DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Назови Го: “Истински В Бога Живот”

10 юни 1987

(Дака, Бангладеш)

(Вчера беше последното пакетиране преди отпътуването ни, имаше много работа!)

Господи, мислех си за една теория, която се нарича “Христично Съзнание”, смятам, че подразбира “вътрешното ни добро аз”. Може би оттам произхождат писанията ми?

Васула, не ти ли казах, че сме съединени, ние сме едно, любима, назови го: "истински в Бога живот"; живей за Мен;

това е, което искам да напишеш;

(Питах се с чувството какво ли иска Бог да напиша сега…)

желанията Ми, малка ти;

(Бог ме накара да прочета пасаж от Писанията.)

да, извиси се, чуй Ме, ще дойдеш ли да Ме видиш в Моята Църква? Васула, ела при Мен;

Коя Църква, Господи, коя имаш предвид?

всички са Мои Църкви, всички те са Мои, принадлежат всички на Мен и само на Мен, Аз съм Църквата, Аз съм Главата на Църквата;

Но по начина, по който го каза, Иисус, сякаш искаш да отида в определена църква. Така го разбрах и го чух от Теб!

можеш да дойдеш при Мен независимо кога и независимо в коя Църква, не прави разграничения, както другите; всички те принадлежат на Мен;1 Аз съм Един Бог и имам Едно Тяло, Тяло, което хората са разпокъсали на парчета; воденични камъни са злодействали върху Тялото Ми;

Боже мой, изглеждаш толкова разстроен!!

разстроен? О, Васула, защо, защо така жестоко са Ме разкъсали?

(Бог беше много разстроен. Напомни ми момента, когато беше отишъл и беше преобърнал масите на сарафите в Храма на Йерусалим. Никога досега не бях Го чувала и виждала ТОЛКОВА РАЗСТРОЕН!)

Васула?

Иисус?

Аз съм;

Наистина ли си толкова разстроен?

о, да, Аз съм! о, да, мога най-сетне да поставя cловата Си върху теб; Васула, харизмата не ти се дава за твоите интереси, дава ти се, за да бъдат издълбани върху теб Словата Ми;

Никога досега не Те бях чувствала толкова разстроен! Нали?

да; Тялото Ми Ме боли; разпокъсано е на парчета;

Боже мой! Но какво мога аз да направя? Безсилна съм!

не го ли зная всичко това, Васула? ще те използвам до края; никога не се страхувай от Мен, дъще; обединението на Църквата Ми ще бъде Славата на Тялото Ми; имай Мира Ми, любима;

Да, Господи, няма да гледам нито наляво, нито надясно, нито назад, ще гледам право напред.

да, разбери как работя; бъди, както си сега, бъди готова да Ме удовлетвориш, бъди едно с Мен;

Господи, да предположим, че онези, които желаеш да Те чуят, не го направят! Tогава?

сега си една крачка пред Мен! дете, върви c Мен; заедно, да, следвай Ме, имай Ми доверие; ела, ще те водя;

(Bнезапно бях изненадана, чух кучето, което залая (необичайно), след това вратата на спалнята ми се отвори и разпознах насреща ми крадеца, който преди три нощи беше откраднал пари от стаята и беше избягал. Сега беше отново там. Извиках му строго да се махне. Обърна се и се махна и тогава бих тревога. Знаех, че Бог искаше да ми каже нещо, относно тази случка.)

Васула, искам да ти напомня нещо; когато разбойникът2 влезе в стаята ти, очакваше ли го?

Не!

така ще дойда и Аз; внезапно; и него никой не го разпозна, тъй като никой не очакваше да го види там;

(Иисус имаше предвид онези, които опаковаха багажа и хората от службата, които го бяха видели да минава, но никой не сметна, че е крадец. Имам чувството, че последната фраза на Иисус е много значима и че крие повече неща, отколкото казва. Думата “разпозна” също е много дълбока.)

не ти ли напомня и нещо друго? остави Ме да ти кажа, беше съгрешил, но онези, които го осъдиха, счупвайки бастуна върху гърба му, не бяха ли и те в грях?

Не разбирам какво се опитваш да ми кажеш. Да, всички сме грешници.

Васула, трябва ли да гледам всичко това и да стоя мълчалив?

Защитаваш разбойника ли, Господи?

не, Васула, не…3 назови Ми един човек на земята, който да не е съгрешил;

(Не мога да си представя никого.)

големи грехове, малки грехове, всички са грехове, cъгрешавайки, Ме огорчавате; Васула, свидетел съм на толкова много грехове; Обичта страда; Обичта скърби, скърби… сътворение! сътворение Мое, завърни се при Обичта…

дъще, залей Ме с обич; поправи, любима, поправи;


1 Църквата никога не разделя себе си, но хората я делят и се разделят помежду си.
2 Бог използува правилната дума, както открихме по-късно, този човек беше член на банда. Разбойниците са групи от крадци.
3 Иисус остана за малко мълчалив.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message