DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svět nenaslouchá Našim Dvěma Srdcím
Poslouchejte svého Otce

29. listopadu 1992

(Manila - Filipíny)

Já jsem váš dobrý Pastýř; slyšel jsem shůry vaše volání; jak bych mohl odolávat vašemu nářku, když slyším váš pláč a vaši trýzeň? přišel jsem tímto způsobem, abych k vám mluvil a připomněl vašim srdcím Svou prosbu:1 smířili jste se se svými bratry, se svými sestrami, se všemi? jen málo se vás smířilo…

tady jsem, znovu k vám mluvím; nepřicházím jako Soudce, ještě ne, a jestliže vás kárám, je to pro velikost Mé lásky, kterou k vám mám… Já jsem Žárlivý Bůh a chci modlitby, modlitby bez přestání;

ach, milované děti, kdybyste jen věděli, jak je Mé Srdce drásáno pokaždé, když někdo z vás odloží Má přání na později… říkám vám, už brzy sestoupím v plné síle se Svým Svatým Duchem, abych dal zrak slepým a vzal zrak těm, kdo říkají, že vidí…

duch, který se vznáší nad tímto světem, je odbojný duch; vede svět k tomu, aby vedl bezbožný život, a tak znesvěcuje Mou Svatyni; což není každý z vás Mou Svatyní? potěšte svého Otce v Nebesích a modlete se za Smíření tohoto světa; šťastní tvůrci pokoje, kteří pracují pro Pokoj! budou nazváni dětmi Nejvyššího;

modlete se, aby Má Církev byla jedna; dnes je v Mé Církvi rozdělení jako nikdy předtím; jako Kain a Ábel, bratři, a přece se jeden druhému nepodobali; jeden byl upřímný, druhý ne, jeden byl nakloněn k dobrému, druhý ke zlému a nelíbil se Mi; jeden byl věrný a oddaný, druhý zrádný a vzpurný; takoví jsou dnešní členové Mé Církve; mám dva druhy: jedni jsou Mi oddaní, druzí proti Mně rebelují; Má Církev je rozdělena;

vpravdě vám říkám, že Mé Království je mezi vámi; - Můj Svatý Duch na vás dnes na všechny vane, aby oživil to málo, co ve vás ještě zbylo, a aby vzbouřence přivedl zpět k rozumu; Můj Svatý Duch milosti na vás dýchá Mou Soucitnou Láskou; ovce, které patří ke Mně, zdaleka poznají Můj Hlas; už brzy dám zazářit učedníkům;

Já, váš Král, žehnám každému z vás z hloubi Svého Srdce; buďte jedno!

(Později:)

(Poselství naší Přesvaté Matky Filipíncům)

jako Matka vás přicházím požádat, abyste poslouchali svého Otce; naslouchejte Mu a dělejte všechno, oč vás požádá;

ukázala jsem vám zvláštním způsobem Rány Našich Srdcí; zůstanu takto s vámi jen na krátký čas, ale neopustím vás, vy, kteří jste beránci Pastýře, dokud se nepřesvědčím, že máte přístřeší i pastviny;

svět opět chybně posuzuje Dobu a opět nerozeznává Znamení; svět nenaslouchá Našim Dvěma Srdcím, ani Jim nerozumí; odmítá Nás… ale ona chvíle je blízko, kdy shůry zazáří Světlo a Naše Dvě Srdce jako Dvě Lampy zářící jedna blízko druhé oživí tento svět a vyvedou jej ze tmy do světla; tato Dvě Srdce, proti kterým svět bojoval, království nakonec zvítězí, světa pomine a bude nahrazeno Královstvím Mého Syna… to všechno už je teď velice blízko!

až budete odtud odcházet,2 odcházejte s pokojem Páně a s Mým pokojem;


1 29. října 1991 dal Pán Filipíncům poselství, v němž je žádal o smíření.
2 Z kostela, ve kterém jsme byli.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message