DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Getsemany
Neboj se, dítě

16. května 1987

(Včera večer, zrovna když jsem po večeři šla po schodech nahoru, znovu jsem ucítila vůni kadidla. Pochopila jsem.)

Vassulo, když cítíš vůni kadidla, jsem to Já, Ježíš Kristus; přeji si, abys vnímala Mou Přítomnost; Vassulo, miluji tě k zbláznění, Má Láska nemá žádné hranice, ale běda! této Lásce, kterou překypuje Mé Srdce, tomuto horoucímu Plameni spalující Lásky se tak málo rozumí; tak málo lidí z Něho přichází čerpat… tak málo…

Ježíši, mnoho lidí neví, jak se Ti přiblížit, jsem si tím jistá.

mohou přijít a mluvit se Mnou; naslouchám jim; rád s nimi budu hodiny hovořit o čemkoliv; dělá Mi velikou radost, když Mě zařadí mezi své přátele;

Včera mi jeden muž řekl, že všechny ženy touží být Magdalénami.

Lo,1 všechny ne;

Možná ty, které Tě milují, touží být Magdalénami.

chci, aby byly;

Ježíši, myslím, že musíme spěchat.

kampak?

Dolů, zkontrolovat troubu.2

tak pojď, půjdeme;

Ježíši, předtím, než jsi ke mně přišel, jsem o Tobě slýchávala jako o nějakém mýtu. Nikdy jsem si neuvědomila, jak jsi SKUTEČNÝ, v mých očích jsi byl tak daleko! Příběh z knížky!

vím, Vassulo, vím, pro mnohé jsem stále jen mýtus;

hledej Mě v Getsemanech, až se příště setkáme, zjevím ti Své úzkosti, Svá utrpení a strach, oné noci; pojď, dovol Mi v tobě spočinout, dcero;

(Příští den:)

pojď, hledej Mě na místě, které jsem jmenoval;

Ó, Getsemany! co nám odhalíte, ne-li strach, úzkost, zradu a opuštěnost? Getsemany, vzaly jste lidem všechnu odvahu; váš vzduch naplněný mlčením uchovává Mé smrtelné úzkosti po celou věčnost;

Getsemany, co nám oznámíte, co ještě nebylo oznámeno? v Posvátném tichu svědčíte o zradě svého Boha, jste Mým svědkem;

přišla ta hodina, Písma se musela naplnit;

dcero, vím, že mnoho duší si myslí, že jsem jen mýtus; věří, že jsem existoval jen v minulosti; pro mnohé jsem jen prchavý stín, překonaný časem a vývojem; jen málo jich chápe, že jsem žil na zemi jako člověk a také dnes žiji mezi vámi;

Já Jsem Všechno, co se stalo a co se má stát; znám jejich strach, vím o jejich úzkostech; znám jejich slabosti, což jsem v Getsemanech nebyl svědkem všech těchto křehkostí?

dcero, když se Láska v Getsemanech modlila, tisíce ďáblů se třáslo, démoni se ve strachu dali na útěk; ta hodina přišla: Láska oslavovala Lásku;

Ó, Getsemany, svědku Zrazeného, svědku Opuštěného, povstaň svědku a vydej svědectví; dcero, Jidáš Mě zradil, ale kolik podobných Jidášovi Mě stále ještě zrazuje; věděl jsem hned, že jeho polibek se stane vlastním mnohým, a to i v následujících generacích; týž polibek dostávám stále, a tak se znovu a znovu obnovuje Mé utrpení a trhá Mé Srdce;

Vassulo, pojď, dodej Mi útěchy a nech Mě odpočinout si ve tvém srdci;

(Další den:)

 Vassulo, chceš psát?

Ano, Ježíši, pokud si to přeješ.

dcero, miluj Mě v Mých mukách v Getsemanech; jeden z Mých vlastních, z Mých milovaných, Mi byl nevěrný; a dnes se Mi stále dostává urážek, které Mi připomínají Mou agonii z minulosti; Mé Srdce bylo plné hořkosti;

(Najednou jsem měla problémy, nedostávalo se mi důvěry pokračovat.)

Ježíši?

Já jsem;

maličká, piš; Můj smrtelný pot stékal na zem jako velké kapky krve;

(Najednou jsem si vzpomněla na to, jak mě málem svedl zlý duch… a zastyděla jsem se.)

slabost Mě přitahuje, neboť tě mohu obdařit Svou Silou; pojď, dej Mi svou lásku; opři se o Mě;

(Udělala jsem to.)

ano!

