DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ježíš vás s láskou zve, abyste jedli Jeho Tělo

9. dubna 1998

(Mluví Panna Maria:)

Má Vassulo, Má Přítomnost je Pokoj a Radost. Ano, neboť Já jsem tvou Matkou před tvou pozemskou matkou.

Sdílím s tebou, jak to dělá matka se svými dětmi, tvé radosti, tvé bolesti a všechno, co snášíš. Dělá Mi velkou radost, když vidím, že Mé děti žijí život pravdy, jak jim to bylo od počátku přikázáno Věčným Otcem.

Dnes, Má Vassulo, je mnoho podvodníků, ale bylo řečeno, že jako byli podvodníci v minulosti,1 tak i ty budeš mít své falešné proroky. Zpočátku se tě budou snažit koupit pro sebe,2 pak se rychle obrátí proti tobě, až zjistí, že ti Duch jejich zlobu odhalil Světlem Pravdy. Ach, Mé dítě, ponořila jsem tě do Svého Neposkvrněného Srdce, tak chráním Své děti.

Ve Své nevyčerpatelné Lásce, kterou k tobě chovám, budu stále tvou laskavou Ochránkyní a Obhájkyní. Proč? Neslyšela jsi, že jsem jako lvice, která brání svá lvíčata, když se k nim vztahují poskvrněné ruce, aby se jich dotkly? Nikdo tě nebude moci ode Mne odvést. Vassulo, jsi Mi zasvěcena a své zasvěcení Mně jsi podepsala vlastní krví,3 a tím tě Bůh upevnil, posílil a vzpružil, neboť Jeho milost a Jeho moc trvá na věky věků.

Můj Syn Ježíš Kristus je vždycky u tebe a svírá tvou ruku ve Své, aby ses od Něho nikdy neodloučila. Můj milovaný Syn je líbezně dojat, když ty a jiní, kteří jste laskavě uznali Jeho Milosrdné Volání prostřednictvím Jeho vznešeného tématu, obětujete všechno, co máte, za spásu duší.

A Bůh Otec, který je nejlaskavější z otců, který tě zahrnul přízní mezi tisíci, když ti dává tento neocenitelný dar, učí tě s Moudrostí, když naplňuje mysl tvou i mysl jiných vším pravdivým, vším ušlechtilým, vším dobrým a čistým. Ve Své neodolatelné Lásce, kterou chová ke všem Svým tvorům, ti Stvořitel ze Svého Trůnu třikrát požehnal. Živil tě ve Svých královských nádvořích4 nektarem ze Svých Úst a Bůh k tobě přišel, aby tě utěšil a skrze tebe miliony jiných, kteří zoufale potřebovali útěchu. Ach! Co by pro tebe ve Své božské Dobrotě neudělal! To je něco, co filozofové vaší doby nikdy nepochopí, protože je to něco, co nezapadá do jejich způsobu myšlení.

Raduj se nesmírně, dcero, neboť jsi přijala více milostí, než by sis kdy mohla zasloužit. Chval také Svatého Ducha Božího, který shůry jemně a něžně na tebe sestoupil, aby ti projevoval přátelství, pomazal tě a vyučoval tě Cestě. Tak oslavuj toho Předchůdce, který tě zaplavil Svou Láskou a dal ti okoušet Svou důvěrnou líbeznost, když tě pozvedl na Svých Křídlech, aby ses vznášela v nebesích spolu s Ním. Tak se neboj .... pokud jsi naroubována na Mé Neposkvrněné Srdce, neboj se ....

Modli se, Vassulo, za ty, kdo Naše Božská Poselství špatně vykládají. Buď k nim milosrdná, neboť nevědí, co dělají .... slituj se nad jejich prázdnotou a nenech svůj jazyk, aby je odsuzoval. Ať je soudí Jediný Soudce. Uděláš to pro Mne?

Budu se snažit, budu se snažit na to pamatovat.

Snaž se .... buď věčně dobrá, Má Vassulo, a buď trpělivá. Nedovol, aby tě přepadala pokušení takového druhu a aby znetvořila svou duši. Ať má Nejvyšší z tebe radost. Místo toho za ně dělej pokání, a pokaždé, když budeš dělat pokání, dobrý Pán tě za tvé gesto pomaže pomazáním Své Božské Lásky, Jeho Tvář bude nad tebou zářit a On bude žehnat lidstvu. Jednej,  jak Bůh chce, abys jednala.

Vysvoboď Mne z bolestí, kterým je denně Mé Srdce vystaveno ze strany těch, kdo popírají skutečnou Přítomnost Mého Syna v Eucharistii. Ježíš tě s láskou zve, abys jedla Jeho Tělo. Věz, že po tobě touží celým Svým Srdcem, a jakékoli velkorysé gesto z tvé strany rozpouští Jeho Srdce v Řeky Milosrdenství a Dobroty, které tečou na mnoho zatvrzelých srdcí ....

5Ó Královská Panno,
neodlučitelně spojená s Ježíšovým Srdcem,
obětuji Ti všechny hříšníky světa,
kteří urážejí Tvého Syna v Nejsvětější Svátosti.
Kéž těm, kteří Mu zasazují rány, Bůh odpustí
pro Tvou Nevinnost, Tvou Blaženost a Tvé Sladké Srdce,
které se stalo Nejsvětějším Svatostánkem Božím.
Amen.

Amen.

Důvěřuj Bohu, Má Vassulo, protože On má moc a Moudrost, aby se přiblížil viníkům a napřímil jejich cestu ... buď připravena pro Pána, abys Mu vzdávala chválu a slávu. On ti zjeví6 Své úmysly.

Zůstávej v Božím Pokoji. Žehnám ti.


1 Panna Maria myslí falešné proroky
2 záplavou lichotivých poselství osobně pro tebe
3 bodla jsem se do prstu a vlastní krví jsem pak podepsala zasvěcení, kterým jsem se stala nevolnicí Panny Marie
4 Zatímco jsem slyšela tato slova, jsem najednou pochopila starou vizi, kterou jsem měla, když jsem byla v duchu vzata do Otcova Domu s mnoha místnostmi, kde pro nás byla prostřena Hostina. V tom vidění jsem byla vedena do místnosti s verandou. Ve vidění byl nápadný veliký pokoj všude kolem. Když jsem z té místnosti vyšla, slyšela jsem pak z blízkého pokoje žvatlání dítěte, neboť dveře byly pootevřeny. Nemusela jsem jít dovnitř pokoje, abych je viděla, ale ve vidění jsem spatřila očima své duše, kdo byl v tom jiném pokoji. Viděla jsem paní, jak sedí na dřevěné lavičce a dívá se na dítě, které žvatlalo a sedělo na podlaze u nohou té paní. Tehdy, když jsem to vidění měla, jsem vůbec nechápala, kdo ti dva byli, jelikož mi Bůh jejich totožnost nezjevil. Ale nyní při slovech Panny Marie mi to tajemství bylo zjeveno. Ta paní byla Panna Maria a to dítě jsem byla já. Dívala jsem se na sebe. Byla jsem v nádvořích svého Otce, který mne živil Svým nektarem a má Matka nade mnou bděla, zatímco všechno, co bylo v tomto úžasném tichu slyšet, bylo dětské žvatlání. (vidění z 22. února 1986)
5 má duše najednou naplněná Duchem, zvolala ...
6 předmět vyučování, které jsem měla připravit pro mezinárodní setkání Opravdového Života v Bohu


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message