DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Buď poslušná přání lásky, aby všichni viděli, že jsi Mou učednicí

17. dubna 1992

Dokud na mne vane Tvůj Dech,
budeš mě obnovovat a držet na nohou.
Dechni na mne, abych nezemřela, Pane.
Přepadni mou duši Svým Světlem.
Hospodine, můj Bože,
oděný nepředstavitelnou Slávou,
buď požehnán. Amen.

Buď v Pokoji. Dovol Mi vést tě, jak se Mi líbí. Miluji tě věčně, nikdy nepochybuj o Mé Lásce.

Pojď, Mé dítě, společně ty a Já, spolu ve spojení se Mnou. Společně připoutáni k Mému Kříži přivedeme mnoho duší zpátky ke Mně. Dělej, jak nejlíp můžeš, a Já udělám to ostatní.

Dovol Mi užívat tě pro Svou Slávu až do konce. Těš Mé Svaté Srdce a zůstaň ničím, ať je tvé srdce Mým Nebem. Budu se dále starat o tvou duši. Chval Mě často a miluj Mě. Miluj toto Srdce svého Pána, miluj toto rozdrásané Srdce svého Mistra. Žádej si Mě a žízni po Mně, svém Králi. Pohrdej sama sebou, abys zůstala v Mé Lásce a neklamala se. Nedívej se napravo ani nalevo, pak budu skrze tebe konat ještě větší věci.

Jsi tu a tam prořezávána a všiml jsem si, jak se to příčí tvé slabé povaze! Všechno, co dělám, dělám moudře, vycházím z Moudrosti. Proto, Má Vassulo, dovol Mi občas tě prořezávat. Věř Mi, je to potřeba pro tvůj růst. Vyvolil jsem tě pro toto poslání, abys šla k národům a přinášela ovoce. Vím, jak jsi křehká a jak by si Satan přál, abys zmizela z povrchu země, ale jsem vedle tebe. Proto si nikdy nestěžuj, přijímej všechny své zkoušky s láskou a s velkou pokorou. Ďábel bude odzbrojen a prchne před těmito ctnostmi. Nikdy nedávej ďáblu příležitost.

Nikdy nikdo ještě nepochopil šířku a délku, výšku a hloubku Mé Lásky. Chci tě plně pro Sebe, jen pro Sebe. Říkám ti to stále znovu od chvíle, kdy jsem tě zavolal. Zasnoubil jsem si tě ke Své oslavě, abys pracovala se Mnou. Tvá mysl musí být teď zaměřena ke Mně a jedině ke Mně.

Modli se stále, žádej Mě o všechno, co potřebuješ. Buď poslušná přání Lásky, aby všichni viděli, že jsi Mou učednicí. Vzal jsem tě k Sobě, abys žila svatým životem v Mém Světle. Pamatuj si: Máš jednoho Mistra, a to jsem Já. Máš jednoho Otce, a to jsem Já. Máš jednoho Ženicha, a to jsem Já. Máš jedinou Lásku, a tou jsem Já. Naučil jsem tě žít Pravdou a v Lásce, abys mohla růst ve Mně. Kdysi jsi o Mně nic nevěděla a otročila jsi světu a tvorům, ale Já, tvůj Stvořitel, jsem tě odpoutal, abys Mě milovala nade všechno.

Dnes se tě ptám: jsi šťastná, že jsi takto se Mnou?

Jsem velice šťastná, Pane, Ty to víš.

Pro Satana ses stala postrachem, proto vidíš a pociťuješ jeho zběsilost. Jak přibývalo tvých plodů, roste i jeho zuřivost. Shromažďuje lež a klam, aby tě obvinil. Zápasí s andělem, kterého jsem ti dal. Stále proti tobě shromažďuje faleš. Chceš i přesto ještě se Mnou pokračovat v tomto Božském Díle?

Já, Tvá otrokyně z lásky,
budu až do konce sloužit
Tvé Velebnosti a Vznešenosti.

Má milovaná, budu tě tedy dále vést a Láska bude na tebe pršet. Pojď.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message