DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Odpůrce a velké odpadlictví

27. června 1991

Pojď, budeme pracovat. Vlož svou důvěru do Mě.

- Bylo řečeno, že před Mým Slavným Návratem vám budou dána znamení. Musíte sledovat tato znamení předcházející Můj Den Slávy. Při pečlivém čtení Písma lze odhalit všechny tyto pravdy. Jak to, že vaše mysl není otevřená, aby porozuměla Písmu? Teď pojďte a chápejte. Nyní Mi naslouchej, Mé dítě: Tvá generace si libuje ve své vzpouře. Odpadli a jak velké je jejich odpadlictví! Pokud jde o Mě, rozhojnil jsem Svá volání, Svá varování. Den za dnem jsem vás volal, rozhojnil jsem Svá Požehnání, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Řekl jsem: „Najdu vůbec někoho, až přijdu?“ Proč nikdo neodpověděl, když jsem volal? Místo toho, abyste odpověděli na Mou prosbu, obrátili jste se ke Mně zády, „Pro koho si myslí, že je Jeho Poselství?“, je to jediné, co jsem slyšel. Jak rebelují a jak se rouhají Mému Božství! Ale nikdo nemůže oddálit Stanovený Čas ani Hodinu. Přijde na ně znenadání jako blesk.

Dnes, dcero, Antikrist je duch Vzpoury daný Satanem přesně tak, jak ho definují Písma: Odpůrce,1 který je onou pustošící ohavností, ustanovenou v Mém Chrámu, jak o tom mluvil prorok Daniel. Každý z vás je Mým Chrámem… Ten, koho Písmo nazývá Rebelem a je označen jako pustošící ohavnost, je jedním ze dvou znamení, které předchází konci Časů. Druhým znamením je vaše velké odpadlictví.

Tvá éra, Mé dítě, se Mi přestala klanět, jak je to vaší povinností, ale i vaším Životem. Satanovým plánem bylo ovládnout tuto éru a přesvědčit vás, že se obejdete beze Mě. Tak duch Vzpoury, což je Antikrist, vstoupil do Mého Příbytku.2 Je to duch Nezákonnosti, ne-li něčeho horšího, který se dnes usadil přímo v srdci Mé Svatyně.3 Tento duch Vzpoury působí, že někteří vykřikují: „Jsem bůh!“4 Lidé odpadli a jejich odpadlictví otevřelo cestu Satanovi, aby do nich vstoupil a všechny je vlekl k násilné smrti.

Tento duch Vzpoury, který pustoší duši, mysl a srdce člověka, je onen Protivník, o kterém mluvil apoštol Pavel. Ten, „který se vyvyšuje nade vše, co nese jméno Boží anebo čemu se vzdává božská pocta.“5 Ten, který říká: „Budu soupeřit s Autoritou.“6 Tak se tito lidé posadili na trůn místo Mě7 a vyhlašují svůj vlastní zákon, aby bojovali proti Mému Zákonu a všemu, co přichází od Mého Ducha.

Den za dnem, hodinu za hodinou Mě zarmucují a urážejí Mého Svatého Ducha. Ó prachu a popeli, vy, kteří jste ze svého středu odstranili Mou Věčnou Oběť, chcete zemřít? Proč se Mnou soupeříte? Proč popíráte Mého Svatého Ducha Milosti? Každý, kdo Mě popírá, je Antikrist, neboť popírá Otce, Syna i Svatého Ducha, kteří jsou jeden a téže podstaty, protože všichni tři jsme zajedno.8 

Dnes mnozí z vás popírají vylití Mého Svatého Ducha. Milosti a dary, které vám Můj Svatý Duch dává z Mé Nekonečné Štědrosti, jsou ignorovány a potlačovány. Tito lidé popírají a odmítají všechny dary Mého Ducha. Mnozí dále zachovávají vnější zdání zbožnosti, ale odmítají vnitřní sílu Mé Církve, a tou vnitřní silou je Můj Svatý Duch.

