DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vdechujete sžíravé odpadlictví

5. listopadu 1998

(V USA došlo před mým příchodem k mnoha kontroverzím. Zdálo se, jak mi kdysi náš Pán říkal, že když se přiblíží Duch Svatý, všichni démoni zdivočí a démon vynakládá všechnu moc sil zla, aby způsobil chaos. Jak typický způsob ďábla, aby porazil spásné poselství našeho Spasitele! A kolikrát už to vyzkoušel před mým příchodem na těch, kdo jsou oddanými Božími dětmi! Kéž všechny tyto duše, které dovolují Satanovi, aby jim našeptával, a naslouchají mu, dojdou odpuštění a jsou chráněny ode všeho zlého .... Přesto, i když všechen tento povyk pocházel z hloubi pekel, Mocná Ruka Pána ho dokázala zaplašit a náš Pán nakonec triumfoval. Na shromáždění přišly tisíce vyslechnout poselství našeho Pána a ti, kdo se stali Satanovou obětí a vykládali všelijaké lži, aby zabránili mé přítomnosti, nic nepořídili ...)

Blažený, kdo se stará o spravedlnost a jedná bezúhonně ...

Mé dítě, věz, že každý jazyk, který tě obviňoval, bude na Soudu vyvrácen, pokud nebudou litovat. Modlitba a kajícnost je to, co potřebují.

Zvuk Mého Svatého Ducha trýzní všechny démony a ti všemi způsoby upevňují svou sílu, jdou do extrémů, s prudkým hněvem a lhaním napadají Mé mluvčí, protože tato Panství, Knížectví a Mocnosti mají velkou moc nad zemí, ale neboj se, podléhají Mým rozkazům. Svíjejí se přede Mnou a třesou se před Mým Křížem.

Pomazal jsem tě olejem, Má radostná poselkyně, abys byla Ozvěnou Mé Lásky, Jednoty a Smíření. Říkám to stále znovu, že jsem tě učinil svědkem pro Svůj lid, vidíš? Všichni se shromažďují a přicházejí, aby slyšeli Mou Píseň Lásky, a když se tak stane, rozzáří se, protože Já na ně vyzařuji Svůj jas a Svou Slávu jako slunce.

Dnes ti říkám: Tvůj Spasitel přiblíží Své vítězství. Můj Návrat se nezpozdí. Přinesu spásu všem, kdo Mě milují.

Od začátku jsem předpověděl budoucnost a předem oznámil události, které přijdou, ale mnohým lidem už zešedivěly vlasy a oni ještě stále neporozuměli Mým výrokům a nikdy jim neporozumí. Proto vám daruji porozumění. Varoval jsem tě jednou1 pokolení, že kvůli tomuto Velkému Odpadlictví vzbouřenci,2 kteří sami sebe nazývají graduovanými vědci, tajně pronikli do Mé Svatyně, aby bez překážek drancovali a plenili s tím úmyslem, že zašlapou do bláta Mé Božství a Mou Věčnou Oběť a ustaví zákonodárce hanebných zákonů.

Řekl jsem, že Má Ruka je stále zvednuta k úderu a Má Spravedlnost na vás zavane, způsobí vám bezpočet puchýřů, sežehne vaši generaci a všechno živé kolem vás. Mnozí pak budou chtít dýchat, ale budou vdechovat jen sžírající vítr, který je vnitřně spálí a zanechá je jako živou pochodeň.

Copak jsi nevěděla, zvrhlá generace, že v těchto dnech temnoty, v nichž žiješ, pořád vdechuješ sžírající odpadlictví? Odpadlictví, které tě pálí uvnitř i zvenku a působí nekonečné puchýře v nitru tvého bytí? Někteří se budou ptát: „Proč nám to Bůh udělal?" Nečetli jste: "Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu",3 ale nikdo nepochopil, co říkám ....

Žádal jsem vás o velké a opravdové pokání, abyste nemuseli trpět za následky tohoto Odpadlictví, ale dostalo se Mi velmi málo pokání, protože Má slova byla pro nedostatek důvěry ve Mne zcenzurována. Oni Mi nedůvěřovali a vůbec nevěřili v Mou Moc, aby šířili Mé výroky a varovali tuto generaci.

Tvé vlastní chování a skutky, pokolení, na tebe přivedly toto Odpadlictví a to ti probodává srdce, ale zároveň, když ti toto říkám, se Mé Oči plní Krvavými Slzami a Mé Srdce stále pro každého z vás lká jako flétna ....

Dnes voláš, pokolení: "Můj Bože, mám strach o svou rodinu i o sebe. Svíjím se bolestí z tohoto palčivého větru." Ale až podnes jsou Má slova ignorována a nejsou brána vážně. Lapáte po čerstvém vzduchu, zatímco jste uvnitř spalováni, a přesto, když Můj Svatý Duch Milosti na vás mocně sestoupí, aby vás osvobodil, a přichází k vám ve slávě, abyste dostali Dech Života, Dech Boha, jímž je Duch Svatý, vaše odbojná a neposlušná srdce Mě dál odmítají.

Můj Návrat je přede dveřmi, ale vy jste plně nepochopili, co to znamená, a proto, Má Vassulo, Má Láska k vám všem Mě nutí, abych uspíšil Svůj Návrat.

Všemohoucí Síla, Moudrost a Dobrota už brzy převládnou. Eklesia ožije ve své Trojičné Slávě. Požehnaný je ten, kdo Mi dovolí, abych sídlil v jeho duši.

Blažený je ten, kdo se opírá o Mou Hruď a dovolí Mi objímat sebe, jeho duše bude poznána4 v Mých Nádvořích podle Mé vůně, která na něm spočívá.

Blažený je ten, kdo přijímá Mé Slovo a zachovává je, bude shledán svatým.

Řekni tomuto pokolení a zvláště těm, kdo Mě neznají, že Já, ve Své Božské Lásce, který jsem Vám dal mystické milosti, abych pozvedl Církev, ozdobil Ji a dal Jí Prameny Živé Vody, jsem Autor tohoto zjevení a rezervuji ještě větší milosti Mé Moci, aby vám byly dány později a v příslušný čas.

Dal jsi mi zdarma
ze Svých Vlastních Statků,
Pane, Milovníku Života,
Svůj dar Milosti,
zachránil mě a mnoho dalších.

Chvála buď Bohu,
velebeno buď Jeho Svaté Jméno!

Spočiň teď, Má Milovaná, ve svém Místě Odpočinutí.5 Melodické bušení srdce, které slyšíš, jsou Mé Vzdechy Lásky ke každému z vás.

Pojď, my, nás?


1 v poselství 3.7.1988
2 jinými slovy představují vzbouřenci 'Satanův kouř', jak předpověděl papež Pavel VI.
4 přijata
5 v Jeho Svatém Srdci


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message