DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Neustále se rouhají a posmívají Duchu Mého Otce

5. února 1999

Jak se mohu odvděčit
Dobrotě Všemohoucího,
kterou mi projevil?
Bůh ve mně vykonal zázraky.

zbudoval jsem v tobě Svůj Trůn, aby přečkal všechen čas… Já jsem tvůj Král, který tě pomazal, abys vstoupila do Mého Království; Já jsem Král bezpečí tvé duše;

Mé srdce taje jako vosk
a roztéká se ve Tvé Přítomnosti.
Raduji se ve Tvé Nádheře a Velebnosti.
Ukázal jsi Svou Moc tím, že jsi dovolil
Své Svaté Přítomnosti,
aby do pouště mé duše tekla jako řeka.
Aleluja! A vše, co bylo poskvrněno
ve vyprahlosti mé duše,
bylo obmyto ve Tvé veliké Lásce.

ano; Má milovaná, jsem známý Svou Slitovností a Svým něžným Srdcem; neslyšeli jste, že mohu proměnit pouště v řeky a vyprahlou půdu v prameny vod? velebte Mě ve shromážděních a přiveďte tuto generaci k tomu, aby pochopila, že Královská Důstojnost patří Mně; co Mi mohou dát na oplátku, když Mně patří vše?

Mé Královské Srdce pozvedá chudé v duchu, pozvedám nuzné a ubohé, abych jim dal královský oděv, který jim dovoluje kráčet v Mých Nádvořích; žehnám jim, vtiskuji jim všem Své Svaté Jméno, otvírám jim bránu ctností, aby se jejich chování líbilo Mé Královské Důstojnosti; pod Mým vedením se naučí, jak vést bezúhonný život;

budu hlásat ve všech shromážděních
velikost Tvého Jména,
bez obav budu volat,
že Milosrdenství je s námi
a sklání se z nebes, aby nás dosáhlo;

a vůči těm, kdo mě pronásledují,
zasáhni ve Své lásce;
zachraň mě před útiskem lidí,
podpoř mě, jak jsi mi slíbil,
a zkroť falešný a lživý jazyk;

pozorovala jsi nějaká omezení? pokračuj, řekni to…

Mýlím se, když řeknu: Ve „vnitřních zdech“ Tvého Domu, tam nenacházím mnoho podpory…

nikdo tě nebude moci srazit, ani „vnitřní zdi“ Mého Domu, jak jsi je nazvala, pokud jsem s tebou a po tvém boku;

„vnitřní zdi“ by se nad tebou uzavřely, ale zedníci, kteří se pachtili, aby postavili tyto „vnitřní zdi“, se dřeli nadarmo; pouhá tvá horlivost pro Můj Dům, která tě stravuje, je svrhne…

neptal jsem se tě, jestli máš či nemáš podporu „vnitřních zdí“ Mého Domu; ptal jsem se tě, jestli jsi pozorovala nějaká omezení…

Ne, vůbec ne.
Tvé Poselství se šíří
a já vidím Tvou Slávu a Tvou Moc.
Dosáhl jsi velikých věcí, můj Bože.
Dal jsi Svým dětem vidět Svou Slávu.
Vládneš nade vším…
a šíříš Své Svaté Poselství
Opravdového života v Bohu…

tak se neboj; ať tě utlačuje kdokoli, Já tě zase pozvednu; pozvedl jsem tě, abys byla Mou žačkou; jsem to Já, tvůj Ženich, tak pojď, vejdi do radosti svého Pána!

poslouchej pozorně a piš: dodnes se Mým Výzvám plným Milosrdenství nevěnuje mnoho pozornosti,1 ani se nedbá na Má varování; Má žačko, Můj Návrat je přede dveřmi; poslal jsem tě, abys v tomto světě hlásala Má Slova a mluvila v Mém Svatém Jménu, ale mnozí pořád ještě nebudou slyšet;

Satanova hodina spěje ke konci, neboť Můj triumf se blíží; proto drží tolik zajatců spoutaných odpadlictvím, spoutaných lží;

pokolení! pokolení, tvých odpadlictví už bylo mnoho, ale neviděl jsem větší, než je toto; a dnes toto zlé pokolení odmítá naslouchat Mému milostiplnému volání a dál se řídí tím, co jim diktují jejich vlastní zatvrzelá srdce; krčí rameny, Má dcero, a říkají: „raději děláme, co se nám zamane…“ a spokojují se zlem… protože opustili Pramen Živé Vody, zahynou ve svém odpadlictví;

