DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

V čase pronásledování
Ježíš vysvětluje Apokalypsu 6,12-17

3. března 1992

(V čase pronásledování)

Pane, nemluvila jsem ve skrytosti,
z mých úst vychází jen modlitba
a chválím Tě ve Tvém Shromáždění.
Snažím se poslouchat Tvé Nejsvětější Srdce
a Pokyny, které jsi mi dal.
Snažím se, jak nejlíp umím,
abych je vykládala přesně tak, jak jsi mi je předal.
I když jsem ubohá a sotva Ti mohu co dát,
dala jsem Ti to jediné, co mám,
a o čem jsi mi řekl, že je mé.
Nabídla jsem Tvé Vznešenosti svou vůli,
abys ji mohl používat, jak je Ti libo,
pro Záměry Svého Milosrdenství.

vím, Mé dítě, ale neměli i Mě v nenávisti bez příčiny? každý, kdo vychází ode Mě, aby svědčil Pravdě, bude nenáviděn, pronásledován a štván jako zvěř; - služebník není větší, než jeho Mistr… pronásledovatelé by byli bezúhonní v Očích Otce, kdyby nebyli znali Můj Zákon; a jestli Můj Zákon viděli, tak jenom ve tmě; říkají si doktoři Zákona a věří tomu, že všechno znají, ale ve skutečnosti neznají nic; myslí si, že když tě veřejně odsuzují a zatracují, že konají svatou povinnost vůči Mně, svému Bohu;

kdyby se řídili Mými Přikázáními a zachovávali je, neodsuzovali by; kdyby v nich bylo jen trochu lásky, drželi by se Mých Slov a Mého Zákona; ale oni ve skutečnosti nesoudí tebe, oni soudí Má Dobrá Díla ve vás všech; jen jsem tě pověřil, abys šla a byla Mou Ozvěnou; od Své Ozvěny očekávám, že ponese ovoce, ovoce, které bude trvalé… - ale oni neporozuměli… Mé dítě, pokračuj v díle, které jsem ti svěřil; přiváděj ke Mně duše, abych je mohl strávit ve Svém Nejsvětějším Srdci; žízním po duších;

slyšte, důkaz Mého Svatého Díla září na vás na všechny, aby odstranil tuto temnotu; očividným důkazem Mého Svatého Díla je dobré ovoce, ovoce, které zůstává; důkazem Mého Svatého Díla je dar Pokoje, který vám dávám, a Láska, kterou vás naplňuji; důkazem Mého Svatého Díla jsou Má spásonosná volání k

Eucharistickému Životu;

Otec a Já chceme opravdové ctitele, kteří se Nám budou klanět v duchu a pravdě; Můj Duch Pravdy sestupuje až k vašim dveřím, aby vám připomněl, že nakonec

- Naše Dvě Srdce zvítězí -

to proto, aby se naplnila slova napsaná v Písmech: „po třech a půl dnech jim Bůh vdechl života dech, jenž je postavil na nohy;“1 ano, ve vší Slávě, neboť „to jsou ti Dva Pomazaní“2  kteří stojí vedle sebe; Naše Dvě Srdce jsou jako „dva Olivovníky, jeden napravo od něho, druhý nalevo od něho“;3 Mé Nejsvětější Srdce skrývá nezměrná Bohatství a mnoho věcí, které vám všem chci říci, děťátka;

Já jsem Vzkříšení a Život;

přicházím vzkřísit vaši Úctu k Mému Nejsvětějšímu Srdci a k Neposkvrněnému Srdci vaší Matky, proto se nebojte; zůstaňte bdělí, protože přijdou mnozí, kteří budou využívat Mého Jména a budou ovládáni Zlým, aby vás oklamali a zhasili malý plamínek, který ve vás zbyl, a tak vás zanechali v naprosté temnotě; mnozí odpadnou, protože neměli kořeny ve Mně; modlete se, aby vás nepokoušel Zlý;

běda vám, kdo pokračujete v pronásledování Mých mluvčích a říkáte: „nikdy bychom se nepřidali k těm, kdo prolévali krev proroků, kdybychom žili za dnů našich otců;“ pravím vám, to všechno dopadne na vaše hlavy, pokud nebudete litovat! Mé milované děti, zloděj přichází v noci,4 proto zůstaňte vzhůru a nedovolte mu vtrhnout do vašeho domu;