Říkají: „Zachoval jsem si víru, teď už jen přijde odměna Mé spravedlnosti.“ Ptám se vás: udělali jste všechno, co můžete, abyste přede Mne mohli předstoupit? Snažil jsem se vás probudit a říci vám, že jste jako vyschlá řeka a že všechno, co říkáte, zní planě. A když je hříšník obrácen Mým Svatým Duchem, dříve než vkročí do Mého Domu, dříve než objeví Poklady Mého Srdce, přichystané pro vás pro všechny, přijdete k němu jako vichřice, abyste ho vlákali zpět do jeho bezbožnosti. Toho, kdo právě unikl vzpouře, pokoušíte k tomu, aby opět rebeloval.

V Den Soudu vám řeknu: Nevěřili jste Mi, ale dělali jste ze Mě lháře, protože jste nedůvěřovali odkazu, který jsem vám dal ohledně Přímluvce, Připomínatele Mého Slova – ano, Mého Svatého Ducha Pravdy, kterého jste nikdy nepřestali ignorovat a pronásledovat, nikdy jste Ho nepřestali popírat a potlačovat. Místo toho, abyste se připojili ke svatým, kteří  s dobrořečením a výkřiky radosti provolávají slávu a chválu Mému Svatému Duchu, bez přestání je štvete a pronásledujete a lpíte na své iluzi zbožnosti. Provokujete Mě svým neustálým odpíráním…

Proč nemám nechat kameny, aby ukazovaly Můj žal? Bráníte Mým prvním plodům provolávat slávu Mému Svatému Duchu, proto vám říkám: Když tito budou mlčet, kameny vykřičí9  Můj žal.10 Co jsem kdysi řekl Jeruzalému, to teď se zármutkem říkám vám: „Kdybyste jen byli pochopili Nádheru Mého Poselství Pokoje! Ale běda, je to skryto vašim očím!“ Kdybyste jen pochopili Skvělost Mého Svatého Ducha, který vám všem uděluje jedno požehnání za druhým… Ale běda, nevidíte ani neslyšíte Přímluvce, Svatého Ducha, kterého vám Otec posílá v Mém Jménu a který vás učí a připomíná vám všechny pravdy, jež jsem vám dal, protože kníže tohoto světa užívá vaší svobody k vašemu pádu.

Pane, ukaž i těmto Svou Milost,
a jako jsi dal mně, abych Tě slyšela,
dovol i jim, aby Tě slyšeli.
A jako jsi mi ukázal Svou Krásu,
která mě oslnila,
ukaž i jim Svou Dokonalost.

Oni nenaslouchají, naslouchají jen svému vlastnímu hlasu. I když před nimi tečou Mé Slzy, nemá to žádnou odezvu. Hledal jsem všechny možnosti, jak prolomit jejich hluchotu a říci jim, ať přijdou ke Mně a čerpají ze Mě svou sílu, a že Já je pak povedu ke svatosti a umožním jim zdědit Mé Světlo.

Jsem Svatý, kterého tak hanebně zrazují, a jsem první, kdo jim odpustí, kdyby jen na okamžik litovali… Ale dokud setrvávají ve své soběstačnosti, neuslyší Mě, ani nebudou schopni vidět, jak dnes zjevuji plně a jako nikdy předtím, Svou Svatou Tvář celému světu.11 Já, Pán, budu nadále zářit na tebe, tvorstvo, a rozliji Své Světlo po celé zemi. Slunce, které potemnělo, a měsíc, který ve vaší éře ztratil svůj jas,12 vás ve vaší temnotě vedou k odpadlictví. Už brzy bude konec vašemu trápení.

Mám v úmyslu proměnit vaše mokřiny13 v zahradu, noc v den a vaše města,14 která nyní leží v troskách, v města Světla. Vaše zbořené oltáře15 budou znovu zbudovány. Já, Svou Vlastní Rukou, položím základy vašich chrámů.16 Všechno stvořím nové.17 Všechny vás obnovím Svým Svatým Duchem. Pojď, Vassulo, Mé jehňátko, všechno bude napsáno a tak, jak chci, aby to bylo napsáno.

Láska je po tvém boku.


1 Čti 2Tes 2,1-12.
2 Do našich duší.
3 Do nitra našich srdcí.
6 Srov. Iz 14,14: „S Nejvyšším se budu měřit.“
7 Srov. Ez 28,2: „Sedím na Božím trůně.“
9 Srov. Lk 19,40.
10 Zázračná zjevení na obrazech a sochách Ježíše a Marie, které pláčou.
11 Srov. Joel 3,1.
13 Nás.
14 Nás.
15 My.
16 Nás.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message