DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Žena oděná sluncem

20. března 1996

(Slavnost Zvěstování)

(Toto poselství bylo přijato v období 20.-26. března 1996.)

Jsem Tvá služebnice
a jsem tady, abych Ti sloužila,
Pane, bez Tebe nejsem nic.
Nejčistší radosti mé duše,
poslouchám Tě.

Moje milovaná, pojď a poznej, koho jsem nejvíce vyvýšil: Ano, je to Nová Eva! Žena oděná sluncem stojící na měsíci s korunou dvanácti hvězd kolem Její Hlavy.1 Já, který jsem stvořil nebe a všechno, co je na něm, zemi a všechno, co plodí, moře a všechno, co je v něm,2 to Já jsem Ji tak vyvýšil nad všechny tyto věci.3

Královna Nebes je vždy přítomna u Trůnu Nejvyššího. Tak, jak je veliká vzdálenost nebe od země, tak je veliké Její Jméno. Jméno oděné do šatů světla. Ať celý svět sehne kolena před Tou, která nosí to Svaté Jméno:

Matka Boží.

To Ona Mě oslavila, když přijala Mne, Beránka bez poskvrny, do Svého lůna a stala se svatyní pro Svatyni. Pojď, zazpíváme novou píseň k Její poctě, ať všechno, co žije na zemi, vzdá čest Jejímu Neposkvrněnému Srdci, tomu Oltáři, ve kterém jsem byl počat a ve kterém jsem se stal Bohem-Člověkem. Nikdo Mě tak neoslavil jako Žena oděná sluncem.

Ano! Ona je tak mimořádná a krásná ve Své dokonalé Lásce, že všechny ostrovy, hory, pahorky, údolí i prameny Jí vzdávají hlubokou poklonu, když prochází kolem nich. Dnes stejně jako včera chodí Nejkrásnější Láska po zemi obklopena Mými Anděly. Jsou očarováni Krásou Otcova Veledíla, jejich oči nikdy nepřestávají obdivovat Podivuhodnou, Nejsvětější ze všech panen, když kráčí po zemi, s láskou intervenuje a odpovídá na vaše prosby.

Dovolte Mi, říci vám toto: Moje Nejsvětější Srdce je vaše nebe. Stvoření, Mé Nejsvětější Srdce, které tak mnozí z vás odmítají a nechtějí přijmout, je vaším Nebem, vaším Rájem, vaším Královstvím, vaším Dědictvím, vaším Místem Odpočinku pro Věčnost. Tak se přibližte k tomuto Srdci, které vás tolik miluje. Pak vyliji ze Svého Srdce nesčetná požehnání do vašich srdcí, aby vaše duše rozkvetly jako zjara, aby se vaše duše přeměnily ve věže z kosti slonové, v nebe pro Mě Samotného. Jak může někdo pochybovat o Mé Lásce? Milovaní, pokaždé‚ když o Mé Lásce pochybujete, slunce se kaboní, když vidí, jak trpím ....

Dnes vám chci ve Své veliké Lásce ukázat Srdce Mé Matky.4

5"Ó, Veledílo Mého Otce!
Ó, Dokonalé Veledílo Hospodinovo!
Nevěsto Mého Ducha Svatého!
Moje Zářící Archo Úmluvy!

Tvé Srdce, Milované Milovaným6 je Jednotné s Naším! Tvé Srdce je Mou uzamčenou zahradou, zapečetěným pramenem. Tvé Srdce je Pramen napájející zahrady. Tvé Srdce, ó, Nádherná, je Můj Trůn, na kterém jsem obklopen slávou. Je Srdcem Srdce! Korunoval jsem Ho v Naší přítomnosti a v přítomnosti Mého nebeského dvora, jak může některé z Mých stvoření odmítat Tvoje Srdce?7 Tebe, Archu moci, celou oděnou ctnostmi, Mou Novou Píseň,8 Mou Harfu, Mou Strážní věž? Tvou ušlechtilostí je nadšen Stvořitel Nebe i země. Jsi v Naší Přítomnosti a jsi tak blízko ke všem, kteří Tě vzývají. Jak tedy mohl člověk tak padnout a sejít na klamnou cestu k odmítnutí Tvého Srdce?"

Neslyšelo jsi, stvoření, že Já jsem Srdcem Jejího Srdce? Duší Její Duše, Duchem Jejího Ducha? Copak jste nikdy neslyšeli, že Naše Dvě Srdce jsou sjednocena v Jedno? Važ si Mého Srdce Vykupitele a važ si Jejího Srdce Spoluvykupitelky, měj v Úctě Potěšení Mého Srdce, které je jako jitřenka osvětlující zemi pohrouženou do temnoty, važ si Srdce Královny zářící nad lidstvem jasněji než všechna souhvězdí dohromady. Zářící jasněji než slunce, pro Svou výjimečnou dokonalost tak jasně, jako Moje Sláva. Měj v Úctě Svatostánek svého Boha. Važ si a oceňuj nade vše Můj Trůn, tak jako si Ho cením Já Sám.

