DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Obejmout Mě znamená obejmout Můj Kříž

11. listopadu 1998

Můj Pane, nejmilostivější,
snažně Tě prosím,
přijď a zušlechti mou vůli,
aby se stala Tvou Vůlí,
obnaž ji a proměň ji,
aby nebyla ničím jiným,
než Tvou Božskou Vůlí;
přijď a znič ve mně všechno,
co Tě uráží, abys mě
skrze toto Své dobrotivé gesto
v den Soudu shledal bez chyby
a příjemnou Tvým očím;

Ježíši,
protože jsi zemřel
ze Své nesmírné lásky ke mně,
abys mi dal život a štěstí
a abys mě uschopnil sdílet
Tvé Království a Tvou slávu,
označ mě jako Svou navěky;

Můj knězi,1 vkládej i nadále na Mou Hlavu věnce lásky; odstraň Moji trnovou Korunu, kterou Mi tato generace s radostí násilně nasazuje na Hlavu a dál Mě násilím vleče k novým Getsemanům; ve Své nesmírné Lásce, ale stejně tak i v utrpeních podobných těm v Getsemanech, jsem napsal všechny tyto stránky pro každého z vás, abyste věřili v sílu Mého Svatého Ducha, který vydává svědectví; uctívej Mě ve svém srdci, Paraskevi, tím, že Mi věnuješ svůj čas, abys opět zapsala Má slova plná vzdechů a bolestí; nikdy se nepřestávej modlit a stále zaměřuj svou mysl jen na Mé neměnné Božství;2

ach, Mé dítě… buď trpělivá a pro tvou trpělivost budu dál proudit do vyprahlých zemí a zavlažovat je v Mé Božské Lásce nebeskou rosou a dávat růst tam, kde je ještě stále pustina; netrap se ve svém srdci, důvěřuj Mně, svému Tvůrci, protože mohu konat veliké věci; jsem nekonečně bohatý milostí a ctností, proto tě, Má nevěsto, zvu, abys se svým Ženichem sdílela slavný Nástroj našeho sňatku, jímž je sláva Mého Kříže…

(Pochopila jsem, že toto pozvání sdílet Kříž bylo pozváním nejen Jej sdílet, ale též plně proniknout do tajemství Pánova Utrpení, neboť tohoto pozvání se mi dostalo už v samých začátcích mého povolání; náš Pán, náš Snoubenec, Milovník lidstva znovu sestoupil ze Svého Trůnu, aby mi dal plnější poznání hodnoty (ceny) Kříže;)

přicházej ochotně, jako to děláš pokaždé, když tě zavolám, do Svého objetí…3 obejmout Mě znamená obejmout Můj Kříž… a teď Mi dovol vdechnout do tebe Má Božská Slova:

řekl jsem ti, že když Mě objímáš, objímáš Můj Kříž, a že v tomto objetí se koupeš v Mém Světle; jediná cesta a říkám to znovu, jediná cesta k sjednocení se Mnou v Božské Lásce je, když ochotně a s láskou obejmeš Můj Kříž, který, jak víš, nese s sebou utrpení, ale stejně tak i radosti, a který tě povede tam, kde tvá duše bude vyvýšena: na Kalvárii;

v Mém sladkém objetí najdeš radost, ale největší radostí ze všeho je, když zjistíš, že ses stala kopií Mého Umučení a částí Mě, Nejvyšší Oběti: další obětí lásky, dalším živým křížem, dalším otrokem, který bude prodán celému světu; ale protože jsi v Mém objetí, tak tvá duše bude ze Mě čerpat sílu a všechny ctnosti, aby ses Mi podobala;

tvé srdce, uchvácené Mým Duchem, bude zpívat chvalozpěvy stoupající do výšin, k uším Toho, který je Amen, a tak bude tvůj Trojičný Bůh oslaven…

kdo za vašich dnů plně chápe slávu Mého Kříže? velmi málo; proto přicházím skrze tebe, abych se zanícením vyučoval svět; ve Své žízni po duších a ve Své trýzni, když vidím, jak padají do věčného ohně, volám každého v tomto světě k obrácení, a abych vás připravil na slavnou Vládu Mého Království na zemi, v němž se Má Božská Vůle stane podstatou vašeho každodenního života a znamením na vašem čele;

