DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

13 let pomazaných poselství – Daniel

28. listopadu 1998

(Dnes je to 13 let pomazaných poselství. Celý den jsem rozjímala. Rozjímala o tom, jak se mi dostalo vší této nezasloužené milosti. Říkala jsem si: "Nikdo nenašel v Božích Očích tolik přízně v tak ubohém stavu, v jakém jsem byla. Bůh prokázal velikou milost mé duši. Král králů mě přivedl do Svého Královského Domu. Zavolal mě jménem, pozval mě na Svou velkou hostinu, jednal se mnou s královskou velkodušností. Pak, jako by se zdálo, že to všechno nestačilo Jeho touze uspokojit mě, ve Své nesmírné a překypující lásce, kterou ke mně má, mi Král králů dal privilegium kdykoli vstoupit do Jeho Královské Přítomnosti, volně vcházet a vycházet z Jeho Královských Nádvoří. Má ubohost, ba má nicotnost získala Jeho přízeň. Ve Svém rozhodnutí zachránit mne mi odhalil nebe a zemi a všechny zázraky, které jsou pod nebem. A abych velebila Jeho Svaté Jméno, mě náš Pán a Bůh naučil, jak opěvovat Jeho Jméno.")

Ó Pane,
i když mi Smrt hleděla do tváře,
Tvá veliká Moc Mě zachránila.
Přenechal jsi Své Královské Žezlo
tomu, co neexistovalo.1
Ať každý oslavuje Moc
Tvého Jména a Žezla na věky.
Tys s radostí ukázal mé ubohé duši
Svá Bohatství a nekonečnou nádheru Svého Království.
Nikdy jsi se mnou nejednal podle mých chyb,
ale přikázal jsi mému andělu:
"Vezmi ji, přiveď ji bezpečně a ve zdraví k Nám2 a do Našeho Domu ..."
a on to tak udělal ...

(Potom upoutal mou pozornost můj anděl. Poprosila jsem ho jako za starých časů, aby mi něco nakreslil ...)

Dcero Nejvyššího, pokoj, pokoj. Vejdi do radosti svého Pána. Buď poslušná jen Jemu. Já, tvůj strážný anděl, ti ze srdce dávám tuto růži. Chápej a uč se znát našeho Pána. Vstup do Jeho Svatého Srdce. Bůh tě zavolal a ty ses nyní smířila s Bohem.

Já, Daniel, služebník Boha, jsem tě nesl k Nejvyššímu. Nebe se dnes raduje, pojď, přistup s důvěrou k Trůnu Milosti.

Já, Daniel, ti žehnám ve Jménu Nejsvětější Trojice.
Daniel-Služebník-Boží.

(Otec se sklonil z Nebe a přiblížil se ke mně ...)

Má Vassulo, nic Mě nepotěší víc, než když jsi usebraná v Mé Přítomnosti. Oslavuj Mé Slovo. Já, Bůh, hledím dolů z nebe do tvého pokoje, květino. Viděla jsi Mou Slávu, zakusila jsi Mou sladkost a získala Mou přízeň. Dřív než se zrodily hory, dřív než cokoli na zemi vyrašilo, jsem tě vyvolil, Má milovaná, abys zpívala melodický nápěv, který ctí Mé Jméno třikrát Svaté a Mým Slovem dává život mrtvým. Od narození, Mé dítě, jsem tě svěřil do péče Mého Anděla, aby tě střežil a vedl ke Mně. Vidíš? Může někdo říci: "Bůh nezjevil Svou Božskou Moc, Bůh není pamětlivý Své Lásky a Věrnosti Svému stvoření?"

Ach, Vassulo, už je to třináct vonných roků, třináct let pomazaných Poselství tobě svěřených, abys oznamovala národům Mou Vůli. Já jsem promluvil a ty jsi uvěřila .... dal jsem ti tento nesmírný poklad a naplnil tvé pokolení Svou vůní a každá duše, která Mi otevřela okno svého srdce, byla navoněna zevnitř i zvenčí. Má sladkost proniká až do morku kosti, provoňuje duši, mysl a ducha .... copak jsi nevěděla, že když něco slíbím, tak to splním?

Mé dítě, opři se teď o Srdce, které je nejbližší Mému Synu, Ježíši Kristu - a pamatuj: Já zušlechtím toto pokolení a dám mu pochopit, že nesmrtelnost lze najít v příbuzenství s Trojičným Bohem. Mým záměrem je přitáhnout každou duši do božského a důvěrného spojení lásky, zbožštit je tak v Naší jedné Podstatě a v Naší jedné Vůli ....

Sláva buď našemu Trojičnému Bohu,
Bohu nebes a země,
v Jehož moci všechno tvorstvo skloní svá kolena.
Sláva Jemu od pokolení do pokolení
v Církvi.

Všichni zvolejme:
Je jeden Pán, jedna víra, jeden křest
a jeden Bůh, který je Otcem všeho,
skrze všechno a ve všem.
A je jen jedna pravá teologie:
ta, která kontempluje Boha
v Jeho Trojičné Slávě a v Jeho Božím Tajemství!

Buď požehnána. Před zraky celého nebe ti Já, Věčný Otec, žehnám a dávám ti na čelo pomazání Své Božské Lásky.


1 Míněno obrazně: neexistovala jsem, dokud mě náš Pán nevzkřísil z mé duchovní smrti
2 Nejsvětější Trojici


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message