Neptej se: "Jak to, že Jí Nejvyšší určil tak významný trůn ve Svých Nebeských Nádvořích?" Podívej, nejenže jsem Ji určil za Královnu Mých Andělů a všeho tvorstva, ale určil jsem Ji i k tomu, aby byla Mým Trůnem. Královna nebes a země je Trůnem Krále Králů, vždyť Já, Pán Všeho, jsem Jí dal první místo ve Svém Nejsvětějším Srdci.

Byla zrozena, aby byla Korunou Mé Nádhery, byla zrozena, aby se stala Nádobou Pravého Světla, které se stalo tělem z rodu Davidova, byla zrozena, aby se stala Mou ctí a Mou chloubou. Duch i Já i Otec jsme řekli:

"Maria, milostiplná, jsme s Tebou. Nezatajíme před Tebou žádné z Našich tajemství, Náš Dech bude Tvým Dechem, čistým vyzařováním Naší Slávy, Maria, Obraze Naší Dobroty, dáváme Ti Náš Pokoj do Tvého Srdce. V tomto dokonalém Srdci budu Já, Syn, triumfovat. Naše Srdce bude Tvým Srdcem, hořícím ohniskem božské lásky. Naše Duše bude Tvou Duší,9 úžasným pokladem, Rájem pro Nás. Náš Duch bude Tvým Duchem. Ano, každý, kdo je s Námi spojen, je jeden duch s Námi."

Hle, to je Ta, kterou jsme tolik vyznamenali, Ta, kterou tolik lidí odmítá a která je přesto pomazáním pro tvé oči, balzámem na tvoje rány, milosrdnou podporou tvým prosbám u Věčného Otce. Prostřednice a orodovnice tvé duše.

Slabý člověče .... Choť Mého Ducha Svatého je Chrám Chrámů, země zaslíbená pro slabé a bídné‚ odraz Mého věčného Světla. Těšitelka vašeho Utěšitele a Posila ve vašich starostech .... co může říci člověk? Co může říci člověk ve svém stanu? Může snad objevit něco nebeského ve svém pomíjejícím těle, které bylo stvořeno všemocnou Rukou Mého Otce, když je jeho duše zatížena hříchem? Člověče, užíváš svůj rozum bez jakéhokoli světla a bezúčelně.

Dnes, člověče, otevři své srdce. Pak se všechna tajemství, která se ti zdají být bezedná, zjeví v Mém Božském třikrát Svatém Světle, pak také pochopíš, kdo je Žena oděná sluncem. Pak celá tvoje bytost bude pozdvižena a tvé srdce zaplaví radost a nadšení, protože z tvých očí spadnou šupiny, abys mohl spatřit Požehnané Srdce všech požehnaných srdcí, Nejsvětější ze svatých, Srdce Nedostižné, hořící bezmeznou láskou, ohněm rozpáleným a tak jasným.

Můj příteli, pak také porozumíš, co to je Ctnost, a jak jsem se Já, Bůh, v tomto Panenském Srdci plném Ctnosti stal Bohem-Člověkem. Uvidíš Matku svého Spasitele, Matku proroků, Matku učedníků, Matku charismat, Matku Vítěznou, Matku nekonečných milostí, Matku úžasného Vykoupení. Vinici Pravého Vinného keře, Cestu k Cestě vedoucí celý svět ke Mně, Bránu dokořán otevřenou k Nebi, aby všichni mohli do ní vstoupit a obdržet život věčný.

- Nevšiml sis, jak je Moje Srdce dojaté‚ a stále velebí Její Srdce? Jak může toto Srdce, které nosilo vašeho Krále, být odmítnuto někým, kdo Mě o něco prosí? Všichni věrní, velebte Její Srdce, velebením Jejího Srdce velebíte Mé Srdce.

Jakmile Ji poznáte, prohlásíte Ji za Královnu a za hodnou obdivu. Zvedni své oči, stvoření k Jejímu Srdci a Já ti slibuji, že nikdy už nepřestaneš růst ve vyzařování. Tvoje srdce bude vyzdviženo do ohniska Jejího Srdce a s chvěním se radostí a štěstím vstoupí do Něho tak, jako se vstupuje do oceánu lásky, protože bohatství Jejího Srdce jsou tak veliká jako Moře, které k tobě plyne a ty směrem k tomuto Moři. Všechna Bohatství nebe a země leží v Jejím Srdci a všechna mohou náležet Tobě!

