DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svá slova učiním ohněm ve tvých ústech
Což nikdo z vás neobnoví Mou Čest obnovením Mého vratkého Domu?

1. května 1992

Můj Pane Jahve,
můj Milovaný Otče v Nebesích,
Tvé Jméno je vylitý olej;
Zjevil jsi mi Své Jméno tím,
že jsi ke mně přišel a zachránil mě;
Vychoval jsi mě a uvedl mě do Své blízkosti.
Jahve, můj Bože, vykoupil jsi mě.

ach, Vassulo, i když jsi byla jen kus naplaveného vyschlého dřeva, které se hodilo jedině ke spálení, přispěchal jsem k tobě, abych tě zachránil; žalem se Mi sevřelo Srdce, když jsem tě našel v údolí Smrti; Můj Pláč vyburcoval nebesa, ještě dnes Mě pouhá vzpomínka na ten okamžik dohání k slzám, tak velký byl Můj zármutek; měl jsem s tebou trpělivost po mnoho let, mnohokrát jsem tě volal, ale neslyšela jsi; Já jsem však s tebou ve své veliké Lásce neskoncoval; místo toho jsem ti ukázal Svou Věrnost ve tvé zkaženosti; bolest a rány, které jsi působila Mému Synu, pomalu umenšovaly Mou Slitovnost; tvá vina byla tak velká a tvých hříchů bylo tolik, že jsem byl připraven pomstít Rány Svého Syna a udeřit na tebe;

ach, Vassulo, tvá Matka Ustavičné Pomoci plakala u Mých Nohou, prolévala pro tebe Krvavé Slzy; ano, tvá Svatá Matka se za tebe přimlouvala a utěšovala Mě… Mé Srdce bylo hluboce dojato a Její Slzy utišily Můj Hněv; bouře ve Mně ustala;

Já, Jahve, tvůj Věčný Otec, jsem tě miloval ode dne, kdy jsem tě stvořil a držel tě ve Svých Rukou; ach… nikdy nezapomenu na ten den; jak malá jsi byla; řekl jsem: „odeženu Nájezdníka od mnoha duší pomocí tohoto malého a křehkého děvčátka;“ ty a Já jsme pak uzavřeli smlouvu, že budeš pracovat pro Pokoj, hlásat Mou Lásku do všech končin země a že tvou slabostí zachráním ty, kdo jsou na pokraji zkázy; slíbil jsem, že tě učiním nebojácnou vůči hrozbám a útočníkům a skrze tebe budu sledovat a vyhledávat odpadlíky; pak v tobě přivedu tvé pokolení ke smíření a k jednotě;

protože již bylo třeba, abych zasáhl do plánů Svého Nepřítele, musel jsem hned od počátku uvést tvou duši do souladu se Mnou a posílit tě; řekl jsem: „posvěcuj se a posti se už od svého narození, toto si přeji: nedám ti světlo při narození;1 tři dny a tři noci zůstaneš v temnotě, tak se budeš postit;“

proto jsem přísahal, že znovu udělám ve tvém srdci místo pro Svůj příchod a přišel jsem k tobě jako bouře, abych zničil všechno, co zraňovalo Mé Srdce; jako se rozdmýchává ohniště v kovářské výhni, tak jsem zavanul do tvé duše, abych oživil plamínek, který v tobě dohasínal; řekl jsem: „ať se ve tvé temnotě rozhoří plamen, aby potěšil Mou Duši, ať se tvá vyprahlost promění v zavlažovanou zahradu, v prameny vod;“

a s nekonečnou Něhou jsem tě přitiskl na Své Srdce, přičemž jsem tě znovu učinil Svou; přísahal jsem, že z tvého vzpurného a neklidného srdce udělám místo ke Svému spočinutí; dal jsem ti pochopit, že budu tvůj jediný Bůh, tvá jediná Láska, absolutní a neodvolatelná;

pak jsem sňal tvůj závoj k poctě Svého Jména a vyhlásil Svému Nebeskému Dvoru, že Já Sám porazím ty, kdo budou proti tobě bojovat a pronásledovat tě, neboť Já, tvůj Tvůrce, budu nyní tvým Manželem a tvým jediným Útočištěm; budu se spoléhat na tebe a ty na Mě; svá slova učiním ohněm ve tvých ústech, aby byla hlásána do všech končin země; všechno, co ses naučila, ses naučila ode Mě; Já, Jahve, tvůj Věčný Otec, jsem tě učinil krásnou, křehké děvčátko; skláním se v této chvíli k tobě, abych pozvedl tvou duši a přitiskl na Své Srdce, Mé ubohé dítě;

Mé dítě, Srdce se Mi svírá, když pozoruji, jak Mé děti odmítají Mou Lásku, Můj Pokoj a Mé Milosti; potřebuji duše, které Mě těší, potřebuji štědré duše, aby tišily Můj planoucí hněv; buď Mou pomocí, buď Mým Nebem; Já, Jahve, vás všechny miluji;

pojď, ukážu Svou Slávu skrze tvou nicotnost; přestaňte kvůli Mně hřešit, přestaňte rebelovat; jste všichni rozdělení a stále se vám nedaří sjednotit se a žít svatě; cožpak pro Mě nejste rovnocenní se svými bratry? což nikdo z vás neobnoví Mou Čest obnovením Mého vratkého Domu? budu na vás muset vytasit Svůj meč? budete dál odporovat Mému Svatému Duchu? budete dál znovu křižovat Mého Syna? Amen prosí každého z vás: žehnej svým nepřátelům, všechno jim odpusť a přijď a smiř se se Mnou, svým Bohem, abys byl schopen smířit se se svými bratry, a tak utvořit jediné Tělo k Mé Slávě; pojď a smiř se se Mnou;

ať Mě každý slyší a tím, že Mě čte, ať pochopí, jak Já, váš Věčný Otec, jsem zraňován pokaždé, když Mé Oči z Nebe vidí věci, které drásají Mé Srdce, a jak mohu přemoci hořkou nákazu, která se stále více zmocňuje každé duše; Já jsem Amen a mohu vás zachránit, pokud se ke Mně obrátíte; -

Vassulo, tvůj závod ještě neskončil, ale Já, Jahve, tvůj Věčný Otec, jsem s tebou; buď požehnána za to, že Mi dáváš k dispozici svou ruku a svůj čas; Můj Prst je na tvém srdci, abys nezapomínala, kdo se o tebe stará;


1 Když jsem se narodila, byla má víčka slepená a oči zavřené. Otevřela jsem oči až po třech dnech. Moje matka měla strach, že bych mohla zůstat slepá, proto se modlila o pomoc ke Svaté Paraskevi (řecká světice, patronka zraku) a slíbila jí, že mi k jménu Vassula přidá její jméno. Paraskevi v řečtině znamená pátek.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message