(Ježíš byl rád.)

zde, jez ode Mne, naplň své srdce z Mého Srdce; miluj Mě, mysli na Mě, buď Má, úplně Má; klaněj se Mně a pouze Mně; volám tě, abys Mě přijala, ano, v malé bílé Hostii… pojď a pij Mě; očisti se! miluji tě a postarám se, abys Mě přijala; nikdy Mě nezapírej! měj touhu po Mně a jen po Mně;

budu na tebe čekat ve Svatostánku; uvidíš Mě tak, jak jsem tě to učil, očima své duše;

Ježíši, je to má vina, že jsem Tě vyrušila. Přeješ si pokračovat?

ano; poslouchej Mě, půda vstřebala ony kapky krve, ale dnes je tato půda sušší než kdy předtím a potřebuje zavlažit; dychtí po pokoji a žízní po lásce;

(Ježíš náhle přestal.)

nezarmucuj Mě; chceš se se Mnou znovu pomodlit? miluj Mě, Vassulo; pojď;

„Ó, Otče,
vykonej, co musí být vykonáno;
ať Tvá slova proniknou,
požehnají a očistí srdce tvých dětí;
Otče, učiň, jak si Tvé Srdce přeje
a ať se stane Tvá vůle;
amen;“

jsi ochotná pro Mě i nadále pracovat?

Budu pokračovat v práci pro Boha, pokud je to Jeho vůle.

je to Má vůle;

Potom budu pokračovat ve své práci. Ale nezapomínej na mou nezpůsobilost!

úplně se opři o Mě, svého Ježíše; vím, jak jsi bezmocná; nechtěl jsem nic jiného než pouhé dítě, které na Mě bude muset zcela záviset;

Ježíši?

Já jsem;

Je Tvé poselství o Getsemanech dokončeno?

ne; budu pokračovat; Mé děti musí být probuzeny a musí jim být oznámeno, že Já jsem mezi nimi; skrze Mé Poselství, které jsem požehnal, Mě uvidí a zakusí; mnozí se ke Mně vrátí, ke Mně, který tolik toužím po Svých milovaných;

Ježíši, jak mohu cokoliv udělat?

Vassulo, copak otec nepomůže svému dítěti, když potřebuje přejít ulici? přesně tak ti budu pomáhat až do konce;

Nevím, jestli je to správné, že rozdávám Tvé poselství. Je to špatně?

ne, pouze rozdáváš Chléb, který jsem ti dal; Můj Chléb se musí dávat hojně a zdarma!

 

17. května 1987 

(Četla jsem modlitbu ke Sv. Michaelovi.)

přečti další modlitbu;

(Četla jsem tedy modlitbu Sv. Bernarda k Panně Marii, přičemž mi jistá věc dělala starosti. Když přátelé čtou poselství a začnou znovu myslet na Boha, někteří z nich se k Němu vrátí a jsou velmi šťastní a plní naděje, ale někdy se stane, že o tom ve svém nadšení řeknou známému knězi a ten je varuje, aby v poselství nevěřili, neboť nepochází od Boha. Uvědomila jsem si, že mě v podstatě ze 4 kněží, kteří znají toto poselství, 2 odrazovali a 2 povzbuzovali. Přála bych si, aby ti, kdo odrazují mě i ostatní, vynesli svůj rozsudek až poté, co si přečtou poselství od A až do Z. Pokud by stále byli proti, měli by mi říct proč a vysvětlit mi své důvody. Jak si může někdo vytvořit názor, aniž by poselství četl a aspoň jednou si o tom se mnou promluvil!)

naplň své srdce Božím Plamenem; miluji tě;

Milovaná Matko, bojím se, že Boží poselství bude pošlapáno nohama lidí, kteří se s ním ani zběžně neseznámili, natož aby ho četli!

neboj se, dítě;

Je mi úzko!

vím; uznáváš, Vassulo, že jsou to Ježíšova Díla?

Uznávám… 

Vassulo, modlila jsem se za tebe, Agapi mou, buď trpělivá; opři se o Ježíše;

(Modlila jsem se k Ježíši.)

opři se o Mne;

Bojím se, že Tvé poselství bude rozšlapáno těmi, kdo je ani nečetli.

neměj strach, miluj Mě; očišťovat tvou duši Mě oslavuje, pojď, půjdeme; pamatuj, společně, my… netrap se;

(Včera mě Ježíš zavedl do kostela na Nedělní Bohoslužbu. Nemohla jsem sledovat Mši tak, jako ostatní, protože mě nikdo neučil mešní písně ani to, jak Mše probíhá. Jsem vždy o krok za ostatními, ale vím, že je tam Ježíš a že ke mně mluví. Chléb mi dodal útěchu.)


1 Pozn. překl: „Lo“ - hebrejsky: „ne“.
2  Zapomněla jsem, že mám zapnutou troubu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message