I když stále ještě noc přikrývá tvůj rozum a tvé srdce, povstaň! Vstaň a pozdvihni své oči k zářivému zraku Jejího Srdce, které tolik proroků ve své době toužilo spatřit a nikdo Ho nespatřil. Vstaň a zazpívej nový hymnus, Hymnus ke chvále Nejsvětější Trojice, a zpívej takto: "Bratři a sestry, pojďte se přikrýt Pláštěm Milosti v Milosti. Pojďte, aby nás zakrylo Světlo Královny. Pojďte, aby nás zastínila Ta, kterou zastínil Duch Svatý." Neslyšeli jste snad, že národy přijdou k Jejímu Světlu a že králové se dostaví k Jejímu vycházejícímu jasu, když na konci bude triumfovat Její Srdce společně s Mým? Tajemstvím to zůstává pro bohaté v srdci, ale pro chudé a ponížené je to tolik vytoužené Blahoslavenství ....

Ano! Pojďte! Než vás zavalí potopa hříchu! Vejděte do oné Archy,10 která vás může zachránit. Nebuďte jako vaši předkové ve dnech Noemových, kteří neposlechli. Vstupte do Archy a zachráníte se před rozbouřenými vodami hříchu a od smrti pod jejich přívalem. Pojďte a stanete se slíbenými dětmi Prostřednice jako výsledek zbožnosti, kterou k Ní budete mít.

Vaší zbožností k Ní budete uctívat také Mne. Každá pobožnost ke cti Jejího Srdce bude znásobena a vztahuje se ke Mně, poněvadž Naše jednota je dokonalá. Ve vaší zbožnosti k Jejímu Srdci pochopíte lépe všechna Moje ustanovení, neboť Její Srdce bude provázet všechny vaše kroky a vaši ruku přidrží Sám Trůn Milosti. Kolik jen požehnání se vám dostane, když se oddáte úctě k Jejímu Srdci!

Pojďte k Té tolik Požehnané, která Svým dětem ukazuje Mateřskou Lásku a ukazuje jim cestu k nebi. Pojďte ke Spoluvykupitelce vašeho Vykupitele, Její Srdce hořící Láskou se obětovalo a bylo probodeno kvůli vám. Pojďte a ctěte toto Srdce svítící jak Lampa blízko Mého Srdce.

Jestliže říkáte: "Nepotřebujeme Její Srdce", pamatujte, že ve skutečnosti říkáte: "Nepotřebujeme Srdce našeho Pána." Pamatuj, slabý člověče, že Moje Nejsvětější Srdce a Neposkvrněné Srdce vaší Matky jsou tak sjednocená, že ve Své dokonalé jednotě tato dvě Božská Srdce jsou Jedno. Říkám vám slavnostně: Jestliže přijmete Její Srdce, nejenom že přijmete Mé Srdce, ale také Srdce Otcovo. Copak jsem vám neřekl, že jsem v Otci a Otec ve Mně? Jestliže jsem Já v Otci a Otec ve Mně, pak také Moje Srdce je v Otci a Jeho Srdce je v Mém. Říci, že nejsme nerozluční a že netvoříme Jednotu, to znamená popřít Má Slova. Nebuďte otroky svého rozumu a nevěřte argumentům tohoto světa.

Řekni Mi, které stvoření má srdce podobné Srdci Mariinu? Žádné není jako Mariino! Od samého počátku dokonalé, od Svého narození Neposkvrněné a plné Milosti, převyšující Svou milostí milosti Mých Andělů. To proto se Andělé ptali jeden druhého:

"Kdo je Ta, která se skrývá za Svým závojem?"

"Proč se vrcholky hor tak hluboce s úctou uklání, když kolem nich prochází?"

"Kdo je Ta, která se bez poskvrny v Srdci tolik podobá Bohu?"

"Viděli jste, jak celé Boží stvoření klopí oči, když Ona jde kolem?"

"Kdo je Ta, která napájí zahrady Svou milostí jako Pramen, jako studna vody živé?"

"Kdo je Ta se Srdcem tak čistým, naplněným milostí Boží, které ve dne v noci touží po Bohu a trvá v dokonalé jednotě s Nejvyšším?"

"Kdo je ta Panna, která přes ohromné bohatství ctností a milosti je tak pokorná, že Nejvyšší Bůh z Ní nikdy nespustí Své Oči?"

Mnoho Mých Andělů mlčelo v obdivu, chyběla jim slova ....

