DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rebelovo království padne
Přicházej ke Mně jako dítě

3. ledna 1996

Tvoje Díla, Jahve, 
jsou požehnáním, bohatstvím i lampou.
Odpusť nám,1 že je nepřijímáme celým srdcem
jako od Tebe přicházející.

Má dcero, Já, tvůj Otec, ti dávám Svůj Pokoj. Od úsvitu tvých dní jsem tě nechával na Svých Nádvořích, abych tě učil o správnosti, lásce a o tom, kdo Já Jsem.

Sestoupil jsem na tebe, abych dobyl tvé srdce a odvrátil tě od cest světa. Chtěl jsem, aby ses stala Mou přítelkyní a abys věděla, že bázeň přede Mnou je počátkem Moudrosti. Ačkoli sis nezasloužila spatřit Mou Slávu, přišel jsem k tobě potichu, abych uslyšel tvoje 'ano'. Poručil jsem temnotě kolem tebe, aby nebyla tmavou, a noci, aby se změnila ve světlo.

Dcero Východního Domu, falešní svědkové povstali proti tobě, ale ty důvěřuj Mně, svému Otci. Zachovávej Mé pokyny, zůstávej v pokoji a nenech se unavit. Snášej utrpení a hlásej Mou Slávu a Moje Otcovské Volání. Zůstaneš na Nádvořích Mého Domu k prospěchu tobě a k prospěchu Mého lidu. Já tě nezklamu, nezklam ani ty Mě.

Pravím ti: až skončí útlak a vládce podsvětí bude spoután a z Domu, ve kterém se nacházíš, odejdou ti, kteří svýma nohama pošlapali Oběť Mého Syna, vystoupí muž dobrého znamení, planoucí jako pochodeň, aby obnovil Mou Svatyni a Moje Jméno třikrát Svaté .... a království Rebela padne.

Vassulo, Já budu i nadále tvou Písní a tvou Pochodní. Budu ti stát po boku a povedu tě bezpečně po všechny dny tvého života. Budeš Mou spolupracovnicí a přítelkyní, Mou ozvěnou a Mou zbraní. Tvoje ústa budou jako meč proti všem, kteří pustoší Mou Svatyni.

Já, Jahve, jsem známý tím, že bráním prosté a Mé Srdce dojímají čistá srdce. Ten, kdo ke Mně přichází jako malé dítě, pozná a potká Moudrost, která ho přivede do Mého Království. Moje Oči mají zalíbení v malých srdcích, neboť v těchto srdcích se Mé Poznání vylévá v hojnosti. Běda však těm, kteří Mě nepřijímají v prostotě srdce, ale předvádějí se na Mých Nádvořích jako ti největší, a těm, kteří "zlo nazývají dobrem a dobro zlem, kteří vydávají temnotu za světlo a světlo za tmu, kteří zaměňují hořkost se sladkostí a sladkost s hořkostí".2 Můj Duch, který vidí jejich sobecké úmysly, je oddělí ode Mne, který jsem třikrát Svatý.

Chceš se radovat v Nebi? Chceš mít radost z Mé Přítomnosti? Přicházej tedy ke Mně jako dítě! Chceš se se Mnou setkat a vidět Mě? Přijď ke Mně se srdcem nevinným. Pojď ke Mně s čistým srdcem a šupiny, které zakrývají tvé oči, spadnou, uvidíš Mou Slávu a Toho, který byl, který je a který přichází. Nepadni do pasti své vlastní pýchy nebo dovolím, aby tě tito malí předešli.

Dcero, Já, Bůh, jsem s tebou. Budiž třikrát požehnána v Naší Trojjediné Svatosti.


1 jestliže jsem řekla 'nám', je to proto, že náležím k jedné velké Bohem stvořené rodině a prosím o odpuštění jménem této rodiny, která stále ještě nevěří, že tato poselství pocházejí od Boha


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message