volám v temnotě vašich duší, tu a tam nahlížím oknem vašeho srdce v naději, že od vás uslyším tato slova: „přijď, Milovaný Spasiteli, přijď a otevři oči mé Noci a obrať mé srdce ke Své Dobrotě a pryč od zlého; přijď a otevři mi brány Ctnosti, abych jimi vešel a v hluboké úctě padl na tvář před Tvou Trojičnou Slávou; Milovaný mé duše, daruj mi znovu život Svým Slavným Slovem;“ a Já vám odpovím: „nikdy tě nezklamu, ke slávě Svého Jména, Já, který velebností převyšuji zemi i nebe, ti daruji Život;“

potěš Mě nyní tím, Vassulo, že se o Mě opřeš; ochotně Mi dej spočinout ve svém srdci, věnuj Mi svůj čas; miluj Nemilovaného a plň Mé pokyny;

Já, Ježíš, ti žehnám a říkám ti: Mé nebe je v tobě; zítra budu pokračovat ve Svém Poselství; ic

(Následující den se Kristus vrátil a zavolal mě, aby mi diktoval. Mé srdce ho s radostí přivítalo těmito slovy:)

Ve Své nezměrné lásce,
Pane Milosrdenství,
ve Své božské mírnosti,
přijď ke mně;Tvá otrokyně, které jsi
vypálil znamení,
je Ti k službám;

dostalo se ti cti, že ti bylo vypáleno znamení, kterým jsi byla označena jako Můj majetek, jako Mé vlastnictví… tato znamení jsou vznešená a mají nevýslovnou cenu a odhaluji je těm, kterým je chci odhalit; i když nejsou vidět tělesnýma očima, jsou vidět skrze milost, očima duše;4

Já Sám jsem přišel na svět, abych sloužil, a ne aby Mi bylo slouženo; Já, ač Božské podstaty, jsem se zřekl Sebe, abych na Sebe vzal postavení otroka; jako Mě Můj Otec dal každému z vás jako dar pro vaše vykoupení i s celou Mou Vůlí, tak Já zase, ve vašich dnech, volám5 kvůli Svým záměrům Své Vyvolené, pozvedám je pro Svůj Plán Spásy a proměňuji je v kopie Sebe;

vyvolené, dávno předtím, než byli stvořeni, aby se stali opravdovými obrazy Mě Samého a spolupracovníky Mého Plánu Lásky, vyznamenávám tím, že je označuji těmi samými znameními, kterými jsem Já Sám byl označen, abych je učinil zcela Svými, a abych ukázal světu, že jsou vpravdě Moji a že jsou Mou setbou… proto když jsou vystavováni pronásledování a popliváni, když se jim vyhrožuje, když jsou nepochopeni, pomlouváni a napadáni, vězte, že přicházejí ode Mě, a že jsou kost Mých Kostí, tělo Mého Těla;

označeny všemi těmito vznešenými znameními, která jsem přijal pro vaše vykoupení, i tyto vznešené duše jsou kvůli tobě, bezbožné pokolení, denně pošlapávány, masakrovány a předváděny k soudu a to dokonce hodnostáři Mé Církve! stejně jako ovce vedené na porážku i ony jsou k ní vedeny na základě falešných obvinění těch, kteří se dodnes podílejí na vraždění Mých svatých a Mých proroků ve všech dobách, a kteří lstivě obcházejí Má slova,6 aby ospravedlnili svou nevěru!

jejich7 chování Mě netěší, protože se stali nepřáteli celého lidského pokolení, když brání Mým Vyvoleným, aby oznamovali Mou Vůli Mému lidu a obnovovali Můj Dům; tito utlačovatelé tak neustále dosahují plné míry své zkaženosti;

jak jsem řekl, Má Vassulo, dávám tě všem národům jako Svůj dar, to znamená k jejich prospěchu, abys byla ozvěnou Mých Slov a sloužila Církvi; bylo od věčnosti Mým záměrem, aby ses stala Mým skutečným obrazem, sdílela Má utrpení a abys jednoho dne sdílela Mou Slávu; ve Světle Mého Kříže se utvářej podle Mé Mysli; pracovat pro Světlo, je totéž jako pracovat pro vyvýšení Mého Kříže;

