DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vaše spása spočívá v obrácení a pokoji

3. března 1999

Pane?

Já Jsem .... naha lishbu firü nabish khaleb shbekh nirü malekh bissä; mbarakh abshan khedir lah coghar;1

Já jsem tvůj Spasitel, tvé Všecko, tvé Nebe. Požehnaný je ten, kdo Mě přijímá. Měj Můj Pokoj! Já, Ježíš, ti žehnám.

Je úžasné vidět, jak závisíš jedině na Mé Moci! Protivilo by se Mi, kdybys propadla rutině a nebyla závislá na milosti. Vidíš Mou Božskou Přítomnost? Jak je zřejmá, když s tebou rozmlouvám?

Vassulo, poslouchej a piš: "Vaše spása spočívá v obrácení, v trpělivosti a pokoji." To bylo jedno z Mých Témat, jimiž jsem se v těchto letech obracel na vás na všechny. Ale na oplátku za to, co Ženich2 nabízel, stále dostává nepřátelství a pohrdání.

Volá k vám a říká: "Můj Návrat je blízko, buďte připraveni přijmout Mě v milosti, dokud ještě Milost čeká u vašich dveří!" Ale ve tvé letargii, pokolení, v tobě dál roste temnota, a dokonce se stává ještě arogantnější. Mé Světlo svítí tak jasně, ale ve tvé temnotě, pokolení, je nikdo nevidí. Přicházím projasnit tvou strašnou noc, ale dodnes Můj Svatý Duch není ctěn.

Plníš se, pokolení, vším, co není svaté a co je ohavností v Mých Očích. Slyšíš o vyslancích, které jsem poslal, a projevuješ svůj vděk tím, že zvedáš ruce a provoláváš Mi chvály za to, že jsem je poslal jako 'vyslance Nejvyššího', aby byli mezi vámi. Ale místo zamýšlením se nad Mými Slovy je tvá vytrvalost nahlodána sklony k senzacechtivosti. O těchto lidech říká Písmo: "Jsou jako ospalý člověk otupělý spánkem, kterého se snažíte vzbudit, vysvětlíte mu jisté věci, a když skončíte, řekne: 'O čem to všecko je?' Jeho srdce jako prasklý džbán nepodrží nic z Mého darovaného poznání a pak jako hlupák je veden na scestí."

Proto Satan povolal tolik falešných proroků, kteří jako opice napodobují3 Má učení a Mé božské skutky. Tolik z vás čte, co nepřichází ode Mne, ale je lidského původu a falešným výtvorem Zlého. Ale Já budu volat všechny skryté skutky, dobré či zlé, k soudu. Od samého začátku jsem volal: "Pojďte všichni, kdo bloudíte v této poušti, a objevte Mne, svého Trojičného Boha."

Pohleďte, dveře nejsou zavřeny z Mé strany, ale nedbáte na Má Volání, ani si jich nevážíte. Mé četné návštěvy u vás, spolu s Mou vyvolenou, která Mou Spásnou Píseň Lásky celou cestu až k vašim nohám nesla a vám předložila, aby vás obnovila a restaurovala Můj kymácející se Dům, zůstaly nevyužity.

Některým z vás jsem řekl: "Teď vám odepřu Své návštěvy, protože se zdá, že jste lhostejní k Mé prosbě, abyste rozmnožili plody její práce ve vašich rukou evangelizací." A tak jsem učinil. Mimoto toto vzdálení a nepřítomnost je nezbytné pro váš růst. Teď je ta hodina, teď nebo nikdy, vzít srp a pilně sklízet. Sklízejte úrodu, kterou jste sami neseli. Máte k tomu Mé požehnání.

Vassulo, Mé adoptivní dítě, věz, že My4 jsme stále při tobě, proměňujeme tě milující jednotou. Ponořil jsem tě do Svých průzračných pramenů,5 které plynou z Mých Úst, abych tě učil Moudrosti, pronikal tě Námi k hlubšímu poznání Našeho Trojičného Božství. Kdo ti mohl dát takový klid, takovou svobodu ducha, kdo tě mohl pokrýt safíry? 6 A kdo ti teď dává odpočinout ve Svém Náručí mimo všechno tvorstvo?

Od začátku jsem tě poslal, s královskou marnotratností, ještě orosenou z Mých čirých pramenů, abys byla mezi ubohými a chudými. Vyklíčila jsi v Mých pramenech, a jako Mojžíše jsem obklopil oblakem, tak jsem tě obepjal Svými Pažemi ve svaté kontemplaci, během níž je tvá duše a mysl pozvednuta v Božské.7

Ve Své laskavosti a v nevýslovné blahosklonnosti Své Lásky jsem ti tu a tam dal záblesky Blaženého Patření. Abych tě učinil stále šťastnou, zjevil jsem se na tobě, někdy jako průhledný závoj, a jindy jsem tě úplně obklopil, abych ukázal, že přicházíš z Mých čirých pramenů.

Abych tě povzbudil, učinil jsem ve tvých shromážděních znamení a zázraky, aby provázely tebe i poslání, které jsem ti dal. Toto pokolení se stalo svědkem oslňujících zázraků.

Ach!8 Kdyby si jen někteří více vážili pokladů, které na ně vyléváme ...

