DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Moji nepřátelé tě budou pronásledovat

1. května 1995

Můj Pane:
Ať je Tvé Svaté Jméno
navěky oslavováno.
Mé srdce jásá ve Tvé Přítomnosti
a raduji se ze Tvé přízně.
A všechno, co mi nařídíš,
se snažím neprodleně vykonat.

Ve Tvé Přítomnosti
zakouším sladkost Tvého Srdce
a Tvého učení, což je:
Život, Radost, Pokoj, Láska a Svatost.
Jsou Písní pro naši duši,
odhalují skrytá tajemství Tvého Království.

Ale když zpívám Tvou Píseň Lásky
celým srdcem a z plna hrdla
a velebím Tvé Jméno třikrát Svaté,
přijdou mě srazit,
říkají, že jsem se provinila.
Sedí na soudném stolci
s žezlem falše,
stále se snaží vymýšlet nová obvinění.
Kdy se zbaví své chyby?

Opři se o Mne, jsem s tebou. Nedovol těmto věcem, aby trápily tvé srdce. Mám na starosti Svou Církev, tak nikdy neztrácej odvahu. Vassulo, Má květino, pamatuj si: nikdo jiný tě neučil než Já Sám. Přišel jsem tě učit a skrze tebe ostatní. Já jsem tvůj Učitel a miluji tě. Uč se od Sladkosti samé. Uč se, Má žačko, bez sobectví a dávej dál beze zbytku.

Hleď, Mé dítě, je o Mně známo, že nestojím v úžasu před lidskou velikostí. Jestli se oni stanou soudci a zanedbají úctu k tomu, co je svaté, sami se odsoudí jako bezbožní. Zapomněla jsi, že se Mnou jednali jako s rouhačem a proto Mě odsoudili? Tak proč tě překvapuje, že tě odsuzují jako někoho, kdo užívá překroucený a nesprávný jazyk? Soudili Mě podle lidských měřítek tak jako soudí dnes tebe. Mé dítě, neboj se, lo tedhal! V Den Soudu přijdou s třesením před Můj Trůn, aby pykali za své hříchy, pokud nebudou litovat dříve, než ten den nastane. Jejich nelítostné odsuzování tebe bude stejně nelítostné pro ně. Jejich obvinění je obviní.

Říkám ti, Vassulo, jednoho dne v Mých nádvořích a v Den Soudu všichni ti, kdo tě obviňovali a posmívali se ti, budou zasaženi výčitkami svědomí, protože odmítli Můj Nevyčerpatelný Poklad, z něhož jejich duch mohl získat Moudrost a Mé přátelství, to přátelství, které by je bylo vedlo do krásy Mé Svrchovanosti a Jasu a důvěrného vztahu s jejich Bohem. Tvoji žalobci se na tebe budou dívat a říkat tak jako Písmo: "To je ta, které jsme se kdysi posmívali, terč našich úšklebků, jací jsme byli blázni! Považovali jsme její život za šílenství ...." A ty, Mé dítě, se potkáš s každým z těch, kdo tě utlačovali a oni si uvědomí, jak hořkým dělali Můj Kalich ....

Zůstaň se Mnou v Mém utrpení, potřebuji tvé přátelství. Modli se a říkej Mi tato slova:

"Můj Pane,
kéž se Ti slova mých úst líbí
a jsou útěchou
Tvého Svatého Srdce.

Vykupiteli světa,
proč Tě nepřestávají obtěžovat
starostmi a žalem?

Příteli lidstva,
proč Tvoji Vlastní
odmítají Tvé zraněné Srdce
a v hříchu pozvedají prapor zmatku
po celý svůj život?
Nebesa zřejmě hlásají Tvou Slávu
a Tvůj Hlas je slyšet
do všech konců země, jak volá:
"Vraťte se ke Mně a dám vám
nový život pro vaše duše."

Ale dostává se Ti pohrdání,  
můj Vykupiteli!

Příteli lidstva, Dokonalá Kráso,
Světlo Třikrát Svaté,
Tvá Láska je opět zrazována,
popírána a zkoušena.
Tvoji nepřátelé se množí
a jejich zuřivost roste.

Obětní Beránku,
obviněný Svými obviňovateli,
napadaný stále útočníky,
kdy se objevíš na koni jako:
"Válečník Spravedlnosti"?

Má Vlastní, nikdy neopouštěj Mé Srdce. Moji nepřátelé tě pronásledují, ale ve skutečnosti pronásledují Mne.1 Můj anděli, Mé dítě, Otec tě posílá, abys pro Nás cestovala a svědčila, proto je na tobě Můj štítek. Odvahu, jsem vedle tebe. Volej Mě, když jsi unavená a Já tě pozvednu. Naplňuj Má shromáždění a neboj se. Zasáhnu v době tyranie vůči tobě, tak buď trpělivá.


1 narážka na: Sk 9,4-5


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message