Pojď! Rozjímej o Božích divech ....

Ach ... mé srdce v Jeho Přítomnosti roztálo.
Jak mohu zapomenout na Boží Něhu?
Jak mohu zapomenou na Jeho úžasnou laskavost?

3 jsem vedle tebe. Můj pohled spočívá na Mé vyvolené. Požehnal jsem ti, protože patříš k těm, kdo vyrašili z Mého Srdce, stále oroseni myrhou. Vepsal jsem do vás tato slova: "Váš Pán Bůh od vás žádá rovnost Lásky."

Ano, jedině Já Tě mohu obléci Svou nádherou a dát ti nepostradatelné Světlo. Jedině Já ve Svém Božství mohu do tvé duše vtisknout Svůj Obraz Svatosti. Jsem to Já, tvůj Bůh, kdo tě může zdokonalit a pozvednout, abys cestovala se Mnou v Mé společnosti. Pojď ke Mně, vytrvej v patření na Mou Svatou Tvář, abys plně pochopila, že jsi Mou spoludědičkou, spojenou se Mnou a ve Mně .... přijmi, dcero-Krále,4 více ze Mne a dovol Mi přijmout víc z tebe.

Mým přáním je dát ti víc ze Mne, abys ty mohla dát víc ze sebe Mně. Tak získám všechno to, co Mi už patří. Mou Božskou Láskou, která do tebe bude vlitá, budeš zbožštěna, tvá duše se promění, takže Můj Otec tě v Den Soudu ztotožní se Mnou.

Ve vaší tak bídné době, pokolení, ve které se hřích stal vaším pánem a vlévá se do vás jako jed, na vás Já, Mistr Lásky a Smilování, abych vás uzdravil, v hojnosti vylévám protilátku, kterou je Můj Svatý Duch. Hojně na vás vylévám Svou Milost a pomazaná Poselství z Pokladů Svého Srdce. Já jsem Božský Zdroj Milostí.

Ten, kdo kráčí ve tmě, skončí svou cestu ve tmě. Kdo si zvolí cestu ve světle, ten ji zakončí ve světle. Já jsem Světlo světa. Každý, kdo následuje Světlo, nebude chodit v temnotě, nýbrž bude vyzařovat světlo života. Já jsem Život ....

Pokolení, proč, proč trýzníš svou duši v těch chmurných krajinách Satana a podřizuješ svou vůli jeho zlým úmyslům? Já jsem Cesta, Pravda a Život a jen skrze Mne můžete vejít do nebe. Říkáte-li, že jste slabí, pojďte ke Mně a čerpejte sílu ze Mne, abyste jednoho dne mohli zpívat:

"Můj Trojičný Bůh zasvítil do mého srdce. Živý Bůh dal mně, nehodné, duchovní vzkříšení, a tak jako Mojžíš byl zahalený oblakem, já jsem zahalena mystickým učením vycházejícím ze Svaté Moudrosti. A tak jako slunce zalévá tvorstvo svým světlem, můj Pán a můj Bůh zaplavil Mou duši Svým Učením a vlil do mne proudy Božské Lásky. Dal mi opět ponaučení a poznání skrze Svatou Moudrost, abych pochopila Jeho Slávu a poznala, že On je Božským Ženichem všeho stvoření. Jeho překypující Láska vtáhla mou duši do svatební komnaty Jeho Srdce, kde se uskutečnila božská jednota. Pak můj Milovaný povstal, aby mi v ohni Své vznešené Lásky ukázal Své Poklady. A v této svatební komnatě, kde můj Milovaný uchovává všechny Své Poklady, jsem objevila:

– poklad poznání a chápání Boha
– poklad důvěrnosti
– poklad radosti a útěchy
– poklad stezky ctností
– poklad Ducha Svatého
– poklad Svaté Moudrosti, pro lidi nevyčerpatelný poklad
– poklad sladkého rozhovoru s Božským

Ano, skutečně, Milovník lidstva mě obohatil Svou Láskou a naplnil mé srdce Svými nevyčerpatelnými poklady."

Láska Mě nutí, abych se vzdal Svého Královského Žezla, měl soucit s bezútěšností tohoto pokolení. Láska Mě nutí, abych neomezeně vyléval Milosti do tvé vyprahlosti, pokolení, abych se sklonil až k vám a přikryl vás Svou drahocennou Krví a tak skryl vaši nedokonalost.

A teď, Má Vassulo, si pohovoř s Mou Matkou ....

Mé dítě, měj na mysli probodený bok, ruce a nohy tvého Spasitele, Ježíše Krista, který věčně sedí po pravici Boha Otce a vládne ve Slávě. Ježíš a Já se stále přimlouváme za spásu duší. Mé Neposkvrněné Srdce též snažně prosí Otce o Milost pro toto pokolení. Teď Mě zase trápí nespravedlnost vůči tolika Mým dětem,5 která naplňuje Pohár Boží Spravedlnosti. Potřebuji skutky zadostiučinění a modlitby jako lék na toto zlo. Volejte k Otci a říkejte: "Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí."

Pak přijďte a uzavřete se v Mém Královském Srdci. Tam najdete pokoj, ale zároveň zakusíte a pocítíte Mou trýzeň a smutek v hloubi Mého bytí, jak Mě dojímá to, co vidím. Vidím tento příval nepřestávajícího zla, bez chvilky oddechu, který přichází od Satana.

A aby to všechno skončilo, potřebuji od vás ode všech skutky usmiřování a nepřestávající modlitby .... bez pokání bude zlo vzrůstat. Bůh Mě v těchto dnech posílá ke každému z vás, abych přenesla Jeho Milost pro obnovu vašeho srdce. Má mateřská Láska je vám též nakloněna.

Buďte dobří.

Vypros, ó Nebeská Matko,
Milost Boží na nás všechny tak nehodné,
abychom mohli upřímně prosit Boha
o odpuštění našich hříchů i hříchů jiných.

Daruj nám nedocenitelný poklad
důvěrného přátelství s Bohem
a nejvznešenější poklad božství,
jímž je blízkost Bohu:
Bohu, který nabízí Své Srdce každému z nás.
Amen.

Žehnám ti. A odpusť6 všem, kdo na tebe házejí kameny. Chtěla bych, abys byla krásná7 a abys vždycky hledala Boží cesty.


1 najednou se objevili andělé a s velkou radostí, skoro jako zpěvem, řekli tato slova
2 odpověděli andělé
3 teď mluvil Pán Bůh
4 což je v řečtině: Vassiliki
5 Panna Maria mluví o krizi v Kosovu
6 byla jsem požádána, abych odpustila svým utlačovatelům
7 pochopila jsem: duchovně krásná


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message