DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď poslušná přání Lásky, aby všichni viděli, že jsi Mou učednicí

17. dubna 1992

Dokud na mě vane Tvůj Dech,
budeš mě obnovovat a držet na nohou.
Dechni na mě, abych nezemřela, Pane.
Zalij mou duši Svým Světlem.
Jahve, můj Bože, oděný vznešenou Slávou,
buď požehnán.
Amen. 

Buď v Pokoji. Dovol Mi vést tě, jak se Mi líbí. Miluji tě věčně, nikdy nepochybuj o Mé Lásce.

Pojď, Mé dítě, společně ty a Já, spolu ve spojení se Mnou, společně připoutáni k Mému Kříži přivedeme mnoho duší zpátky ke Mně. Dělej, co můžeš, a Já udělám to ostatní.

Dovol Mi užívat tě pro Svou Slávu až do konce. Těš Mé Nejsvětější Srdce a zůstaň ničím. Ať se tvé srdce stane Mým Nebem. Budu se dále starat o tvou duši. Chval Mě často a miluj Mě. Miluj toto Srdce svého Pána, miluj toto rozdrásané Srdce svého Mistra. Žádej si Mě a žízni po Mně, svém Králi. Pohrdej sama sebou, abys zůstala v Mé Lásce a nebylas oklamána. Nedívej se napravo ani nalevo, pak budu skrze tebe konat ještě větší věci.

Tu a tam tě prořezávám a všiml jsem si, jak se to příčí tvé slabé povaze! Všechno, co dělám, dělám s moudrostí od Moudrosti Samé. Proto Mi, Má Vassulo, dovol občas tě prořezávat. Věř Mi, je to nezbytné pro tvůj růst. Vyvolil jsem tě pro toto poslání, abys šla k národům a přinášela ovoce. Vím, jak jsi křehká a jak by si Satan přál, abys zmizela z povrchu země, ale jsem po tvém boku. Proto si nikdy nestěžuj, ale přijímej všechny své zkoušky s láskou a s velkou pokorou. Ďábel bude těmito ctnostmi odzbrojen a prchne před nimi. Nikdy nedávej ďáblu příležitost.

Nikdy nikdo ještě nepochopil šířku a délku, výšku a hloubku Mé Lásky. Chci tě plně pro Sebe, jen pro Sebe. Říkám ti to znovu a znovu od chvíle, kdy jsem tě zavolal. Zasnoubil jsem si tě ke Své oslavě, abys pracovala se Mnou. Tvá mysl by teď měla být zaměřena na Mě a jedině na Mě.

Modli se bez přestání, pros Mě o všechno, co potřebuješ. Buď poslušná přání Lásky, aby všichni viděli, že jsi Mou učednicí. Vzal jsem tě k Sobě, abys žila svatým životem v Mém Světle. Pamatuj si: Máš jednoho Mistra, a to jsem Já. Máš jednoho Otce, a to jsem Já. Máš jednoho Ženicha, a to jsem Já. Máš jedinou Lásku, a tou jsem Já. Naučil jsem tě žít podle Pravdy a v Lásce, abys mohla růst ve Mně. - Kdysi jsi o Mně nic nevěděla a otročila jsi světu a tvorům, ale Já, tvůj Stvořitel, jsem tě od nich odpoutal, abys Mě milovala nade všechno.

Dnes se tě ptám: Jsi šťastná, že jsi takto se Mnou?

Jsem velice šťastná, Pane, Ty to víš.

Pro Satana ses stala postrachem, proto vidíš a pociťuješ jeho zběsilost. Jak přibývá tvých plodů, roste jeho zuřivost a on shromažďuje lež a klam, aby tě obvinil. Zápasí s andělem, kterého jsem ti dal. Úmyslně překrucuje pravdu a ještě ji pak shromažďuje, aby ji použil proti tobě. I přes to všechno chceš se Mnou nadále pokračovat v tomto Božském Díle?

Já, Tvá otrokyně z lásky,
budu sloužit Tvé Velebnosti a Vznešenosti
až do konce.

Potom tě budu i nadále, má milovaná, vést pouty Lásky, pojď.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message