HOME MESSAGES
Ik zal jullie naar een groter innerlijk leven trekken

3 juli 1996Bent U Degene die Uw Licht
in onze harten doet schijnen ?


Ik Ben;

Bent U, Shaddai, Degene die wij als
zo ver buiten ons bereik beschouwden,
die Uzelf nu aan ons toont, U die
gekleed bent in vreeswekkende heerlijkheid ?


aanschouw ! Ik Ben;

Thema en Lied van mijn leven, doet U werkelijk
iets dat onze kennis en begrip te boven gaat ?


Ik Ben; Ik vervul Mijn Belofte

Balsem van mijn ogen, zie ik juist ? Zendt U,
in Uw trouwe Liefde, Uw Heilige Geest van boven ?


Ik Ben;

ja ! hoeveel meer zou Ik hebben kunnen spreken ? Vassula, zie je ? Ik daal neer om bij jullie te zijn; Mijn beminden, de Vader zei: Hij zal noch notulen noch data bijhouden in Zijn boeken, maar Hij zal jullie een uitstorting van Zijn Heilige Geest zenden, sneller dan gepland;

waarom, de Boze daagt Mijn Macht uit en zijn dreigementen tegen Mijn Kerk stromen neer; dus waarom moet Ik nog langer aarzelen of zwijgen ? nu zal Ikzelf hem uitdagen met de Macht van Mijn Heilige Geest en ieder van jullie in Mijn Heilig Hart trekken; Ik zal jullie allen halen, die in een intieme eenheid met Mij willen zijn, zodat velen van jullie zullen worden begunstigd met het mysterie van jullie Redding, welke Mijn Kruis is Ik zal jullie ziel omhullen en jullie aldus in volmaakte eenheid met Mij bewaren;

en door genade zal Ik van jullie grotere offers ontvangen, grotere genoegdoeningen; Ik zal jullie naar een groter innerlijk leven trekken, een hogere vorm van gebed... en, juist zoals de Mensenzoon niet kwam om gediend te worden maar om te dienen, zal Ik ook jullie leren hetzelfde te doen

en jij, klein kind, draag Mijn Kruis van Eenheid, samen met Mij, en sta jezelf toe door Mijn Geest te worden geleid; Hij zal het Teken voor je zijn en je garantie, 1 dat je van Mij komt; Mijn gunst rust op je;

- Ik heb nog veel gunsten voor jullie in voorraad, generatie, gunsten die jullie tot heiligheid en in Mijn Koninkrijk zullen leiden; dus zeg Ik jullie, jullie die klaar zouden staan om te oordelen, begint niet te oordelen naar de uiterlijke schijn, voortijdig; laat jullie oordeel rijpen en in overeenstemming zijn met wat goed en juist is;

- vandaag roep Ik uit zoals Ik eens in Jerusalem deed: 'als iemand dorst heeft, kom! laat hem tot Mij komen!' komt en drinkt, gij die in Mij gelooft! want uit Mijn Heilig Hart stromen fonteinen van levend water! komt en verkwikt jezelf, komt en herleeft! dan zal het licht van jullie ogen het licht van Mijn Geest worden;

- velen van jullie hebben van Mijn Koninkrijk een koninkrijk van slechts woorden gemaakt; Ik zeg jullie: Mijn Koninkrijk is kracht; 2 Ik zal iedereen bezoeken die op een of andere wijze dorst naar Mij, en met grote kracht zal Ik Mijn Koninkrijk herstellen

Ik dank U voor Uw uitstorting
van Uw Rijkdommen, Uw Gaven
en Uw Gunsten over ons, O Heer !

Met de Kracht van Uw Geest
zult U de wijsheid van de wijzen vernietigen
en alle geleerdheid van de geleerden
tot niets terugbrengen;
U zult de filosofen uiteendrijven en ze neerhalen;

O Heilige, kom ! toon de Kracht van Uw Kracht; 3
toon de Kracht van Uw Heilige Geest,
toon de Kracht van Uw Goedheid,
toon de Kracht van Uw Trouw,
Uw Vertrouwelijkheid, Uw Vreugde en Uw Liefde;

We moeten doordesemd worden; 4
schenk ons dan deze gunst,
O Heer, schenk ons deze gunst
om het kwaad te beteugelen, en te worden bevrijd
van alle oude gist van het kwaad
en de slechtheid die nog over is in ons, door het
te vervangen door een verse hoeveelheid gist !


luister : Mijn Geest zal Zijn Grote Gezag uitoefenen over veel naties, en Scheidsrechter zijn tussen veel volkeren; 5 dit zal gebeuren om de woorden in vervulling te doen gaan toen Ik je vroeg te profeteren :

Goedheid is met je! twijfel nooit... zoek Mij altijd, dat bevalt Mij; zoek Mij altijd, het bevalt Mij; laat je hand in de Mijne blijven en je zult niet verdwalen... Ik zegen je;


1 Ik hoorde ook 'borg'.
1 Toespeling op 1 Kor. 4, 20
1 Toon de Kracht van Uw Koninkrijk.
1 Luc.13,20, Parabel v.d. gist.
1 Jesaja 2, 4

previous index next