V tomto Srdci, v této Propasti milosti jsem ukázal Svou moc. Stvořitel nebe a země, Stvořitel milosti nalezl Svoje nebe v tomto nebi, Svou milost v této milosti, aby tak přijal způsob života nevolníka. Přišel jsem k Nádherné Pokoře sloužit, ne aby Mi sloužila. Já, Vykupitel lidstva, slíbený Mesiáš, přišel jsem k dokonalému obrazu Mého Nejsvětějšího Srdce, abych sdílel bolesti, radosti, utrpení, mučednictví, zázraky, zrady, agonie, bičování, probodení a ukřižování. Obě Naše Srdce společně usmiřovala.

Každá chvilka, kterou Moje Matka strávila na zemi, byla dokonalým hymnem lásky, milosrdenství, pokory a čistoty. Poklad z Mých pokladů. Do tohoto Svatého Srdce, které je obrazem a obdobou Mého Nejsvětějšího Srdce, jsem přišel stát se Boho-Člověkem, chodit v Jejích stopách11 za Ní, aby později Ona následovala Mne.12 Řekl jsem již, že Ona i Já jsme se dělili o všechno cestou ke Kříži.

Naše jednota byla tak hluboká a dokonalá, že jsme nepotřebovali řeč, jediná domluva byla v Našich Srdcích. Nemusel jsem Jí za Své nepřítomnosti předávat Svá slova a Své myšlenky. V síle Mého Svatého Ducha všechno věděla. V Jejím panenském Srdci Jí bylo všechno známo, neboť měla Boha a Bůh měl Ji. Jejím každodenním pokrmem byla Vůle Věčného Otce.

Ach, stvoření! Moje Duše žasne, že tak mnoho z vás odmítá Její Srdce! Moji Andělé se chvějí před tím dnem, kdy obviním tyto lidi! Ale pro vás, kteří jste Ji ctili a milovali, zůstane Brána do Jejího Srdce otevřená, abyste mohli vstoupit do nebe. Já pak řeknu tobě, který jsi Ji miloval a ctil: "Pojď! Tvoje láska k Ní byla na zemi tak veliká, že dnes můžeš vstoupit do svého obydlí a hluboce se sklonit před Mým Svatým Chrámem."13

Stvoření, To Veliké Znamení14 na nebi, Žena sluncem oděná, která ochromuje strachem démony, to Veliké Znamení, které svítí na Nebi a zahání Temnotu,15 to není nikdo jiný než Moje Matka. Tu Nejsvětější Pannu jsem povznesl jako protiklad proti Temnotě, aby byla pro vás pro všechny jasným ohnivým Sloupem, který vede vaše kroky v noci, a ve dne aby byla Sluncem, které zahání vaši hroznou temnotu.

- Ten den, kdy jsem byl v Jejím panenském Lůně počat Duchem Svatým, všechny démony ochromil strach, zatímco v nebi ohromné zástupy nebeského vojska velebily Boha a zpívaly:

"Sláva Bohu na výsosti
a pokoj lidem dobré vůle."

Tak jsem tedy sestoupil z nebe do nebe, ze Svého trůnu na Svůj trůn ....

Ano, kde kvetla každá ctnost a uchvacovala Svou vůní dokonalé Lásky Mé Nejsvětější Srdce. Srdce Mé Dokonalé Matky je neporovnatelné a milování hodné .... od chvíle Jejího Neposkvrněného Početí bylo Její Srdce neustálou modlitbou, smírným Kadidlem, nepřetržitou adorací Boha. To je Moje Vinice,16 kterou mocná Ruka Mého Otce kultivovala, aby Pravá Vinná réva zapustila Své kořeny v této půdě.

Pojďte k Srdci vaší Blahoslavené Matky, které září jako den. Přijďte si pro Její milosti. Jsou nesčetné a jiskří jako paprsky vycházející z Jejích Dlaní. Moje Srdce, plné milosti a pravdy, stalo se Tělem v Jejím panenském Lůně plném milosti a pravdy. A nyní Obě Naše Srdce spojená v Jedno dobývají Hořký Mor, ne fyzickou silou, ani silou paží, ale láskou a posvěcením.


3 znamení toho je, že stojí na měsíci
4 cítila jsem, jak je Ježíšovo Srdce dojato láskou, když vyslovoval slovo 'Matky'
5 Ježíš hlasitě mluvil k Naší Paní
6 rozuměla jsem Milovaným jako Nejsvětější Trojicí
7 náhle Kristus ztišil Svůj Hlas a zesmutněl
8 rozuměla jsem, že tím myslel Novou Evu
9 míněno Náš Život bude Tvým Životem
10 do Srdce Naší Velebné Matky
11 když byl Ježíš dítě a následoval Svou Matku
12 rozuměla jsem, že Maria následovala Ježíše v Jeho poslání
13 Naše Požehnaná Matka - Chrám Boží
15 ďábla
16 Naše Paní


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message