dal jsem ti, Má milovaná, ducha vytrvalosti, abys se Mnou držela krok; noc už skoro pominula a brzy se rozední - tak odvahu, dcero, odvahu… ve spojení s Mým Křížem jsi udělala všechny tyto věci v Mém Jménu, to znamená, že jsi v Mém Jménu vydávala svědectví o Mých Poselstvích s využitím všech svých schopností; to se stalo, aby se splnilo, co je psáno: „ti, kdo Mě nikdy neslyšeli a neviděli, Mě uslyší a uvidí, a ti, kdo Mě nikdy nechápali, Mě pochopí milostí Mého Svatého Ducha;“

proto dál objímej Můj Kříž a dosáhni dále než moře s Mou Písní Lásky v jedné ruce a s Mým Křížem ve druhé; buď Mou radostnou vyslankyní, která nikdy neopouští Můj Kříž; dál hlásej Mou Vůli a všechno to, co jsi slyšela a dozvěděla se ode Mě, a buď Mou radostí a Mým nebem;

pamatuj: nabídl jsem ti, abys se Mnou sdílela Můj Kříž Jednoty, a ty máš zůstat naroubována na Srdce svého Božského Ženicha a na Jeho Kříž; ať tvé oči skrze Můj Kříž vnímají věci, které jsou neviditelné, ale věčné, a ne ty věci, které jsou viditelné a jednoho dne pominou; hledej tedy skrze Můj Kříž ty věci, které ti může později nabídnout v nebi;

všechna Bohatství Mého Srdce lze vidět Okem vašeho Vykupitelského Nástroje a vaší spásy: Mého Kříže; důkazem toho, že je se Mnou někdo spojený, že je jedno se Mnou, utvářen ve Mně a srostlý se Mnou, je to, že vaše srdce je naroubováno i na Můj Kříž, se vším, co k tomu patří; každý, kdo je přesvědčený, že patří ke Mně, musí pochopit, že stejně tak patří i k Mému Kříži;

což jste nečetli:8„zármutek ve shodě s Bohem totiž vyvolává spásonosné pokání,9 jehož není co litovat; zármutek světa, ten působí smrt; hleďte spíš na to, co u vás ten zármutek ve shodě s Bohem vyvolal; takovou snaživost, takové omluvy, takové rozhořčení, takovou bázeň; takovou horoucí touhu,“ a Já bych k tomu přidal: takovou radost, takovou neoblomnou vytrvalost a statečnost;

když tě tedy milost přivedla do nesnází,10 abys konala pokání, oči tvé duše se otevřely, protože jsi svědomitě poslechla Můj Hlas; Má Vassulo, podívej se, jak jsem tě vedl k pokání; pohleď, jak jsem tě vedl ke Svému Kříži; pohleď, jaké radosti se Mi dostalo, když ses dobrovolně odevzdala Mně, pak Mému Kříži!

Má radost překypuje a jsem naplněný útěchou; shromažďovat Mé beránky není snadný úkol, natož je sjednotit, dcero, ale když v těchto záležitostech ve Mě vkládáš svou důvěru, lásku a víru, mohu v tobě postupovat dál a šířit Své Poselství tak, jak ho chci rozšiřovat, a skrze tvé zkoušky triumfuji, Má Vassulo;

buď v pokoji a žij dál ve Světle Mého Kříže: opravdový život ve Mně,

Ježíši Kristu;


2 Ježíš si potom hluboce povzdechl.
3 Následovala krátká odmlka, pak změnil tón hlasu a velmi vážně řekl: „Obejmout Mě znamená obejmout Můj Kříž…“
4 Jak Pán říká, jedině milostí je duši dána schopnost pronikat „očima duše“ věci, které nejsou zřejmé a viditelné pouhým okem. Do duše mohou být vtištěny i znaky Kristova Utrpení, které duše cítí, a tak se stává kopií Nejvyšší Oběti.
5 Ježíšova Vůle byla totožná s Vůlí Otce.
6 Ježíš tím míní, že tito lidé se neřídí Ježíšovou radou: „Poznáte je po jejich ovoci.“
9 Ano, protože vede k lítosti a poté k obejmutí Kříže.
10 Dříve v roce 1985.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message