DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vaše spása spočívá v obrácení a ve ztišení

3. března 1999

Pane?

Já Jsem; …naha lishbu firü nabish khaleh shbekh nirü malekh bissä; mbarakh abshan khedir lah coghar;1

Já jsem tvůj Spasitel, tvé Všechno, tvé Nebe; požehnaný je ten, kdo Mě přijímá; zůstávej v Mém Pokoji; Já, Ježíš, ti žehnám;

je úžasné vidět, jak závisíš jedině na Mé Moci! protivilo by se Mi, kdybys propadla rutině a nebyla závislá na milosti; vidíš, jak zřejmá je Má Božská Přítomnost, když s tebou rozmlouvám?

Vassulo, poslouchej a piš: „vaše spása spočívá v obrácení a ve ztišení;“ to bylo jedno z Mých Témat, jimiž jsem se v těchto letech obracel na vás na všechny; ale za to, co Ženich2 nabízel, se Mu dostává jen nepřátelství a pohrdání;

volá k vám a říká: „Můj Návrat je blízko, buďte připraveni přijmout Mě v milosti, dokud ještě Milost čeká u vašich dveří!“ ale ve tvé letargii, pokolení, v tobě dál narůstá temnota, a stáváš se dokonce arogantnějším; Mé Světlo svítí tak jasně, ale ve tvé temnotě, pokolení, je nikdo nevidí; přicházím projasnit tvou strašnou noc, ale dodnes si Mého Svatého Ducha nevážíte;

plníš se, pokolení, vším, co není svaté a co je ohavností v Mých Očích; slyšíš o vyslancích, které jsem poslal, a projevuješ svůj vděk tím, že zvedáš ruce a provoláváš Mi chvály za to, že jsem je poslal jako „vyslance Nejvyššího“, aby byli mezi vámi; ale místo toho, aby ses zamyslelo nad Mými Slovy, je tvá vytrvalost ovlivněna sklony k senzacechtivosti; o těchto lidech říká Písmo: „jsou jako ospalý člověk otupělý spánkem, kterého se snažíte vzbudit; vysvětlíte mu jisté věci, a když skončíte, řekne: ‚o čem to všechno je?‘ jeho srdce jako prasklý džbán neudrží nic z Mého darovaného poznání, a pak je jako hlupák veden na scestí;‘“

proto Satan povolal tolik falešných proroků, kteří jako opice napodobují3 Má učení a Mé božské skutky; tolik z vás čte, co nepřichází ode Mě, ale je lidského původu a falešným výtvorem Zlého; ale Já budu volat všechny skryté skutky, dobré či zlé, k soudu; od samého začátku jsem volal: „pojďte všichni, kdo bloudíte v této poušti, a objevte Mě, svého Trojičného Boha;“

pohleďte, nezavírám před vámi dveře, ale vy nedbáte na Má Volání, ani si jich nevážíte; Mé četné návštěvy u vás, spolu s Mou vyvolenou, která nesla Mou Spásnou Píseň Lásky celou cestu až k vašim nohám a předložila vám Ji, aby vás obnovila a restaurovala Můj kymácející se Dům, zůstaly nevyužity;

některým z vás jsem řekl: „teď vám odepřu Své návštěvy, protože se zdá, že jste lhostejní k Mé prosbě, aby byly plody její práce, které máte v rukou, rozmnožovány evangelizací;“ a tak jsem učinil; mimochodem, toto Mé vzdálení se a nepřítomnost jsou nezbytné pro váš růst; to je ta hodina, teď anebo nikdy, vzít srp a pilně sklízet; sklízejte úrodu, kterou jste sami neseli; přijměte Mé požehnání;

Vassulo, Mé adoptivní dítě, věz, že My4 jsme stále při tobě a proměňujeme tě skrze láskyplné sjednocení; ponořil jsem tě do Svých průzračných pramenů,5 které plynou z Mých Úst, abych tě učil Moudrosti a dával ti do Nás více pronikat, abys hlouběji poznala Naše Trojičné Božství; kdo ti mohl dát takový klid, takovou svobodu ducha, kdo tě mohl pokrýt safíry6 a kdo ti nyní dává odpočinout ve Svém Náručí daleko od všeho tvorstva?

od začátku jsem tě ještě orosenou Mými křišťálově průzračnými prameny posílal s královskou marnotratností, abys byla mezi ubohými a chudými; vyrašila jsi v Mých pramenech, a jako Mojžíše jsem obklopil oblakem, tak jsem tě obepjal Svými Pažemi ve svaté kontemplaci, během níž je tvá duše a mysl pozvednuta do Božství;7

ve Své laskavosti a v nevýslovné blahosklonnosti Své Lásky jsem ti tu a tam dal záblesky Blaženého Patření; abych tě udržoval šťastnou, zjevil jsem se na tobě, někdy jako průhledný závoj, a jindy jsem tě úplně zastínil, abych ukázal, že přicházíš z Mých čirých pramenů;

abych tě povzbudil, učinil jsem ve tvých shromážděních znamení a zázraky, aby provázely tebe i poslání, které jsem ti svěřil; toto pokolení se stalo svědkem oslňujících zázraků;

ach!8 kdyby si jen někteří více vážili pokladů, které na ně vyléváme…

9Já jsem oživující podstata tvé duše a Ten, kdo tě přivedl k dceřiné lásce k Našemu Božství, abys vedla božský život a aby ses adopcí stala dalším dítětem Otce; Já jsem Svrchovaný Pán tvé duše, ale i tvůj Přítel, a dávám ti svobodně mluvit, dovoluji ti vyjádřit tvé mínění, tvé myšlenky a tvou svobodnou vůli, kterou jsem v tobě obnovil;

chápeš tedy, Má Vassulo, co to znamená být dcerou z milosti, zatímco Slovo je Synem podle přirozenosti?

