DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Naplním vás množstvím darů Mého Svatého Ducha

9. ledna 1996

Můj dům stojí na Nádvořích Pána zástupů
a můj duch se raduje v lesku jeho Slávy třikrát Svaté.
To v Tobě se moje duše pohybuje a nachází naplnění,
Tobě se stále svěřuje.
Za Tebou, Otče Věčný, si má duše stýská,
po Tobě touží a v Tobě hledá Pravdu.

Nebeský Otče, nepřipravuj mne
o Sedmero Darů Tvého Ducha,
ale sešli mi je,
aby osvětlily moji cestu i mého ducha tím,
že je ponoří do Tvé Božské Trojjediné Svatosti.

1Dávám ti Svůj Pokoj! Jestliže půda odmítá vydat své ovoce a země se změnila v poušť, je to kvůli jejímu odpadlictví .... málo se myslí na Mého Ducha Svatého, málo se hlásá a na Něj spoléhá, jen proto země upadá a vaše duše jsou zahalené temnotou jako zanikající hvězdy ztrácející lesk. Vassulo, bude-li ve vašich srdcích Zákon Trojjediného Boha, všichni můžete říci: "Můj Bůh mě uslyší." Z hloubi Mého Srdce vám rád udělím sedmero darů Mého Ducha, jestliže Mě poprosíte. Má Vassulo, teď Mi řekni, myslíš, že poznání Mého Království je tvou zásluhou?

Ne, ne, můj Bože. Zpočátku jsem o Tvém Království nic nevěděla.

Myslíš si snad, že tvá proroctví vycházejí z tebe samé, Mé dítě?

Ne, protože v Písmu stojí: "Žádné proroctví nepochází od člověka."

Buď tedy požehnána za to, že jsi dovolila Mému Duchu Svatému spočinout na tobě a působit v tobě. Představím věci, které chci nyní zjevit, abych mohl přitáhnout k Sobě každého na zemi a aby každý mohl žít v Mé plnosti a aby každé živé stvoření Mě mohlo mít tak, jak bych i Já je chtěl vlastnit. Svobodu naleznete v Mém Duchu třikrát Svatém. V Mém Duchu naleznete útěchu a občerstvení. Vaše hříšné vášně mohou být smyty Mým Duchem třikrát Svatým, který vám může dát svobodu, abyste Mi mohli sloužit novým radostným způsobem. Tak přitáhnete ke svatosti celé národy, vždyť jste byli obnoveni Mým Svatým Duchem.

Drahé dítě, piš: Protože je určeno, abych s vámi se všemi sdílel Svou Slávu, vyleji na vás ve vaší době marnotratně Svého Svatého Ducha, aby vás obnovil a vy abyste získali svobodu v Mém Duchu. Lidé směřují ke své vlastní zkáze, ale Moje Láska je věrná a Můj Soucit veliký. Shlédl jsem na Své tvorstvo a řekl jsem: nechám vítr, aby jim přinesl Můj Dech2 dříve, než jsem zamýšlel. Nebudu uchovávat účty ani dlužní úpisy, protože Moje Cesty převyšují cesty vaše. Můj Dech bude nesen větrem k Mému stvoření, aby mohlo říci: "Bůh na nás nezapomněl, to je Jeho rosa, to jsou kapky Jeho deště." Budu vás doprovázet poučením v proroctvích, i na ty nejmenší mezi vámi, tvorstvo, vyleji Svoje Dary, abyste poznali svou nahotu a abyste si uvědomili, jak jste Mě ve svém celém životě zarmucovali. Jako dítě pak zapláčete a vrátíte se ke Mně, svému Otci. Od toho dne budete tíhnout jen k věcem nebeským, trvalým.

Nehledejte svobodu jinde než v Mém Duchu. Jako v dobách prvních-plodů 3 vás naplním různorodostí darů Svého Svatého Ducha. Mnoho z vás bude zpívat v jazycích, jiní obdrží výmluvnost v řeči. Moje dary jsou četné a udělím je marnotratně.

Přijďte! Přijďte a získejte si přátelství Mého Svatého Ducha, abyste se stali Jeho spolupracovníky, On vám dá dobrotivě nahlédnout do Našeho tajemství tím, že otevře vašeho ducha i vaše oči, abyste porozuměli a postřehli to, co je neviditelné a co je vám přesto dáváno v hojnosti a zdarma. Ach, přijďte! Nezůstávejte nečinní, přijďte zdědit to, co vám náleží od počátku. Přijďte zdědit Nedostupné Světlo, které je přece kolem vás a které může být i ve vás! Přijďte získat to, co je Nedosažitelné, ale nachází se v dosahu všech! Přijďte! Nestůjte vylekaně opodál. Přijďte zdědit tajemství Mého Království.

