DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Živá Voda a Já tě udržuji naživu
Obnov s láskou Můj Dům

19. března 1993

(Toho rána jsem žehlila, pak jsem uviděla Pána a On řekl: "A kdy se rozhodneš přijít ke Mně?")

Vassulo, Já, Ježíš, ti dávám Svůj Pokoj. Květino, řekni Mi, může květina přežít bez vody? Ne? Já jsem Živá Voda a Já tě udržuji naživu.

Někdy, Pane, je to, jako by ses ode mne vzdálil a nechal mne v rukou Svých i mých pronásledovatelů. Zdá se, že mají moc odsoudit k smrti. Konám Tvou Vůli? Možná že, dělám opak.

A myslíš, že to dovolím?

Někdy dovoluješ věci, které nás překvapí, a můžeme k tomu říci jen: "Dobrá, Bůh má Své důvody. Bůh dovolil, aby se to stalo, a upřímně řečeno, pro nás je to tajemství."

Jsem rád, že jsi ke Mně upřímná. Je pravda, že dovolím, aby se staly jisté věci, ale ty jsou pro Mou větší slávu. Od té chvíle, co jsme uzavřeli smlouvu Věrnosti, nedovolím, aby cokoliv vstoupilo mezi Mne a tebe. Chci uzdravit toto pokolení Svou Obětí a ke Své Radosti jsem našel, co jsem vždycky hledal.

Hledal jsem nerozdělené srdce, a když jsem nalezl tvé srdce, rozhodl jsem se je dobýt .... (odvahu,) hledal jsem pozorné ucho a našel jsem je. Vždyť Má Moudrost, jak víte, vždycky byla a je udělována prostým dětem, proto se Otci zalíbilo dát ti Moudrost.

Je to pravda?

(To bylo velice spontánní.)

Pochybuješ?

Ne!

Otcovo Slitování je Veliké a i když ses chovala strašně, přemohl Své nepřátele v tobě a pak dal spadnout šupinám z tvých očí, abys viděla Mou Krásu a Já jsem z celého Srdce zvolal: Pojď! Pojď se Mnou, připravím pro tebe stůl, už nebudeš hladovět a budu se s tebou dělit o Svůj Kalich. Můj Dům bude tvým Domovem a spolu se vydáme na cestu, abychom získali bezbožné lidi. Nikdy před tebou neskryji Svou Tvář, ale i ty budeš reagovat na Mé požadavky.

Obnov s láskou Můj Dům,1 aby v tobě každý poznal Můj obraz. Ať o vás každý říká: "Skutečně, oni jsou svatý Boží lid. A ty, vpravdě ti říkám, jako už jsem kdysi řekl: jestli by tvá ruka nebo noha tě vedla ke hříchu, odsekni ji a zahoď. Je pro tebe lepší vstoupit do života zmrzačený nebo chromý, než mít obě ruce či obě nohy a být hozen do věčného ohně. Otevřete svá srdce, ne svou mysl! Otevřete svému Králi, dovolte Mi vstoupit do vašeho srdce a Já naplním vaše srdce radostí!

Chápej, Mé dítě, že tvou jedinou zbraní proti zahynutí je modlitba. Ptám se každého z vás: kdo Mě opravdu hledá? Kdo z vás by se chtěl dělit o Můj Kalich? Kalich Rozdělení, Kalich Neshod? Zachvátila Mě bolest. Srdce vašeho Spasitele je rozervané k nepoznání.

Až se vrátím, kolik víry tu ještě zbude? Až zase přijdu, naleznu vás, Moji přátelé, jiné, než jakými vás chci mít? Budete ještě mít řeč a Tradice, které jsem vám předal? Nebo budete mluvit jako filozofové a kázat na Babylonské Věži?

Řekněte Mi, co se stalo s Duchem, kterým jsem vás obdařil? - Váš kvas je stejný jako farizejů a saducejů. Mluvíte o Zákoně, ale nemáte Ho ve svých srdcích. Můj Zákon je živý! Muži malé víry! Ale vy jste argumentací svého ducha udělali Mé Slovo nicotným a prázdným. Pravím vám, vaše srdce je daleko ode Mne, tak jako nebesa jsou daleko od země, protože jste zanedbali to nejdůležitější v Zákoně: lásku, pokání, milost, dobrou víru! Kdo z vás, kdo kážete v Mém Jménu, opravdu miluje své nepřátele?

Mé děti, jak těžké je vstoupit do Mého Království! Můj lide, co jsi udělal z řeči Mého Kříže? Jak dlouho ještě mám snášet podvodná učení nebo onu ohavnost, kterou vztyčujete v Mém Chrámu? Hleďte, dnes vám dávám vidět zázraky,2 dokonce i pohané je začínají vidět,3 protože jsem se znovu nad vámi slitoval. Já, váš Bůh, k vám dnes mluvím, nezavírejte Mi dveře před nosem ....

Ke komu jsi to mluvil, Pane?

K těm, kdo sdílejí Můj stůl .... a ty, město Mého zalíbení, nechvěj se a nezmítej se v Mých Rukou. Dovol Mi vládnout ti, jak chci pro završení Svého Plánu.

Láska ti žehná.

5. dubna 1993

Šťastný muž, který svou naději skládá v Tebe!

A šťastný ten, kdo Mi naslouchá! Pokoj s tebou. Věrnost Mě těší. Ach, dcero .... duše Mého zalíbení, což tě někdy odmítnu, když prosíš v Mém Jménu? Nikdy! Já a ty budeme pokračovat v cestě ruku v ruce. Kdyby tě cesta unavovala, opři se o Mne. Kdyby tě nohy nechtěly nést, ponesu tě na Ramenou. Kdybys žíznila nebo hladověla, dám ti Svou Nebeskou Manu. Naslouchej Mému Hlasu a neuděláš chybu. Posílím tvé srdce a dám mu zpívat radostí.

Láska se vrací, snažte se chápat .... Já jsem Vinná réva a ty jsi ratolest, jsem tvůj Mistr a vedu vás jednoho po druhém do Svého Domu.

Miluji vroucně každého z vás.


1 Ježíš mluví ke každému z nás
2 vylití Svatého Ducha
3 zjevení, která se dějí nekřesťanům


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message