buďte v ustavičné modlitbě ke Mně; modlit se bez přestání znamená být si vědomi Mé Přítomnosti; být si vědom Mé Přítomnosti znamená být bdělý, být bdělý znamená být ve světle a zdravé mysli; vaším domem je vaše duše; hleďte proto, aby světlo ve vás nebylo temnotou; nedopusťte, aby vás Pokušitel našel spící;

jste Moji přátelé, pamatujete? milujte se navzájem, jako Já miluji vás; cokoliv budete žádat v Mém Jménu, dám vám; někteří z vás jsou dnes smutní, protože svět vynáší předčasné soudy o Mém Nejsvětějším Srdci a Neposkvrněném Srdci vaší Matky; ale brzy Naše Dvě Srdce ukážou světu, jak se mýlil, až v nich odhalím Svou Svatou Tvář;5

dcero, piš:

„až rozlomím šestou pečeť, nastane prudké zemětřesení a slunce zčerná jako smuteční šat; měsíc zrudne, jako by byl celý pokryt krví, a hvězdy nebeské budou padat na zem jako fíky z fíkovníku, když jím zmítá vítr; nebesa zmizí, jako se sroluje svitek, a hory a ostrovy se pohnou ze svých míst;

pak všichni pozemští vládcové, guvernéři a vojevůdci, bohatí a vlivní lidé, všechno obyvatelstvo, otroci i svobodní, budou utíkat do hor, aby se schovali v jeskyních a mezi skalami; budou říkat horám a skalám: ‚Padněte na nás a skryjte nás před Tím, kdo sedí na Trůně, a před hněvem Beránkovým;6 neboť velký den Mého Očišťování už se k vám blíží, a kdo jej bude moci přežít?

každý na této zemi bude muset být očištěn, každý uslyší Můj Hlas a uzná Mě jako Beránka; všechny rasy a všechna náboženství Mě uvidí v temnotě svého nitra; toto bude dáno každému jako tajné zjevení, aby byla odhalena temnota vašich duší; když v tomto stavu milosti uvidíte své nitro, opravdu budete prosit hory a skály, aby na vás padly; temnota vaší duše se ukáže tak zřetelně, že si budete myslet, že slunce ztratilo jas a měsíc se proměnil v krev; tak se vám bude jevit vaše duše, ale nakonec Mě budete jenom velebit;“

- jestliže se vám do cesty postaví cizinec a řekne vám, že pokrm,7 který vám dávám, je bezcenný, neposlouchejte ho; naslouchejte řeči Mého Nejsvětějšího Srdce, jazyku Mého Kříže; ať znovu rozkvete vaše věrnost Mému Nejsvětějšímu Srdci, všichni se zasvěťte Mému Nejsvětějšímu Srdci a Neposkvrněnému Srdci své Matky; opět vás navštívím, Má děťátka;

proto odvahu, Mí přátelé; jste štváni, ale jen světem; jste zraňováni kvůli Mně? radujte se, neboť Já jsem byl také! jednají s vámi jako s odpadlíkem světa, protože Mě milujete? žehnám vám a připojuji se k vám ve vašich utrpeních; jste svým lidem pro smích? ale to jsem byl i Já, váš Král; nejste víc než Já, váš Mistr; mé skryté záměry jsou odhalovány dnes, v době spánku; mé Nejsvětější Srdce se vám opět zjevuje na konci Časů, aby probudilo vaše srdce a přivedlo vás všechny zpět k vroucí Úctě Jemu; proto mezi vámi nesmí být předčasné odsuzování; milujte Mě a dobrořečte Mi; Já jsem vždy s vámi a budu pokračovat v odhalování bohatství Svého Nejsvětějšího Srdce v každém z vás;

Vassulo, Mé dítě, posílím tvůj stonek a doplním okvětní plátky, které ti vyrvali tvoji žalobci, abych ti daroval onu radost, kterou pociťuji pokaždé, když Mi obětuješ svou vůli; Láska tě miluje;


4 Tzn., že Satan má do zatemnělé duše mnohem snadnější přístup.
5 Tj. v den Očisty, když se na své hříchy budeme dívat Božíma Očima.
6 Zj 6,12-17. Tady Ježíš vysvětluje, že v den Očisty každý pozná, v jakém stavu je jeho duše a každý opět uzná Beránka, tzn. Ježíše.
7 Tato poselství.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message