DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Svatý Jane Chrysostome, pokřesťanšti toto odkřesťanštělé pokolení

2. února 1999

Pane, dovol mi přečíst Ti, co napsal svatý Jan Chrysostom. Jsou to ve skutečnosti Tvá slova, Tvá slova k nám vyslovená jím.

Řekl jsi toto:

"Já, tvůj otec, Já, tvůj manžel,
Já, tvůj domov, Já, tvoje chůva,
Já, tvůj kořen, Já, tvůj základ.
Cokoli chceš, tím budu.
Nic ti nechybí. Budu pracovat pro tebe.
Protože jsem přišel, abych sloužil,
a ne aby se Mi sloužilo.
Budu tvůj přítel a hostitel,
tvá hlava a tvůj bratr,
tvoje sestra a tvá matka.
Budu vším.
Jen Mi důvěřuj!
Budu kvůli vám chudý, budu kvůli vám bloudit,
kvůli vám na Kříži, kvůli vám v hrobě.
Nahoře za vás snažně prosím Otce,
na zemi se kvůli vám stávám přímluvcem u Otce.
Jste pro Mne všechno,
bratr, spoludědic, přítel a člen rodiny.
Co chcete víc?"

Tolikrát jsem odložil Své Královské Žezlo, abych zachránil každého z vás, a tolikrát jsem vás navštívil, abych navoněl vaše hlavy. S královskou marnotratností jsem se o vás ucházel, obracel se na vás ve verších. Náboženství a ctnost byly Mým sladkým rozhovorem s tebou po všechny dny života.

Po všechna ta léta1 jsem dával Své Hlavě spočinout na tobě, těšil se v tobě. Mé Srdce o tobě řeklo: "Proměň ji v živý oltář pro Mé Mystické Tělo2 a uč ji odmítat všechno, co nepřichází od Tebe, uchovávej ji skrytou v Nás, aby se stala jásající obětí, připravenou, že bude prodána světu a bude sloužit s radostí." Ve Své něžné náklonnosti a nevýslovné Lásce jsem ti dal Moudrost, která tě vedla, abych skrze tebe uskutečnil Svůj plán se Svou Církví.

Vidíš, Má milovaná, jak rozhodně a horlivě vstupuji do tvé křehkosti, abych tě proměnil a skrze tebe ostatní, aby se stali pevnými pilíři Mé Církve? A Já z celého Srdce žehnám tobě a všem, kdo se stali sloupy božského Ohně, aby v těchto naléhavých Poselstvích předávali Má slova, a kdo ochotně s láskou uplatnili všechno, co mohli, aby s neutuchající láskou a horlivostí hlásali Pravdu a kristianizovali toto odkřesťanštěné pokolení. Já jsem s tebou. A Já ti slibuji, že odplatím tobě i ostatním stonásobně.

Vidíš, jak vzbuzuji posly míru, a vidíš, jak spěchám, abych zachránil Svůj Dům? Hleď, Má Vassulo, Mé Oči jsou příliš čisté na to, aby spočinuly na vzpouře. Slávou Mého Díla (protože je to Mé Dílo) je přitáhnout všechny duše do Mého Svatého Srdce. Kdybych nespěchal pozvednout učedníky Svým Žezlem, fíkovník by nerozkvetl. Ani na révě by nebyly žádné plody a Mé ovce by se dál rozptylovaly, až by ve stádě nezůstala ani jedna. Dobrota a Milosrdenství nesnesly pohled na to, jak mnoho duší míří do věčného ohně.

Bez ustání a neúnavně, se Srdcem na Dlani, budu dál nahlížet oknem každého srdce, abych je probudil a přivedl je do horoucí Lásky Mého Božství.

Pak vložím všechny potřebné ctnosti s proudem jedinečných a posvěcujících milostí na jeho oltář, abych je přitáhl k úplné jednotě s Otcem, se Mnou a se Svatým Duchem a ponořím je do věčných radostí nebes a do Našich slastí.