Dnes vám nabízím Radost, Pokoj, vaše Dědictví. Nabízím vám Neocenitelný Poklad, nádhernější, než by mohl někdo získat. Jestliže za vámi bez oddechu pospíchám, je to pro velikou lásku, kterou k vám mám. Mezi všemi milostmi, které jsem vám dal, Toto je Moje Koruna.4

Přijďte až ke Mně a Já vám vdechnu Nesmrtelnost, znovu oživím vaše duše, aby se pohybovaly, toužily a dýchaly v Mé Slávě, abyste už nikdy nenáleželi sobě, ale Tomu, který vás přestěhuje do jednoty Naší Jedinečnosti.

Neříkejte: "Mohl bych já, hříšník, mohl bych se odvážit prosit o Nedostupné Světlo? Dosažitelné pouze svatým?" - Pokud opravdu věříte, že jste, jak říkáte, hříšníky, nehodnými Mých Darů, pak se nemožné stane možným.5 Okamžitě vás zapálím, abych vás strávil a spálil až do kořene všechno, co nejsem Já.

Pak nahradím všechno, co bránilo Mému projití přes vás, projití Toho, kterého jste považovali za Nedosažitelného. On bude světlem vašich očí, smyslem vašeho bytí, tepem vašeho srdce, projevem vaší výřečnosti, vaším úsměvem i radostí, královskou ozdobou vaší duše, strážcem vašeho ducha. On bude vaším bratrem, sestrou i věrným přítelem. On bude vaším svátkem, vaší hostinou, skrytým pokladem, perlou, vaším hymnem na Hymnus, vaším amen pro Amen, zaslíbenou zemí a základem všech ctností, na kterých On vyznačí Své Svaté Jméno.

Pojďte tedy a přijměte Pečeť své svobody, protože jste dokázali uznat, že jste hříšníci a že jste poddáni hříchu. Ani Já nebudu šetřit na Svých Nevyčerpatelných Pokladech a Království Nebeském. Můj Svatý Duch může utišit vaši žízeň.

Toužím přeměnit vás všechny na čisté pokolení, na svatý lid k Našemu Obrazu, tak proč, proč žádáte ode Mě tak málo .... a s tak slabou vírou? Proč nedoceňujete Mou štědrost? Nedostatek víry je osudným jedem pro vašeho ducha, přitahuje vás k tomu, co Já odmítám: k lidským doktrínám a zásadám. Učili jste se, že Církev je Tělem Mého Syna a On že je Jeho Hlavou,6 proto také ten, kdo je částečkou Jeho Těla, musí toužit po darech Mého Svatého Ducha a pronikat do tajemství Krista, tajemství, které vás zduchovní.

V moci Mého Ducha budete mít vidění svého dědictví, kde odpočívá všechen svatý lid, uvidíte místo svého odpočinku. - Hodíte se do Mého Království? Komu důvěřujete? Upřete své oči, ducha i srdce na Mne, pojďte si vzít Moje Království. Pojďte si vzít Mne, svého Boha. Nedůvěřujte nikomu jinému než Mně.

- Vaší vnitřní silou je Můj Svatý Duch, ve kterém dýcháte a pohybujete se a nikdy nepřestáváte být. Vaším vnitřním půvabem, velikostí, výřečností i krásou je Můj Svatý Duch. Vnitřním světlem vaší duše je Můj Duch třikrát Svatý, který způsobuje, že je vaše duše nezničitelná, plná milosti, Mé nebe, Můj odpočinek a dokonalé obydlí pro Mně, vašeho Boha, ve třech Osobách, leč Jednoho v jednotě bytí.

Vaším vnitřním prostředníkem, který unáší vašeho ducha do oblak a přivádí vás do společenství s Mými Svatými a Anděly je Můj Svatý Duch. Naučí vás, jak zůstat neochvějní, když budete pronásledovaní a hanobení pro Mne. Dejte se srdcem do zdokonalování vašich duší, naplňovaných Mým Duchem, a budete žít!

- Pojď, dcero, my, nás? - Bůh-je-s-tebou.


1 mluví Stvořitel
2 Duch Svatý - Duch Svatý již byl vylit, např. charismatická hnutí
3 ve stejnou chvíli jsem slyšela slovo: apoštolů
4 Bůh mluví o Svém Svatém Duchu
5 Bůh míní, že když uznáváme, že jsme hříšníci, poznáváme už svou nehodnost a s duchem pokory můžeme obdržet Dary Jeho Ducha


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message