Můj Otec je víc než urážen; jak dlouho ještě bude země rozdělená a rozpolcená? jak dlouho ještě bude Má Církev rozdělená a ve vzpouře?2 mnozí z Mých služebníků se neustále rouhají a posmívají Duchu Mého Otce; což toto pokolení ještě neuslyšelo velký hřmot z nebe? neslyšeli jste ještě nářek svatých z nejvyššího nebe?

ach, Vassulo, proč by nebe nemělo mít nárok na odplatu při pohledu na tyto duše,3 které si libují ve své ohavnosti? a se slzami v Očích dodávám, že mnozí z hodnostářů Mé Církve víc důvěřují tomu, o čem mají lidé vysoké mínění, a přitom zapomínají, že tyto věci jsou v Mých Očích odporné;

ptám se tě naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou: což nenaplňuji nebe i zemi? nevyliji potom Svého Svatého Ducha na celé lidstvo a nesplním Svůj Slib?

a proto říkám všem těm, jež ovládají jejich zatvrzelá srdce: „protože nevidíte, jak se země plní jasem Slávy Mého Ducha, a dál prohlašujete za zlé to, co je dobré a svaté, tak svou vlastní nevěrou stahujete na své hlavy své vlastní hříchy;“

požehnání tomu, kdo věří; ať vstoupí do Mé Radosti!

nepřeji si, aby kdokoli vykročil na stezku klamu a myslel si, že hněv Mého Otce se zmírnil; Jeho Milosrdenství je veliké, ale stejně velká je i Jeho přísnost; a ach, pokolení, jak můžeš uniknout zatracení? co jste zasévali po všechna ta léta, to sklidíte…

proto, Vassulo, tvůj běh ještě neskončil; veleb Mé Jméno v Mých shromážděních;4 dal jsem ti duchovní dar, abys byla schopna obracet srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům; mnozí budou mít užitek z tvého daru a z tvé práce; ti, kdo budou naslouchat, přijmou do svých srdcí posvěcující milosti, a těmito milostmi bude uzdravena velká část sněti jejich hříchů, protože to budou ti, kdo vítali Mého Svatého Ducha Milosti;

právě o těchto časech mluví Písmo,5 když mluví o Mém Dni a o sžírajícím ohni, kdy nebe vzplane a běda nekajícímu srdci! co ještě jsem mohl udělat, abych tě více varoval, pokolení? Mé božské navštívení je přede dveřmi a blíží se Oheň Očišťování, v jehož žáru se vaše duše budou tavit jako vosk;

nabídl jsem ti, pokolení, a stále ještě ti laskavě nabízím Své důvěrné a božské přátelství, ale vy jste je dosud nepřijali a mnozí z vás nepochopili, co vám Ženich nabízí;

dcero, pamatuj si, že jsem tě zahrnul Svou zvláštní péčí; neslyšela jsi svědectví těch,6 jimž jsem dal milost, aby na tobě viděli Mou Tvář, a kteří byli povzbuzeni Mým zjevením? tak nepodceňuj Mou božskou Moc; i nadále se na tobě budu ukazovat, ozdobím tě Svou Tváří, protože to těší Mého Otce;

měj stále před očima svou křehkost, svou ubohost, svou nedokonalost a tolik svých pochybností; pak Mi vždy velkoryse dopřej svobodu žádat od tebe čas a ochotu pokřesťanštit tuto vaši odkřesťanštěnou společnost, a také se láskyplně přimlouvat za Jednotu Mé Církve;

ať jsou Mé Zájmy tvým jediným zájmem; pros o obrácení hříšníků; tyto modlitby jsou pro Mě jako libá vůně kadidla; tento7 tvůj vzdech zavoněl v Mém Srdci a bylo Mi radostí jej přijmout…

miluj Mě a čiň zadostiučinění za ty, kteří Mě denně znovu křižují… raduj se z Mé Přítomnosti, Já jsem s tebou;

Já, Ježíš, ti žehnám; ic


1 Ne tolik, jak se čekalo.
2 Zároveň jsem uslyšela: nesmířená a bez pokoje.
3 Zde má Pán na mysli toto pokolení, které odpadlo.
4 Pán míní na modlitebních setkáních.
6 Mnoho lidí z různých národů dosvědčilo, že se Kristova Svatá Tvář objevila na mém obličeji.
7 Náhle jsem vzdychla, protože znám své poslání, které mi dal Nejvyšší: Snažně prosit, podávat zadostiučinění, jezdit po celém světě a evangelizovat bez odpočinku, aby se můj život stával nepřestávající modlitbou a obětí.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message