DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsi Mou Ozvěnou
Svěřil jsem Své Poselství Svým andělům

4. července 1994

Má Vassulo, za vašich dnů Můj Duch posílí tvé svědectví; postarám se o Své Poselství tak, aby Má Slova nalezla domov v každém z vás; naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou ti říkám: svědči v Mém Jménu a neboj se, Já jsem s tebou; povolám učedníky, budu je vyučovat, a pak je pošlu svědčit o Mém Poselství;

Mé Poselství zachraňuje; proto Satan, který ví, jak mnoho duší mu unikne, bude pokračovat ve své bitvě ve zbloudilých duších a bude jejich lživé pero používat k falšování tvého života a způsobu, jakým žiješ! ale budou polapeni, dítě! čím víc tě pronásledují, tím víc budu povzbuzovat tebe i Svůj lid a ukazovat se jim místo tebe:

jsi Mou Ozvěnou, Ozvěnou Toho, kterého Otec nejvíc miluje; to, jak jsem ti říkal, Má Vassulo, je dar Nejvyššího; slouží k tomu, abych ti dodal odvahy a zároveň zpečetil Své Poselství;

Otec i Já o tebe budeme pečovat, Mé dítě, a říkám tomuto pokolení, jak jsem kdysi řekl Svým učedníkům: šťastné oči, které vidí to, co vidí oni,1 protože je mnoho těch, kdo si přáli vidět, co vidí oni, a neviděli… proto uvažte, jakého privilegia se dostalo vám, kteří jste Mě viděli, a radujte se! a ty, dcero, dovol Mi úplně tě zastínit, abych oslavil Své Jméno;

svěřil jsem Své Poselství Svým andělům, aby je šířili široko daleko, protože chci vládnout světu ve svatosti a čistotě; vytrvej ve své misi a říkám ti, Mé Srdce se raduje, když vidím, s jakou radostí to děláš! nedej se ovlivňovat svými kritiky, opři se o Mě; ach, zaraduji se, až uvidím začátek analogie napsané o Mém Poselství! požehnaný ten, kdo Mi bude sloužit a ocení Má dnešní Slova; budu mu pomáhat; řekni mu (…),2 že počítám se vším, co dělá:

„Můj synu, neber si na sebe mnoho dalších povinností,3 budou se jen množit, a ty budeš trpět nedostatkem času! ač budeš spěchat, jak nejvíce můžeš, přesto to nestihneš; když se Mě zeptáš: ‚Pane, co potřebuješ?‘, řeknu ti: Mé Poselství zachraňuje a čas je krátký; požehnal jsem tomu, co jsi započal; dávej této generaci jíst Můj Chléb porozumění a pít vodu moudrosti; Má Poselství sytí a hasí jejich žízeň; tato generace rychle hyne nedostatkem potravy, plody tvé práce4 zachrání mnohé;

spěchej a vstřebávej teď Má Poselství; čerpej z nich bohatství Mého Nejsvětějšího Srdce, pak vynes tato bohatství na světlo; dal jsem ti zdraví, abys vrátil zdraví Mé Církvi; čerpej z Mých Poselství všechno světlo, jehož je třeba k tomu, aby osvítilo srdce Mých kněžských duší a srdce laiků; dal jsem vám v nich poklad jednoty, podporujte jednotu ve světle Mého Poselství; cituj Má Slova a používej podobenství; davy národů budou osvíceny krásou tohoto díla;

udělal jsi dobře, že jsi napsal o Mém Papeži, ale Hrnčíř z téže hlíny zformoval i Mého Patriarchu Bartoloměje; buď hrdý na to, že můžeš psát o svém bratru,5 tak jako jsi psal o Mém Papeži! dokonči i tuto práci; říkám ti: užívej Mých Poselství, neboť v nich nalezneš dostatek poznání k tomu, abys pochopil Má přání; ať je od této chvíle tvou jedinou ctižádostí sklízet bohatou žeň z Opravdového Života v Bohu! žehnám ti a ujišťuji tě znovu, že Má Matka a Já jsme s tebou spojeni;“ ic


1 Ti, kdo Ho viděli, jak se ukázal na shromážděních.
2 Tady mi Pán diskrétně dovolil neuvést jméno.
3 Povinnosti, které ho odvádějí od Opravdového života v Bohu. (Ano.)
4 Knihy Opravdového života v Bohu. (Ano!)
5 Patriarchovi Bartoloměji.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message