Teď ti říkám, všechno, kde jsi,3 pomine jako stín, ale Má Slova nikdy nepominou.4

"Rozmnožím tvou horlivost pro Můj Dům a oheň, který do tebe vložím, odzbrojí vlivné. Ať tento Pramen v tobě nikdy nevyschne. Dál dychtivě a horlivě obhajuj Pravdu a Mou Církev, kterou jsem vykoupil Svou Vlastní Krví. Ať tě bič tvých pronásledovatelů nikdy neodradí ani neunaví, ať tě tento hanebný skutek vůči tobě naopak posílí, vdechuj z Mých Úst milosti, které potřebuješ pro klid a mír své duše."

Ach, pokolení, většího daru než tato kniha5 se ti v tak strastiplných časech nemohlo dostat. Má Církev nemohla dostat větší dar pro svou obnovu, ale Má Církev opět selhává, protože nepochopila Mé záměry ....

Pojď, Vassulo, Pomazaný ti poskytne přístřeší ve Svém Svatém Srdci. Miluj Mě tak, jako Já miluji tebe. Pojď, Má Vlastní, a navoň Mé Srdce. Slibuji ti, že tě jednoho dne vezmu, abys viděla sladké plody své práce, a budeš se radovat ....

Teď pojď ke Mně a přednášej své modlitby, tvé modlitby Mě vždycky dojímají. Pojď a okouzli Mě svými modlitbami.

Nyní jsem ztratila řeč, Pane.
Co vždycky nacházíš
v mém němém a bezcenném srdci,
abys do něj vléval božská slova
sladší než medový plást?

Nevinné duše, ať by byla jakkoli ubohá, si cením víc než žezla a trůnů. Neříkala jsi onehdy, že si vůči Mně připadáš jako matka? Matka, která by udělala všechno, aby své dítě ochránila od neustálého zraňování, zesměšňování a zneužívání od tohoto světa? Tvá láska ke Mně Mě dojímá, převýšila tvou ubohost ....

Má Nebeská Liturgie,
jsi to Ty, Bože,
který zahrnuješ veškeré bytí,
který jsi mě oděl královským hávem,
abych mohla vcházet a vycházet z Tvých Nádvoří.

Pomazal jsi mě,
abych s Tebou mluvila tváří v tvář,
vzrušuješ mé srdce Svým vznešeným záměrem.

Sytil jsi mne Dobrotou a Sladkostí
a nabídls mi královskou hostinu,
aby se všeho toho dostalo všem národům
štědře a s královskou marnotratností.

Což jsi to nebyl Ty,
který jsi ve Své božské velkorysosti
vlil do mne příval Božské Lásky,
a tak mě vzkřísil?

Bože veškeré Dobroty,
Sladký Duchu Milosti,
nejvíc Milující Milovníku lidstva,
kterýs znal a znáš všecky moje chyby, nedostatky a špatnosti,
jak to, že přes všechny tyto 'chorobné červy'
jsi ke mně stále laskavý a přistupuješ ke mně.

Zářivé Zjevení,
chválím Tě a ctím Tě
a prosím, abys měl vždycky soucit
s mou ubohostí a nehodností.
Kyrie eleison.

Ach, Vassulo, kdykoli si uvědomuješ svou křehkost a své ubohosti a víš, že Život lze čerpat jedině ze Mne, raduji se. Kdykoli přiznáváš, že jsi hříšná a že jedině v naprosté odevzdanosti Mně můžeš ode Mne přijímat milosti, mohu v tobě pokračovat a Má Vůle se v tobě může uskutečnit.

Proměněná milostí Dechu Mého Svatého Ducha, v tobě vskutku uskutečním Své záměry.

Já, Ježíš, ti žehnám, buďme jedno! Ic.


1 ode dne, kdy jsem našemu Pánu otevřela dveře svého srdce
2 Církev
3 to znamená na zemi
4 tady náš Pán začal říkat další slova, jako když někdo přísahá, slavnostně, ale zároveň i jako rozkaz
5 Ježíš míní svazky Opravdového Života v Bohu


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message