byla jsi povolána k účasti na tomto Božském Spásném Plánu, ale stejně tak i k tomu, abys vstoupila do Trojičného života; pojď, dýchej ve Mně a naplňuj svou duši Naší Božskou Láskou, tou Božskou Láskou, která tě vtahuje do dokonalé jednoty s Námi;

poslouchej,10 Má vyvolená, vím, jak jsi pilná, když jde o Mé Zájmy a o Mou Slávu; také vím, kolik obětí nabízíš světu za jeho obrácení a jak jsi zbožná a horlivá Mě potěšit, když Mě vidíš, jak napřahuji Ruku, která snažně prosí, ba zapřísahá Můj Dům, aby se sjednotili tím, že se smíří a nastolí mír; a vím také, jak se cítíš, když Mě vidíš v slzách kvůli odmítnutí, kterého se Mi dostalo;

ale teď tě chci na oplátku ještě jednou ujistit o přízni, kterou jsem ti dal, a náklonností, kterou k tobě chovám; ano, vím také, jakou bolest ti způsobuje Má nepřítomnost,11 i když netrvá dlouho a je jen dočasná;

Ach, můj Pomazaný,
moje mysl si pořád ještě nedokáže
představit Tvou nepřítomnost,
aniž by mě to netrápilo.

ach, ale Já jsem přísahal a přísahu nikdy nezruším, že tvé poslání zakončíme společně, že tě nikdy neopustím;

vítězství je blízko, protože Moc Mé Lásky je mnohem větší než moc Zlého a celého pekla dohromady; tak se raduj a dovol Mi dál tě ponechat ve Své službě, měj uši stále otevřené Hlasu Svaté Moudrosti; je Mým horoucím přáním učit tě; tak na tobě mohu završit Božské Dílo, které jsem začal;

chci, abys byla uzavřená ve Mně, v Mém Srdci, v permanentním stavu kontemplace, v níž tvá duše zůstává klidná a opojená Mou sladkostí; stále prahni po zjeveních Mého Srdce a po Mé nauce, abys je předávala této generaci a všem dalším, které přijdou; Duch Svatý bude i nadále obdarovávat tvůj intelekt Svým Vznešeným Světlem a ty, skrze toto Světlo, zkrášlíš Mou Církev; zůstaň malá, opravdu malá, a tak dovolíš Jeho aktivní síle, aby byla ještě účinnější; s láskou vyznávej Krédo a kráčej v Našem Světle a nikdy nepochybuj o Našem Bohatství, o Našem Milosrdenství a o Naší Něze, kterou ti prokazujeme;

Můj Otec pouhým Svým Pohledem otevřel tvé srdce; jako ostrým paprskem světla, který řeže, otevřel tvé srdce a naplnil je Naším zářivým a Božským Světlem, odhalil v tobě Náš Obraz, proměnil tvé srdce v Pramen, obnovil tě přívalem ctností, obnovil Naši Svatyni a Naše Panství, aby ses stala správným hlasatelem, který Nám dovolí, abychom do tebe vštípili Svou Píseň Lásky, obohacenou bezmezným mystickým poznáním a chápáním;

pojď, Můj Božský Plán bude v tobě završen s Citem, a ne s bolestí; přijmi Má požehnání a neboj se; zapojil jsem tě do tohoto apoštolátu Jednoty, a tím že jsem tě zapojil, jsem tě poctil účastí na Svém Kříži, abys mohla vstřebat všechny Jeho fáze; obejmi Jej s láskou a pamatuj stále na Jeho vítězství!

Já, Ježíš, který jsem blízko tebe, ti žehnám; ic

Duch Boží mluví skrze mě,
Jeho Slova mám na jazyku,
zasadil mě do Svého Srdce
jako drahokam do koruny,
sklonil se ze Svého Trůnu,
aby položil na mou stezku záhon růží.
Podělil ses o Své Žezlo
s nicotným tvorem
a vůbec ses nestaral o to,
zda toto Tvé milostivé gesto
Tvé Žezlo nezneváží.

Byla jsem vyučována
učením Moudrých ve Tvém Srdci,
ze špinavého pobudy
jsi mě proměnil ve Svého hlasatele.

Požehnáno je Tvé Jméno. Amen.


1 To všechno mi bylo dáno v neznámé řeči.
2 Ježíš se v této pasáži nazývá „Ženichem“.
3 Pochopila jsem, že někteří kopírují dokonce i tato poselství.
4 Nejsvětější Trojice.
5 Slova Božího.
6 Safíry zde představují ctnosti.
7 V Boha.
8 Bůh si povzdechl.
9 Náhle promluvil Duch Svatý.
10 Ježíš pokračoval.
11 Tzn., když mě nezavolá, abych zapisovala Jeho Poselství.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message