DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Slyš, Dome Východu ... ze tvé země vyraší ratolest naděje

28. dubna 1995

Vassulo, dovol Mi zazpívat ti, Má přítelkyně, hymnus, který mám v Srdci! Piš:

Ó, Můj lide, Moji přátelé, Má rodino, tvůj Pán přijde a spočine ve tvém srdci. Budete obnoveni v Mé Přítomnosti, protože jsem rozhodnut obklopit vás všechny písněmi vysvobození. Jsem rozhodnut shromáždit všechny lidi země a učit je. Má Nová Píseň je napsána k poctě Mého Jména.

Neslyšeli jste, že Mým úmyslem je: Spása lidstva? Můj Plán vytrvá navždycky a záměry Mého Srdce od věků do věků.

Slyš, Dome Východu! Nezůstávej hluchý k Mému volání! Očekával jsi Mou Svrchovanost, milovaný Dome Východu, až sestoupí z nejvyššího nebe zachránit tě, a dnes ti říkám: každé ráno budeš prospívat na svém trůnu, protože hleď, ze tvé země vyraší Ratolest naděje, Výhonek spravedlnosti a dokonalého pokoje a obyvatelé tohoto Domu budou všude šířit pokoj .... dcero Mého Východního Domu, hlásej to s radostným křikem, jdi a hlásej Má Slova, říkej:

"Pán přichází ze Svého svatého příbytku,
aby potěšil Svůj lid a upevnil Svou Církev."

Dnes spočívají Mé Oči na muži, který je dobrým znamením, a bude mu dána koruna. Ten, který vyráží z Východního břehu, Mě bude oslavovat .... a Moji andělé sestoupí s královskými insigniemi v rukou a obléknou ho pro trůn jako vládce.

Ach Vassulo! Tancuj a křič radostí, protože tento den je už tak blízko. Už pro to pracuji tady a teď, abych vám připravil tento slavnostní den,1 aby všechna minulá neštěstí vystřídala radost.

Dome Tradice, neslyšel jsi? Ještě jsi nepochopil, že tvým Domem budu třikrát oslaven? Neslyšel jsi, že jsem tvé Ratolesti udělil požehnání nebes? Tak jako jsi kdysi byl kletbou mezi tolika národy, tak tě chci pozvednout, aby ses stal hojivým balzámem Mého Domu na Západě a požehnáním národů. Východní Dome! Vítězná Ratolest už raší, aby pozvedla a spojila Můj Dům.

Mé rty se chvějí pohnutím a Mé Srdce zpívá pomazanému .... a propast řve vzteky při zvuku jeho kroků, protože Můj Dům bude jeden. Západní Dům a Východní Dům budou žít jako jeden, protože Mé Jméno bude jejich poutem, oděje je dokonalým pokojem, neporušeností a láskou. Mé Nové Jméno bude královskou insignií mezi těmito dvěma Domy .... to se stane brzy a ve vaší době, neříkejte, "Pán si zas dává na čas".

Řekl jsem vám, že jsem se rozhodl, z Lásky k vám, uspíšit Svůj Plán. Mám v úmyslu spolu se Svou Armádou pošlapat Svého Nepřítele2 a dvě Šelmy3 rychleji, než jsem předpokládal!

Pojďte a chápejte: vůdcové zkázy jsou ve skutečnosti tři ďábelští duchové4 tvořící trojúhelník, každý v jednom rohu, kteří vedou všechny do svého nečistého světa. Opilí krví svatých a těch, kdo svědčí o Mém Božství. Nevidíte to? Aby dokončili své dílo zkázy a korunovali je úspěchem, budou muset odstranit Petrův Stolec a toho, kdo na něm sedí. Jejich cílem je zničit Mou Církev .... ale nebojte se, slíbil jsem, že "brány podsvětí Ji nikdy nemohou zdolat".5

