DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Moji nepřátelé tě pronásledují, ale ve skutečnosti pronásledují Mě

1. května 1995

Můj Pane,
ať je Tvé Svaté Jméno
navěky oslavováno.
Mé srdce jásá radostí
ve Tvé Přítomnosti
a raduji se z Tvé přízně.
A všechno, co mi nařídíš,
se snažím neprodleně vykonat.

Ve Tvé Přítomnosti zakouším
sladkost Tvého Srdce
a Tvého učení, což je:
Život, Radost, Pokoj, Láska a Svatost.
Jsou Písní pro naši duši,
odhalují skrytá tajemství
Tvého Království.

Ale když zpívám Tvou Píseň Lásky
celým srdcem a z plna hrdla
a velebím Tvé Jméno třikrát svaté,
přicházejí mě napadnout
a nazývají mě „hříšníkem“.
Sedí na soudním stolci s žezlem falše,
vždy připraveni vymyslet si
nová obvinění.
Kdy se vzdají svého omylu?

opři se o Mě, jsem s tebou; nedovol těmto věcem, aby trápily tvé srdce; to Já jsem odpovědný za Svou Církev, tak nikdy neztrácej odvahu; Vassulo, Má květino, pamatuj si: kromě Mne nebyl nikdo, kdo by tě učil; přišel jsem tě učit a skrze tebe ostatní; Já jsem tvůj Učitel a miluji tě; uč se od Sladkosti samé; uč se, Má žačko, osvobozena od vlastních zájmů a dávej neomezeně;

hleď, Mé dítě, je o Mně známo, že Mě neohromuje lidská velikost; pokud se stanou soudci a zanedbají úctu k tomu, co je svaté, sami se prohlásí za bezbožné; zapomněla jsi, že se Mnou jednali jako s rouhačem, a proto Mě odsoudili? tak proč tě překvapuje, že tě odsuzují jako někoho, kdo užívá nevhodný a zvrácený jazyk? soudili Mě podle lidských měřítek, tak jako dnes soudí tebe; Mé dítě, neboj se, lo tedhal! v Den Soudu přijdou třesoucí se před Můj Trůn, aby pykali za své hříchy, pokud nebudou litovat dříve, než ten den nastane; jako nelítostně soudili tebe, budou i oni nelítostně souzeni; jejich obviňování je obviní;

říkám ti, Vassulo, jednoho dne v Mých nádvořích a v Den Soudu budou všichni ti, kdo tě obviňovali a posmívali se ti, zasaženi výčitkami svědomí, protože odmítli Můj Nevyčerpatelný Poklad, z něhož jejich duch mohl získat Moudrost a Mé přátelství; to přátelství, které by je bylo vedlo do krásy Mé Svrchovanosti a Nádhery a důvěrného vztahu s jejich Bohem; tvoji žalobci se na tebe budou dívat a budou mluvit tak, jak je psáno v Písmu: „to je ta, které jsme se kdysi posmívali, terč našich úšklebků; jací jsme jen byli blázni! považovali jsme její život za šílenství…“ a ty, Mé dítě, se potkáš se všemi, kdo tě utlačovali a oni si uvědomí, jak hořkým dělali Můj Kalich…

zůstaň se Mnou v Mém utrpení, potřebuji tvé přátelství; modli se a říkej Mi tato slova:

„můj Pane,
kéž se Ti slova mých úst líbí
a stanou se útěchou
Tvého Nejsvětějšího Srdce;

Vykupiteli světa,
proč proti Tobě nepřestávají osnovat
znovu a znovu zlé plány?

Těšiteli Svého rodu,
proč Tě jen nepřestávají zatěžovat
starostmi a žalem?

Příteli lidstva,
proč Tvoji Vlastní
odmítají Tvé zraněné Srdce
a po celý svůj život jen pozvedají
ve svém hříchu korouhve zmatku?
nebesa otevřeně hlásají Tvou Slávu
a do všech konců země je slyšet
Tvůj Hlas, jak volá:
‚vraťte se ke Mně a dám
vašim duším nový život;

ale dostává se Ti jen pohrdání,
můj Vykupiteli,
a mnozí se Tvému Volání pošklebují,
můj Těšiteli;

Příteli lidstva, Dokonalá Kráso,
světlo Třikrát Svaté,
Tvá Láska je opět zrazována,
popírána a zkoušena;
Tvoji nepřátelé se množí
a jejich zuřivost roste;

Obětní Beránku,
obviněný Svými obviňovateli
a neustále napadaný útočníky,
kdy se objevíš na Svém koni jako
Válečník Spravedlnosti?“

Má Vlastní, nikdy neopouštěj Mé Srdce; moji nepřátelé tě pronásledují, ale ve skutečnosti pronásledují Mě;1 Můj anděli, Mé dítě, Otec tě posílá, abys pro Nás cestovala a svědčila, proto je na tobě Mé znamení; odvahu, jsem vedle tebe; volej Mě, když jsi unavená a Já tě pozvednu; naplňuj Má shromáždění a neboj se; Já jsem Ten, který zasáhne v době tyranie vůči tobě, tak buď trpělivá;


1 Srov. Sk 9,4-5


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message