DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ohromím moudré
Tvé šaty se budou válet ve tvé krvi

8. srpna 1994

Hleď, můj Bože, pozvedl jsi mě
Svou laskavostí,
abych se stala Tvou živou tabulkou,
Tvou ozvěnou a Tvou harfou.

Protože vím, můj Eli,
že Tvé myšlenky jsou nad mými myšlenkami
a Tvé cesty nad mými cestami
tak, jako je nebe nad zemí,
přijď a zkoušej mě důkladně.

Přijď a prověř mé srdce,
testuj mě Svým Ohněm
a svobodně na mě užívej Své šípy.
Postarej se, abych nešla cestou zkázy.
Veď mé kroky po silnici,
která vede do Tvého Věčného Panství,
protože toužím jednoho dne vkročit
do Tvého Nebeského Království!

Jak miluji tvého ducha .... je Mým potěšením užívat tě dále jako Své tabulky, Své ozvěny a Své harfy. Ať by byl její zvuk jakkoli slabý, udělám, co zbývá. Slibuji ti, že skrze tebe zjevím Svou slávu všem národům. Stůj stranou a dovol Mi vstoupit.

Říkám ti, mnozí Mě v těchto Poselstvích poznají jako Nejvyššího .... a přivedu i pohany, aby toužili po Mně.1 Můj Duch se jich dotkne jako lehký vánek. Půjdu do zemí, které nikdy nezachovávaly Mé Jméno ve Svatosti. Budu mluvit k lidem, kteří Mě nikdy nevolali, ani nevzývali Mé Jméno.

Pane, otevři mé rty
a má ústa budou jen opakovat
slova, která jsi mi dal.

Ano! Celému světu se dám slyšet. Buď poddajná a uskutečním v tobě Svou Vůli. Zatím ti budu dále dávat ve skrytu2 učení Své Moudrosti, nad nímž užasne mysl filozofů. Pyšným vrátím, co si zaslouží .... ano, ohromím moudré a uvedu je do takového zmatku, že nerozeznají svou levou ruku od pravé. Dnes si libují ve své falši a ve své Babylonské věži. Tito učenci koupili tento svět a vlastní všechno ....3

Pane! Smím se odvážit Ti připomenout, že i oni jsou Tvé děti?

Ještě jsem od nich neslyšel: "Není jiného Boha kromě Tebe, Otče!"

(Tato odpověď tak rozesmutnila mou duši ...)

Pane, Písma říkají: "Já Jsem Hospodin a jiného už není. Já formuji světlo a tvořím tmu, působím blahobyt i zkázu, Já, Jahve, konám všecky tyto věci ..." 4

Pane, jsi Vládce
nebes a všeho!
Jsi Svatý
a jistě můžeš zazářit do temnoty,
aby nastalo světlo
a jsi známý pro Svou Nekonečnou Slitovnost,
jistě, vždyť sama jsem zakusila
Tvou nesmírnou Něhu.
Jistě můžeš udělat blahobyt ze zkázy?

.... Moje rozhodnutí platí a co se Mi líbí, uskutečním ....5

Co ještě bych Ti mohla říci nebo udělat, abych Tě přesvědčila, můj Milovaný?

I když jsi unavená tolika cestováním, splním ti část tvé prosby, když budeš dále kvůli Mně cestovat a rozhlašovat všechno Poznání, které jsem ti dal.

Budu pro Tebe cestovat, Pane. Jsem nehodná, ale jak to mohu říci? Jak od Tebe mohu získat také další část mé prosby?

.... Jsi na to příliš křehká ....

Ne když jsi ve mně a přítomný. Ne, když je vedle mne Svatý Michael a naše Svatá Matka zakrývá mou hlavu Svým pláštěm!

Ty tedy opravdu na Mě spoléháš ....6 Zbytku Mého Syna, tvé šaty se budou válet ve tvé krvi .... to přinese spásu a obrácení mnohým. Po čase na ně vyleji Svého Ducha jako nikdy předtím a z jejich lživého jazyka udělám upřímný jazyk, který zvolá:

"Patřím k Nejvyššímu a Otci všech."

Jiný7 a na jeho čele bude napsáno Nové Jméno Mého Syna. - Oh, Vassulo, vezmi srp a žni! Spěchej a buď přitahována nádherou Mého Díla a sklízej! Sklízej rázně se Mnou a nikdy se nedej odvést světem.

Můj Hlas je sladký, Můj Obraz dokonalý. Pojď, pojď do Náruče svého Otce. Prach a popel jsi, ale Má, s duší a srdcem.

Pojď, Paraskeví,8 chráním ti zrak.


1 to znamená: poslouchali největší Boží Přikázání
2 Bůh míní, že když přijde dát mi poselství, není kolem mne nikdo, žádné davy. Všechno se děje v mlčení.
3 když jsem slyšela zklamaný a jaksi hořký tón Boha, bála jsem se, že by mohl vzplanout a neodvážila jsem se Ho přerušit
6 zpozorovala jsem u Hospodina, svého Pána, náznak úžasu
7 způsob řeči, nemusí to znamenat jenom jednoho
8 Paraskeví je mé druhé jméno, řecky to znamená pátek. Toto jméno, které je v Řecku běžné, přidala má matka ke cti Svaté Paraskeví, která je patronkou pro uzdravení očí. Když jsem se narodila, mé oči byly slepené. Moje matka si nebyla jistá, jestli mám oči. Modlila se ke Svaté Paraskeví se slibem, že mi dá její jméno. Po třech dnech se mé oči otevřely.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message