Ano, to se právě děje. Vůdcové zkázy, třpytící se hodnostmi své učenosti, jsou nečistí a jejich zápach teď pokryl celý svět. Jsou to ti, o kterých Písmo říká: jsou schopni působit zázraky,6 svádějí svými schopnostmi deset věží světa a z nich všechny národy země. Všichni propadají jejich kouzlu ... jakmile bude jejich armáda kompletní, pozvednou své odznaky7 a společně se silami tří nečistých duchů povedou válku proti Mé Věčné Oběti, tomu Písma říkají:

"boj v rozhodující Den Všemohoucího Boha ..."8

Tato hodina velké nepravosti a velké tísně už na vás skutečně přišla, ale Já je přemohu, protože jsem Pán pánů a Král králů. A nebe se všemi svatými, apoštoly a proroky bude oslavovat jejich pád.9

Objevím se na bílém koni jako válečník spravedlnosti10 a vynesu rozsudek přede všemi Svými svatými, apoštoly a proroky11 nad drakem,12 Šelmou, falešným prorokem čili druhou Šelmou a třemi nečistými duchy,13 a Svým mečem udeřím každého z nich,14 a věže, které vystavěli, se zřítí s velikým zmatkem - to jsou všechno následovníci dvou Šelem pod jménem Učence! Jako ostré trny teď vnikli do Mého Těla, ale vytáhnu každého z nich a spálím je v ohni15 a Můj Dech stráví zbytek z nich jako plamen ....

Protože nic nemůže být skryté Mým Očím, říkám vám, že Šelma a jemu podobní ustanovili svého vládce nad každým národem, jednoho ze svých, kteří vládnou dokonce i každému stéblu trávy. - Jsem s vámi, abych vás učil chápat. Piš: Už druhá Šelma, sloužící té první, ukazuje svou nesmírnou moc tím, že neustále stahuje hvězdy16 z nebe a hází je na zem jako fíky. Naslouchejte a chápejte: jeho moc17 bude sahat "až k nebeskému zástupu a srazí na zem část toho zástupu, totiž hvězd a rozšlape je. Dokonce bude vyzývat Velitele této armády, zruší Věčnou Oběť a rozvrátí základy Jeho svatyně."18

To jsou ti, kteří kdysi byli a teď už nejsou. To jsou ti, kteří přestali existovat, armády nebes a hvězdy byli kdysi Moji Vlastní, ale rozhodli se odejít ode Mne a stali se spojenci Šelmy. "Všichni jsou zajedno v tom, že svou sílu a moc poskytnou Šelmě".19 Prodávají Mě každý den a znesvěcují Mě v Mé Věčné Oběti, v Nejsvětější Svátosti Mé Božské Lásky. Vidíš? Vidíš, jak velký nepořádek nastává?

Proto teď ať jde tvůj hlas celým světem a Má Poselství do všech konců země. Měj Můj Pokoj a klidně pracuj. Veleb Mě, že jsem dal nový život tvé duši ....

Chvála buď Bohu,
děkuji Ti,
z celého svého srdce Ti děkuji.
Byla jsem oživena
a dal jsi mi srdce z masa,
mé tělo znovu rozkvetlo.

Když jsi mě vyvolil,
pozvedl jsi mě, abych se těšila Tvé přízni,
dovolil jsi mi, abych žila ve Tvém Domě,
po všechny dny svého života.

Veleben buď Pán,
který mi dovoluje radovat se každou hodinu
z Jeho sladkosti, Jeho něhy a Jeho milosti.
Slovo Boha je Život.
Nauč můj jazyk hlásat Tvou dobrotu
a velebit Tvé Svaté Jméno, na věky věků.
Amen.

Pojď, žehnám ti. Budu tě dále živit a starat se o tebe.


1 Ježíš míní jednotu
2 Satana
7 zároveň jsem také slyšela slovo 'prapor'
12 Satanem
13 ďábelskými duchy - Zj 16,13
16 ctnostné duše
17 moc Šelmy


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message