9 jsem oživující podstata tvé duše a Ten, kdo tě přivedl k dceřinné lásce k Našemu Božství, abys vedla božský život a stala se dalším dítětem, adoptivním dítětem Otce. Já jsem Svrchovaný Pán tvé duše, ale i tvůj Přítel a dávám ti svobodně mluvit, dovoluji ti vyjádřit tvé mínění, tvé myšlenky a tvou svobodnou vůli, kterou jsem ti obnovil.

Vidíš tedy, Má Vassulo, jaké to je být dcerou z milosti, zatímco Slovo je Syn podle přirozenosti?

Jsi povolána mít účast v tomto Božském Spásném Plánu, ale stejně tak vstoupit do Trojičného života. Pojď a dýchej ve Mně a plň svou duši Naší Božskou Láskou, tou Božskou Láskou, která tě vtahuje do dokonalé jednoty s Námi.

10 Poslouchej, Má vyvolená, vím, jak jsi pilná, když jde o Mé Zájmy a Mou Slávu. Také vím, jak mnoho obětí nabízíš světu k jeho obrácení a jak jsi zbožná a horlivá, abys Mě potěšila, když Mě vidíš napřahovat Ruku, která snažně prosí, zapřísahá Můj Dům, aby se sjednotil ve smíření a sjednání pokoje. A vím také, jak se cítíš, když Mě vidíš v slzách kvůli odmítnutí, kterého se Mi dostalo.

Ale teď tě chci na oplátku ještě jednou ujistit přízní, kterou jsem ti dal, a náklonností, kterou k tobě mám. Ano, vím také, jak tě bolí Mé nepřítomnosti,11 i když netrvají dlouho, ale jsou jen dočasné.

Ach, můj Pomazaný,
moje mysl si pořád ještě nedokáže představit Tvou nepřítomnost,
aniž by mě to netrápilo. 

Ach, ale Já jsem přísahal a přísahu nikdy nezruším, že tvé poslání zakončíme společně, že tě nikdy neopustím.

Vítězství je blízko, protože Síla Mé Lásky je mnohem větší než síla Zlého a celého pekla dohromady. Tak se raduj a dovol Mi dál tě ponechat ve Své službě, měj uši stále otevřené Hlasu Svaté Moudrosti. Je Mým horoucím přáním učit tě. Tak na tobě mohu završit Božské Dílo, které jsem začal.

Chci, abys byla uzavřená ve Mně, v Mém Srdci, a tak ve stálé kontemplaci, v níž duše zůstává klidná a opojená Mou sladkostí. Stále dychtivě přijímej z Mého Srdce Má zjevení a naučení, abys je předávala této generaci a všem dalším, kteří přijdou. Duch Svatý bude dál dávat Své Vznešené Světlo tvému rozumu a tímto Světlem ozdobíš Mou Církev. Zůstaň malá, opravdu malá, dovol Jeho jednající síle, aby byla ještě účinnější. S láskou vyznávej Krédo a postupuj v Našem Světle. A nikdy nepochybuj o Našem Bohatství, o Naší Milosti a o Naší Něžnosti, kterou ti prokazujeme.

Můj Otec pouhým Svým pohledem otevřel tvé srdce. Jako ostrým paprskem světla, který řeže, otevřel tvé srdce a naplnil je Naším zářivým a Božským Světlem, odhalil v tobě Náš Obraz, proměnil tvé srdce v Pramen, obnovil tě přívalem ctností, obnovil Naši svatyni a Naše panství, abys byla správným hlasatelem, který Nám dovolí, abychom do tebe vštípili Svou Píseň Lásky, obohacenou bezmezným mystickým poznáním a chápáním.

Pojď, Můj Božský Plán bude v tobě uskutečněn s Něžností a bez trápení. Přijmi Má požehnání a neboj se. Zaangažoval jsem tě pro tento apoštolát Jednoty a tím jsem tě poctil i Svým Křížem, abys Ho mohla nést při všech Jeho zastaveních. Obejmi Jej s láskou a pamatuj stále na Jeho vítězství!

Já, Ježíš, který jsem blízko tebe, ti žehnám. Ic.

Duch Boží mluví skrze mne,
Jeho slova mám na jazyku,
zasadil mě do Svého Srdce jako drahokam do koruny,
sklonil se ze Svého Trůnu, aby položil na mou stezku záhon růží.
Podělil ses o Své Žezlo s nicotným tvorem
a vůbec ses nestaral, zda toto Tvé milostivé gesto
nezneváží Tvé Žezlo.

Byla jsem vyučována učením Moudrých ve Tvé Hrudi,
ze špinavého cáru jsi mě proměnil na Svého hlasatele.

Požehnáno je Tvé Jméno, Amen.


1 to všechno mi bylo dáno v neznámé řeči
2 Ježíš se v této pasáži nazývá 'Ženichem'
3 pochopila jsem, že někteří kopírují dokonce i tato poselství
4 Svatá Trojice
5 Slova Božího
6 safíry zde znamenají ctnosti
7 v Boha
8 to byl povzdech Boha
9 náhle Duch Svatý pronesl tato slova
10 Ježíš pokračoval
11 v tom smyslu, že mě nezavolá


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message